• BIST 106.991
  • Altın 151,481
  • Dolar 3,6762
  • Euro 4,3196
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 13 °C
  • Antalya 16 °C
  • İzmir 17 °C

Tarımsal Kesinti Uygulaması konulu genelge

Tarımsal Kesinti Uygulaması konulu genelge
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013-27 sayılı "Tarımsal Kesinti Uygulaması" konulu genelge yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013-27 sayılı "Tarımsal Kesinti Uygulaması" konulu genelge yayımlandı;

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 82200845/788          02/07/2013
Konu: Tarımsal Kesinti Uygulaması

 

GENELGE
2013-27 

 

            1- Genel Açıklamalar 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin 12 nci fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.

12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 108 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla %5 oranında kesinti yaptırmak suretiyle tahsil eder. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” hükmü,  17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle; “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” şeklinde değiştirilmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.      

Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde yer alan tarımsal kesinti uygulamalarına ilişkin olarak Kurum personeli ve kesinti sorumluları tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar aşağıda detaylarıyla birlikte açıklanmıştır. 

         2- Tarımsal Kesinti Yapacak Olanlar 

        Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

         a)   Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler

         b)   Kamu iktisadi teşebbüsleri

         c)   Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar)

         d)   Ticaret şirketleri

         e)   İş ortaklıkları

         f)   Dernekler

         g)   Vakıflar

         h)   Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri

         ı)    Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

         i)    Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı 

3- Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılacak Olanlar 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların, prim borçları olup olmadığının hazırlanan program aracılığı ile sorgulanmasından sonra prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yapılacaktır. 

4- Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılmayacak Olanlar 

Yapılan sorgulama sonucunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olanlardan,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı dışındaki çalışmalarından dolayı sigortalı olanlardan,

5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga kanunlar kapsamında taraflarına emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlardan,

Kuruma başvurarak “Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almış olanlardan,

satın alınan ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmayacaktır. 

5- Kesinti Oranı           

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.  

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaz, verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapılır.

Tarımsal kesinti işlemlerinde müstahsil makbuzunun düzenlendiği tarihte geçerli olan kesinti oranı dikkate alınacaktır. 

6- Tarımsal Ürün Kesintisi Yapacak Olanların (Kesinti Sorumlusu) Tescili ve Şifre Verilmesi 

Kesinti tutarlarının Kurum ve sigortalı hesaplarına süresi içerisinde ve tam olarak intikali, tarımsal ürün satanlardan borçlu olanların ve borç miktarlarının tespit edilmesi, tarımsal kesintiden muaf olanların tespiti ile yanlış ve yersiz olarak yapılmış kesinti tutarlarının hak sahiplerine iadesi konularında uygulamayı kolaylaştıran, suiistimali ve mükerrerliği engelleyen, zaman ve emek israfının önüne geçerek iş ve işlemlerin daha doğru ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlayan e-Kesinti bilgisayar programı hazırlanarak işletime açılmıştır. 

Tarımsal kesinti konusunda Kurumumuz tarafından yapılması gereken işlemleri gerçekleştirecek personele ünitelerce Meyet yetki sistemi üzerinden “GüvenceTevkifat” yetkisi talep edilecektir. Verilen bu yetkiden sonra Kurum personelimizin “Güvence” programında yer alan “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümü açılacak ve işlemler bu ekran aracılığı ile yapılacaktır.

Kesinti sorumluları e-Kesinti programı aracılığı ile bildirim listelerini gönderebilmek için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine (EK-1)’deki “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen belgelerle başvururlar.

Kurum ünitelerine e-Kesinti kullanıcı kodu ve şifresi almak için müracaat eden kesinti sorumlularının tescil işlemi Güvence Programı içerisinde yer alan “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümündeki “Tescil Giriş” paneli aracılığı ile yapılır. Tescili yapılan kesinti sorumlularına 12 rakamdan oluşan kesinti sorumlusu sicil numarası verilir. Kesinti sorumlusu sicil numarası, tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası, gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarası kullanılarak oluşturulur. Her kesinti sorumlusuna bir tane sicil numarası verilebilir ve vergi dairesinin bağlı olduğu yerdeki Kurum ünitesi ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla bir Vergi Kimlik Numarası ya da T.C. Kimlik Numarası sadece bir sicil numarası üretilmek için kullanılabilir. Kesinti sorumlusunun işlemlerinin takibi Kurumun bu ünitesi tarafından yapılır.

Ancak, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çay-Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. gibi Türkiye genelindeki tüm fabrikaları tek vergi kimlik numarası ile faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara aynı vergi kimlik numarasının altında birden fazla sicil numaraları üretilerek bu kesinti sorumlularının faaliyet gösterdiği yerdeki Kurum ünitesi ile ilişkilendirilmesi sağlanır.

Bu işlem, Güvence Programı “Tarımsal Kesinti İşlemleri / Tescil Giriş” panelinde bulunan tüzel kişilerin tescili bölümünde yer alan “Diğer Tüzel Kişiler” butonu işaretlenmek sureti ile yapılır.  

Kesinti sorumlusu sicil numarası aynı zamanda kesinti sorumlusunun e-Kesinti programındaki kullanıcı kodudur. Sicil numarasının ilk 7 rakamı kesinti sorumlusunun faaliyet gösterdiği Kurum ünitesinin kodu, sonraki 5 rakamı ise sıralı sicil numarası şeklindedir.

Başvurusu kabul edilip tescili yapılan kesinti sorumlusu için bilgisayar programı ile üretilen kullanıcı kodu ve geçici kullanıcı şifresi oluşturulur ve (EK-2)’deki “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı” sistem tarafından otomatik olarak düzenlenir. İki nüsha olarak düzenlenen tutanak işlemi yapan memur ve kesinti sorumlusu ya da şifreyi teslim almaya yetki verilen kişi tarafından imzalandıktan sonra ünite yetkilisi tarafından onaylanır ve bir sureti Kurum ünitesinde kalır diğer sureti kesinti sorumlusu ya da yetki verdiği kişiye teslim edilir.

Teslim tutanağı ile verilen şifre geçici olup kesinti sorumlusu tarafından değiştirilmeden hiçbir işlem yapılamaz. 

Örnek: 066112000001 sicil numarasındaki;

-          İlk iki rakam (06)                            : İl trafik kodunu,

-          Sonraki iki rakam (61)            : MEYES bilgi işlem kodunu,

-          Beşinci rakam (1)                            : Sigorta işlemleri yapan ünitelerin kodunu,

-          Altı ve yedinci rakamlar (20)    : Sosyal güvenlik merkezi kodunu,

-          Son beş rakam (00001)          : Sıra numarasını

         ifade eder.

         Buna göre; 066112000001 sicil numarası, Ankara İli, Haymana İlçesindeki sigorta işlemlerini yapan sosyal güvenlik merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren 00001 numaralı kesinti sorumlusunu ifade eder.

         Kesinti sorumlusuna ait bilgilerde değişiklik ve güncelleme yapılabilir. Eğer kesinti sorumlusu başka bir sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi yetki alanına taşınırsa, kesinti sorumlusunun ünitesi güncellenebilir. Güncelleme işlemi, (Ek-1)’deki “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle, kesinti sorumlusunun yeni ünitesi tarafından Güvence Programı içerisinde yer alan “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümündeki “Tescil ve Şifre Güncelleme” paneli aracılığı ile yapılır. Güncelleme işlemi yapıldığında kesinti sorumlusu sicil numarası değişmeyecek ancak yeniden geçici şifre verileceğinden bu şifre kesinti sorumlusu tarafından değiştirilmeden işlem yapılamayacaktır.

         Üniteler tarafından yanlış ve yersiz yapıldığı tespit edilen kesinti sorumlusu tescilleri, herhangi bir bildirim yapılmadığı sürece “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümündeki “Tescil İptal” paneli aracılığı ile iptal edilebilecektir. 

7- Kesinti Muafiyet Belgesi Düzenleme 

Kesinti muafiyet belgeleri (EK-4), Güvence programı içinde ‘’Tarımsal Kesinti İşlemleri’’  menüsünün içinde yer alan Muafiyet Belgesi paneli kullanılmak suretiyle iki şekilde düzenlenebilir.

 

7.1- Süresiz Kesinti Muafiyet Belgesi: 

Süresiz Kesinti Muafiyet Belgesi 5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga kanunlar kapsamında taraflarına emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlara verilir.

7.2- Süreli Kesinti Muafiyet Belgesi: 

a) Süreli Kesinti Muafiyet Belgesi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı dışındaki çalışmalarından dolayı sigortalılıkları devam edenlere,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmasına rağmen Kuruma prim ve prime ilişkin borçları olmayan sigortalılar ile bu borçlarını ilgili kanunlara göre yapılandırmış veya taksitlendirmiş olanlara,

c) 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının,  aynı Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenlere,

d) 65 yaşını dolduranlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmak istemediğini Kuruma yazılı olarak bildirmiş olup, bu nedenle sigortalılık kapsamına alınmadığı tespit edilenlere,

verilir. 

Süreli muafiyet belgesi en fazla bir yıllık süre ile geçerlidir. Ancak muafiyet süresi içinde herhangi bir nedenle borçlu duruma gelen veya sigortalılık statüsü değişerek Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmak zorunda olanların daha önce almış oldukları muafiyet belgeleri geçersiz olacağından alınan bu belgeler, ilgili sigortalılar tarafından belgenin verildiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine iade edilecektir.

Sigortalılar tarafından iade edilen Kesinti Muafiyet Belgeleri güvence programı kullanılarak iptal edilecektir. 

8- Tarımsal Kesinti Yapanlarca Hazırlanacak Belgeler ve Bu Belgelerde Yer Alması Gereken Bilgiler 

   Tarımsal kesinti sorumluları, kesinti tutarlarını Kuruma bildirmek için kesinti bildirim listesi ve müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadırlar. 

Ürün alımı sırasında tarımsal kesinti yapmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu satın alma işlemleri nedeniyle düzenlemek zorunda oldukları Kesinti Bildirim Listelerine tarımsal faaliyette bulunanların; 

-    Adı ve soyadını,

-    T.C. Kimlik Numarasını,

-    Ürün bedelini,

-    Kesinti tutarını,

-    Kesinti tarihini

kaydetmek zorundadırlar.

Müstahsil Makbuzu ise Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal, tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya aracı tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından düzenlenir ve imzalanır. Çiftçiden avans üzerine yapılan anlaşmalarda, makbuz malın teslimi sırasında verilir. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafında kalan nüshası fatura yerine geçer.” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, kesinti tarihi müstahsil makbuzunun düzenlendiği tarihtir.

Tarımsal faaliyette bulunanlar tarafından Kesinti Muafiyet Belgesi gösterilmesi durumunda, söz konusu satın alma işlemleri nedeniyle üreticilere verilen belgelere (müstahsil makbuzu v.b.) ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin yanında kesinti muafiyet belge numarası da ayrıca kaydedilir.

Tarımsal faaliyette bulunanların sdent:9.n, olması halinde sattıklarn ürüde="">Tari kullanların bnlı olmaienttrdanini gtın ından yangelere ldığı tespitode=""> kesintik meKuruma alnini gtın uruma bildi,uuml; maddesini.) ikinci fıkrada belirtücal Kesuuml;sha olarak bBelgeler veksik yanlış ve i&ccn aylıt”t gtın ınmily:i Bildiuuml;reticilere g&onduhafml;o;t gtın somlusadığlanlarsatle geçs tarihtir.

         Ürrtücyette bulunane mahsubların bnmti bilyyette bulunanlara ürün be ödeme ile aval;r&uum,tücerilmesi halinde, bu ödemelerden herhangin işle, değitte bulunanlara üiubların bnmti sunun mamığı ieriuml;p ın ön veykonusu saüml;ld)n kapatılması sırasında ürün bedelinin brüt tutarıen herhangiı dikkate alınacaktır. 

Kesinti Biliolmasınascili ve Şifre Verililer 

   Kesintbiliruuml;sha olaarasde tespr ve bm ve sigortalnapası halinesi halinde, uma prim ve cilere güe tfotokopibilirlu duri kullir esi durumunda, y:" timearı Kesintbil veklaarrek,un ipin m&uranll;ml;e ge&anan prinan prcareaccedtkbui1/1/2014n&ccedımsaccedilsır diğeKurum &uu bu buhtas014uek gnamti sigorvlemelioesinti yapmakla yük&lemek zor verilebilii Biliolmsal sinin i sor İl&cnin verildiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlvsadı;d&uarası şeklindedir.

du, sirinc15/2k ş3uuml;zhte ginte vee="na m&u6a kalan umlldlanlarsaKuruma bildirik kişmllsi konulirincmuz tarafınsi kning:-.2ptraflar mkin masmda kda,sanıcker ta ve hızKes19/3k ş3uuml;zuuml;nayynı Kanu ş3/7duranlardae-polgehızrum &duyormu&cı . Sesi durumunda, e-polgedinti ikinci fun d&uüt teu ş3 Nisrgiylmsh; Ey mülldlanlarsauuml;napüznra yapKuruma bildiriintymüracaat eden kesiamek için kesinti sigorkcedilt tutattılm,riintymüracaat eden kesiastahsintiunanerine e-Kesinti kullanıc&cceş vti sorumluları e-Kesinti programı arı ktronin tutat-farim listele ile ipd&uaraslem yapılamaz. 

Kesinti Biliolmcedilt Outattılmlmasınascili ve Şifre Verilcaktır. Kesin1/4k ş3u- 30/9k ş3uuml;zheli 000001 silnapası halinznra yapama prim vehe14umllgelması sıedeniyledsuben ı d halinen herhre Kuruma bildirg:-.2ptnt&uu-t;bkamuvekuuml;n i&ccediy:" timearı Kesintbiliru) 65 paneli kullansinti unda olanlarıni tutarlarınedelini k suretiyedil;in i sigorta i ile ipd&uaras Ae numarr ve bm ve sigortalnapası halinesi halinde, uma prim ve cilere güe tfotokopibilirlu duri kullir esi durumunda, y:" timearı Kesintbil veklaarrek,un ipin m&uranll;ml;e ge&anan prinan prcareaccedtkbui1/1/2014n&ccedımsaccedilsıum &uu bu buhtas014uek gnamti sigorvlemelioesinti yapmakla yük&lemek zor verilebilii Biliolmsal sinin i sor İl&cnin verildiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlvsadı;d&uarası şeklindedir.

Başvtkisi talAdiipolge y gi;staherc;znarın olarrafınavans vdsta,rr ve bevş vlyanltsigortalgmleriicode=""i tutarından belguml;znlış vly:">Başvtkisi talem yapılamaz. 

Kesinti Biliolti sorumluP;in bilgisayai tutarGim listelegesi gŞifre Verililer  

Kesiirincedil;in i sigorti sorumluları e-Kesinti programı arrim listelerini gafiyet sürr ve brumetntt si Kurum e-SGKşilerin tescili bölüm&uuti sorumluansktal” paneli arları eauuml;k ayazla sifirekmektmaraslti sorumluP;in bilgisünündek-1)&rsq:" timearı KesintbiMuafiyet Belg/Gim listelene ge&cc:">&p İptal” paneli aredil;in kesinti brim listelegerini g&tmaraslBuio;’de olanlarıldeliru)sn t&;nlüilerin tescili bölnredil;in kesinti rum dlanlarsauanıcı şin biriigortddan onu)sn tnıcı şifresi nıcı şinnnu)sn tseayan çsı lüm&uulenir U sıedeniyledsubn bedellerinden tarımsaıparımsal kesipanelları elm&cnr konul;nap&uum birı basit usraslBu5510 ruma bildirgı sıedenirum Numarası ya da T.C. Kveikali, tarımsalznra icode=""gmledilsıve ilmas içindrsquo;Tarruma bildirSnr konul;Yapinti İşlemle Kişiler” ban d&ucnr konul;nap&uulenire yapcnr kone="">satınedeniarıen herhangi tarafından yiyorsması sırasındaznra i ü"gmledilsılyanltveklarak dEklarak lyanltsigve iimlik numarassal faamek için kesinti r.&rrim lisrasınder&ccedlarak dSnr kone="">satınedeniarıen herhangi tararafından yiyorsmaları e uyk zor vetkisi talt;fongmledik lyanltsii &rabapcanağedil;in kesinti runavfızan t&uumtalParı elmgiye tabi sıha &ongi tasarlarekesintcaansmezmen Krı eauşmeyecebkilendirlardmaresintedil;iden avalyanltvgitrumamk olanvarayde.dBdil;in kesinti re4umllge;sününapüznra yapKuruma bildirgmledik lyanltsirun mamıafından imzalesintuhase ciearafın talYapüındil;in kor:red"> kesinti sorumlusunun faaliyet gösterdiği yerdeki Kurum rim lisrasınder&ccedla tane iimlaişkin maseas Ae numaruhase ciearik lyanltsirusinti sorumluankalandhakkuklusu i& brim listelegein kullanılabilir.tütte bulunanuhase ciearafınel;ındil;in kesinti siusinti sorumlları e ;nite yetkiliıcı şinnnndhakkuklf yetkfiye5)acı tyde.dBankaras(Z&ccatdBankas fıon-ml;r&MOSİPngelereatsigor/n bedellerinden ta(tuo;G&uute bui si)uo;’  myece sorumluren 00001 numaralı kesinti sorumlusu arekndhakkuklcnr konulgi Kimp&uum birelereati Kimp&uuyde.dmily:" times="">Ke,;napüelereatndan imzaltanağı” sisedil;in kesinti r.&rlyanltsarlasal faa4/bbn bedebelgeler, ilgian ve emek islinde, kesinti re4ly:" unicode=""itibgianilir(26)&MOSİPnlyaml;znti karektem tarafından usu sne iade edilecektir.

& Kişiler” butdil;lurcnr konul;napmad="">satınedeniarıen herhangi tarha &ostah edilip tescili yimes="">Kei kik-1)&rsAnra it;fontrıarıGken işlemleri ger="">8- Tarmüd&in1)&rs:">&n ilk 7 rakamıKesedil;in kesinti re usu sne ilYapüescili yimes="">Ke;en herhangi ta engı sıedenirum 4/bbn bedebelgeler, isamında sinavans vdelgeler, i ve emek islinde, kesinti re4ly:" unicode=""itibgianilir(26)&MOSİPnlyaml;znti karekusu sne ilKn herhangi ta engı sıedeni 4/bbn bedebelgeler, isamat&uulostahei eumle mahaacı tydean gen herhangi taiimli&rdqbg&avans vdinde belirtil35.4pt"> ouml;nderebilmek için sosyal güvenlik il müd&uunuhase cuuml;mml;venlik myuma prim veediğbrim listelegein kMuhase cuuml;mml;vecedımsacs, Anko; panelei eumiş” pabuimes="">,&MOSİPnrce MeystemiNumarası ya da T.C. Karekzerine yaarlarni t&uaemek islindleirirrim listelegesineli kullanık meGüngken işlemleri gerış olanlara verilir.

Kesların bnlı ogği en edilip tescili yimes="">Ke;en herhangi ta engı sıedenirum 4/bbn bedebelgeler, isamında sinavans vdelgeler, i ve emek islinde, kesinti re4ly:" unicode=""itibgianilir(26)&MOSİPnlyaml;znti karekusu sne illanlara verilir.

Keshakkumaras6183duranlardaAmndlAlı d hali ve eTelere kbuzyüHakkumarasi 5510uyk zodmaricraun işlesinteati arafından yapılır.

     &nbssintiilyyerada beli ı ktronin tutat-farim listelemeliode=""luelinsaapmak zorunda olan gerçek ve t&uc&ün bedelini,

     &nba)bsp; &n yrdiğusu i&ccedirce Meysteı tespitsi konulusunun e-Keve em dışındaki aylıtuml;kerarasık suretinbsp; &nb numarasındaki;

  &n 1) Doneklin ınddiğiniiunaneyaml;one=""k zol;zerk merkezi kodunu,

  &n 2) E ktrlerde t&t ve min (4ngi t001 silumaunarccedil;k zol;zerk merkezi kodunu,

  &n 3) Yang9.n, yş ve bede, infilaerde benden fıny"">oml;uculumaunarccedil;veeğiştirilmmalauml;keraeni ouml;zerk merkezi kodunu,

  &n 4) Selrlu durilar kp; Kesddesrnumaa,ük, An001 sdeprtigşle usulafuo; f t&ugrev, lokavtilmobotaj,aherim lislmo ve bed kesintml;n bedelini,

     &nbb)bsp; &n yrdiudeğzmtt sccedil;ilergramıumetntt scivls scilenyuml;cal 01 silumaunarccedil;k zol;zerk merkezi kodunu,

Başvrası şeklindedir.

Tarımsal faaliunançilerden satde sattıklarn ür&rüt tutarıen herhangiml;onoesinti yapmakla yülinsaapmak zorunda olan gerçek ve t&uc&&uuhtas014uek gnamtoeson prinan pri vncergi dairesimek zor verilebilii Biliolsicil numi bavans v,rml ait bilgileryrdiudeuu bu bi yerdeki Kurnlediğini Kuruma yazılusraslButedil;in uml;ml;ldulmak suretiyle,"">Kenarda, mndekrada beliri;eanan pri;nitesumi blmak suretiyle, kesinti sorumlusunun yeni ünitesi tarafından Güvence Programı içerisinde yer alan “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümündeki “Tescil ve Şifre Güncelleme” paneli aracılığıN il alma işlengi ta endeğişiklik ve nbsp; : Sigoi sorumlusununeni ünitlmak suretiyle, kesinesk bi yerdeki Kurnledil;inası şeklindedir.

 

Kesinti Bilio:" times=""> Dbendi kap yrdinascili ve Şifre Verilcaktır. 

   obendi kap yrdiaiuuml;retmek için kesinti sigodeğiştelık ka si:p>&nbem yapılamaz. 

Kesinti Biliolmasınascili ve inti İşna emğaylıt&rndi ergi7 Kanununun 2i&ub;font-fadesinin bilmas 1)&rsq:" timearı Kesinti Biliolly:" unicode="nian ipin m&urabadil;ersiitibgim&uelgesi en fazla bir yuml;ml;ldumasına" unkullatafındai bavans v,r13y:" unicode="">4 &uumnın (ı) bendyrdiudeuml tn ınknt-rolleing:-.2pt"vreş vıı olndmurtütte bulunanngi ta larcuml tn ınknt-roloml;ucuilmasi knlinin u yapıldığq:" timearı Kesinti Bieğiştelık ğinti İhl;n bek; böi&cced;deme tarafolanlara verilir.

Mü:">& Kna emğaylıt&rndi ergi Usul Kanununun 235 inci madinde belirtilen veya çiftçi adına mutav/spnltvmı veya aracı tarafından alındığı takdirde makbuz bunesmzb>Kdü gi;stalem yapılamaz. 

     &nbsve imzalanır. Çiftçiden avans ümub imyapılan anla,malarda, makbuz malın teslimi sırlanlara verilir.

     &nbsında verilir. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı &ccednezd r.&rly;i tarafında kalan nüshası fatura yerilanlara verilir.

     &nbsında verilir. Müeslen otrndipanedemediğini rada bellmsal ur:lanlara verilir.

     &nb1.">Münicode=";lanlara verilir.

     &nb2aya mnmüz apmhsil makbuzunun ting:-.2pt">veya &ccenbilmenbsp;, bsp;, unv olanveld="">;lanlara verilir.

     &nb3aya mnm&urgiye tabi olmayan &ccenbilmenbsp;, bsp;; &ldqluetgah-Kesd="">;lanlara verilir.

     &nb4. Süz olacamalardacinsi,miktk zor vkları ilanlara verilir.

     &nbBuio&uumnıediğini M&uumdirdhvence Procced="">>Kd&uhl Kes usulat&uularası şeklindedir.

     &nbsında verilir. M&uumen satsın ın mali muafiyet behians vd, mella bir llatafıniinti İhl;n bek; b&oumve i&ccnntkayde.e alınacaktır. 

     &nbGmsacVedilsı ise Vergi9ly:" unicode="">4 üneing:-.2pt", ticdquo&u os ça, mndekatafınilsıtüz olacan&ccediuml;lre Kuruma bildir% 2,uhlyvfaaliyüzenuml;iuml;lre if tüanmurilavdquo; paneliuml;lre if ruma bildir% 1, ticdquo&u os ça, mndekatafınutdil;tüz olacan&ccediuml;lre Kuruma bildir% 4,uhlyvfaaliyüzenuml;iuml;lre if tüanmurilavdquo; paneliuml;lre if ruma bildir% 2bGmsacVedilsıent:ajzor vklVergi% 10'uz1/2014l;aontlge nucnntkayde. Ae numa,dinde belirtil35.4pt">

S styleclass="MsoNormal" style="text-align:justify">      &nbinde belirtil35.4pt">

     &nbDşmalsanili,dinde belirtil35.4pt">  

-&nbTicdquo&u os &ccedvlyanltsigorsinti tutarını,

-&nbVverilebilii blyanltsigorsinti tutarını,

-&nbDiye vblymuz1rdiğınk şifntea>Kenarda(esi durumldelirMt Baker ta ve )lnapaspanelknt-roloespitl tnleroml;ucuilmauuml;sha olarak raporzerk merkezi kodunu,

-&nbSuma gelen veğaylesinteang9.lanlarınlurcn:a&ift&solm; miktarvenli prim ve ıckeci ikilere olanlara verilir.

 

 

 

    

kesint Ancak muafiyet s&uumgramı i&ildtambKuruma r ve bm ve sigortal" unkullatafmtym&usinti t;bkamu k 7 Kanununun 2nın (ı) bendy:" timearı Kesintbilit Ancak muafiyet s&uumgramı i&rim listelemym&ul;mlü olan gerçek ve t&uuhakkumaras30/3k 05uuml;zhten g5326duranlardaKabahao; f ise Vergi32 Kanununun 0uyk zodmariiştirillığtespr:" timeStiyle,"">Kenarid/sp pmlacezafınsi kontyde.dİd/sp pmlacezafınG bilgevekuumlkirg:-.2ptnt&uu-fiye6)şlemleras>tedil;ert;bkagatdf>  

Keshe takvb>Kanlardabadil;ersi fatura yerlulde vneüt tedoKanlaiyet sür4/1/1961uuml;zhten g213duranlardasil Makbuzu ise Vergiüvkerle t298ul Kanununun hl;n bekapmakla si uyk zodmarı baside tânldığşmeyeceat&uerremerorlen bilgarnumr&uum birsi kontyde.dBueli kum &ud/sî pmlacezasKenardae mahumaraslgeTAncak mkKesrasKenardakapmaklli u kesinelık kaz.dBuedesinihl;n bek; b&oum, ni ba eki ytukirud/sî pmlaceza halinzlüm&usil;ersisi kontkaz.inti İhl;n bek; böi&cced;deme tarafolbem yapılamaz. 

 

 

 

tedil;erşmeyeceat&uerremerorle kesinaing:-.2pt" ş3uanlardaras182 TLrid/sp pmlacezafınsi kont lartyde.dT ipin m&uyi enılmasi kzennlarcid/sp pmlacezafınode="linze numa duy şi lartyde.dlanlara verilir.

kesin;rr ve H mahumaa Yanumr&uuulgi :pde belerliblass="MsoNormize: 10pt; text

kesin,tmek i&c2i&uygi taarafındmaltn ipin m&urain;rml;unaila2014r ve bm ve sigortalmek islimv muafirekmektmaras Eye vbl tespitedil;in kesintsi kipanet a gemn teslyrdibi yerdeki ml;venluuml;m olstahbanka ekrle kesinlmas 1)&rsSGK MOSİP/Diye vbt;fontlimv m/Tevkifao Pril Kesinti İinde belirtil35.4pt"> kelstahin anlmaZircatdBankas ade” paneli arlesi veeşvmektmaras Banka ekrlesinlmas 1)&rson-font MOSİPahesi vcc"> ke/Listelerinmek i&cc(tevkifao pril Kes)inti İmearafındyüumlsi2uumaamlaltlmak suretiyle, k sindeknmuafiyet i arlesakkukteti konulgi racılauma l tespitode=""> kesintahesi vccedracılığıTesi vccedracılmbendll tespitode=""> ke,tmek için kesintmı i&lyanltsn ssal fa 4/b Listel sima gelen > kesintamek islimv mkesintmıelly:" unicode="f tibgianilirssintmvmı veya ara(26) MOSİPalyanma lodu im &otomatikrKuruma işnrasbsp;     &nbi şeklindedir.

kesintaheipin m&uila indeğişieğişrml;unaila2014mek islirsii bavans v yaerin Ancak muafiyet s&uumgramı i&mek islirs inkasaveşvras alınacaktır. 

kesaiİ prim veFaiz veH ma sinulgi :pde belerliblass="MsoNormize: 10pt; text

almek islimvr Ancak muafnbilbetafmuiucode=tlsisintea vneüt tedbnanların mek islir mıyez1/2014he tiyf ruma bildirze nurze nurHazont Mrim listeş=""rafınacad lüm&ukonnnlarcmiremek ismıki imzaiteYir eTAncak mkKesrasKeacinsiumlsiisknt- gi ihr lümldığD"vretf ruma billunanların sdnul sml ti sigoderan faza gela vafaiz cedii gircmazlmasi kzennini gecikmeazammKeshema sinyde. Aacak,lmek islimv2i&uygi taarafındmf ruma bildirgecikmeazammKesdeğişie b&oumkshema sinyde&humld&nbnti İhl;n bek; börafınmemirvmsal rantkayde.e şeklindedir.

tarımsal faaliunan5510duranlardaKa Vergiyde sattıklarre b&oumkscode="foaapm1/10k 08vuml;zuumlsiolanlarıncccedil;iolacade sattıklarn ür&rüt tutarıe bulunanların sdent:aün btmek ldfmuiuhalde,t Ancak muafiyet s&uumgramı i&ildtambKuruma r ve bm ve sigortal" unkullatafğvmeyretmek i&ccode="sigortal30/9k 08vuml;zuuez1/2014kaesiiafaiz,m1/10k 08vuml;zuumlsiitibgim&uitah5510duranlardaKa Vergi89pt;cunununun neing:-.2pt"durdecergecikmeazammKessi kont lartyde.e şeklindedir.

almek islimvr Ancak muafnbilbetafmuiucode=tlsiitibgim&uila b&oumn işlemuran fazla bir yumshe tccediyf ruma bildir% 3 (1/5k ş0vuml;zuumlsiitibgim&u% 2)rorlen bilggecikmeacezafınsi kont ini oe numa sal fa ode=""> albnanların mek islir mıyez1/2014he tiyf ruma bildirze nurze nurHazont Mrim listeş=""rafınacad lüm&ukonnnncmiremek ismıki imzaiteYir eTAncak mkKesrasKe/TAncak mkKesrasKeacinsiumlsiisknt- gi ihr lümldığD"vretf ruma billunanların sdnul sml ti sigoderan faza gela vafaiz cedii gircmazlmasi kzennini gecikmeazammKeshema sinacak,lmek islimv2i&uygi taarafındmf ruma bildirgecikmeazammKesdeğişie b&oumksoum birsi kont lartyde.dDİBSafaizrorle kesiaG&U&oumVENCEaprogr;i anlmnrlmum ednikisi taı şeklindedir.

 

-&nb31.12.1997ndan yapılır. -&nb31.12.1999ndan yapılır.

-&nb3yle6. 02ndan yapılır.

-&nb3yle6. 03ndan yapılır.

-&nb31.12. 03ndan yapılır.

-&nb3yle6. 04ndan yapılır.

-&nb3yle4. 05ndan yapılır.

-&nb31.12. 05ndan yapılır.

-&nb31.12. 12ndan yapılır.

 

 

 

 

 

kes İanun :pde belerliblass="MsoNormize: 10pt; text

kelsintkirssma geakolsigortalpiteunanların sdeaim &unanların sdnullmlailyauu bu 2i&ur ve sloaapmaiye vbunanların sdent:aüpgeşvimvz.ndeniinuenmerkezi koduut;"it;"bo:p5.4pt;"> 

, ssma gelensintaianurlelebı i&sal marafınavans veKa Vergi4bi yerdec b&oumvununun 2i&ubesinde;desinin biintbsp;&nr(b)n &nd 2i&u(4)knmuafiardaaltn &nd z1/ps;i anlmtmek i&c2i&uygi taarafındcode=tlsiml;ldulesakkuktearıe bulunacu:aüpgeşvraslanlara verilir.

kelr ve bm ve sigortalpntkr&uumbendlarrafınş="tanilirveien herhangi taarafındcode=tlsiitibgim&uo&uyi ei fatura ymem olsta, sima gelen > lailyasakimahipi sigeikaesiiafaizuaim &uir ytu&lelep muaavans veuanureşvras ndeniiKaesiiafaiz,tmek i&ccode="lisintar ve slyanumr&uuarafındcode=itn ipin m&urablşıa ar,euanu2i&uygi taarafındmalsisintsinaila2014 fatura yentla bir y;vence Pronsshema sinyde.;"it;"bo:deniibsp;&ni1/10k 08vuml;zuumlsiolanlarınacılmbendll tespi mkvence Pronss1/10k 08vuml;zuumlsiitibgim&ukaesiiafaizrsi kontkaneeuret yl &uanur işti gken işlemleri gerinvras Kaesiiafaizr;"it;"bo:p5.4pt;deniint:35.4pt">

ar ve slsratalyadeşvraslılamaz. 

isihn 0fifatura yentKa Ve hl;n bek; b&oumv1/ps;i anlmtat&uerreş vı rleeuanureşvmvz.isp;&nii şeklindedir.

keinde belirtil35.4pt"> kelinde belirtil54.0pt"> ioatura yeroatura yevesns v ianurKuruma lelepleşvmei bavans v,iinde belirtil35.4pt"> ivence Pronsssosyandeğişvm&lieeuldia bir dıklarre b&oumkl;r&cmuhaseb &uiril Kesieeuanuysii prim veacznllrim listelei;rasMuhaseb &uiril Kesicergellgecaymano; panelemantaı i&sal fa ennode=""> , MOSİPassintm&tarıT.C. Kil ieeNmuafiyet i arnalşmiardabanka"> almek islimvremmuafim listelei;sineeuret yl &uanur işti gken işlemleri gerinvrase alınablass="MsoNormize: 10pt; text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spacingclass="MsoNormal" style="text-align:justify;text-inrlidir.<4pt">

Spacingclass="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:54.0pt">  

tarımsal faaliin;r1/10k 08vuml;zuumlsiitibgim&ucccası halinde sattıklarn ür&rüt tutarıacılavel tespitbelgv mili&iininadesissma gelena faz ;kndei ngi tarayacaktyde 35.4pt;"uo:irtil54.0pt">

kenin&siGenelgv i&n (ıtığenguml;yind lgecebepaouulkn bzintv (ıtığsa bir yiyet s&uumgramı i&ildtam&Kuruma r ve bm ve sigortal" unkullatafmimv muaavans v,igken işlemle&mpri Kesik&nd Kes,ekamu k ve bveie vegintea"lisintulesakkuktildtediysii euu bu dng:-.2pt"vl Kes,etüt inmpri iye aav""&diye vbpriverğ mitvri rketkyllanlaretbulk vegiüyv mic i&dahdekouulkrüt tearim listc ireişek byllanlaretbcinildyetkil Kesii ekaesiiatemsilndeKestr ve sllyrş abpriverğ miym &uir ytu&ia bir şntimkğildia bir ;kelsığsove lsdu""> .lanlara verilir.

kenin&la bir ysiiyet s&uumı i&ildtam&Kuruma r ve bm ve sigortal" unkullatafmiyğ mitvyaerinla bir ysiidrdş anlmtgorzalsiolanlalimvrlelebı i&sal malmınavans v,t Alanlazakon, k l tespitode=""> ke ndenii1/10k 08vuml;zuumlsiolanlarıkirla bir yıl;vence Pronsskaesiiafaizrsi kontkaneeuret yl ,tennoede=tlsiml;ldkirla bir yıl;vence Pronss;"it;"bo:denii5510duranlardaKa Vergi89pt;cunununun neiiininadesi cikmeacezafınvergecikmeazammKes;"it;"boim &uir ytu&hema sinauma lesi veeşvrasldan yapılır.

kenin&la bir ysiiyet s&uumgramı i&ildtam&Kuruma r ve bm ve sigortal" unkullatafmiyrıac lmtmek i&cdedil;in kesintn i&la bir ysiiyet s&uumgramı i&fim listelemiyğgken işlemle&ildtüt inmpri Keksakk bilma30/3k 05duml;z b v&5326duranlardaKabesati sa ise Vergi32 Kanununun isia"lisclail&siGenelgvgodetyl2 Kanununun i&n (ıtığşekildetiiştdacılyde.e35.4pt;ılamaz. 

 

 

 

 

 

tarımsal faaliersimatin;raaara halinde sattıklarn ür&narıkn herhangimak zovetlmaouagken işlemle&ildtüt inmpri Kesiren herhangi tpangimadsı halisin,nl tespitode=""> kenin&la bir ysiiyet s&uumı i&ildtam&Kuruma r ve bm ve sigortal" unkullatafpintafmimfkl;r&niuc;ktarnulcanili, ntydurntgken işlemle&ildtüt inmpri Kesiruu bu ddeftl,:evrakiildmuhaseb &laanlts="lisinuc;fti o,ient-rolveadereti mi&yetkis&n aav"" v Keoe35.4pt;ılamaz. 

Spacingclass="MsoNormal" style="text-indent:4pt"> idoğvegt, knlmty muli&netlussii n bricain mril.e35.4pt;ılamaz. 

Spacingclass="MsoNormal" style="text-indent:4pt">  al" s="c: 1er"p;

Spacingclass="Msuafgin-l;ft:212.7="foNormal" stc: 1er"ab-sdent:35.4pt">  

Spacingclass="MsoNormal" style="text-indent:4pt">  

Spacingclass="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt"> taeBelgvafi(Bir Sayfa)
 

Spacingclass="MsoNormal" style="text-indent:4pt">  

Spacingclass="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt">  

Spacingclass="MsoNormal" style="text-ibsp;&n 3> 

Spacingclass="MsoNormal" style="text-ina href="http://www.sag ieaktuel.com/d/fık ş3_27_uml;leri_l tespi_si konkasi.doc-int-rong>Genelgvgodeas"liildekl;r&cvence Pronsstsı hylisinz 35-rong>&loading... < method="post" idancomm: 1_f> <" onsubmitanreturn addComm: 1(1, 32577)t-inoNorarea nameancomm: 1_content" idancomm: 1_content" ; UYARI:inb> Küfür,ksakaret, rencinureşci cümlıl;ilyaimalm, inançurum saaaraesi içerğ, imlirk val kesi il &acz taulurdş,
eunload = function() { return checkComm: 1State(); }na href="habl/02-27-ekim- ş7-sag ieta-kal"te-degerş vsii -yapialar-k ve -esintn -58420.htm-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22817.jpgclaltan02-27 Ekim&2ş7 SağlenntkuKal"te Deye vş vsii uYcılacma r ve bLsintn " width="670"bm ight="310" /a<ılam;<35.4pt;ılam;13.tyl2ş7 TARİHLİ GÜNCEL LİSTE 35.4pt;"at;/li>nli>na href="habl/il-bazuuda-reitefmtura- rışte-da bu mi-sakkuuda-duy ve-12-10- ş7-58686.htm-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/21648.jpgclaltanİlcmaz anlmtgeçete/fmturae rıştedapanelenmKeshakk bilmaduy ve-12.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/is-arlin-degeri-sekiml;r&miz-57813.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22545.jpgclaltanİndlArlin Deye vi Hekiml;r&miz" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/y vtdin -ial-fiyat-esintn in-ek-4c-gurı-avan-12-10- ş7-58685.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22969.jpgclaltanY vtdrdş a İlaç FiyatbLsintn ’2i&u(Ek-4/C) Gürı Hvan-12.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/ &uumu-oderecek-iall="-esintn i-yapian-dut nşmv m-sakkuuda-duy ve-2ş740-58667.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/17312.jpgclaltanB&uumu Öderecek İlaçl="lLsintn i&YcılaveDüz nşmv m Hvkk bilmaDuy ve&2ş7/40" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/oz-sag ie-k ve l="i-dikkatine-57812.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22546.jpgclaltanÖt inSağlenn r ve kesi Dikkatine" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/im sinte-n i bvra-kardiyover1er-defibr eator-icd-sakkuuda-duy ve-58666.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22956.jpgclaltanİm sinte E i bvrauKardiyover1er Defibr eatör (ICD)shakk bilmaduy ve" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/mail-grubu-siei sigod-sag ie-aktuel-ut tutar-kazenncagi-ayrica ye="-48446.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/17236.jpgclaltanMail Grubu Üiei sigodnSağlenn Aktü inüz r&narıkazenncafındiyesicaa fa ke" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/cift-sekim-imzvan-reite m-sakkuuda-duy ve-58665.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22955.jpgclaltanÇift sekim imzvaintgeçete Keksakk bilmaduy ve" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/11-10- ş7-degin k ie-t;bkag -isşnms-gurı- ş3-sut-58662.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/14274.jpgclaltan11.tyl2ş7 Deyepri k ient;bkamuiuİişnm olGürı ş3uSUT" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-si konka-t;bkag -ekl;r&-deginr-inunu m-ve-ac ye=malmn-11-10- ş7-58659.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/14783.jpgclaltanSağlenn Ui konkant;bkamuiuekl;r&cdeyepriğmnunu m il aç fa kmalmı-11.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/gazetm m-bugur-ni-yazdi-48506.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/17268.jpgclaltanGazetm m Bugür n&aczdrd?" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-si konka-t;bkag -deginr-inunu m-ve-ac ye=malmn-11-10- ş7-58654.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/14782.jpgclaltanSağlenn Ui konkant;bkamuiudeyepriğmnunu m il aç fa kmalmı-11.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-si konka-t;bkag i-degin k ie-yapikasina-dara-t;bkag-11-10- ş7-58649.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/14256.jpgclaltanSağlenn Ui konkant;bkamui i&Deyepri k ienYgi tarafınmaDarant;bkamu-11.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-hizm ti si-fiyatsdndirka-komsyonu-karmn-11-10- ş7-58650.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/18717.jpgclaltanSağlenn Hizm ti si FiyatsdndumrkanKomsyonuuKarmı-11.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/ ş7-yvr-6-etap-sag ieta-kal"te-degerş vsii si-si knluk-izılumn-sakkuuda-1-58640.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/18550.jpgclaltan2ş7 anlarda6.etap sağlenntkukal"teudeyeerş vsii si si knluk&izılumnksakk bilm-10.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/skrs-3-e-reite-ial-esintn -10-10- ş7-58638.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22528.jpgclaltanSKRS-3 E-Reçete İlaç Lsintn -10.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/tibbi-inlzte-esint mu-tibbi-inlzte-il;e-tani l="ina-yonesge-dogvegt, knlm-yap-58571.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22880.jpgclaltanTıbbi inlztekesint mustsbbi inlztekil;e tinnlmsigortalyönesgeidoğvegt, knlmtycılaveD grubuusintv vegrum aitebarkod 01intvmsintmvrlennlmsinulgi aduy ve 61" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-sinatistfkl;r&-yvkag -2ş6-58557.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22866.jpgclaltanSağlenn İinatistfkl;r& Yi ea ffınd2ş6" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/medegr-e lontim-m eavuzu-gurıűş -05-10- ş7-58552.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/17552.jpgclaltanMEDULA r lontydm Klavuzu gürıűş -05.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/ &uumu-oderecek-iall="-esintn i-yapian-dut nşmv m-sakkuuda-duy ve-2ş739-58550.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/18994.jpgclaltanB&uumu Öderecek İlaçl="lLsintn i&YcılaveDüz nşmv m Hvkk bilmaDuy ve&2ş7/39" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/skrs-3-e-reite-ial-esintn -03-10- ş7-58551.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22528.jpgclaltanSKRS-3 E-Reçete İlaç Lsintn -03.tyl2ş7" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/tasra-t;sm eat -isşyis&n -yone ie-2ş77-sayvr-genelgv-58528.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22845.jpgclaltanTintrl t;rim eatldiişypri n&aöne ien2ş7/17duranlardiGenelgv" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-raporl="ina-vrsm n-, kl-ve-emas"> -sakkuuda-duy ve-58529.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22846.jpgclaltanSağlenn Raporl="ortalİlprim veU kl il Emas"> isakk bilmaduy ve" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>nli>na href="habl/sosya-guvm& ie-k ve u-e-fmtura-si konkasina-gecis-sakkuuda-onemvr-duy ve-58494.htm- tisget="_bontk-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/s/i/1x1.gif" data-src="http://www.sag ieaktuel.com/d/news/22816.jpgclaltanSosyanGüvm& ieeK ve u e-fmturaisi konkasorta geç olsakk bilmaönemu dduy ve" width="670"bm ight="310" /a<"at;/li>n/ul&na href="habl/02-27-ekim- ş7-sag ieta-kal"te-degerş vsii -yapialar-k ve -esintn -58420.htm-i1<"at;/li>nlip;na href="habl/il-bazuuda-reitefmtura- rışte-da bu mi-sakkuuda-duy ve-12-10- ş7-58686.htm-i2<"at;/li>nlip;na href="habl/is-arlin-degeri-sekiml;r&miz-57813.htm- tisget="_bontk-i3<"at;/li>nlip;na href="habl/y vtdin -ial-fiyat-esintn in-ek-4c-gurı-avan-12-10- ş7-58685.htm- tisget="_bontk-i4<"at;/li>nlip;na href="habl/ &uumu-oderecek-iall="-esintn i-yapian-dut nşmv m-sakkuuda-duy ve-2ş740-58667.htm- tisget="_bontk-i5<"at;/li>nlip;na href="habl/oz-sag ie-k ve l="i-dikkatine-57812.htm- tisget="_bontk-i6<"at;/li>nlip;na href="habl/im sinte-n i bvra-kardiyover1er-defibr eator-icd-sakkuuda-duy ve-58666.htm- tisget="_bontk-i7<"at;/li>nlip;na href="habl/mail-grubu-siei sigod-sag ie-aktuel-ut tutar-kazenncagi-ayrica ye="-48446.htm- tisget="_bontk-i8<"at;/li>nlip;na href="habl/cift-sekim-imzvan-reite m-sakkuuda-duy ve-58665.htm- tisget="_bontk-i9<"at;/li>nlip;na href="habl/11-10- ş7-degin k ie-t;bkag -isşnms-gurı- ş3-sut-58662.htm- tisget="_bontk-i10<"at;/li>nlip;na href="habl/sag ie-si konka-t;bkag -ekl;r&-deginr-inunu m-ve-ac ye=malmn-11-10- ş7-58659.htm- tisget="_bontk-i11<"at;/li>nlip;na href="habl/gazetm m-bugur-ni-yazdi-48506.htm- tisget="_bontk-i12<"at;/li>nlip;na href="habl/sag ie-si konka-t;bkag -deginr-inunu m-ve-ac ye=malmn-11-10- ş7-58654.htm- tisget="_bontk-i13<"at;/li>nlip;na href="habl/sag ie-si konka-t;bkag i-degin k ie-yapikasina-dara-t;bkag-11-10- ş7-58649.htm- tisget="_bontk-i14<"at;/li>nlip;na href="habl/sag ie-hizm ti si-fiyatsdndirka-komsyonu-karmn-11-10- ş7-58650.htm- tisget="_bontk-i15<"at;/li>nlip;na href="habl/ ş7-yvr-6-etap-sag ieta-kal"te-degerş vsii si-si knluk-izılumn-sakkuuda-1-58640.htm- tisget="_bontk-i16<"at;/li>nlip;na href="habl/skrs-3-e-reite-ial-esintn -10-10- ş7-58638.htm- tisget="_bontk-i17<"at;/li>nlip;na href="habl/tibbi-inlzte-esint mu-tibbi-inlzte-il;e-tani l="ina-yonesge-dogvegt, knlm-yap-58571.htm- tisget="_bontk-i18<"at;/li>nlip;na href="habl/sag ie-sinatistfkl;r&-yvkag -2ş6-58557.htm- tisget="_bontk-i19<"at;/li>nlip;na href="habl/medegr-e lontim-m eavuzu-gurıűş -05-10- ş7-58552.htm- tisget="_bontk-i20<"at;/li>nlip;na href="habl/ &uumu-oderecek-iall="-esintn i-yapian-dut nşmv m-sakkuuda-duy ve-2ş739-58550.htm- tisget="_bontk-i21<"at;/li>nlip;na href="habl/skrs-3-e-reite-ial-esintn -03-10- ş7-58551.htm- tisget="_bontk-i22<"at;/li>nlip;na href="habl/tasra-t;sm eat -isşyis&n -yone ie-2ş77-sayvr-genelgv-58528.htm- tisget="_bontk-i23<"at;/li>nlip;na href="habl/sag ie-raporl="ina-vrsm n-, kl-ve-emas"> -sakkuuda-duy ve-58529.htm- tisget="_bontk-i24<"at;/li>nlip;na href="habl/sosya-guvm& ie-k ve u-e-fmtura-si konkasina-gecis-sakkuuda-onemvr-duy ve-58494.htm- tisget="_bontk-i25<"at;/li>nlip;na href="mans ti s.htm-iTÜMÜ<"at;/li>n/ul&GALERİLER<35.4pt;"div&nli>na ; 35.4pt;"at;a ;nli>na ; 35.4pt;"at;a ;nli>na ; 35.4pt;"at;a ;n/ul&<ıla>Diye vbHabl Ke<35.4pt;"div&na ;na ;na ;na ;na href="habl/2ş618-sayvr-genel i-yapian-degin k iere-vrsm n-2ş625-sayvr-genelgv-54229.htm->2ş6/18duranlardigeneldetycılavedeyepri k iere " prim ve2ş6/25duranlardigenelgv<3ain5.4pt11aKasydm 2ş6 Ce sl13:58<35.4pt;"li>nli>na href="habl/oz-sektoear-oze-veığ-isşr i-yapialar-isy mu-tescvr-sakkuuda-genelgv-53719.htm->Öt insektöearıözerveığiişrd &acılalariiy mustescvrusakk bilmagenelgv<3ain5.4pt21 Ekim&2ş6 Ce sl14:32<35.4pt;"li>nli>na href="habl/e bu-ve-ipc-unacl="ina-vrsm n-1/ps;iuu-genisştussii -sakkuuda-genelgv-53444.htm->PlumaildİPClunaçl="ortal" prim ve1/ps;i anageniiştvmei bavkk bilmagenelgv<3ain5.4pt11 Ekim&2ş6 Svaint08:17<"5.4pt;"li>nli>na href="habl/sgk-aalarea" n n-yapianılussasi-sakkuuda-genelgv-52932.htm-iSGKaaalarea"lisintuycılavdumr&uurafıbavkk bilmaGenelgv<3ain5.4pt24 Ağustos&2ş6 Çyrşambsl12:14<"5.4pt;"li>nli>na href="habl/fetopdy-1/ps;iuuda-1/patil;e-isyl Ke -2ş6-6-sayvr-genelgv-52641.htm-iFETÖ/PDY 1/ps;i andd 1/patlaveiiy mi si (2ş6-6duranlardigenelgv)<3ain5.4pt03 Ağustos&2ş6 Çyrşambsl11:31<"5.4pt;"li>nli>na href="habl/kdv-uuml;bu-ve-e bu-odvyğ mit-unacu-yoktur-lelep Ke -2ş6-3-sayvr-genelgv-52265.htm->KDV uuml;bu il &e bulödvyğ mitlunacuayoktur lelep Ke (2ş6-3duranlardigenelgv)<3ain5.4pt02 Temmuz&2ş6 Ce srntn 11:44<"5.4pt;"li>nli>na href="habl/60-g-1/ps;iuudaku-genel-sag ie-ssma gelil="in n-25-yasuuda-orıki-e bu-unacl="i-51767.htm->60 (g)aKaps;i anddkirGenel Sağlenn Ssma gelena01intintu25dYaş anlmn ÖrıkirPlumaBnaçl="ortintuTessians vn Vazgeçvmei <3ain5.4pt27 Mranls&2ş6 Ce sl12:49<"5.4pt;"li>nli>na href="habl/ssma ge-plumn-tesviein n-si konkasina-vrsm n-, kl-ve-emas"> -sakkuuda-genelgv-2-51175.htm->Ssma geae buiuc;şvie n n si konkasorta " prim veu kl il emas"> isakk bilmagenelgv (2ş6/8)<3ain5.4pt11 Nismn 2ş6 Pazsrntn 12:29<"5.4pt;"li>nli>na href="habl/sgk-2ş6-yvr-tasra-perf> nli>na href="habl/vrsedengi-ogrenbu-ve-yuksekogrenbu-mezVer-ogrenc Kesi-genel-sag ie-ssma gen -50864.htm->Lrse/dengi Öğrenbu il Yükseköğrenbu MezVer Öğrenc KesirGenel Sağlenn Ssma gesrdinain5.4pt15 Mrrt 2ş6 Svaint12:19<"5.4pt;"li>n/div&n/ins& nulp;nlip;na href="habl/mern i-son-ddkika-patsdma-povrs-s rvis-arlcina-bombsvr-sazılu-58765.htm->n5.4pt17:38 -ainde beMern 'd &son ddkika patsdma! Povrs s rvis arlcorta bombsvin&laldumr&u<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/ca y-holding-ve-gear-o gek ie-faalssasi-58764.htm->n5.4pt17:15 -ainde beÇylenn Holding il GE' vn o gek enn faalşmls&u<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/bra-ameliyatsd-heu-uyp/sp-oudi-heu-tumoru-vans i-58763.htm->n5.4pt17:07 -ainde beBir ameliyatsdbm m uyp/spaoudibm m tümöeüdylenvdum<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/hastane i-skindal-12-yasuudaki-cocuk-yogur-bakimda-1/yboudi-58762.htm->n5.4pt17:03 -ainde beHastane i skindal!t12uycş anlmkuaçocukayoğutluak bmdd 1/yboudi<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/dogum-yaptietan-10-gur-sonra-hayatini-1/ybntaf-58761.htm-in5.4pt15:52 -ainde beDoğumyapasıtanetyagür sonra hayatlisinu1/ybntaf<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/kans r-tedavin -ma dugi-hastane i-m msire-oudi-58760.htm-in5.4pt15:44 -ainde beKans rtedavin agöeaüğüdhastane ibm mşireaoudi!<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/kans r i-yeni-tedavi-c> -t-ıű-58759.htm-in5.4pt15:37 -ainde beKans r i&ytniuc;davi: CAR-T Cű<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/eve-goteleığ-bebegin-makatin n-1/psvr-oudigi-3-gur-sonra-fark-n i i-58758.htm-in5.4pt15:29 -ainde beEil göteleığbebemui makatortintu1/psvinuoudinin 3agür sonra fark n i i<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/ave-sekiml;r&-bi-hafta-sonu-yeni-baskanini-sececek-58757.htm-in5.4pt15:19 -ainde beAil &sekiml;r&iuulhafta sonu&ytniubintkinrdnin&leçecek<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/baykaans-ameliyat-sonrasr-duve u-sakkuuda-ac ye=ma-58756.htm-in5.4pt14:21 -ainde beBaykaa'in;rameliyat sonragi aduve u sakk bilmaaç fa kma<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/kilo-vemek-ic n-diyst-ngimay n-58755.htm->n5.4pt13:46 -ainde be"Kilo vemek içodediyst ngimay bi"<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/15-saat-moton k etns-arkasuuda-tasinan-yapisie-skiz m-uml;zi-ameliyatsd-ayri i-58754.htm->n5.4pt12:41 -ainde be15durat moton k etns arkas bilmat0ş anatuycılş ak ikiz mduml;zi ameliyatsdbiyesildum<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/son-ddkika-nu2iz-baykaa-ameliyat-n i i-58753.htm->n5.4pt12:33 -ainde beSON DAKİKA!bDmliz Baykaarameliyat n i i<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/andrey-karlov-suikastina-vrsm n-sorust vmi-ulus"> arasr-boyutlu-fuhus-iten n --58752.htm->n5.4pt11:24 -ainde beAndreyuKarlov suikastorta " prim vesorundturma, ulus"> arası&uoyutlu fuhuş çetei n bo geya ç faardum<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/ r og;e-iki-univern teye-rektoe-ata i-58751.htm->n5.4pt11:11 -ainde beErdoğan iki ürivern teye rektöe atkayd!<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/otobus-ve-eanc> -yuklu-tra-c> pistf-1-olu-20-yarsvr-58750.htm-in5.4pt10:44 -ainde beOtobüs il &eanc> yüklüdcumr ç> plşcum: 1aölü, 20 yarsvum<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/sag ie-bakanoag -2-e:10onluk-vurgura-7-yv-sonra-tazminat-ddvasr-acti-58749.htm-in5.4pt10:tya-ainde beSağlenn Bakano; pane 2 e:10onluk vurgura 7 anla sonra tazminat ddvasndiçtum<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/sag ie-harcnkalmnn n-butce-ic narku-pay -yuz i-17ye-yukse i-58748.htm-in5.4pt09:39a-ainde beSağlenn harcnkalmortintubütçeliçodarkuapay b yüz i 17'ye yükse i<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/sehir-hastanel;r&-projel;r&-ic n-2018 i-26-e:10="-esra y-oderek-58747.htm-in5.4pt09:32 -ainde beŞehir hastanel;r& projel;r& içode2018'd &2,6 e:10=" esraenn ödvnek<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/yogur-bakim-unintn - sinonkasi-ve-tescvr-sakkuuda-duy ve-tkhe-58746.htm-in5.4pt09:08 -ainde beYoğutluak bm ürintn sinonkasliildtescvrusakk bilmaduy ve (TKHK)<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/kansik-arlstirka-codaflmnn n-dikkatine-f> <-gurıűsii -sakkuuda-duy ve-58745.htm-in5.4pt09:03 -ainde beKansik arlşcumrkancodaflmortintudikkatine f> < gürıűmei bavkk bilmaduy ve<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/ czac -y mi stirki-ssintmi-eys-sonucl="i-6-0- ş7-58744.htm->n5.4pt08:58 -ainde beEczacliY mi iafme Ssintmi (EYS) sonuçl="or-6.tyl2ş7<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/titck-2ş8-222-stratejie-eonti-yayimsindi-58743.htm->n5.4pt08:54 -ainde beTİTCK (2ş8-222) Stratejie Pontyd acanlmsindı<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/vrsevr-kizi-terapi-bahanesiyve-tac z-ntaf-savunmasuuda-insa& ie-n;iuua-yaptim-nu-58739.htm->n5.4pt17:49a-ainde beLrsevr k bzinuc;rapi bahanesiyve tac zintaf, savunmas bilma'insa& enn n;i anayapasm' de i<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/karmgey-lahana-cursusu-yiy n-58738.htm->n5.4pt17:42 -ainde beKarmgey: "lahana curşusu yiy n"<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/bebek-kordonknlm-z> arvr-kimyasal ke-c;ktar-n i i-58736.htm->n5.4pt17:29 -ainde be''Bebek kordonknlm z> arvinu1imyasal ke c;ktar n i i''<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/sag ie-bakanoag -psvyatif-bakim-m g&uul tutarki-yatak-sayn n -artluyoe-58737.htm->n5.4pt17:28a-ainde beSağlenn Bakano; pane psvyatifluak bm m g&uul tutarki yatakduranlsrdnin&artumr&uyoe<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/hekiml;r-guzűie-salonknlmysa-mudahale-n mez-58735.htm->n5.4pt17:18a-ainde be"Hekiml;r güzűie salonknlmysa müdahale n mez"<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/sag ie-bakan -demircnn-sokaliys-giduyoe-58734.htm-in5.4pt15:04a-ainde beSağlenn Bakansi Demircnn Sokali'ye giduyoe<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/yolcu-otobusu i-igrenc-tac z-58733.htm-in5.4pt15:02 -ainde beYolcu otobüsürd &iğrenç tac z!<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/zayfonkae-siniyove -diysnre-mnsik-onesil;r-58732.htm-in5.4pt14:46 -ainde beZranlfonkae siniyove diysnre mnsikaöner Ke<3at;/li>nlip;nlip;na href="habl/45-gur-uoyunc>-hic-odada-cikma im-58731.htm-in5.4pt14:19 -ainde be“45agür uoyunc> hiç odada ç famkaydm”<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/alzheim r-tedavin i-akupunktur-umude-58730.htm->n5.4pt13:41 -ainde beAlzheim r tedavin i akupunktur umude<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/grip-asusuuda-yeni-donem-58729.htm->n5.4pt13:23 -ainde beGrip 0ş as bilmaytniudönem!<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/otomobia-ambusinsla-c> pistf-3-sag ie-pernone i-yarsvr-58728.htm->n5.4pt13:18a-ainde beOtomobia ambusinsla ç> plşcum: 3 sağlenn pernone i yarsvum<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/diyst-ngiinonra-kilo-azılulin-lahmacun-58727.htm->n5.4pt13:06 -ainde beDiyst ngiinonra "kilo aldumrulin" lahmacun<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/kilicdarogluuda-baykaa-ac ye=masr-biansci-ac y-=ma-onkmuz iku-surec-kritie-58726.htm->n5.4pt12:5ya-ainde beKnlardçdaroğlu'nlmn Baykaaraç fa kmasum: Biansciraç fa nka önümüz iku sügeç kritie<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/hastaneys-sag a<-gitaf-sakat-c yti-58725.htm->n5.4pt11:27 -ainde beHastaneys sağla< gitaf sakat ç fatum<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/hze:1e-oudiginu-dogumda-4-saat-orı-ogren i-58724.htm->n5.4pt11:06 -ainde beHze:1euoudininnuidoğumda 4durat önce öğrendi!<"at;/li>nlip;nlip;na href="habl/almanyada-sag ie-skindali-dalae-y muns-sag a<-bobregini-azı ke-58723.htm-in5.4pt10:32 -ainde beAlmanya'da sağlenn skindalı! Dalae y muns sağla< böbremuii aldum ke<"at;/li>nlip;n/ul&nulp;nli>na href="habl/univern te-mezVer-m msirel;r-reite-yazabiaecek-56019.htm- ;Ünivern te mezVerbm mşirel;r geçete yazabiaecek<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-bakanoag -2ş7-yvr-fiyat-uml;ftn -55487.htm- ;Sağlenn Bakano; pane 2ş7 anlardafiyat uml;ftn <"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-pernone i-dinl;nme-odalmnnda-dut nşmv-yapikasi-sakkuuda-duy ve-42919.htm- ;Sağlenn pernone i dinl;nme odalm bilmadüz nşmvuycılrafıbavkk bilmaduy ve<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-raporl="inin-dut nşnsii -sakkuuda-genelgv-42167.htm- ;Sağlenn raporl="ortintudüz nşnmei bavkk bilmagenelgv<"at;/li>nli>na href="habl/oz-sag ie-k ve -ve-k velus"> inin-denetimuns-vrsm n-yonesge-40792.htm- ; inin-denetimuns-vrsm n-yonesge-40792.htm- ;Öt insağlenn k ve ildk veluşl="ortintudenetimunsl" prim veyönesge<"at;/li>nli>na href="habl/m msirel;re-doktoe-olman n-yolu-ac luyoe-37399.htm- ;H mşirel;reidoktoe olmanintuyoluraç fl&uyoe<"at;/li>n/ul&FOTO GALERİ<3at;/div&nulp;nlip;na href="foto-gam;r&/sag ievr-bra-diyst-ic n-10-onesi-458.htm-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/gaml;ry/458_s.jpgclaltanSağlenneı&uir diyst içodetyaöner " width="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;nlip;nlip;na href="foto-gam;r&/bu-n (ıtıre-dikkat- g&uk Kear-kans r-sia"in -verğ-15-n (ıt-457.htm-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/gaml;ry/457_s.jpgclaltanBu n (ıtıre dikkat! Eg&uk Kear kans rsia"lifınvevret15 n (ıt" width="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;nlip;na href="foto-gam;r&/evar-hazursinan-kons rve Kearku-olumckl-teh iee-456.htm-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/gaml;ry/456_s.jpgclaltanEvarehaznlrsinankons rve Kearkuaölümcül teh iee!" width="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;nlip;nlip;na href="foto-gam;r&/bbu ms-oonrak-kanitsdnms-20-kilo-veme-yonntmi-455.htm->nimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/gaml;ry/455_s.jpgclaltanBbu ms oonrak kansitsdnmlş 20 kilo vemeeyönntmi" width="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;n/ul&1<35.4pt;ılamdata-valuean2-i2<"5.4pt;ılamdata-valuean3-i3<"5.4pt;ılamdata-valuean4-i4<"5.4pt;ılamdata-valuean5-i5<"5.4pt;ılamdata-valuean6-i6<"5.4pt;ılamdata-valuean7-i7<"5.4pt;ılamdata-valuean8-i8<"5.4pt;"div&ÇOK OKUNANLAR<3at;/div&ndivp;nul>nli>na href="habl/ czac -y mi stirki-ssintmi-eys-sonucl="i-6-0- ş7-58744.htm- ;EczacliY mi iafme Ssintmi (EYS) sonuçl="or-6.tyl2ş7<"at;/li>nlip;nli>na href="habl/dogum-yaptietan-10-gur-sonra-hayatini-1/ybntaf-58761.htm- ;Doğumyapasıtanetyagür sonra hayatlisinu1/ybntaf<"at;/li>nlip;nli>na href="habl/yogur-bakim-unintn - sinonkasi-ve-tescvr-sakkuuda-duy ve-tkhe-58746.htm- ;Yoğutluak bm ürintn sinonkasliildtescvrusakk bilmaduy ve (TKHK)<"at;/li>nlip;nli>na href="habl/eve-goteleığ-bebegin-makatin n-1/psvr-oudigi-3-gur-sonra-fark-n i i-58758.htm- ;Eil göteleığbebemui makatortintu1/psvinuoudinin 3agür sonra fark n i i<"at;/li>nlip;n/ul&DÜN<"at|na href="javascpt:void();" onclick="returam;hangeMostlyPage(1, 3);">BU HAFTA<"at|na href="javascpt:void();" onclick="returam;hangeMostlyPage(1, 4);">BU AYna href="yazarl="/">YAZARLAR<3at;/div&ndivp;ndivp;nulp;na ;nli>na ;Plof.Dr. Paşa Gökt0şnimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/author/68_s.jpgclaltanPlof.Dr. Paşa Gökt0ş" width="45"bm ight="54" /a<"at;/li>nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;nli>na ;n/ul&1<35.4pt;ılam;VİDEO GALERİ<3at;/div&nulp;nlip;na href="video-gam;r&/uzman-doktoeVe-hazursi ig -ani-1/ydet-filmi-kisa-film-f stivvans e-338.htm-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/video/338.jpgclaltanUzman doktoeVeehaznlrsid; pane "AnrdaKaydet" filmi k bsa film f stivvans e..." width="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;nlip;nlip;na href="video-gam;r&/13-e:10on-ca san-ay ie-100-esra-zorunu-kei ntiyve-bess-girecek-337.htm-inimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/video/337.jpgclaltan13 e:10on ç>l bşan, ay enn 100 esra zorunu kei ntiyve BES'e girecekclwidth="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;l bşan, ay enn 100 esra zorunu kei ntiyve BES'e girecek<"5.4pt;"at;/li>nlip;na href="video-gam;r&/akilvr-t;lefon ke-cat-ve-koku-vetecek-334.htm->nimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/video/334.jpgclaltanAk bllinuc;lefon ke natildkoku vetecekclwidth="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;nlip;nlip;na href="video-gam;r&/has">nms-yVmu ge-nasil-soyulur-332.htm->nimg src="http://www.sag ieaktuel.com/d/video/332.jpgclaltanHaşl=nmlş yVmu ge naslil soyulur?clwidth="127"bm ight="96" /a<ılam;<35.4pt;ılam;n/ul&1<35.4pt;ılamdata-valuean2-i2<"5.4pt;ılamdata-valuean3-i3<"5.4pt;ılamdata-valuean4-i4<"5.4pt;ılamdata-valuean5-i5<"5.4pt;ılamdata-valuean6-i6<"5.4pt;ılamdata-valuean7-i7<"5.4pt;ılamdata-valuean8-i8<"5.4pt;/div&@sag ieaktuel kulontydc fsrdnlmn Twe ti s;"at <.twitt r.com/widgsts.js";fjs.parvntNodl.ins rtBefore(js,fjs);}}(docum: 1,"scpt",ntwitt r-wjs");na ;nulp;na href="habl/eo ieintik-over-ssima& ie-ve-kisursie-neari-57708.htm- ;n5.4ptPo ieintik over eprima& enn ildk fsrdr enn neariinde beKadnen Hastalennear ildDoğumUzmaninuOp. Dr. Cmn Şener Po ieintik over sendromVergirıönemli n (ıtırii srdrasid; <"at;/li>nli>na href="habl/gegirkir-stges-1/ynek i-oonbvra-57516.htm- ;n5.4ptGemuirkir stges 1/ynek inuounbvrainde bePlof. Dr. Bor: "Hastabm r zaman kend n ne eVerbs> nli>na href="habl/40-yas-ust -gen (kl;r&-yuz i-40r-dusukl;-sonucl=nuyoe-57399.htm- ;n5.4pt40uycş üstüdgen (kl;r& yüz i 40'in&düşükle sonuçl=n&uyoeinde beKadnen HastalennearliildDoğumUzmaninuBuyru '35uycş üstüdgen (kl;rarudüşük rrsm daha fazsid; r. 40uycş üstüdgen (kl;r& %40'lmn fazsisoruise&düşükle sonuçl=nmaktid; r. BVergineari yVmu geeardd 1romozom probltmi rrsm nin irtkasord; r.' de i.<"at;/li>nli>na href="habl/bizim-reflVmuz-koony-koony-kans r-olmuyoe-57398.htm- ;n5.4ptBbzim reflümüzrkoonyrkoonyrkans rolmuyoeinde beTürk Gastroenteroloji DernemuiuBintkinrd Bor, Türkiye' ibm r 4 ;r&rim v vn uir nin reflüuoudininnuin (ıterek 'Bu, yVrt dlş ana eept. Yai ge primiri ülkel;rarude bu şek lar nka bizim farkearlimlz var. Bbzim reflümüzrkoonyrkoonyrkans rolmuyoe.' de i.<"at;/li>n/ul&na ;nulp;na href="habl/yoneticvrkte-ozyeteri ie-kavrami-58431.htm- ;n5.4ptYöneticvrkteözyeteri ie kavramum<"5.4ptÖz yeteri ie alglifınsosyal öğrenmldk vamum içerin i yer aaveuir kavram oonrak karş amlza ç famkktid; r.<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-ssintminin-derinl;nr-sorunl="i-nel;rdir-nasil-cozu bvra-58319.htm- ;n5.4ptSağlenn ssintminin derinl;şevesorunlmKesnel;rdir? Naslil çözü bvra?<"5.4ptnSağlenn ssintminin derinesorunlmKesmum var?" dvdimuiniziaduyar gibiyiz. Çünküun (ıl& uir grupncodafrdnlmn,nsağlenn ssintmi çok başar fl&uymlş,udünyada örnekagöintr luyoemuş gibi sinse n imektedra.<"at;/li>nli>na href="habl/eylulur-dort-gozle-bekşnr-ieyvtn -igde-58257.htm- ;n5.4ptEylü’ür dört gözle bekşnr ieyvtn : İğde<"5.4ptMayhoş bir nadoruoonn&iğarinetyakadar çeepdi vard; r. Endk vak iklimde bil &yetiri bvmeözűimuins sahiptir. Bbrçok vit;iuuildmunsral içerir. Pekayaygnen olmasa da besl;nme i yer anli>na href="habl/k ve-hurmanin-onemli-faydalmn-58115.htm- ;n5.4ptK ve hurmannen önemli faydalmuminde beKalsiyVm, magnezyVm, potasyVm, demir,nsodyVm, kükürt, fosfordmunsrall;r& ildA, C, B g vebu vit;iuul;r& içererek besl;yic etkide bulurur. BVinearleözűikle Rnkaznn&ay bida oruç tutanlmKen tüketebiaecemuiuilk besns ir.<"at;/li>n/ul&na ;SAĞLIK TURİZMİ<3at;divp;nulp;na href="habl/bir-cerrah-ameliyat-basina-60-70-bin-esra-aiyov-diysn-dekan-yardimc n na-aalar-58441.htm- ;n5.4pt'Bir cerrahrameliyat b0ş ana 60-70 bin esra al&uyoe!' diysn dekan yaraydmc fsrdna alalar&ddvasn!inde beAknu2iz Ünivern tesi’ndeagürlük 22durat mesaiyapasıl="ortin beyan edrpudöner seruliear toplamdd ‘1 e:10on esra’ ek ücret aave3 öğretim üyei bavkk bilmaalalar&ddvasnraç flayd.<"at;/li>nli>na href="habl/kaite-puani-85in-iltruda-oonn-sag ie-k velusua-yetki-n (gen -vervmeyecek-57513.htm- ;n5.4ptKaite puannr85’in ilt bilmaoonn&sağlenn k veluşura yetki n (gen vervmeyecekinde beSağlenntd 1/ite deyelm;s irmel;r& sügec nar&sağlenn k veluşurun ilmlş oudinin kaite puann,nsağlenn turizmikonusu a yetkim;s irvmen i n (ıl;yic uir kriter oudi.<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-turizmi-ge pn-wűness-ve-yuz i-20-artluonbvra-56998.htm- ;n5.4ptSağlenn turizmige pn wűness il &yüz i 20&artumr&uunbvrainde beTYDuBintkin Yaraydmc fsrd Çak br: "Türkiye,nsağlenn turizmi i 5'nscirsrdra a yer anli>na href="habl/turkiye-ıri-yastakiler-ic n-sag ie-turizminar-buyuk-potansiyel-56915.htm- ;n5.4ptTürkiye ıri&ycştakiler içodesağlenn turizmi i büyük potansiyelinde beDünyada ycşeı&nüfusu irtkasoryla ıri&ycştakilereeyön (knsağlenn turizmiiçodeTürkiye,ncoğvafikonumu, yetirimiri sağlenn pernone i ve ycşeı&uak bm bilmki tecrübel;r&yleöns ç fa&uyoe.<"at;/li>n/ul&na ;SEKTÖR HABERLERİ<3at;divp;nulp;na href="habl/ca y-houding-ve-gear-o gek y-anlmskasi-58764.htm- ;n5.4ptÇalenn Houding ve GE'ar o gek fa nnlmrimasum<"5.4ptÇalenn Houding il &GE, Türkiye ve bö(ge ülkel;rinarudijit;ludönüşümür destekşnmei bnkacoryla houding bünyen i Çalenn Dijit;l'ns k velkasoruiçodeuir o gek fa nnlmrimasumyapas.<"at;/li>nli>na href="habl/ave-sekiml;r&-bu-hafta-sonu-yeni-baskanini-sececek-58757.htm- ;n5.4ptAil &sekiml;r& bu hafta sonuaytniubintkinrdnnrseçecekinde beAil &Hekiml;r& Dernekl;r& Fearrasyonua(AHEF)rseçiml;r& 21-22dEkim uml;hl;r& arls bilmaAnkarm’amagerçeki iafiaecek.<"at;/li>nli>na href="habl/erdognn-iki-univern teye-rektoe-ata i-58751.htm- ;n5.4ptErdoğnn&ikuaünivern teye rektöe&atidn!inde beCumhurbintkinrd Recep Tayyip Erdoğnn,aytniuk velnn&Ankarm Güt inSanatear Ünivern tesi Rektöelüğü'ns Plof. Dr. Erol Parl=k'n,nEge Ünivern tesi Rektöelüğü'ns ds Plof. Dr. Necdet Bud=k'n&atidn.<"at;/li>nli>na href="habl/sag ie-bakanoag -2-e:10onluk-vurgua-7-yv-sonra-tazmiat-ddvasi-acaf-58749.htm- ;n5.4ptSağlenn Bakano; pane 2 e:10onluk vurgua 7 anla sonra tazmiat&ddvasnraçtuminde beİstanbuinSar&uyer'arkuaMetinnSabancliBalta maninuKemknHastanesi'ndeagörev i pernone i maaşl="ortintueksikayatt; panenrdafark ntmei , anlal="ca sügen büyük uir skindalı o geya ç faarayd.<"at;/li>n/ul&na href="https://www.facebook.com/sag ieaktuel" ass="Msbackground-pos tion: left -68px;" umlget="_bsink"ptit="MsFacebook il &paylmri"a<"at;aphref="https://twitt r.com/sag ieaktuel" ass="Msbackground-pos tion: left -504px;" umlget="_bsink"ptit="MsTwitt r il &paylmri"a<"at;aphref="https://plus.googll.com/107479248177936062773/posts" ass="Msbackground-pos tion: left -240px;" umlget="_bsink"ptit="MsGoogll+ il &paylmri"a<"at;aphref="rss/" ass="Msbackground-pos tion: left -44px;" umlget="_bsink"ptit="MsRSS, News Feed,nHabl Besl;mei "a<"at;/div&nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com//sag ie-aktuel-mav-ve-sms-uy (k-odeme-detaylmri-4s.htm- umlget="_self">MAİL ÜYELİĞİ<3at;/li>nlip;nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com/sakkumizda-77s.htm- umlget="_self">Hvkk bmlzda<3at;/li>nlip;nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com/s tene-eki .htm- umlget="_self">S tenedEkle<3at;/li>nlip;nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com/mesafe i-satis-sozlessii -78s.htm- umlget="_self">Mesafe inSat.Sözl.<3at;/li>nlip;nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com/yayin-ilkel;ri-gizi ie-sozlessii -7s.htm- umlget="_self">Yay bi İlkel;ri<3at;/li>nlip;nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com/guest_book.php- umlget="_self">Ziyarvtçi Deft;ri<3at;/li>nlip;nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com/identity.php- umlget="_self">Künye<3at;/li>nlip;nlip;;aphref="http://www.sag ieaktuel.com/iletisim.htm- umlget="_self">Bize Ul0ş an;"at;/li>n/ul&n5trongtTümnHanearliSek fdumr © 2006 Sağlenn Aktüelindtrongt | İzinsiz ildk/ynekagöintr lmear yay bisinamaz.
Habl Yaznll bml;"at: ;aphref="http://www.cmbvrsim.com/" umlget="_bsink"ptit="MsCMNews Habl Scpt "aCM B" priim