• BIST 116.603
  • Altın 171,788
  • Dolar 3,9601
  • Euro 4,8935
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 15 °C

ADSM Birim Performans Yönergesi (TKHK)

ADSM Birim Performans Yönergesi (TKHK)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge yayımlanmıştır;

 

 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ile kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için koruyucu, tedavi edici ve uzmanlık gerektiren diş işlemlerinin ölçülmesi suretiyle diş tabiplerinin, doktoralı/uzman diş tabiplerinin ve diğer personelin birim performans katsayısının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerinde görev yapan tüm personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Diğer personel birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde diş tabibi ve doktoralı/uzman diş tabibi olarak görev yapanlar hariç, diğer personelin ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan ve (0,90) ila (1) arasında değişen katsayıyı,

b) Diş tabibi birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde diş tabibi olarak görev yapan personelin kanal tedavisi puan katsayısı, dolgu puan katsayısı ve fissur sealant katsayılarının ortalaması hesaplanarak belirlenen ve (0,85) ila (1) arasında değişen katsayıyı,

c) Doktoralı/Uzman diş tabibi birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde tedavi-endodonti, protez, ortodonti, pedodonti, periodontoloji, ağız diş ve çene cerrahisi, oral diagnoz-radyoloji alanlarında doktoralı/uzman diş tabibi olarak görev yapan personel için bu yönergenin 7 nci maddesine göre her doktora/uzmanlık dalı için ayrı hesaplanan, (0,85) ila (1) arasında değişen katsayıyı,

ç) Dönem: Birim performans katsayısının hesaplanacağı ek ödeme dönemlerinden her birini,

d) Kod: Yönetmelik uyarınca yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesinde yer alan işlemlere esas kod numaralarını,

e) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

f) Sağlık tesisi: Kuruma bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerini,

g) Muayene ve girişimsel işlem puanı: O dönem içinde muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerden her biri için mesai içi gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

ğ) Yönetmelik: 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

ifade eder. 

Temel Esaslar 

Madde 5- (1) Birim performans katsayılarının tespit edileceği her ek ödeme döneminde, tespite ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

(2) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli tüm personelin birim performans katsayısı 1 (bir) yıl süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir.

(3) Hizmet içi eğitim, kongre, seminer, yurt dışına görevlendirme gibi durumlarda eğitim ve/veya görevlendirme süresince ilgili personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(4) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde görevli tüm personelin birim performans katsayıları olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir. Bu süre Kurumca uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) aya kadar uzatılabilir.

(5) İlgili sağlık tesisine naklen atanan, açıktan atanan veya Bakanlık ve bağlı kuruluşlarından geçici görevle gelen, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilen, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle görevlendirilen personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır. İlgili dönem içerisinde hem kadrosunun bulunduğu yerde, hem de başka sağlık tesisinde geçici görevlendirme ile çalışan personelin geçici görevlendirme ile çalıştığı sağlık tesisinde çalıştığı süreler için birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(6) Sağlık tesisi dışına görevlendirilen ve ek ödemesini sağlık tesisi puan
ortalamasından alan tüm personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

(7) Bu Yönerge ile tanımlanan birim performans katsayısı mesai içi çalışmada
gerçekleştirilen işlemler üzerinden hesaplanır ve personelin mesai içi ek ödeme tutarının
hesaplanmasında kullanılır.

Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması

Madde 6- (1) Diş tabiplerinin kanal tedavisi puan katsayısı tablo 1-b’ye, dolgu puan katsayısı tablo 2-b’ye ve fissur sealant puan katsayısı tablo 3-b’ye göre hesaplanır.

(2) Kanal tedavisi puan katsayısı: Bir diş tabibinin ilgili dönemde tablo 1-a’da belirtilen kanal tedavisi işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak kanal tedavisi puan oranı ve bu orana karşılık tablo 1-b’de belirtilen kanal tedavisi puan katsayısı tespit edilir.

Tablo 1-a

 

Kod

Kanal tedavisi işlemleri

402.150

Kanal tedavisi-tek kanal (üst dolgu hariç)

402.152

Kanal tedavisi-iki kanal (üst dolgu hariç)

402.153

Kanal tedavisi-üç kanal (üst dolgu hariç)

402.271

Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi-tek kanal (üst dolgu hariç)

402.272

Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi-iki kanal (üst dolgu hariç)

402.273

Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi-üç kanal (üst dolgu hariç)

 

Tablo 1-b

 

Kanal tedavisi puan oranı

Kanal tedavisi puan katsayısı

≥ %5

1,00

%3-4

0,95

%1-2

0,90

<%1

0,85

(3) Dolgu puan katsayısı: Bir diş tabibinin ilgili dönemde tablo 2-a’da belirtilen dolgu işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak dolgu puan oranı ve bu orana karşılık tablo 2-b’de belirtilen dolgu puan katsayısı tespit edilir.

Tablo 2-a

Kod

Dolgu işlemleri

 

402.010

Dolgu işlemleri

402.020

Amalgam dolgu (bir yüzlü)

402.030

Amalgam dolgu (iki yüzlü)

402.070

Amalgam dolgu (üç yüzlü)

402.080

Öndiş kompozit dolgu

402.090

Arkadiş kompozit dolgu

402.100

Öndiş ışınlı kompozit dolgu

402.110

Arkadiş ışınlı kompozit dolgu (bir yüzlü)

402.120

Arkadiş ışınlı kompozit dolgu (iki yüzlü)

402.160

Arkadiş ışınlı kompozit dolgu (üç yüzlü)

402.170

Black 5 (kole) dolgusu (amalgam)

402.180

Black 5 (kole) dolgusu (cam iyonomer)

402.190

Black 5 (kole) dolgusu (kompozit)

Tablo 2-b

 

Dolgu puan oranı

Dolgu puan katsayısı

≥%20

1,00

%15-19

0,95

%10-14

0,90

<% 10

0,85

(4) Fissur sealant katsayısı: Bir diş tabibinin ilgili dönemde 6-13 yaş grubuna tablo 3-a’da belirtilen fissur sealant işleminden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak fissür sealant puan oranı ve bu orana karşılık tablo 3-b’de belirtilen fissür sealant puan katsayısı tespit edilir.

Tablo 3-a 

Kod

Fissur sealant işlemi

403.010

Fissur örtülmesi (sealant) (tek diş)

Tablo 3-b

 

Fissur sealant puan oranı

Fissur sealant katsayısı

≥%1

1,00

%0,7-0,9

0,95

%0,4-0,6

0,90

<%0,4

0,85

(5) Diş tabibi birim performans katsayısı  hesaplanması:  Diş tabibi birim performans katsayısı (DTBPK) hesaplanması aşağıdaki şekilde hesaplanır

DTBPK =   Kanal tedavisi puan katsayısı + Dolgu puan katsayısı + Fissur sealant katsayısı

Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:

Madde 7- (1) Tedavi-Endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 4-b’ye, Protez doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 5-b’ye, Ortodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 6-b’ye, Pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 7-b’ye, Periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 8-b’ye, Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 9-b’ye göre birim performans katsayısı hesaplanır.

 

Oral Diagnoz-Radyoloji doktoralı/uzmanı diş tabibi olarak görev yapan personelin birim performans katsayısı 6 ncı maddede yer alan esaslar doğrultusunda değerlendirilir.

 

(2) Tedavi-Endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Tedavi-Endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin ilgili dönemde molar dişlere yapılan ve tablo 4-a’da belirtilen molar diş tedavi işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak molar diş kanal tedavisi puan oranı tespit edilir ve bu orana karşılık tablo 4-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 4-a

 

Kod

Molar diş tedavi işlemleri

402.153

Kanal tedavisi-üç kanal (üst dolgu hariç)

402.273

Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi-üç kanal (üst dolgu hariç)

Tablo 4-b

 

Molar diş kanal tedavisi puan oranı

Tedavi-Endodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı

≥%20

1,00

%15-19

0,95

%10-14

0,90

<% 10

0,85

 

(3) Protez doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Protez doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 5-a’da belirtilen protez işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak protez puan oranı tespit edilir ve bu orana karşılık tablo 5-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 5-a

 

Kod

Protez işlemleri

404.010

Tam protez (akrilik) (tek çene)

404.020

Bölümlü protez (akrilik, tek çene)

404.030

Tam protez (metal kaideli, tek çene)

404.040

Bölümlü protez (metal kaideli, tek çene)

404.050

Immediat protez (akrilik) (tek çene)

404.060

Rebazaj (kaide yenileme, tek çene)

404.070

Proteze yumuşak akrilik uygulaması

404.080

Besleme (tek çene)

404.090

Tamir (akrilik protezde kırık veya çatlak)

404.100

Kroşe ilavesi

404.110

Metal iskelet tamiri

404.120

Diş ilavesi (tek diş)

404.150

Gece plağı (bruksizm için)

404.230

Roach köprü

404.280

Damak yarığı protezi (over-denture)

404.290

Yeni doğanda preoperatif aparey (veren ücreti hariç)

404.300

Velum uzantılı konuşma apereyi

404.310

Geçici opturatör (cerrahi plaklar)

404.320

Basit çene defektlerine protetik tedavi

404.330

Komplike çene defektlerine protetik tedavi

404.370

Periodontal protez (hareketli, tek çene)

404.410

İmplant üstü tam protez

404.420

İmplant üstü bölümlü protez

Tablo 5-b

 

Protez puan oranı

Protez doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı

≥%20

1,00

%15-19

0,95

%10-14

0,90

<% 10

0,85

 

(4) Ortodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Ortodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 6-a’da belirtilen ortodonti işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak ortodonti puan oranı tespit edilir ve bu orana karşılık tablo 6-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 6-a

 

Kod

Ortodonti işlemleri

407.260

Arkteli tatbiki (tek çene-her uygulama için)

407.270

Band (braket) tatbiki (her diş için)

Tablo 6-b

 

Ortodonti puan oranı

Ortodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı

≥%10

1,00

%7-9

0,95

%4-6

0,90

<% 4

0,85

(5) Pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 7-a’da belirtilen kanal tedavisi işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak kanal tedavisi oranı tespit edilir ve bu orana karşılık tablo 7-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 7-a

 

Kod

Kanal tedavisi işlemleri

402.150

Kanal tedavisi-tek kanal (üst dolgu hariç)

402.152

Kanal tedavisi-iki kanal (üst dolgu hariç)

402.153

Kanal tedavisi-üç kanal (üst dolgu hariç)

402.271

Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi-tek kanal (üst dolgu hariç)

402.272

Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi-iki kanal (üst dolgu hariç)

402.273

Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi-üç kanal (üst dolgu hariç)

Tablo 7-b

 

Kanal tedavisi oranı

Pedodonti doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı

≥%5

1,00

%3-4

0,95

%1-2

0,90

<%1

0,85

 

(6) Periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 8-a’da belirtilen periodontoloji işlemlerinden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak periodontal cerrahi işlem puan oranı tespit edilir ve bu orana karşılık tablo 8-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 8-a

 

Kod

Periodontoloji işlemleri

406.030

Subgingival küretaj (alt sol çene)

406.031

Subgingival küretaj (alt sağ çene)

406.032

Subgingival küretaj (üst sol çene)

406.033

Subgingival küretaj (üst sağ çene)

406.040

Gingivektomi (yarım çene)

406.050

Flep Operasyonu (yarım çene)

406.060

Hemiseksion (kök amputasyonu) kanal tedavisi hariç

406.070

Serbest diş eti grefti (yarım çene)

406.080

Koronale kaydırma veya sliding flep (yarım çene)

406.120

Frenektomi

406.130

Gingivoplasti (yarım çene)

406.140

Bio materyal uygulaması (diş başına)

406.150

Tunnel operasyonu (diş başına)

406.160

Membran uygulaması

406.170

Bağ dokusu grefti (diş başına)

Tablo 8-b

 

Periodontal cerrahi işlem puan oranı

Periodontoloji doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı

≥%20

1,00

%15-19

0,95

%10-14

0,90

<% 10

0,85

(7) Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı: Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibinin tablo 9-a’da belirtilen cerrahi işlemlerden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak cerrahi işlem puan oranı tespit edilir ve bu orana karşılık tablo 9-b’de belirtilen birim performans katsayısı esas alınır.

Tablo 9-a

 

Kod

Cerrahi işlemler

405.040

Gömülü diş çekimi (kemik retansiyonlu)

405.050

Gömülü kanin-premolar diş çekimi

405.060

Kök ucu rezeksiyonu (tek diş için) (diş dolgusu hariç)

405.070

Alveolit cerrahi tedavisi

405.090

Alveol plastiği (yarım çene)

405.100

Alveol düzeltilmesi (tek çene)

405.110

Kist operasyonu (küçük)

405.120

Kist operasyonu (büyük)

405.130

Osteomiyelit operasyonu (tek çene)

405.150

Vestibuloplasti operasyonu

405.160

Sinüs plastiği

405.170

Sert doku greftleme (greft ücreti hariç)

405.210

Reimplantasyon (tek diş)

405.220

Ototransplantasyon

405.230

Subperiostal implant (tek ünite)

405.260

Kemik içi implant uygulaması (tek ünite)

405.270

Torus operasyonu (yarım çene)

405.280

Odontojenik tümör operasyonu (küçük)

405.290

Odontojenik tümör operasyonu (büyük)

405.300

Cerrahi nevralgi tedavisi

405.350

Oro-Antral fistül tedavisi

600.950

Kondilektomi

601.020

LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti

601.030

LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti

601.040

Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti

601.050

Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

601.060

Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit

601.070

Maksillektomi, parsiyel

601.080

Maksillektomi, total

601.090

Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile

601.100

Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj

601.110

Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu

601.120

Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu

601.130

Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı

601.140

Mandibuladan tümör rezeksiyonu + vaskülarize kemik grefti ile onarımı

601.150

Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı

601.160

Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için

601.170

Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için

601.210

Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması

601.230

TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi

601.240

TME arthroplasti

601.250

TME luksasyonu kapalı redüksiyon

601.270

Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

601.280

Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon

602.070

Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı)

602.080

Caldwell-Luc ameliyatı (iki taraflı)

602.130

Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı

602.220

Endoskopik koanal atrezi açılması

602.270

Endoskopik optik sinir dekompresyonu

602.400

Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu

602.420

Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı

602.440

Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı

602.450

Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı

602.460

Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu

602.470

Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı

602.560

Deri grefti kullanarak sulkoplasti

602.600

Dil lezyonu eksizyonu

602.760

Frenilum linguale plastiği

602.780

Genioplasti, implant ile

602.790

Genioplasti, osteotomi ile

603.010

Premaksiller segmentin geri alınması

603.020

Ranulaya girişim

603.160

Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu

603.200

Sialolitotomi (cerrahi)

603.210

Sublingual tükrük bezi eksizyonu

603.220

Submaksiller veya sublingual apse drenajı

603.230

Submandibuler tükrük bezi eksizyonu

Tablo 9-b

 

Cerrahi işlem puan oranı

Ağız diş ve çene cerrahisi doktoralı/uzmanı diş tabibi birim performans katsayısı

≥%20

1,00

%15-19

0,95

%10-14

0,90

<% 10

0,85

 

Diğer Personelin Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:

 

Madde 8- (1) Diğer personelin birim performans katsayısı; tüm diş tabipleri ile doktoralı/uzman diş tabipleri birim performans katsayılarının toplamının, birim performans katsayısı hesaplanan doktoralı/uzman diş tabipleri ile diş tabipleri sayısına oranı esas alınarak belirlenir. Bu Yönerge kapsamında birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilen doktoralı/uzman diş tabipleri ile diş tabipleri de ortalamanın belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilir.

(2) Diğer personel birim performans katsayısı (0,90)’ın altında tespit edilirse, (0,90) olarak kabul edilir.

Yürürlük

 

Madde 9- (1) Bu Yönerge, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Yönergenin aslı için tıklayınız

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6379 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim