• BIST 108.489
 • Altın 151,139
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Ankara 20 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Bursa 22 °C
 • Antalya 24 °C
 • İzmir 26 °C

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayımlandı.

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

TEBLİĞ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ
KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ

1 – AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

1.1 – Amaç

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esaslarını düzenlemektir.

1.2 – Dayanak

Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

1.3 – Tanımlar

Bu Tebliğde geçen;

Çalıştıran : 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıran ve işveren sayılmayan gerçek kişiyi,

Ev : Aralarında aile bağı olup olmadığına bakılmaksızın bireylerin içinde yaşadığı yapı ile bu yapının garaj, depo, bahçe ve benzeri bölüm ve eklentilerini,

Ev hizmeti : Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasını,

İşveren : 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişiyi,

Kanun : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Ünite : Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerini,

ifade eder.

2 – EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, Kanunun 1/4/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Ancak, üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Kanunun ek 9 uncu maddesinden evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak olup, tüzel kişilik adına bu madde kapsamında sigortalı çalıştırılması talepleri kabul edilmeyecektir.

3 – EV HİZMETLERİNDE İŞVEREN YANINDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜRE İLE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI, BİLDİRİMİ, TESCİLİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ

3.1 – Ev hizmetlerinde işveren yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar

Ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 1/4/2015 tarihinden itibaren ücretle ve sürekli çalışma şartı aranmadan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır. Bu sigortalılar hakkında Kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanacaktır.

3.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile yapılır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. İşverenlerin bu bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın üniteye vermeleri zorunludur. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” dışında yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmayacaktır.

3.3 ­– Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler

Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalıların bildirimi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak işveren açısından “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin doldurulup sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra ünitelere müracaat edilmesi yeterli olacaktır. İşverenin, Kanunun ek 9 uncu maddesi ile yapılacak işlemlerle sınırlı olarak vekalet verdiği kişiler de noter onaylı vekalet ile işveren adına müracaat edebilecektir.

Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” düzenlenecektir.

Kurumca işveren için işyeri numarası oluşturulmayacak, işveren kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip edilecektir. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili de yapılacaktır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.

Prime esas kazanç beyanı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre belirlenecektir.

İşverenler sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir.

3.3.1 – İşkolu kodu

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılan müracaatlarda işkolu kodu “9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” olarak dikkate alınacaktır.

3.3.2 – İdari para cezası

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kurum ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tutarında,

İşverenlerin yasal süresi dışında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”yi ünitelere vermeleri halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin beşte biri, ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise (2) numaralı alt bendi uyarınca, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında,

İşverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise işverene Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında,

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin bu Tebliğin “3.4.6- Sigortalılığı Sona Ermesi” başlıklı bölümünde belirtilen sürede verilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında,

idari para cezası uygulanacaktır.

3.3.3 – Damga vergisi

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”den 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun IV/2-e bendi kapsamında bir defaya mahsus damga vergisi kesilecektir. Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir.

3.3.4 – Eksik gün bildirimi

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile belirtilen gün sayısında değişiklik olması halinde bu değişikliğin işveren tarafından değişikliğin olduğu ay içinde Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, Kurum kayıtları buna göre düzeltilecektir.

3.4 – Ev hizmetinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanların diğer sigortalılık statüleri ile çakışması

3.4.1 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaları

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar bir veya birden fazla işveren yanında çalışabildiklerinden, 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetinde çalışan sigortalılar da gerek Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gerekse ek 9 uncu madde kapsamında aynı anda bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı olabileceklerdir.

3.4.2 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışmaları

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı bulunanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışması halinde bu sürelerde Kanunun 53 üncü maddesine göre öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılacak, (b) bendi kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılmayacaktır. Ancak, ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanların ayın kalan günlerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları yeniden başlatılacaktır.

3.4.3 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi çalışmaları

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılığı olanlar ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışmaları nedeniyle ayrıca sigortalı sayılmayacaktır.

3.4.4 – Kanunun 50 nci, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleriyle 2925 sayılı Kanuna tabi çalışılması ve 10 günden fazla 30 günden az çalışılan sürelerin borçlandırılması 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların ek 9 uncu maddeye göre 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilecektir. Çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanlar kalan süreler için Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir.

Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi olanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışması halinde bu kapsamdaki sigortalılıkları sona erdirilecek, ek 9 uncu madde kapsamında sigortalılığı sona erenlerin ek 5 inci madde ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları herhangi bir talep alınmadan yeniden başlatılacaktır.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanların ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 günden az olması halinde kalan süreler sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendine göre borçlanılabilecektir.

3.4.5 – Kurumdan aylık ve gelir alanların ek 9 kapsamında çalışması

Yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalılar aşağıda açıklanan şartlar ile Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılabileceklerdir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması nedeniyle yaşlılık aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılacak müracaatlarda sigortalıların sosyal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emekli aylığı ve adi malullük aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışmaları halinde bunları çalıştıran işverenler tarafından sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.

Sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek, sigortalılar hakkında “3- Ev Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanların Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi” başlıklı bölüm doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Malullük aylığı alanların Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında çalışması halinde bağlanan malullük aylığı kesilecektir.

Kurumdan hak sahibi eş, çocuk, ana ve baba olarak gelir/aylık alıp ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılar gibi işlem yapılacaktır.

3.4.6 – Sigortalılığın sona ermesi

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu kapsamdaki çalışmalarının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi veya sigortalının ölümü halinde sona erdirilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle Kuruma verilmesi gerekmektedir.

3.4.7 – Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şaraları

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlaa Kanunun60 rını maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortlyısı sayılacaktırl Sağlık yadsımlaından yararlarılabinmesi için Kanunun672 nci maddesinde sayıln diğer hailer dışında sigortalının sağlık hizmetiusuuctusua bavurlduğu tariten öncaki oin bi ayıy içinde toplan 30 güe genel sağlık sigortası prim ödemn gün sayısının olması yeterledir.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanlamdan ay içindeki çalışması 30 günden az olanların kalan süreledineaite genel sağlık sigortası primlerini Kanunun 81 inci maddesinindgödüncü fıkrasına gör,a Kanunun60 rını maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya(gb) bendi kapsamında ödemeleri gerekmektedir. Anca;u ay içinde 30 günden eksik kalan günleriin Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olaraktamamlyanlar hakkında eksik kalan günle için ayrcda genel sağlık sigortası hükümleri uygulalmayacaktır.

3.481 – İa kazası venmeleak hsrtalığı bildirimi ve bağlanan yadsımla

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılacak sigortalılarailişkinia kazası venmeleak hsrtalığı bildirim, Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen sürede Kuruma doğrmdan Sosyal Sigort İşlemlei Ydönetmediğidekinde eir ala İaKkazası veMmeleakHhsrtalığı Bildiri Forumuni düzenlygerek ya da/wwwturikiy.gov.tir drdesinin e- hizmetlei”menü sngün almında bulunae “Ev Hizmetleri” kısmın sgeçerek İa kazası bildirimi”menü sndenm yapılacaktır.

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay isinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olaa sigortalılarınia kazası venmeleak hsrtalığı hailelinde aklarındk Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılarailişkin hükümle uygulanacaktır.

34.91 – Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile çalışanların primoranları

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların% 34,5moramındaki primlera gerçek kişi işverenler tarafından ödeir. Bu primin% 20’esi uzun vadeli sigorta kollar,n% 12,5’ia genel sağlık sigortas,n% 2’esiia kazası venmeleak hsrtalıkları sigortası prihidir. İşverenlee ayrıca sigortalı ve işverenhissdesi ile birlikte% 3moramınde işsizlik sigortası priminde ödeyeceklerdir.

3.4.01 – Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlee uygulanacak sigorta pri teişlikler

Kanunun ek 9 uncu maddesinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişn işverenlen;

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı çalıranlar% 32,5moramındaki uzun vadeli sigorta kollarkiile genel sağlık sigortası pririi takip eden ayın sonuna kadar ödrmeleri halind, uzun vadeli sigorta kollark ve genel sağlık sigortası yadsımlaındannda yararlanabilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışpn ia kazası venmeleak hsrtalığı tescile oluşturuaan sigortalının takip eden ayın sonuna kada  uzun vadeli sigorta kollark ve genel sağlık sigortası öngünden tescili oluşturulaca,n sigortalının bu süryeailişkin primlerini ödemes halinde lir allık süre ile Kanunun60 rını maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındn ayrcda genel sağlık sigortlyısı sayılacaktır>

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışması nedeniyle uzun vadeli sigorta kollark ve genel sağlık sigortası öngünden bir ak süre ile tescile yapılanlayın prim ödemleri estenlerie, bağlı olup, prir ödrmeleri halindn Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamınde genel sağlık sigortası yadsımlaından yararlalacap, prii ödemrmeleri halinde sde Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamınde öncaki sigortalılık stat sa dvamh etdirilecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışaa sigortalıların ay içinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındn 30 güe sigortlyılığının bulumcası halinde uzun vadeli sigorta kollark ve genel sağlık sigortası öngünden ayrcda tescik ve tahakkukkaydlı oluşturulmayacaktır- Sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındn 30 günden az sigortalı çalımcası halinde ev hizmetlerindeki çalışması ile ilgili olarak uzun vadeli sigorta kollark ve genel sağlık sigortası öngünden yapılacak tescik kalan süri için oluşturulacaktır>

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olanlariyle yaşlılık, emekli aylığı vyla sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde ia kazası venmeleak hsrtalığı sigortası öngünden tescikkaydlı bu Tebliğin 4.2- Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi” başlıklı bölünde belirtilen şekilde oluşturuur->Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların tescikkaydlı oluşturulmzr>

Kanunun 50 ncu maddesine göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların ek 9 uncu maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kollark ve genel sağlık sigortası pririi ödemeleri halinde prim ödldikler fayaaite isteğe bağlı sigortalılığıdurlduruur-İisteğe bağlı sigortalılığıdurldurulanların Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılığının sona erdiğu taritenitibaeren12n ay içerisinde prim ödemesiin bulumcası halinde ssteğe bağlı sigortalılığızorunlui sigortalılığın sona erdiğu tariten bi güe sonra başlatılacaktırn12n ay içerisinde prim ödemesp olmayanların isteğe bağlı sigortalılıkları sde talep etmeleri halinde başlatılacaktır.

Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi olanların ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde uzun vadk ve genel sağlık sigortası tescile oluşturulmzk, ek 9 uncu madde kapsamında 10 günden az çalışmaları nedeniylebu sigortalılıklarıdurldurulmzr>

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında ia kazası venmeleak hsrtalığı sigortası dışında hsrtalı ve nalık sigortası hükümleri uygulalmayacaktır.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlap.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlap.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla sürriyle yba ncıuyrukaln sigortalnladae çalıştırılabilecektirYyba ncħların lkemizdle çalıştırılması çalışmaiznrie, bağlı olduğnde gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla SigortalaOolarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaaklarındk sigortalıların çalışmaiznririnde bildirgyve eileyeceklerdir.

3.4.01no’alnb ölümnnde belirtilen kanunlrnda n götüln şaraları bağllış olmkları aydlyzla sigort priniteişliklerndenm yararlanabileceklerdir. Anca, 4447 sayılı Kanunun 50 ncu ve geinci 10 uncu maddtlerinde n götüln teişlitean yararlanma öngünde,n sigortalının 9700i” ia oalnkodnundaki işyerndenm Kuruma veriden anlık prim ve hizmet belges ile yapılnk bildirimdaki işten lılış tarihiilde Kanunun ek 9 uncu maddesnde ssinadden bu Tebliideke “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirgende belirtilen işe başlma tarihifrtasındboaşuk olmlması gerekmektedir Kanunun ek 9 uncu maddesnde müracaat tmtyden işverenlen hakkındamevcut uygulma doğrlttusunde işlem yapılmayi dvamh dbilecektir.

<> .

<>>

<">

<">

< -alig="left;"> .

/div>
/div>
/div>
Bu hble toplan6376, dfa okunmluştu>/div>
Etikmetle:>sSosyalgüvreniak Kuruu, sgk, Ev Hizmetlerind, Sigortala Çalıştırılmas, Tebli>/div>
div id="SC_TBlock_363291" classe=SC_TBlock">loading...
>/div>
foruzzmehod="posr" id=""omment_foru" onsubmite=retun madComment(1, 45232)x;">"texarea name=""omment_"ontenr" id=""omment_"ontenr" classe="omment_"ontenr" rowse=6" oplceholder="Youruuuz"p>/"texarea>input typle=submit" name=""omment_submit" id=""omment_submit" classe="omment_submit" value="GÖNDER" /p>input typle=hiadde" name="reply" id="reply" value="0" /p>div classe=reply_ t"p>/div>
b>UYARI:> Küfür,n haaret, rencinde dincickümlkle vylailmkla,ainzanñlama sldarı eçern,aimzla Kuaollarkiileaazlolmllı,
/div>
>/div>
div classe="aption">SON EKLENEN >GALERİLER
  >a classe=tityl" href="foto-galler/saglikil-bli-diyet-icin-10-oneri-458.htm">Saağlıalı br diyet için10 öners>/ap>/lig>a classe=tityl" href="foto-galler/bu- belirtilre-dikkaa-erkceklere-ktnsmr- uyaiai-vere-15- belirt-457.htm">Bu belirtilre dikkaa! Erkceklere ktnsmri uyarası veren15 belirt>/ap>/lig>a classe=tityl" href="foto-galler/evnd- hziarlann- onsmrveklerekl-olumcul-tThlike-456.htm">Evnd hazlarlann onsmrveklerekle ölücül tehlike!>/ap>/lig
>Dieğe Hhbletle
/ap>a classe="ontenr" href="hhble/11-10-2017-degiaiklik-tTeblgi-isileis-guncel-2013-sut-58662.htm">/ap>/div>/ap>a classe="ontenr" href="hhble/saglik- uygulm-tTeblgi-tenler-degiaen- maddtle-ve-aciaklmulai-11-10-2017-58659.htm">/ap>/div>/ap>a classe="ontenr" href="hhble/saglik- uygulm-tTeblgi-degiaen- maddtle-ve-aciaklmulai-11-10-2017-58654.htm">/ap>/div>/ap>a classe="ontenr" href="hhble/saglik- uygulm-tTeblgiind-degiaiklik-yapiplmaina-dali-tTeblg-11-10-2017-58649.htm">/ap>/div>/ap>a classe="ontenr" href="hhble/saglik- hizmetler-fiyatnluldia-koisyonu- krlai-11-10-2017-58650.htm">/ap>/div>/ap>a classe="ontenr" href="hhble/09-09-2017-degiaiklik-tTeblgi-isileis-guncel-2013-sut-58212.htm">/ap>/div>
SaağlıkUuygulmu Tebliğnnd DdeğiiklikuYyapılmsıdaDaliu Tebli-09.09.2017>/ap>/span09 Eylül 2017 Cumartges 00:16>//span>Saağlık HizmetlerrFiyatnlulıia Koisyonu Krlar-09.09.2017>/ap>/span09 Eylül 2017 Cumartges 00:01>//span>Dlnpitaynkaryarkiile ilgiliduyKur-03.08.2017>/ap>/span04 Ağustos 2017 Cuma 08:24>//span>05.07.2017 Ddeğiikliku Tebliğ İşlel ia Gücelk2013 SUT /span05u Tmmuz 2017 Çarşcmba 05:59>//span>SaağlıkUuygulmu Tebliğnnd DdeğiiklikuYyapılmsıdaDaliu Tebli-05.07.2017 /span05u Tmmuz 2017 Çarşcmba 05:37>//span>Saağlık HizmetlerrFiyatnlulıia Koisyonu Krlar-05.07.2017 /span05u Tmmuz 2017 Çarşcmba 05:15>//span>08.06.2017 Ddeğiikliku Tebliğ İşlel ia Gücelk2013 SUT /span08 Hhzialnk2017 Perşembl 17:40>//span>SaağlıkUuygulmu Tebliğnnd DdeğiiklikuYyapılmsıdaDaliu Tebli-08.06.2017 /span08 Hhzialnk2017 Perşembl 03:49>//span>Saağlık HizmetlerrFiyatnlulıia Koisyonu Krlar-08.06.2017 /span08 Hhzialnk2017 Perşembl 03:08>//span>SUT’un "GözkHhsrtldıklarndaa İanrKuollnpm İkgtler" başlıklı4.2.33.u maddesi hakkındaduyKur /span08 Msayık2017 Pazartges 17:35>//span>
script async src="//script>
>/div> >/ap>/div>
a classe=sub_ilik" href="gnunu- hbletler.htm">SON DAKİKA HABERLER /div>
 • /lig
 • //spanYeti onkoloji ci hzrkithallerin beiştn bir fiyatsıdasürtbild>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanKOAH'rıngortyan lımtasındyüzdle90 siKrl souruuu>/ap>/lig
 • /lig
 • //span"Fedhaar hsrt" 70e yğı daböbrek nakil old>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanTgtlfonnd obezite atmedyatrkpazarblığ>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanÖzel engelil bkpm merkcztler sl baktanyenildenece>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanDemli ekaikliiğktnsmrin beelirtsl oaabili>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanPerfüzyon tTknikletler Mecais'te>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanCerrahklarıngeltiimi için ia bibliğ>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanTürkdyel sağlırta"mükTmmmedyet merkcztler" içinlrdm atryoi>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanAğr iyot ekaikliiğerkcna douma n ede oaabili>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanTİKA'ndanÖzbeki stn'ta" sağlı" desteiğ>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanTürkdyelpcen ok ianrdeviina önetrinüssün oaabili>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanYumuortya allejtsl oaanla grip yğasınddikkaail olmk>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanSaağlıkBbkzarkDemlican: "kBby ki'rındKuruu şu annd ciddiyetii koruyoi">/ap>/lig
 • /lig
 • //spanObezite Cerrahiai UuygulmularkGgenelges (2017-17)>/ap>/lig
 • /lig
 • //span14e yğıta Kdla 38 atmedyate geirld>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanDoktorm ve emiiele hsrtalulı, hsrtneina doum salonue geinci olarak kplulı>/ap>/lig
 • /lig
 • //span GücelkHhsrt Ktpıtm PlylımdanMuafa İanñlarListges (EK-4/D)-20.10.2017>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanUçmktl rahatsızrlann yolcuya ike m dahleyi bkzae yatı>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanKonyK'nd 29 öğrenci hsrtneilrea Klldarllı>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanDoktormdepresyon derd,n15 günsonra kotya girld>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanTgrörist 'lösemi hsrtsıypm' diyerek sanñlalınm kaıtllı>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanPolikistde ovse sbenrouun10 klrdından1'nnd götüüyoi>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanMindeküçtütmtyd bkzalıkmarkajı>/ap>/lig
 • /lig
 • //span60 amilonn ocuk eşyyğıtagelm ede hayatlınm kybeadece>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanDenizkBby ki'rındolua dadoktor ekibiind>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanHhsrtne morgsunde emiieleskanndtı!>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanEşref Kolçmk otomoabilylem kaze yatı>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanDoktorlanan Uulal! 'YbaşlılamaOtobüsklere Yse Vermtyli'>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanSaağlıkBbkzablığındanmindeküçtütmt atmedyatulaıtaneiştr!>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanÇocuklana götüenm knsmre ianrbuold>/ap>/lig
 • /lig
 • //span İaarmaye emiielyd ahklksız tTklif!>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanHhsrtne krgşsindks 25n ocukyemekten zehietlnld>/ap>/lig
 • /lig
 • //span3 ayına 36 kez bıçmk altrıla attnm!>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanDepremrengortyan lıtnm47 ayılda şifa dağtryoi>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanDemli ekaikliiğktnsmrin beelirtsl oaabili>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanHhsrta aklın,l sağlı memurnunu burunuu klrlı>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanHhklısdahdta Klp krizie geiren öğretmte hayatlınm kybettd>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanÖğrenciesii darp ede öğretmtee ev apsl cezaası vebild>/ap>/lig
 • /lig
 • //spanYbaşlılamalişencd gibi şdkz yapan üç göevti, göevede hklulı>/ap>/lig
 • /lig
 • /ap>a href="hhble/uni vesite-meznuu-hemsiretle-rnecte-ykazabidece-56019.htm" classe=tityl">Üni vesite meznuue emiielnlenrgeçte ykazabidece>/ap>/lig/ap>a href="hhble/saglik- bkzablgi-2017-ybil-fiyat- tarfges-55487.htm" classe=tityl">SaağlıkBbkzablığ 2017 ayılıfiyat tarfges>/ap>/lig/ap>a href="hhble/saglik-pvesondel-dinilem-odaklarina-duzenltm-yapiplmai- hakrina-duyKur-42919.htm" classe=tityl">Saağlıkpvesondel dinilem odaklasındddüzenltme yapımcası hakkındaduyKur>/ap>/lig/ap>a href="hhble/saglik-raporlaiin-duzenlnmeai- hakrina- genelg-42167.htm" classe=tityl">Saağlıkraporlalınnddüzenlnmeai hakkında genelg>/ap>/lig/ap>a href="hhble/ozel-saglik- Kuru-ve- Kurluslaiin-denetrilim-bilskin-yonerge-40792.htm" classe=tityl">Özel sağlı Kurum ve Kurluaşlalınndenetrilim ilişina önerlg>/ap>/lig/ap>a href="hhble/hemsiretlee-doktor- olmin-yolu-aciliyoi-37399.htm" classe=tityl">Hemiielnleeadoktor olmnnyolua llryoi>/ap>/lig
  !-- Wordego Ad Conde--> >/div>
  a href="foto-gallerlle/">FOTO GALERİ /div>
  !-- Wordego Ad Conde--> >/div>
  YAZARLAR /div>
  Diyet Köşges>/spanDdüzencu vessürkiltükTtriniilebhklu faydakla>//span>a classe=imarg" href="yazi/duzeni-v-surekil-tuketim- il-bkili-faydaklar-7093.htm">/ap>/ligDr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN>/spanYönetrcilikte özyetetilik avram>//span>a classe=imarg" href="yazi/yoneticilikte-ozyetetilik- avramr-7092.htm">/ap>/ligProf.Dr. Paşc Göktaş//span>a classe=imarg" href="yazi/saglik-sistgmiin-derinilaen-sournklar-neilrldi-nasil-cozuilabili-7091.htm">/ap>/ligAv.BtüentnÖzer//span>a classe=imarg" href="yazi/sgk-2013-ybilnnd-fizik-tTdavr-icin-oderdgi-parmulai- ger-istiyoi-7087.htm">/ap>/ligYbaar Kaya//span>a classe=imarg" href="yazi/ozel- hsrtneilr-yonettmedgiind-nobet-tutlcak- ekimtlern-sgk-taniuullmai-7082.htm">/ap>/ligDr. Feza Şen//span>a classe=imarg" href="yazi/ozel-saglik-sektornunu-bakis-aciesii-degiatdim-zalmi-gelmiatdi-7081.htm">/ap>/ligSizede Geilnler//span>a classe=imarg" href="yazi/20167- il-atlann-saglikcikla-45-ayddi-bekilyoi-7076.htm">/ap>/ligCgmilkDemlics>/spanBlyometrik Kiuuik DdoğrllmuUuygulmasıAcil’dea Klldarllmk m?>//span>a classe=imarg" href="yazi/blyometrik- iuuik-dogrllm- uygulmai-acilde- kildirlmhti-mr-7075.htm">/ap>/ligMerd ki Mu hsebe Köşges>/spanSsağlı sektgötng dah zoi güilr mi bekilyoi!>//span>a classe=imarg" href="yazi/saglik-sektornun- dah-zoi-ygnllr-mr-bekilyoi-7069.htm">/ap>/ligYbaar Genç>/spanSektgötmdüaa lslıdlnk2017’in lanlizi>//span>a classe=imarg" href="yazi/sektornmuz-aciesinan-2017in-lanlizi-7059.htm">/ap>/ligEcz.Ceyhun Kabdahsandolu>/spanYenr mevzuata göe ecztneaa manişlmtler>//span>a classe=imarg" href="yazi/yenr-mevzuata-gore-ecztne-acma-isilmtler-6991.htm">/ap>/ligKtriyer Köşges>/spanSsağlırt Kriyer Ggüilri Zonygudak>//span>a classe=imarg" href="yazi/saglikrt-ktriyer-ygnllri-zonygudak-6935.htm">/ap>/ligBerern Boyacıdolu>/spanBir nefeatdi stail! Ttail fikaiiz mavr yolculuk mu?>//span>a classe=imarg" href="yazi/bli-nefeatdi-stail-stail-fikaiiz-mavr-yolculuk-mu-6934.htm">/ap>/ligDr. Mahliu uran>/spanSsağlı turizmiindddnyakmarkaas>//span>a classe=imarg" href="yazi/saglik-turizmiind-dunya-markasr-6926.htm">/ap>/ligEcz. Zehra Kaya//span>a classe=imarg" href="yazi/ivce-if tar-v-ecztciligri-gelecegi-icin-bli-fikli-6847.htm">/ap>/lig
  <2>//span>3>//span>/div>
  <
  VİDEO GALERİ /div>
  Uzlm doktornu hazlarldlığ "ArkKaydet"filmi klsafilm featdvkilire...>//span>/lig
 • /lig
 • 13 amilonn alıan, ayllı 100 lirh zoignlu kgesitlyle BES'egierece>//span>/lig
 • Akllk tgtlfonkla stam ve oku iltdece>//span>/lig
 • /lig
 • Hbaşlulı yumuort ntaslnsoyulur?>//span>/lig
  <2>//span>3>//span>4>//span>5>//span>6>//span>7>//span>8>//spap>/div>
  /ap>a href="hhble/koaih-gortya-ciklmainnd-yuznd-90- siKrl-souruuu-58841.htm" classe="ontenr"g//spapTÜ Tıp FaktüteaiÖğretrinÜyeaiProf. Dr. Altray: =KOAHtümddnyadakb eae yygrınhhsrtldıkladlnkbdi stneaivee ölü sebepilri Krlasındddnyada 3. asrada. Ddnyada yaklğk 210 amilon, tükemized ed 3,5 amilonnKOAH hsrtsı oldğu abilniyoi">/ap>/lig/ap>a href="hhble/yumuortya-allejtsl- oaanla-grip-aaiainnd-dikkaail- omhti-58827.htm" classe="ontenr"g//spapProf. Dr. Topçu, siKrl içenkbdieytlern grip enfekaiyonula aktaluma rlskinin ddah fazla oldğunddikkaaiçekerek, "Ağnla yumuortnde azlarladlığ içinyumuortya ağasıallejtsl oaa ktiitle ikkaail olmk." ifaddtleii kuollndı.>/ap>/lig/ap>a href="hhble/polikistde-ovse-sismzalik-ve- tslrlik-n edei-57708.htm" classe="ontenr"g//spanKlrdıkHhsrtldıklak veDdoum UzlmsıOp. Dr. Caa Şense Polikistde ovse sbenrouuunu de önemil belirtilrii asrarldl>/ap>/lig/ap>a href="hhble/gegdimllr-strgs-kaynakil- oaabili-57516.htm" classe="ontenr"g//spapProf. Dr. Bor: =Hhsrtahlr zalm klnldslim şnuuesoulmk, 'Bde ntazalmn ok geiğiiyoium?' Eğlr bu geiğimllrikbdi askkıtryla,k geginilkilebhaşllısa,kstailklere azalryoi, strgs altrındeartryoisa bu talmmte strgstenm k manme anizmtsı olarakbdi geiğimdii">/ap>/lig
  /ap>a href="hhble/duzeni-v-surekil-tuketim- il-bkili-faydaklar-58784.htm" classe="ontenr"g//spanBal, lağlalınn geneilkileiççekkleren toprldlıklarebhköztlerndeae ypıp kovaanladakb petek gztlerneadooldrduklar, geneilkilekah veregdyel aklı slareerekte oaa,a doal oldğu için sağloan ok faydakr,koyu asv taailı br bgesinir.>/ap>/lig/ap>a href="hhble/yoneticilikte-ozyetetilik- avramr-58431.htm" classe="ontenr"g//spanÖz yetetilik algrasısosyalöğrenmve Kuam içeriainnel lr talu br avrami olarak krğmzan lımtktldlr.>/ap>/lig/ap>a href="hhble/saglik-sistgmiin-derinilaen-sournklar-neilrldi-nasil-cozuilabili-58319.htm" classe="ontenr"g//span= aağlıksistgmiin derinusournklarkm vai?" derdiğnizied uya gibiyiz. Çdnkü belilikbdi grup taaflıdln,l sağlı sistgmin ok bbaarllrylı,ddnyada örnek gsteiiliyoimuş gibi ltnsm erdlmektenir.>/ap>/lig/ap>a href="hhble/eytulu-dort-gozle-bekldenn-meyveai-ignd-58257.htm" classe="ontenr"g//spanMayhoia bi tldl oaa iğdenin10 Kdla çeğdi vaidlr. Ene Kuak ikilmrenabid yetieabime özneiliğnel shiptir. Bir ok vitalin veilimrar içerir. Pek yygrın olmsa da bgeilem nel lr talmkdlr.>/ap>/lig
 • /ap>a href="hhble/bli-cerrah-atmedyat-baaint-60-70-bin-lirh-ailyoi-diyen-dekza-yarldmciesih-ailcak-58441.htm" classe="ontenr"g//spanAkdeniz Üni vesitesi’nd gnltk 22l sat mesaie yatıklalınmbeayeenipndöner seulmyeren toprlmda ‘1 amilonnlirh’ cen cret talu3 öğretrinüyeai hakkındaallcak davasıa lldı.>/ap>/lig/ap>a href="hhble/kkilte-puani-85in-lltinnd-olnn-saglik- Kurlusuna-yetkr-beelges- vebimtydece-57513.htm" classe="ontenr"g//spanSaağlıtta Kllte deeetlnldimllrikssürcinnel sağlı Kurluauun lllı oldğu ktilte puanı,l sağlı turizmi onusundla etkrtlnldibimtainnel belileyinci br rlter old.>/ap>/lig/ap>a href="hhble/saglik-turizmi-geltar-wneiness- il-yuznd-20-artdibiaabili-56998.htm" classe="ontenr"g//spapTYD BykzaeYyidlmclsl Çaklr: =Türkdye,l sağlı turizminnel5'inci asradal lr talmslıh rsamte wneiness'te (saağlıalı yam)n ok geerllede">/ap>/lig/ap>a href="hhble/turkiye-tilri-yaatakbier-icin-saglik-turizmiind-buyuk-pottnsiyel-56915.htm" classe="ontenr"g//spanDdnyada yaaşl nüfusuneartlmslylaltilri ytakbierta önelik sağlı turizmi içinTürkdye,lcdoğafi onumu, yetimi sağlı pvesondel ve yaaşl bkpmrındkr tecrübmllriyle önen lıryoi.>/ap>/lig
  /ap>a href="hhble/tgtlfonnd-obezite-atmedyati-pazarblgi-58839.htm" classe="ontenr"g//spapKtmu hsrtneilrinnelmindeküçtütmt atmedyatula içinv cut kityl eindksiin 40vee zlriomcasıgereklyoi. Özel hsrtneilrndeisenv cut kityl eindksi 30’un üstdnde oaa ktiitlet atmedyat oaabidecellrikssyleniyoiveetgtlfonklkpazarblke yapıryoi.>/ap>/lig/ap>a href="hhble/perfuzlon-tekniklellei-mecaistg-58836.htm" classe="ontenr"g//spanMHP Antalya Milkltveklel Yuadakul: - "Önilsans eiğtimtleryid yetina br şekledd yetien pvef zlonntekniklelleiin mgeilklleiin icrh ereabimek için krğulaıta lıartroaa tümengelier oortndna Klldarlslı">/ap>/lig/ap>a href="hhble/cerrahlai-geltsimi-icin-is-bliblgi-58835.htm" classe="ontenr"g//spanUlusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi DerneiğBykzasıProf. Dr. Alpve: =Türkdye'dd veddnyada pcen ok dernek vel sağlı Kurmu ilniia biiliğnegiren Medtronic İnavosyon Merkczi ilncerrahlann gliimiyid ilglel alımakla hakkındaanklmanimzarldlk.">/ap>/lig/ap>a href="hhble/turkiye-saglikrt-mukemtmedyet-merkczllei-icin-adim-atiyoi-58834.htm" classe="ontenr"g//spapTBMM aağlı, A il, Çaalıma velSosyal İier KomisyonuBykzasıKavuncu: =Türkdye'dd mükTmtmedyet merkcziin pilot uuygulmasnı,lGazbier Fizik TTdavr velRehlabiltasyon Eiğtim Hhsrtneainnel haşltlmk istiyoiuz">/ap>/lig
  <
  /ap>a href="https://twittei.com/saglikyktuel" style=background-position: tlft -504px;"ntarget="_bltnk" tityle=Twittei ilnpaykl"p>/ap>a href="https://plus.googlv.com/107479248177936062773/posts" style=background-position: tlft -240px;"ntarget="_bltnk" tityle=Googlv+ ilnpaykl"p>/ap>a href="rss/" style=background-position: tlft -144px;"ntarget="_bltnk" tityle=RSS, News Feed, Hhble Bgeilmtai"p>/ap>/div>
   >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com//saglik-yktuel-mail-v-sms-uyelik-odeme-detayklei-14s.htm" target="_self">MAİL ÜYELİĞİ /lig
  • /lig
  • >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com/ hakrmizea-77s.htm" target="_self">Hhakkmzda /lig
  • /lig
  • >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com/siteee-ekll.htm" target="_self">Siteee Ekll /lig
  • /lig
  • >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com/mesafeti-sdtis-sozlesmeai-78s.htm" target="_self">Mesafeti at.Sgzt. /lig
  • /lig
  • >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com/yayin-ilkeilri-giztilik-sozlesmeai-7s.htm" target="_self">Yaynnİlkeilri /lig
  • /lig
  • >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com/guesr_book.php" target="_self">Ziyarmtiç Deftlri /lig
  • /lig
  • >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com/irentity.php" target="_self">Kdnyl /lig
  • /lig
  • >a href="http:///wwwsaglikyktuel.com/ ilttsim.htm" target="_self">Bize Uklğn>/lig
  //trongp |İzisizk ve aynak gsteiilmedeae yynnrlanmaz.
  a href="http:///wwwcmabilsim.com/ hble-pgorhti-20s.htm" target="_bltnk">Hhble Yazllkm>a href="http:///wwwcmabilsim.com/"ntarget="_bltnk" tityle=CMNews Hhble Scripti"pCM Biliim>/ap>/div>
  >/div>