• BIST 109.330
  • Altın 155,894
  • Dolar 3,8638
  • Euro 4,5501
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 15 °C
  • İzmir 14 °C

Sağlık Bakanlığı’nda kiralama skandalı

Sağlık Bakanlığı’nda kiralama skandalı
Hastane için aylığı 354 bin TL’ye rezidans kiraladılar. 10 yıllık sözleşme yaptılar. Boş binaya bir yıl kira ödendi. Yeni bakan soruşturma başlattı...

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da tam bir ki­ra­la­ma skan­da­lı ya­şa­nı­yor. Sağ­lık es­ki Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ’­ın dö­ne­min­de ba­kan­lı­ğın üst dü­zey bir bürok­ra­tı, An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len Twin To­wers bi­na­sı­nı ba­kan­lı­ğa ki­ra­lat­tı. An­cak ki­ra­la­ma tam bir yı­lan hi­ka­ye­siy­le baş­la­dı. Bürok­rat, Ata­türk Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne ‘bu­ra­yı ki­ra­la­yı­n’ di­ye ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ve has­ta­ne mü­dü­rü bi­na­ya gi­dip in­ce­le­me yap­tı. Bi­na­yı has­ta­ne ola­rak kul­lan­ma­ya uy­gun bul­ma­yan yet­ki­li­ler, bü­rok­ra­tı da ‘bu­gün, ya­rın ­ki­ra­la­ya­ca­ğı­z’ di­ye oya­la­dı­lar. En so­nun­da ‘bi­zim bi­na pro­je­miz va­r’ di­ye ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler.

Dok­to­ra im­za­la­tıl­mış

Bi­rin­ci gi­ri­şi­min­den ne­ti­ce ala­ma­yan bü­rok­rat, da­ha son­ra Ba­tı­ken­t’­te bu­lu­nan Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ‘bu­ra­sı ko­nut ola­rak pro­je­len­di­ril­miş, has­ta­ne ol­maz, işi­mi­ze ya­ra­ma­z’ di­ye kar­şı çık­tı. Baş­he­kim iz­ne ay­rıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ve­ka­let eden Dr. Mel­tem Şim­şe­k’­e söz­leş­me im­za­lat­tı­rıl­dı.

43 mil­yon TL öde­ne­cek

SÖZ­CÜ­’nün ele ge­çir­di­ği söz­leş­me met­ni ba­kan­lık açı­sın­dan tam bir fe­la­ket. Ay­lık ki­ra ola­rak 300 bin TL ka­bul edil­miş. KDV da­hil bu ra­kam 354 bin TL çı­kı­yor. Söz­leş­me sü­re­si ola­rak da 10 yıl şar­tı ko­nul­muş. Has­ta­ne, kul­lan­ma­dı­ğı bi­na için 10 yıl­da 43 mil­yon TL ki­ra öde­ye­cek. Ki­ra söz­leş­me­si 9 Ağus­tos 2012’de ya­pıl­mış. An­cak 15 ay­dır Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si, bu bi­na­yı kul­lan­ma­dı. Ara for­mül ola­rak baş­ka ara­yış­la­ra gi­dil­di. ‘Ma­dem ki­ra ve­ri­yo­ruz, bir bi­rim ta­şın­sı­n’ fik­ri öne atıl­dı. Ön­ce Ka­mu Has­ta­ne­le­ri­’n­den ba­zı bi­rim­le­rin bu­ra­ya ta­şın­ma­sı dü­şü­nül­dü. Son­ra bir pro­to­kol­le bu­ra­yı Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si­’nin kul­lan­ma­sı ön­gö­rül­dü.

To­pu bü­rok­ra­ta at­tı­lar

Şu an­da ki­ra­la­nan bi­na­da An­ka­ra 2. Böl­ge Sek­re­ter­li­ği­’n­den kü­çük bir bi­rim ‘fa­ali­ye­t’ gös­te­ri­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, ki­ra­la­ma şart­la­rı­nı öğ­re­nin­ce tef­tiş ku­ru­lu­na ta­li­mat ver­di. ‘Ya­zık, bu ka­dar ki­ra olur mu, 2-3 yıl son­ra bu bi­na­ya ih­ti­ya­cı­mız kal­ma­ya­ca­k’ di­ye kız­dı. Mü­fet­tiş­ler, Ata­türk ve Ye­ni­ma­hal­le Has­ta­ne­le­ri­’nin es­ki ve ye­ni yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ifa­de­si­ne baş­vu­ru­yor. Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler, ‘Ba­kan­lık­tan bi­ze ta­li­mat gel­di­’ di­ye­rek to­pu üst dü­zey bü­rok­ra­si­ye at­tı.

Asansörü bile uygun değil!

Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ek bi­na ola­rak ki­ra­la­nan akıl­lı bi­na­lar as­lın­da re­zi­dans ola­rak ya­pıl­dı. Bu ne­den­le birçok özel­lik dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu­ra­nın has­ta­ne iş­le­vi gör­me­ye­ce­ği or­ta­da. Ör­ne­ğin bi­na­nın asan­sör­le­ri in­san ta­şı­ya­cak bü­yük­lük­te. An­cak sed­ye­le­rin sığ­ma­sı im­kan­sız. Ka­pı­lar çe­lik ka­pı ve ko­ri­dor­lar kü­çük.

Veli Toprak - SÖZCÜ

 

 

untitled-1.jpg2_.jpg

Bu haber toplam 14797 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim