• BIST 117.110
  • Altın 168,129
  • Dolar 3,9332
  • Euro 4,8403
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Bursa 10 °C
  • Antalya 14 °C
  • İzmir 21 °C

90 bin kişi enfeksiyondan ölüyor

90 bin kişi enfeksiyondan ölüyor
Hastane enfeksiyonuna karşı önlem alınabileceğini söyleyen Merkez İlaç Genel Müdürü Seda Ekşi, “Amerika’da 2,1 milyon kişi hastane enfeksiyonundan etkileniyor ve her yıl 90 bin kişi bu sebepten hayatını kaybediyor” dedi.

Has­ta­ne en­fek­si­yo­nu tüm dün­ya­da has­ta­la­rın ve has­ta­ne per­so­ne­li­nin kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği, sağ­lık eko­no­mi­si­ni olum­suz et­ki­le­yen bir ko­nu. Ame­ri­ka­’da 2,1 mil­yon ki­şi has­ta­ne en­fek­si­yo­nun­dan et­ki­le­ni­yor ve her yıl 90 bin ki­şi has­ta­ne en­fek­si­yo­nu kay­nak­lı se­bep­ler­den ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Hıf­zıs­sıh­ha­’nın ya­yın­la­dı­ğı ve­ri­le­re gö­re has­ta­ne en­fek­si­yon­la­rı­nın ora­nı Tür­ki­ye­’de yüz­de 5-15 ara­sın­da de­ği­şi­yor. Ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re has­ta­nın has­ta en­fek­si­yon­la­rın­dan do­la­yı has­ta­ne­de ya­tış sü­re­si yak­la­şık 20 gün uzu­yor. Bu sü­re­nin Tür­ki­ye­’de sağ­lık sis­te­mi­ne ge­tir­di­ği yük ki­şi ba­şı 1.582 do­lar. Mer­kez İlaç Ge­nel Mü­dü­rü Se­da Ek­şi, 77 yıl­dır üret­tik­le­ri an­ti­sep­tik de­zen­fek­tan­la­rın Tür­ki­ye­’de­ki tüm has­ta­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı an­cak, has­ta­ne or­ta­mı­na gi­ren ki­şi­le­rin ken­di ön­lem­le­ri­ni al­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Ek­şi şöy­le ko­nuş­tu: “Ha­ya­tın her ala­nın­da hij­ye­ni sağ­la­ma­nın öne­mi­ni vur­gu­la­mak üze­re baş­lat­tı­ğı­mız ‘Sağ­lık için Hij­yen Şar­t’ pro­je­miz kap­sa­mın­da has­ta­ne mik­ro­bu ko­nu­sun­da hal­kı­mı­zı uyar­mak is­ti­yo­ruz. Has­ta­ne­ler hij­ye­nin üst dü­zey­de sağ­lan­ma­sı ge­re­ken or­tam­lar­dan bi­ri­si­dir. Has­ta­ne en­fek­si­yo­nu has­ta­ne or­ta­mı­na gi­ren her­kes için risk oluş­tu­rur. Has­ta­ne or­ta­mı­na gi­ren her­kes ya­nın­da pra­tik an­ti­sep­tik de­zen­fek­tan ürün­ler bu­lun­du­ra­rak has­ta­ne mik­ro­bun­dan ko­ru­na­bi­lir. Has­ta­ne­ler ge­nel­de çi­çek ka­bul et­mez­ler, has­ta zi­ya­re­ti­ne gi­der­ken da­ha an­lam­lı ve efek­tif ola­ca­ğı şüp­he­siz hij­yen set­le­ri gö­tü­rü­le­bi­lir. Bu se­tin için­de has­ta ve re­fa­kat­çi­si­nin ih­ti­ya­cı ola­bi­le­cek tüm an­ti­sep­tik de­zen­fek­tan­lar bu­lun­mak­ta­dır.”

‘Tatilde de hijyenik tedbirlir alın’

Hij­ye­ne her or­tam­da önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Ek­şi, ta­ti­le gi­der­ken özel­lik­le otel­de ko­nak­la­ma ya­pı­la­cak­sa Hij­yen ta­til se­ti­nin va­liz­ler­den ek­sik edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ek­şi, “Sağ­lık­lı ve so­run­suz bir ta­til için hij­yen ta­til se­tin­de bu­lu­nan an­ti­sep­tik de­zen­fek­tan­lar ile otel oda­sın­da da ki­şi­sel hij­ye­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz” de­di. Ta­til için ev­den uzak­la­şır­ken yi­ne ol­maz­sa ol­maz­lar­dan bi­ri­nin de pan­su­man pa­ke­ti ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ek­şi, pra­tik por­ta­tif pan­su­man se­ti­nin se­ya­hat­ler­de ko­lay­ca ta­şı­na­bi­le­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Pan­su­man pa­ke­ti ev­de, iş­ye­rin­de, pik­nik­te, de­niz ke­na­rın­da, se­ya­hat­te her yer­de kul­la­na­bi­len bir pa­ket. Unut­ma­ya­lım ki za­ma­nın­da, ye­ter­li mal­ze­me ile bi­linç­li ola­rak ya­pı­lan ilk­yar­dım ha­yat kur­ta­rır. Sağ­lı­ğı ko­ru­mak, te­da­vi et­mek­ten çok da­ha ko­lay ve akıl­cı­dı­r” de­di. Ek­şi, “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın da bir me­sa­jı­nı ye­ni­le­mek istiyorum ‘Her şey eli­miz­de, su­ya sa­bu­na do­ku­nun’ ama an­ti­sep­tik ile de hij­yen sağ­la­yın ve mik­rop­lar­dan ko­ru­nu­n” de­di.Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1247 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim