• BIST 103.200
  • Altın 196,867
  • Dolar 4,7083
  • Euro 5,4926
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 21 °C

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı;

 

28 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28835

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin sonuna “elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri, her türlü kimyasal gaz ve madde,” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinin sonuna“elektronik haberleşme hizmetleri, arama amaçlı sondaj hizmetleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak iş artışı yapılması, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasının uygulandığı durumlarda münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi aşılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “istekliler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkradaki “edebilir” ibaresi “edilebilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikâyet başvuru bedeli ile yürürlükte bulunan ilgili fiyat farkına ilişkin esasların kapsamında yer alan alımlarda/işlerde, isteklinin ilgili fiyat farkına ilişkin esaslara göre güncellenen birim fiyat teklif bedeli belirtilir.”

“Teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz. Teklifin esasınıdeğiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İdare tarafından bilgi eksikliklerinin tamamlatılması amacıyla verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, son teklif verme tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin isteklinin son teklif verme tarihinde ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen teklifler değerlendirme dışıbırakılır.”

“(13) Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarında malın münferit sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi, bunun idarece uygun görülmesi ve kesin kabulünün gerçekleştirilmesi halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Ancak ihale üzerinde bırakılan istekliden kesin teminat alınmasıveya alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile garantisine yönelik düzenleme yapılmasıdurumunda idare tarafından sözleşme imzalanması zorunludur.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdariŞartnamenin 1.2 nci maddesinin (2) numaralı dipnotu ile 2.1 inci maddesinin (3) numaralı dipnotunda yer alan “Çerçeve anlaşmanın bakanlık veya il düzeyinde yapılacak olması halinde” ibareleri “Birden fazla idarenin bir araya gelerekçerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdariŞartnamenin 38.1 inci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 38.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikâyet başvuru bedeli ile yürürlükte bulunan ilgili fiyat farkına ilişkin esasların kapsamında yer alan alımlarda/işlerde, isteklinin ilgili fiyat farkına ilişkin esaslara göre güncellenen birim fiyat teklif bedeli belirtilir.”

“Teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz. Teklifin esasınıdeğiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İdare tarafından bilgi eksikliklerinin tamamlatılması amacıyla verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, son teklif verme tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin isteklinin son teklif verme tarihinde ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen teklifler değerlendirme dışıbırakılır.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdariŞartnamenin 39.3 üncü maddesinin (39) numaralı dipnotunda yer alan açıklamaya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ayrıca çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarında malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda idare tarafından sözleşme imzalanmayacak ise “Malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme imzalanmayacaktır. Ancak bu durumda malın tesliminden önce son teklif verme tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncüfıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulması ile diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.” açıklamasına yer verilecektir. Ancak ihale üzerinde bırakılan istekliden kesin teminat alınması veya alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile garantisine yönelik düzenleme yapılması durumunda idare tarafından sözleşme imzalanması zorunludur.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdariŞartnamenin 40 ıncı maddesine “40.2…………….40.1”maddesi ile aşağıdaki (40.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

40.1Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarında idare tarafından alımın niteliği esas alınarak aşağıdaki metne yer verilebilir:

“40.2. Malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün gerçekleştirilmesi halinde kesin teminat alınmayacaktır.””

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdariŞartnamenin 44 üncü maddesinin (44) numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında yer alan “Fiyat farkıhesaplanmayacaktır.” cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı dipnotun (2), (3) ve (4) numaralı açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

“(2) İdare, çerçeve anlaşma kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında münferit sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. Ayrıca ihalenin mal veya hizmet alımı olmasına göre idare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır.

(3) İdare, çerçeve anlaşma kapsamında yapılan yapım işlerinde münferit sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanmasıöngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.

(4) İdare, çerçeve anlaşma kapsamında yapılan yapım işlerinde münferit sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. Ayrıca idare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır.”

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme” başlığı “Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme*” şeklinde değiştirilmiş ve dipnot kısmında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

“*İdare tarafından sözleşmenin hazırlanmasında, bazı maddelere yer verilmemesi durumunda, madde numaralarıyapılan değişikliğe uygun olarak değiştirilecektir. İdare tarafından sözleşmede yer alan bazı maddelere yer verilmemesi durumunda “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılmak suretiyle de madde numaraları değiştirilmeden düzenleme yapılmasımümkündür.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 14 üncümaddesinde yer alan (22) numaralı dipnotun (1) ve (2) numaralı açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkıhesaplanacaktır.” yazacaktır.

(2) İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. Ayrıca idare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak gerekli düzenleme bu maddede yapılacaktır.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 14.2 nci maddesinde yer alan (23) numaralı dipnotun (1) ve (2) numaralı açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkıhesaplanacaktır.” yazacaktır.

(2) İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. Ayrıca idare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak gerekli düzenleme bu maddede yapılacaktır.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Münferit Sözleşmenin 14.2 nci maddesinde yer alan (13) numaralı dipnotun (1) ve (2) numaralı açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörmüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.

(2) İdare, fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. Ayrıca idare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan standart formlardan Standart Form-KİK001.0/Ç Çerçeve Anlaşma İçin İhale Onay Belgesinin (1) numaralı dipnotunda yer alan açıklama “Birden fazla idarenin bir araya gelerekçerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapabilecek idareler onay belgesi ekinde yer alacaktır.” şeklinde; Standart Form-KİK002.M/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formunda yer alan “Çerçeve anlaşma … … … düzeyinde yapılacak olup” ibaresi “Birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle çerçeve anlaşma yapılacak olup” şeklinde ve aynı standart formun tek yıldızlıaçıklamasında yer alan açıklama “Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirdiği durumlarda bu kısma yer verilecektir.” şeklinde; Standart Form-KİK002.H/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formunda yer alan “Çerçeve anlaşma … … … düzeyinde yapılacak olup” ibaresi “Birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle çerçeve anlaşma yapılacak olup” şeklinde ve aynı standart formun tek yıldızlıaçıklamasında yer alan açıklama “Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirdiği durumlarda bu kısma yer verilecektir.” şeklinde; Standart Form-KİK002.Y/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formunda yer alan “Çerçeve anlaşma … … … düzeyinde yapılacak olup” ibaresi “Birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle çerçeve anlaşma yapılacak olup” şeklinde ve aynı standart formun tek yıldızlıaçıklamasında yer alan açıklama “Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirdiği durumlarda bu kısma yer verilecektir.” şeklinde değiştirilmiş; Standart Form-KİK018.0/Ç Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Formuna “1.3………..4” maddesi ile “Yürürlükte bulunan ilgili fiyat farkına ilişkin esasların kapsamında yer alan alımlarda/işlerde, isteklinin ilgili fiyat farkına ilişkin esaslara göre güncellenen birim fiyat teklif bedeli bu maddede belirtilecektir.” açıklamasını içeren (4) numaralı dipnot eklenmiş; Standart Form-KİK018.1/ÇTekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Teklif Vermeye Davet Formuna “1.3……….. 2” maddesi ile “Yürürlükte bulunan ilgili fiyat farkına ilişkin esasların kapsamında yer alan alımlarda/işlerde, isteklinin ilgili fiyat farkına ilişkin esaslara göre güncellenen birim fiyat teklif bedeli bu maddede belirtilecektir.” açıklamasını içeren (2) numaralı dipnot eklenmiş; Standart Form-KİK019.0/Ç-Münferit Sözleşmeye Davet Formunun birinci paragrafının ikinci cümlesinde yer alan (2) numaralı dipnot cümlenin sonuna taşınmış ve aynı dipnota “Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilen mal alımlarında, malın münferit sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve idarece kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme yapılmaması ve kesin teminat alınmamasına yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılması durumunda sözleşmeye davet yazısında bu durum belirtilecektir.” açıklaması eklenmiş; Standart Form-KİK019.1/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Sözleşme İmzalamaya Davet Formunun birinci paragrafının sonuna “Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilen mal alımlarında, malın münferit sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve idarece kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme yapılmaması ve kesin teminat alınmamasına yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılması durumunda sözleşmeye davet yazısında bu durum belirtilecektir.” açıklamasını içeren (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 5  (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 16  Bu Yönetmelik 29/11/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17  Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1370 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim