• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 18 °C

2. Basamak Birim Performans Yönergesi (TKHK)

2. Basamak Birim Performans Yönergesi (TKHK)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından "İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge" yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından "İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge" yayımlanmıştır;

 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapan personelin birim performans katsayısının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Hastane rollerine göre D ve E grubu sağlık tesisleri, meslek hastalıkları hastaneleri hariç olmak üzere, ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapan tüm personeli kapsar.

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: O dönem içinde muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerden her biri için mesai içi gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

b)   Girişimsel işlemler listesi: Yönetmelik uyarınca yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesi eki listeyi,

c)    Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı: Cerrahi branşlarda görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan A1, A2, A3, B, C ve D grubu ameliyat ve girişimlerden o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranını,

ç) Cerrahi branş birim performans katsayısı: Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

d) Vizit puanı oranı: Dâhili branşlarda görev yapan her bir uzman tabip tarafından
servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilen vizit puanlarından o dönem elde
edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranını,

e)   Dâhili branş birim performans katsayısı: Vizit puanı oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

f)   Rejyonel anestezi puanı oranı: Anesteziyoloji branşında görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan ve rejyonel anestezi işlemleri tablosunda belirtilen işlemlerden o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranını,

g) Rejyonel anestezi katsayısı: Rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen ve (0,85)
ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

ğ) Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanı oranı: Kardiyoloji branşında görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan invaziv girişimlerden o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranını,

h) Kardiyoloji branşı birim performans katsayısı: Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanının, tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

ı) Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı: Kadın hastalıkları ve doğum branşında görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan A1, A2, A3, B, C ve D grubu ameliyat ve girişimlerden (primer sezaryen puanları hariç) o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranını,

i) Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı: Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

j) Toplam doğum sayısı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı için ayrı hesaplanan ve sezaryen ile ebe eşliğinde yapılan doğum dâhil tüm doğumların sayısını,

k) Primer sezaryen oranı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilen primer sezaryen sayısının, toplam doğum sayısına oranını,

l) Primer sezaryen oranı katsayısı: Primer sezaryen oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

m) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısı: Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı ile primer sezaryen oranı katsayısının ortalamasından oluşan ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

n) Diğer tabipler: Laboratuvar uzmanları, patoloji, anesteziyoloji, radyoloji, acil tıp, temel tıp bilimleri, halk sağlığı, nükleer tıp, aile hekimliği, radyasyon onkolojisi, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, dermatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, kapalı psikiyatri servisi bulunmayan sağlık tesislerinde çalışan erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları, yan dal uzmanları ile pratisyen tabip, uzman diş tabibi ve diş tabiplerini,

o) Diğer tabipler birim performans katsayısı: Dâhili ve cerrahi branşlarda görev yapan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenen katsayıyı,

ö) Tabip dışı personel birim performans katsayısı: Dâhili ve cerrahi branşlarda çalışan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenen katsayıyı,

p) Dönem: Birim performans katsayısının hesaplanacağı ek ödeme dönemlerinden her birini,

r) Yönetmelik: 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 

ifade eder.

Temel Esaslar 

Madde 5- (1) İlgili dönem birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

(2)      Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli tüm personelin birim performans katsayısı 1 (bir) yıl süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir.

(3)      Hizmet içi eğitim, kongre, seminer, yurt dışına görevlendirme gibi durumlarda eğitim ve/veya görevlendirme süresince ilgili personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(4)  Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet
sunumunu  aksatacak  düzeyde  maruz  kalan  sağlık  tesislerinde  görevli  tüm personelin  birim p
erformans katsayıları, olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir. Bu süre Kurumca uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) aya kadar uzatılabilir.

(5) İlgili sağlık tesisine naklen atanan, açıktan atanan veya Bakanlık ve bağlı kuruluşlarından geçici görevle gelen, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilen, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle görevlendirilen personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır. İlgili dönem içerisinde hem kadrosunun bulunduğu yerde, hem de başka sağlık tesisinde geçici görevlendirme ile çalışan personelin geçici görevlendirme ile çalıştığı sağlık tesisinde çalıştığı süreler için birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(6) Ameliyathane ve/veya servislerin bakım, onarım veya tadilat gibi nedenlerle hizmet veremediği dönemlerde, Genel Sekreterce belirlenen süre boyunca ilgili branşın birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(7) Dal hastanelerinde farklı branşta konsültan hekim olarak çalışan uzman tabiplerin birim performans katsayısı, diğer tabipler birim performans katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır.

(8)  Semt polikliniklerinde çalışan uzman tabiplerin birim performans katsayısı, semt polikliniğinde çalıştığı süre boyunca diğer tabipler birim performans katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır.

(9)  Sağlık tesisi dışına görevlendirilen ve ek ödemesini sağlık tesisi puan ortalamasından alan tüm personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(10) Bu Yönerge ile tanımlanan birim performans katsayısı mesai içi çalışmada gerçekleştirilen işlemler üzerinden, her dönem hesaplanır ve personelin mesai içi ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır.

Sağlık Tesislerinde Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi

Dâhili Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi 

Madde 6- (1) Vizit puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin dâhili branş birim performans katsayısı olarak esas alınır.

 

Vizit puanı oranı

Dâhili branş birim performans katsayısı

≥ % 5

1

< %   5 - ≥ % 3

0,95

< %     3   -   ≥     1

0,90

< %     1

0,85

(2) İnvaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanlarının birim performans katsayısı: Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin birim performans katsayısı olarak belirlenir. 

 

Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanı oranı

Katsayı

≥ % 15

1

< %   15 - ≥ %   10

0,95

< %     10 -   ≥   %     5

0,90

< % 5

0,85

 

(3) İlgili dönem invaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanı için kardiyoloji branşı birim performans katsayısı ile dahili branş birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi 

Madde 7- (1) Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin cerrahi branş birim performans katsayısı olarak esas alınır.

 

Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı

Cerrahi branş birim performans katsayısı

≥ % 10

1

< %   10 - ≥ %   7

0,95

< %     7   -   ≥   %     4

0,90

< % 4

0,85

Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının belirlenmesi Madde 8-    (1) Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına  karşılık  gelen  ve  aşağıdaki tabloda  yer  alan katsayı,  o  dönem kadın   hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı olarak belirlenir.

 

Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı

Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı

≥ % 8

1

< % 8 - ≥ % 5

0,95

< % 5 - ≥ % 2

0,90

< %     2

0,85

(2) Primer  Sezaryen  oranına  karşılık  gelen  ve  aşağıdaki  tabloda   yer  alan  katsayı,   o dönem primer sezaryen oranı katsayısı olarak belirlenir.

 

Primer sezaryen oranı

Primer sezaryen oranı katsayısı

≤ % 15

1

> % 15 - ≤   % 20

0,95

> % 20 - ≤ % 25

0,90

>   % 25

0,85

(3) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının hesaplanması: Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı ile primer sezaryen oranı katsayısının ortalaması esas alınarak hesaplanır. 

(4) O dönem içerisinde ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanının toplam doğum sayısının 0 (sıfır) olması durumunda, ilgili tabibin kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısı olarak sadece kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı esas alınır. 

Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi

 

Madde 9- (1) Sağlık tesislerinde görevli diğer tabiplerin birim performans katsayısı, birim performansı hesaplanan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenir. Bu Yönerge kapsamında birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilen uzman tabipler de ortalamanın belirlenmesinde hesaplamaya dahil edilir.

(2) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının birim performans katsayısı: Rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin birim performans katsayısı olarak hesaplanır. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı için rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen katsayısı ile diğer tabipler birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

 

Kod

Rejyonel anestezi işlemleri

550,750

Epidural blok (kateter + port/pompa implantı)

550,760

Epidural kan/serum yaması

550,770

Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu)

550,780

Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter

550,790

Servikal-torakal epidural enjeksiyon/kateter

550,800

Spinal blok, kateter + port/pompa implantı

550,810

Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok

550,820

Subaraknoid kateter

550,830

Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/kateter

551,260

Epidural blok (kontinu)

551,261

Epidural blok (kontinu) (normal doğum analjezi için)

551,270

Epidural/Spinal diferansiyel blok

 

 

Rejyonel anestezi puanı oranı

Katsayı

≥ % 10

1

< %   10 - ≥ %   7

0,95

< %     7   -   ≥   %     4

0,90

< % 4

0,85

 

Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısının Hesaplanması

Madde 10- (1) Sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personelin birim performans katsayısı, birim performansı hesaplanan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenir. Bu Yönerge kapsamında birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilen uzman tabipler de ortalamanın belirlenmesinde hesaplamaya dahil edilir.

(2) Tabip dışı personel birim performans katsayısının (0,90)’ın altında olması halinde bu katsayı (0,90) olarak esas alınır.

Yürürlük 

Madde 11- (1) Bu Yönerge, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Yönergenin aslı için tıklayınız

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6349 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim