• BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 16 °C

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Yönetmelik değişiklikleri

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Yönetmelik değişiklikleri
Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Sağlık Bakanlığı'na Ait Yönetmelikler 4 Nisan 2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Sağlık Bakanlığı'na Ait Yönetmelikler 4 Nisan 2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır;

 

4 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28254

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE
BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin diplomalarının varsa uzmanlık belgelerinin ve Bakanlıkça düzenlenen Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikasının Müdürlükçe onaylı örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

e) Sağlık kuruluşunda akupunktur uygulayacak hekimlerin bölge tabip odasına kayıtlı olduğunu bildirir belgenin Müdürlükçe onaylı örneği veya T.C. kimlik numarası beyanı,

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c), (ç), (e), ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

ç) Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

e) Açılacak ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve hekimlik diplomasının varsa uzmanlık belgesinin Kurumca onaylı birer örneği, mesul müdüre ait 2 adet vesikalık fotoğraf, T.C. kimlik numarası beyanı.

f) Ambulans servisinde çalışacak hekim ve sağlık personelinin ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, Kurumca onaylı diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu Yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer örneği, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik numarası beyanı.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2006

26369

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

4/12/2007

26720

2

17/10/2008

27027

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Laboratuvar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğuna ilişkin beyan ve Ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı  (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği),

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Merkezde mesul müdür olarak çalışacaklarına dair mesul müdürün adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası mesul müdür sözleşmesi tarihinin yazılı beyanı”

f) Kurucu gerçek kişi ise, T.C. kimlik numarası beyanı; vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını da gösteren Ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı  (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği)

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/6/2010

27615

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2012

28204

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN
ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ECZA DEPOSU AÇILIŞINDA İSTENİLEN BELGELER aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

EK-1

ECZA DEPOSU AÇILIŞINDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe, nüfus cüzdanının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti ve öz geçmiş,

Mesul müdürün, mezuniyet belgesinin aslı ve diplomanın il sağlık müdürlüğünce onaylanmış sureti, var ise uzmanlık belgelerinin il sağlık müdürlüğünce onaylanmış suretleri,

6197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı adlî sicil beyanı,

Yakın tarihte çekilmiş (4) adet fotoğraf,

Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iyileşmez bedenî ve aklî hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ve iki gözünün görmeden mahrum olmadığına dair uzman doktor raporu,

Ecza deposunun adı, kurulacağı yerin açık adresi, onaylı imar plânı,

Deponun teçhizatını ve bölümlerini gösterir şekilde krokisi (kroki, Kanun hükümlerine uygun olduğunun sağlık müdürlüğünce veya sağlık ocağı tabipliğince onaylı vaziyet plânını ve ölçümlerini gösterir şekilde olacaktır).

Bir ticari şirket tarafından kuruluyor ise, Ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı  (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya il sağlık müdürlüğünce onaylı örneği), şirket ana sözleşmesinin il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti (mesul müdür ortaklardan biri olmalı, adı, adresi, amaç ve sermaye belirtilmelidir),

Ruhsat harcının ödendiğini gösteren makbuz,

Ecza deposu olacak yerin tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge,

Mesul müdür eczacının Türk Eczacıları Birliğince onaylanmış meslekten yasaklama cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odasından alınacak belge,

Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerine uyulacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Merkez olarak açılacak sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından açılacak ise, ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirket ana sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği),

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 1 Bakanlığın görevleri kapsamında yapacağı her türlü işlemde başvuru sahiplerinden talep edilen belgelerden, Bakanlık bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep edilmez.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

i) Tesisin kurulacağı alan mülk sahibinin ise mülk sahibi olunduğuna ilişkin yazılı beyan, tahsis belgeli ise tahsis belgeli olduğuna ilişkin yazılı beyan veya kiracı ise kiracı olunduğuna ilişkin yazılı beyan.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Mesul müdürün adı soyadı ve T.C. kimlik numarası ile sorumlu müdürün sözleşme tarihinin yazılı beyanı,

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan onaylanmış örneği ibaresi Kurumca onaylı örneği şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirket ana sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği),

d) Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesinin il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,

g) Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı,

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Kurucu gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasının ibrazı; vakıf ise vakıf senedinin Kurumca onaylı örneği; şirket ise sermaye durumunun ve şirket ortaklarını da içeren ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği),

f) Bankada çalışacak tüm hekim, teknisyen ve diğer görevliler için eğitim uygunluğunu gösterir diploma, uzmanlık belgeleri, sertifika gibi belgelerin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI
MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Tüzel kişiliğin şirket olması halinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirket ana sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği), bağlı bulunulan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı, imza sirkülerinin müdürlükçe onaylı örneği,

e) Sorumlu müdürün mesleğini yapabileceğine dair sağlık durum beyanı,

h) Sorumlu müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmadığına dair adli sicil durum beyanı,

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— ——

Sağlık Bakanlığından:

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği),

c) Vakıf veya derneklerden tüzük veya ana sözleşmenin Kurumca onaylı bir örneği,

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 4333 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim