• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 22 °C

2012 Yılı SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Revize

2012 Yılı SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Revize
SGK tarafından "2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi İle İlgili Duyuru ve Sözleşme metni yayınlandı.

SGK tarafından "2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi İle İlgili Duyuru ve Sözleşme metni yayınlandı.

 

2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
HAKKINDA DUYURU


“2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” ekte yayımlanmış olup, 01/01/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

2012 Yılı SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi için tıklayınız

 

2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ

SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu ile …...................................................................................

ticari unvanlı gerçek/tüzel kişiye ait olan ve işletme adı ……………………………………………………..

olan özel sağlık hizmeti sunucusudur.

 

2. AMAÇ

Bu sözleşmenin amacı; Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan hastaya kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun sağlık hizmeti sunulması, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerinin kurallara bağlanmasıdır.

 

3. KONU

Bu sözleşmenin konusu; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan kişilere, sağlık hizmeti sunucusunun ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan tüm branşlarda veya ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunanlardan (EK-2)’de yer alan branşlarda vermeyi kabul ve taahhüt ettiği hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sağlık hizmetlerinin sağlanmasının usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

4. TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen;

Kanun: 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Mevzuat : Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve esasları,

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

Sağlık Hizmeti Sunucusu (SHS) : SUT’ta belirtilen ikinci basamak özel sağlık kurumları ile diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezlerini,

MEDULA: Sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler ile karşılığı ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için kullanılan Kurum bilgi işlem sistemini,

Sözleşmeli Personel: SHS’de çalışan ve Kurumla yapılan sözleşme çerçevesinde istihdam edilmek üzere MEDULA’da aktif hale getirilen uzman hekim, hekim, diş hekimi, fizyoterapistleri,

Hasta: Sağlık yardımları Kurum tarafından karşılanan ve SHS’ye sağlık hizmeti almak amacıyla başvuran kişileri,

Fatura dönemi: SHS tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

Personel çalışma belgesi: SHS’nin tabi olduğu mevzuat gereği sağlık personelinin SHS’de çalışabileceğini gösterir belgeyi,

ifade eder.

 

5. SÖZLEŞMEYE GÖRE SAĞLIK HİZMETİNİ ALACAK KİŞİLER

Bu sözleşmeye göre, SHS’ye başvuran tüm hastalar sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişilerdir.

 

6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

6.1. Kurumun Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1. Kurum, sunulan sağlık hizmetleri karşılığında, SHS’lere ilgili mevzuat ile sözleşmede belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ödeme yapmakla yükümlüdür.

6.1.2. Kurum, ödeme politikalarında tek taraflı olarak değişikliğe gidebilir.

6.1.3. Kurum, kendi bünyesinde ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine getirilecek hizmetlerin sunumu için gerekli yazılım ve donanım dahil altyapı hizmetini sunacaktır.

6.1.4. Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.

 

6.2. SHS’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1. SHS, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

6.2.2. SHS, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapmayacaktır.

6.2.3. SHS, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından MEDULA sisteminin gerektirdiği bilgi işlem altyapısını, hastaları bilgilendirmeye yönelik Kurumca hazırlanacak yazılımları çalıştırmak üzere bünyesinde gerekli donanım altyapısını, hastaların kimlik tespitlerine ilişkin Kurumca oluşturulacak sisteme uygun gerekli altyapıyı yine Kurumca belirlenecek sürede, kendi bünyesinde oluşturmakla yükümlüdür.

6.2.4. SHS, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili geçerli yasal yükümlülüklere uyacaktır.

6.2.5. SHS, MEDULA’ya kaydettiği her türlü bilginin doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

6.2.6. SHS’ler hizmet verdikleri hastalara ilişkin fatura eki belgeleri en az 5 (beş) yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

 

7. İDARİ HÜKÜMLER

 

7.1. Müracaat ve Kimlik Tespiti İşlemleri

7.1.1. SHS, doğrudan veya sevk edilmek suretiyle başvuran hastayı SUT’ta yer alan müracaata ve kimlik tespiti işlemlerine ilişkin düzenlemeler ile, Kurum mevzuatı doğrultusunda kabul etmek zorundadır. Kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi SHS yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Hastanın yazılı olarak Kuruma müracaatı halinde SHS’ce belirtilen gerekçe Kurum tarafından uygun bulunmalıdır.

7.1.2. Hastanın kendi isteği veya randevuya geç gelmesi gibi nedenlerle daha ileri bir tarihte randevu verilmesi veya işlem yapılması halleri hariç olmak üzere, SHS, müracaatlarını kabul ederek muayenesini yaptıkları hastaların gerekli tetkik ve/veya tedavilerinin müracaat tarihleri itibariyle yapılmasını ve ileri tarihler için randevu verilmemesini, zorunlu durumlarda randevu süresinin tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için 15 (onbeş) günü, tedavi işlemleri için ise 30 (otuz) günü geçmemesini kabul eder.

 

7.2. Hastaya Yapılacak İstisnai Ödeme

SHS, mevzuat hükümleri çerçevesinde hastaya temin ettirilen tıbbi malzeme ile yol ve gündeliklerle ilgili olarak düzenlenmesi gereken belgelerin mevzuata uygun olmaması ya da eksik tanzim edilmesi halinde bu eksiklikler hastanın kendisi tarafından tamamlatılabileceği gibi söz konusu eksiklik Kurumca da tamamlatılabilir. Kurum bu amaçla SHS’ye yazılı olarak tebligat yapar. SHS tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde gerekli düzenlemeleri yaparak Kuruma göndermek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde eksiklikliklerin giderilmemesi ya da Kuruma bildirilmemesi halinde ilgili kişiye gerekli ödemeler Kurumca yapılarak, SHS’nin alacağından mahsup edilir.

 

7.3. İlave Ücret Uyarısı

SHS, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir EK-4’e uygun olarak oluşturulacak bir levhayı hasta tarafından görülebilecek şekilde ilave ücretin tahsil edildiği yerlere asmak zorundadır. SHS’nin sadece ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet göstermesi halinde, ilave ücret alınmadığını 50*50 cm’den küçük olmamak kaydıyla asacağı bir tabela ile duyurması zorunludur.

 

7.4. Belgelerin Saklanması, Kuruma İletilmesi

SHS, hastaların muayene, tetkik/tahlil ve tedavilerine ait bilgilerini bu konudaki mevzuat hükümlerine uygun ve istenildiğinde kontrol edilebilecek şekilde kendi otomasyon sistemlerine kaydetmek, kaydedilen bilgilerle dayanağı belgeleri ilgili mevzuat hükümlerince saklamak ve istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

 

7.5. Reklam, Kampanya ve Yönlendirme Yasağı

7.5.1. SHS’lerce, Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek kampanya ya da tarama kapsamında check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan kimselerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları liste halinde ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirilir.

7.5.2. SHS’ler ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım yapamaz. Tespit edilen bu durumlar ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bildirilerek, gelen cevabi yazı uyarınca sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

7.5.3. SHS’ler ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak kampanya ya da tarama yapamaz.

7.5.4. SHS’ler simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz ve yönlendirmede bulunamaz.

 

7.6. Denetim

7.6.1. Kurum, SHS’den her türlü doküman, fatura ve ekleri ile tetkik ve kayıtların asıllarını isteme, inceleme, kopyalarını alma, Kurumun denetimle görevli personeli ise, SHS yetkilisinin, çalışanlarının ya da hastaların bilgilerine başvurma ve bu bilgileri, inceleme ve denetim yetkisine sahiptir. Kurum bu yetkisini, uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği personel aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanır.

7.6.2. SHS’nin ruhsat ve faaliyet izin belgesine ilişkin uygun olmayan bir durumun

Kurumca ya da diğer kamu kurumlarınca tespit edilmesi halinde, tespit edilen durum ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

7.6.3. SHS yetkilileri, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt, fatura ve eki belgeler ile hazırlanması istenilen tablo ve raporları denetim süresi içerisinde denetim ekibine göstermek, vermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

7.6.4. SHS yetkilileri, denetim ekibine, denetim süresince konumlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı sağlamak ve yardımcı olmak zorundadır.

7.6.5. Denetim esnasında SHS’lerde görev yapan yetkililer ve çalışanlar denetleme ekibinin görevine engel olamazlar.

 

7.7. SHS’ye İlişkin Değişiklikler

7.7.1. SHS, unvan, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesine, diğer şirket türlerinde ise ortaklara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde söz konusu bildirimlerin yapılmadığının tespit edildiği tarihten ilgili belgelerin Kuruma iletilmesine kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir.

7.7.2. SHS, adres değişikliğini değişiklikten 1 (bir) gün önce, faaliyet alanına ilişkin ruhsat ve bünyesinde bulundurduğu ruhsata işlenmesi gereken cihazlara ilişkin değişiklikleri ise değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

7.7.3. Sözleşmenin imzalanmasından sonra SHS’nin ruhsatına/faaliyet izin belgesine sözleşmeye konu yeni bir branş eklenmesi halinde, bu durum 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.

 

7.8. Hizmet Alımı

7.8.1. SHS, SUT’ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiremediği hallerde, bu hizmetleri temin edeceği SHS’nin, görüntüleme merkezinin ve/veya laboratuarın ruhsat/faaliyet izin belgesi örneği ile alınacak hizmetleri ayrıntılı olarak gösterir hizmet alım sözleşmesini sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde Kuruma iletmek zorundadır. Hizmet alınan SHS’nin Kurumla sözleşmesi yok ise hizmet alım sözleşmesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren, 15 (onbeş) gün içerisinde Kurumca hizmet alımı yapacak SHS’ye bildirimde bulunulur. Eğer bildirim olumlu ise bildirim tarihinden itibaren hizmet alımı başlamış sayılır. Ancak hizmet alınan SHS’nin hizmet alımı yapılan branşta Kurumla sözleşmesi varsa, Kurumca uygunluk bildirimine gerek olmaksızın, hizmet alımı sözleşmesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren bu hizmetleri alabilir. Kuruma iletilmeyen ve Kurumca uygunluğu bildirilmeyen SHS’lerden hizmet alınması ve/veya bu hizmetlerin Kuruma fatura edilmesi halinde, bu işlem bedelleri ödenmez.

7.8.2. SHS, Kurumla sözleşmesi feshedilmiş olan SHS’lerden fesih süreleri içerisinde hizmet alımı yapamaz. SHS’nin hizmet alımı yaptığı yerlerden herhangi birisinden hizmet alınamayacağına Kurumca karar verilmesi halinde buradan diğer SHS’lerce de söz konusu kararın devamı süresince hizmet alımı yapılamaz. Buna aykırı olarak hizmet alımının yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu durum SHS’ye bildirilir ve bildirim tarihinden sonraki işlem bedelleri ödenmez.

7.8.3. SHS, başka bir SHS’den hizmet alımı yöntemiyle hizmet temin etmek amacıyla yapacağı sözleşmelerde; hizmet alımı yapılan SHS’nin alınan hizmete ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan tüm hükümlere uyacağını, Kurumun denetim hakkının bulunduğunu, denetimin engellenmesi veya bu sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerinde ilgili bedellerin Kurumca ödenmeyeceğini ve bu durumda hizmet alım sözleşmesinin SHS tarafından tek taraflı feshedilmiş olduğunu belirtir hükümlere yer vermek zorundadır. Hizmet alınan yer denetlemeye izin vermez ise bu durum bir tutanakla tespit edilerek SHS’ye bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren alınan hizmetlere ilişkin bedeller Kurumca ödenmez.

 

7.9. SHS’nin Hizmet Vereceği Branşlar

SHS, ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan bütün branşlarda hizmet vermeyi kabul etmişse, diş hekimliği hariç olmak üzere tüm branşlarda, kısmi branşlarda hizmet vermeyi kabul etmiş ise EK-2’de yer alan tüm branşlarda hizmet verecektir.

 

8. PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

8.1. SHS, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki branşlarda kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuata uygun olarak hekim ve sağlık personeli bulundurmak zorundadır. Aykırı bir durumun tespiti halinde bu durum ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve Kurum mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

 

8.2. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan bütün hekimleri üzerinden hizmet sunmak zorundadır. Bu hekimler sözleşme başvurusu sırasında Kuruma bildirilir. Daha sonra göreve başlayacak hekimler ise göreve başlamadan 1 (gün) önce Kuruma bildirilmek zorundadır. SHS bu bildirimler sırasında, hekimlere ait Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereğince düzenlenen personel çalışma belgesi ile noter onaylı imza sirküsünü Kuruma eksiksiz olarak teslim eder. Teslim edildiği tarihi izleyen 5 (beş) gün içinde bu hekimler MEDULA’da aktif hale getirilir.

 

SHS tarafından bildirilmediği tespit edilen hekim, personel çalışma belgesine istinaden MEDULA’da Kurumca re’sen aktif hale getirilir.

 

8.3. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan hekimlerin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli ayrılmaları halinde bu kişileri ayrılış tarihleri itibariyle MEDULA’da pasif hale getirir. Bunlardan sürekli ayrılanlar 5 (beş) gün içinde Kuruma bildirilir.

 

8.4. Bu sözleşmenin (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17) ve (11.1.18) numaralı maddelerinde yer alan fiillerin SHS’de görevli hekim tarafından kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, durumun SHS’ye tebliğ tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle Kurumla sözleşmeli SHS’lerce bu hekim üzerinden hizmet bildirilemez. Buradaki takip yükümlülüğü Kuruma aittir.

 

8.5. Kurumda çalışan personel, resmi sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan başhekim veya başhekim yardımcısı, Kurumun sözleşme yaptığı SHS’lerde çalışamaz; mesul müdür, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortak, diğer şirket türlerinde ise ortak olamaz. Bu personelin SHS’den veya Kurumdan/başhekimlikten/başhekim yardımcılığından ayrılmasına kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir.

 

9. TIBBİ VE TEKNİK HÜKÜMLER

 

9.1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, SHS sözleşmenin sona erdiği tarihten önce yatarak tedavisine başlanan ve işlemi devam eden hastaların tedavilerini tamamlamakla yükümlüdür. Bu şekilde tedavileri yapılan hastalar adına düzenlenen fatura bedelleri Kurum tarafından ödenir. Bunun dışında yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.

 

9.2. Kısmi branş listesi EK-2’ye göre sözleşme yapmış olan SHS tarafından kabul edilen hastanın yatarak tedavisi süresince, SHS’nin kısmi branş listesinde bulunmayan ancak ruhsat/faaliyet izin belgesinde yer alan diğer branşlardaki hastaya yapılması zorunlu tetkik ve/veya tedavileri de Kurum mevzuatı doğrultusunda yapılarak kısmi branş listesinde yer alan branş üzerinden Kuruma fatura edilir. Anlaşmalı olmayan branşlarda bu şekilde fatura edilecek işlemlerde Kurum mevzuatı ve bu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

 

10. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI

 

10.1. Kurum Mevzuatı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak yapılan işlemlerin bedelleri ödenmez, ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilir.

 

10.2. Bu sözleşme kapsamında SHS’ye yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak avans faizi ile birlikte SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan SHS’ler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.

 

10.3. SHS adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı (sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı) ile bu alacaklardan doğacak fer’ilere ilişkin borcu bulunması halinde SHS’ye yazı ile bilgi verildikten sonra kanuni faizi ile birlikte Kurumdaki alacağından mahsup edilir ve varsa kalan tutar SHS’ye ödenir.

 

10.4. Cezai şart tutarı, SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Bu sözleşme kapsamında Kurumca SHS’lerden tahsil edilmesi gereken yersiz ödemeler ile cezai şart tutarları, talep tarihinden önceki son bir yıllık fatura ortalamasının %25’inden az olmaması şartıyla ve talep edilmesi halinde taksitlendirilebilir. Taksit tutarları talep tarihinden önceki son bir yıllık fatura ortalamasının %25’inden aşağı, %50’sinden yukarı olamaz.

 

10.5. SHS, bu sözleşmeye istinaden uygulanacak 1 (bir) yıl süreli fesih işlemleri ile 100.000 TL’nin üzerindeki cezai şarta ilişkin süre/tutar/fiiller hususunda oluşacak anlaşmazlıklar için itiraz süreçlerinin tamamlanmasını müteakip tahkime başvurabilir. Bu maddenin yürürlük tarihi ile diğer usul ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur.

 

11. CEZAİ ŞART VE FESİH HÜKÜMLERİ

 

11.1. Uygulanacak Cezai Şartlar

 

a) Sözleşmeye İlişkin Cezai Şartlar

11.1.1. Bu sözleşmenin (7.1.2), (7.2), (7.3), (7.5.1), (7.5.2), (7.5.3), (7.5.4), (8.1), (8.2), (8.3) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 3.000 TL,

11.1.2. Bu sözleşmenin (7.1.1), (7.6.4), (7.7.1), (7.7.2), (7.7.3), (7.8.1), (9.2) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 10.000 TL,

11.1.3. Bu sözleşmenin (7.4), (7.6.3), (7.6.5), (8.5) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 20.000 TL,

 

b) SUT’a İlişkin Cezai Şartlar

11.1.4. Fatura eki belgelerin SUT’ta öngörülen şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmediğinin veya bu belgelerin hiç iletilmediğinin tespiti halinde her bir belge için 200 TL,

11.1.5. SUT’a göre, Kurumca örneklemeye dâhil edilmeksizin tamamı incelenen fatura konusu işlemlerin Kuruma ayrı ayrı fatura edilmediğinin tespiti halinde, her bir fatura için 2.000 TL,

11.1.6. SUT’ta belirtilen, SHS’nin hastaya uygulamış olduğu işlemlerin ayrıntılarını gösterir belgeyi, süresi içerisinde hastaya/hasta yakınına vermemesi halinde her bir belge için 3.000 TL,

11.1.7. SHS tarafından SUT’ta belirlenmiş olan katılım payının alınmaması halinde günlük 10.000 TL’yi geçmemek üzere her bir hasta için 500 TL,

11.1.8. SHS’lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için, cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki 1 (bir) yıllık fatura ortalaması;

· 100.000 TL (dahil) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 1.000 TL,

· 100.000 TL - 500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 2.000 TL,

· 500.000 TL - 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4.000 TL,

· 1.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL tutarından az olmamak üzere, her bir kişi için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 (beş) katı, ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücretin ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı,

11.1.9. Yapılan işlemin ait olduğu branş şında başka bir branşta Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde her bir takip için 3.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedelinin 5 (beş) katı tutarında,

11.1.10. SUT’ta belirtilen kurallar uyarınca Kuruma fatura edilmemesi gereken bir işlemin fatura edilmesi halinde bir fatura döneminde 3.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin (beş) katı tutarında,

 

c) Diğer Cezai Şartlar

11.1.11. Sağlık Bakanlığı veya Kurum mevzuatıyla, “tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzeme” olarak belirlenmiş olan malzemelerin, tekrar kullanımı halinde bedelleri ödenmez ve her bir kullanım için 10.000 TL,

11.1.12. Denetimle görevli olanların görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdide başvuran SHS’ler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi saklı olmak üzere 50.000 TL,

11.1.13. Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç ve tıbbı malzeme için 30.000 TL, 11.1.14. Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç, kan ve kan bileşeni ve/veya tıbbi malzeme için 30.000 TL,

11.1.15. Sağlık hizmeti sunulmadığı halde Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı,

11.1.16. Faturanın veya faturaya dayanak oluşturan belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı,

11.1.17. Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sunulan sağlık hizmetinin Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler üzerinden fatura edilmesi halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı,

11.1.18. Fatura ve/veya eki belgeler üzerinde Kurum zararına sebebiyet verilecek şekilde tahrifat yapıldığının tespiti halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı,

cezai şart uygulanır ve tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ye tebliğ edilir.

 

11.2. Sözleşmenin Feshine İlişkin Hükümler

11.2.1. Taraflar önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Sözleşmenin SHS tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay süreyle SHS ile tekrar sözleşme yapılmaz. SHS ile bu sürenin bitiminden sonra tekrar sözleşme yapılması durumunda daha önceki dönemlere ilişkin fesihle ilgili hükümlerin uygulanmasında bu madde kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

11.2.2. SHS’nin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. SHS’nin kapanması halinde bu durum 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilecek ve kapanma tarihini takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde SHS’de mevcut olan faturalar Kuruma teslim edilecektir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere bu süre içerisinde teslim edilmeyen fatura bedelleri ödenmez.

11.2.3. SHS ruhsatının/faaliyet izin belgesinin Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi halinde, iptal tarihinden itibaren sözleşme feshedilmiş sayılır. Sağlık Bakanlığı’ndan yeniden ruhsat/faaliyet izin belgesi alınması halinde SHS ile sözleşme yapılabilir.

11.2.4. Bu sözleşmenin (11.1.10) ve (11.1.11) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde ilgili branş 3 (üç) ay süreyle pasif hale getirilir. Bu dönemde ilgili branşla yapılacak işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez.

11.2.5. Bu sözleşmenin (7.6.5) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının; (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin ise kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.

11.2.6. Bu sözleşmenin (11.1.13) ve/veya (11.1.14) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi veya (11.1.12) numaralı maddesinde belirtilen fiilin işlenmesi halinde, Kurum tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS ile fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.

 

11.3. Cezai Şart ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar

11.3.1. Cezai şart ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde SHS’den yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde SHS savunmasını verir. Kurum Müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda savunmalar Müfettişlerce alınır.

11.3.2. Süresi içerisinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda cezai şart ve/veya fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip SHS’ye gerekli tebliğ yapılır. SHS, feshin tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne, cezai şartın tebliğ tarihinden itibaren aynı süre içerisinde sözleşmenin yürütümünü yapan Kurumun ilgili taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar feshin ve cezai şartın uygulanmasını durdurur. Bütün itirazlar, mücbir sebepler dışında 20 (yirmi) gün içinde Kurumca oluşturulacak komisyon marifetiyle karara bağlanır. Konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş olması, cezai şartın takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz.

11.3.3. Sözleşmenin (11.2.5) ve (11.2.6) maddelerinden dolayı feshedilmesi halinde, SHS’nin yazılı olarak talepte bulunması ve yapılan işlemle ilgili olarak; 250.000 TL’den az olmamak şartıyla, feshin tebliğ tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ortalama fatura tutarının, fesih süresinin her 1 (bir) yılı için 1,5 (bir buçuk) katını Kuruma peşin olarak ödemesi halinde, ödeme tarihinden itibaren SHS ile tekrar sözleşme yapılır.

11.3.4. SHS tarafından işlenen fiilin, cezai şart gerektiren hükümlerden birden fazlasına uyması halinde, en ağır olan cezai şart maddesi uygulanır. Bir fatura döneminde tespit edilen farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır ve bu cezai şartların toplam tutarı tahsil edilir.

11.3.5. SHS tarafından işlenen fiilin, fesih gerektiren hükümlerden birden fazlasına uyması halinde, en uzun olan fesih süresi uygulanır.

11.3.6. Bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır. Şu kadar ki, sözleşmenin (11.1.12), (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart tutarları hariç olmak üzere, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili uygulanacak cezai şart toplamı ilgili fatura döneminden önceki son 1(bir) yıllık fatura tutarı ortalamasının %30’unu geçemez.

11.3.7. Sözleşmesi feshedilen SHS’nin fesih işlemine konu fiili kasten yaptığı tespit edilen mesul müdürü, sahibi ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortakları ve diğer şirket türlerinde ise ortakları farklı bir SHS’de bu pozisyonlarda yer aldığı takdirde bu SHS ile fesih süresince yeni bir sözleşme yapılmaz.

11.3.8. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ait cezai şart ve/veya feshe konu fiillerden, tebliğ ve itiraz aşamaları tamamlanmamış olanlar için bu sözleşmenin (11.1) ve (11.2) numaralı maddeleri uygulanır. Ancak Kurumdan yazılı olarak talep edilmesi halinde, işlemin gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte olan sözleşme hükümleri uygulanır.

11.3.9. Bu sözleşmenin imzalanmasından önce, SHS ile yapılan sözleşme Kurumca veya Kuruma devredilen Kurumlarca herhangi bir nedenle feshedilmişse; SHS’nin yeniden sözleşme yapmak üzere yazılı talebi halinde, sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmenin lehe olan hükümleri uygulanır.

11.3.10. Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan SHS; devam eden hukuk davası varsa davasından feragat etmek ve feragat nedeniyle mahkeme tarafından reddedilen davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararını Kuruma ibraz etmek şartıyla (11.3.9) numaralı maddede yer alan hükümden yararlanır.

11.3.11. Cezai şart veya fesih uygulamasını gerektiren eylemlerin Türk Ceza Kanunu yönünden de suç oluşturması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

11.3.12. MEDULA’da pasif hale getirilen veya sözleşmesi fesih edilen SHS; hiçbir şekilde zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

11.3.13. Aleyhine ceza davası açılan SHS yetkilileri veya personeli hakkında, mahkemece uyuşmazlık konusu fiilin gerçekleşmediğini de içeren beraat kararı verilmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenmeden; savcılıkça takipsizlik kararı verilmesi halinde ise takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesi veya itiraz edilmeden kesinleşmesi halinde, bu sözleşmenin (11.2.4), (11.2.5) ve (11.2.6) numaralı maddelerindeki süreler beklenmeksizin SHS ile yeniden sözleşme yapılabilir.

11.3.14. SHS’lerin, Kuruma yapılacak bildirimler ve hastaya/hasta yakınına vereceği belgelere ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebeplere bağlı olarak yerine getirememeleri durumunda cezai şart uygulanmaz.

 

12. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

12.1. SHS, Kurumun ücret, koşullar ve şekil şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. Kurum sözleşme şartlarında zeyilname ile, sağlık hizmeti bedellerinde ise zeyilname gerektirmeden değişiklik yapabilir. SHS sözleşmenin yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmekle ve talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde SHS gerekli bildirimleri yapana kadar MEDULA’da pasif hale getirilir.

 

12.2. Kurum tarafından SHS’ye yapılacak tebligatlar ve bildirimler sözleşmede belirtilen adresine, SHS tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise sözleşmenin yürütümünü yapan Kurumun ilgili taşra teşkilatı adresine yapılacaktır.

 

12.3. Yapılan tebligatlarda 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümleri uygulanır.

 

12.4. Aynı isim ve/veya farklı isimler altındaki birden fazla SHS’nin sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler, her bir SHS için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalayacaktır.

 

12.5. SHS, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

 

12.6. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar SHS tarafından

karşılanır.

 

13. MÜCBİR SEBEPLER

SHS’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hizmetin yerine getirilmesine engel nitelikte olması, SHS’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 15 (onbeş) gün içinde SHS’nin Kuruma yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Kurum tarafından kabul edilecek benzeri diğer haller.

 

14. KASIT UNSURU

 

14.1. İşlemin kasıtlı sayılabilmesi için:

a) Bilerek ve isteyerek yapılmış olması,

b) Haksız kazanç sağlamak veya Kurum zararına sebebiyet vermek amacıyla yapılmış olması gerekmektedir.

 

14.2. Bir fiilin bilerek ve isteyerek yapıldığının varsayılabilmesi için; yapılan işlem ile elde edilen haksız kazancın aynı işlemin tamamı içerisinde önemli bir oranı oluşturması, yapılan işlemin hata ile yapıldığı düşüncesini ortadan kaldıracak kadar tekrarlanmış veya sayısal olarak az olsa bile tutar olarak önemli büyüklükte olması gibi kriterler dikkate alınır.

 

15. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ,……………. ili mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

 

16. YÜRÜRLÜK

 

16.1. Bu sözleşme, 01/01/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir.

 

16.2. Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır.

 

16.3. Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmuşsa; SHS tarafından 15 (onbeş) gün içinde sözleşme fesih ihbarı yapılmadığı takdirde, yeni sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Bu durumda söz konusu 15 (onbeş) günlük sürenin sonuna kadar eski sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

 

17. YÜRÜTME

 

17.1. Bu sözleşmenin yürütümü, Kurumca belirlenen ilgili taşra teşkilatı tarafından yapılır.

 

17.2. ( ) sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme metni, ekleriyle bir bütün olup, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup sözleşmenin, bir nüshası SHS’de ve bir nüshası da Kurumda saklanacaktır.

 

Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

 

 

SHS adına yetkili :                                                                         Kurum adına yetkili :

İsim :                                                                                                           İsim :

Adres:                                                                                                          Adres:

İmza :                                                                                              İmza :

Tarih :                                                                                              Tarih :

…./…./20…                                                                                    …./…./20…

 

EKLER :

EK 1- Sözleşme Yapmak için Aranan Belgeler Formu

EK 2- Kısmi Branş Listesi

EK 3- Sözleşme Başvuru Formu

EK 4- İlave Ücret Levha Şablonu

EK 5- Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Taahhütname

 

EK-1

 

SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER FORMU

 

 

 

SIRA NO

BELGELER

AÇIKLAMA

BELGELERİN DOSYADAKİ DURUMU

VAR

YOK

1

Sözleşme Başvuru Formu

 

Bu Sözleşmenin Ekinde Verilecek Ek-3 Formu

 

 

2

Tüzel kişilik Adına İmza vermeye yetkili kişi/kişileri gösteren belge

Noter tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

3

Tüzel kişilik Adına İmza vermeye yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri

Noter tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

4

Şirketin Kuruluşuna İlişkin

Ticaret Sicil Gazetesi

En son yayınlanmış olan Ticaret Sicil

Gazetesi (Noter Onaylı olmalıdır)

Şirketin ilk kuruluşundan sonra adresinde

değişiklik olmuş ise, adres değişikliğine

ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi

(Noter Onaylı olmalıdır)

Şirketin unvanı değişmiş ise unvan

değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi

(Noter Onaylı olmalıdır)

Kuruluş şirketin bir şubesi ise şubenin

açılışına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi

(Noter Onaylı olmalıdır)

5

T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsat ve/veya Faaliyet İzin Belgesi

Noter onaylı olmalıdır

6

Hizmet alımı yaptığı SHS ile ilgili belgeler

Ruhsat ve/veya Faaliyet izin belgesi (Noter onaylı olmalıdır)

 

 

 

 

 

 

Yapılan sözleşmenin örneği (Aslı veya noter onaylı)

7

SHS’de çalışan hekimlere ilişkin belgeler

Hekimlere ait personel çalışma belgesi (Noter onaylı).

 

 

Noter tarafından düzenlenmiş imza sirküsü

 

NOT: Noter onayı istenen belgelerin, belgelerin aslını düzenleyen resmi kurumlarca/kuruluşlarca son 6 ay içinde “ASLI GİBİDİR” ibaresi yazılarak, mühür, tarih ve ıslak imza ile onaylanması halinde noter onayı aranmaz.

 

        SHS                                                                   KONTROLÜ YAPAN KURUM

          YETKİLİSİNİN                                                                      PERSONELİNİN

 

Adı-Soyadı:                                                                         Adı-Soyadı:

Görevi                  :                                                                           Görevi       :

İmza        :                                                                           İmza           :

                  

EK-2

 

                           

 

 

KISMİ SÖZLEŞME BRANŞ LİSTESİ

 

 

 

 

SIRA NO

BRANŞ ADI

KABUL

1

KVC (Erişkin, Çocuk)

 

2

KARDİYOLOJİ (Erişkin, Çocuk)

 

 

3

TIBBİ ONKOLOJİ (Erişkin, Çocuk)

 

4

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

5

DOKU VE ORGAN NAKLİ

 

6

ÖZELLİKLİ İŞLEMLER (GAMMA KNİFE/CYBER KNİFE)

 

7

ACİL

 

 

 

   

 EK-3

 

SÖZLEŞME BAŞVURU FORMU

 

SAĞLIK KURUM VEYA KURULUŞUNUN TİCARET SİCİL GAZETESİNDE KAYITLI TAM İSMİ  (Şirket Adı)

 

SAĞLIK KURUM VEYA KURULUŞUNUN UYGULAMADA KULLANILAN İSMİ  (Tabela Adı)

 

VERGİ NUMARASI

 

SAĞLIK KURUM VEYA KURULUŞUNUN İLETİŞİM BİLGİLERİ

CADDE / SOKAK

 

BİNA / DAİRE NUMARASI

 

İLÇE / SEMT

 

İL

 

POSTA KODU

 

TELEFON NUMARASI – 1

0

 

 

TELEFON NUMARASI – 2

0

 

 

FAX NUMARASI

0

 

 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

 

SÖZLEŞME BAŞVURU TARİHİ

 

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ

KABUL

 

RED

 

SAĞLIK KURUM VEYA KURULUŞU YETKİLİSİNİN

ADI

 

SOYADI

 

İMZASI

 

      

                                                                                                         

 

EK:4

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN

İLAVE ÜCRET ALINMAMAKTADIR

 

1.        Acil Haller Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmetleri

2.        Yoğun Bakım Hizmetleri

3.        Yanık Tedavisi Hizmetleri

4.        Kanser Tedavisi (Radyoterapi, Kemoterapi, Radyo İzotop Tedavileri)

5.        Yeni Doğana Verilen Sağlık Hizmetleri

6.        Organ Doku ve Kök Hücre Nakilleri

7.        Doğumsal Anomaliler İçin Yapılan Cerrahi İşlemlere Yönelik Sağlık Hizmetleri

8.        Diyaliz Tedavileri

9.        Kardiyovasküler Cerrahi İşlemleri

_____________________________________________________________

 

 

Yukarıda Sayılan Sağlık Hizmetleri Dışında Kalan

Sağlık Hizmetlerinden;

 

 

SAĞLIK TESİSİMİZDE 

% ........ ORANINDA

İLAVE ÜCRET ALINMAKTADIR.

 

 

NOT: Tabela 75x50 cm (yükseklik:75cm, genişlik:50cm) ebadında olacaktır. Tabeladaki başlık kısmı ile “SAĞLIK TESİSİMİZDE % ........ ORANINDA İLAVE ÜCRET ALINMAKTADIR” ibaresi 65 punto, diğer kısımlar ise 40 puntodan az olamayacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 48621 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim