• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 17 °C

Hasta yanlış tedavinin masrafını ödeyecek!

Hasta yanlış tedavinin masrafını ödeyecek!
21 Mart’ta Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde çok tartışılacak bir değişiklik yapıldı. Buna göre ‘yanlış tedavinin’ masrafını artık hastalar ödeyecek. CHP’nin doktor vekili Şeker, siyasi tartışmalar sebebiyle gözden kaçan skandal değişikliği Meclis’e taşıdı.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın Özel Has­ta­ne­ler Yö­net­me­li­ği­’n­de yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­le ‘yan­lış te­da­vi­ni­n’ mas­ra­fı­nı ar­tık has­ta­lar öde­ye­cek. 21 Mar­t’­ta Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren an­cak si­ya­si gün­dem ne­de­niy­le göz­ler­den ka­çan yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ni, CHP, ya­zı­lı so­ru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı.  CHP’­nin dok­tor ve­ki­li, Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker, dü­zen­le­me­nin, es­ki yö­net­me­li­ğin 40/A mad­de­sin­de de­ği­şik­lik yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Yö­net­me­li­ğin bu mad­de­si, ‘ö­zel has­ta­ne­de te­da­vi gö­ren has­ta­ya, yan­lış te­da­vi ya­pıl­ma­sı ve has­ta­ne­nin im­kan­la­rı ye­ter­li ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da has­ta­nın ka­mu ya da özel baş­ka bir has­ta­ne­ye sev­ki­ni­’ dü­zen­li­yor. Es­ki yö­net­me­lik­te, has­ta­nın nak­li ve sevk edil­di­ği has­ta­ne­de­ki te­da­vi­siy­le il­gi­li zo­run­lu gi­der­ler, yan­lış te­da­vi ya­pan ve bu ne­den­le sevk eden has­ta­ne ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nı­yor­du. An­cak yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği ile 40/A mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın, ikin­ci ve üçün­cü cüm­le­si yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı. Bu de­ği­şik­lik­le, yan­lış te­da­vi mas­raf­la­rı ar­tık has­ta­ya yük­len­di. Özel bir has­ta­ne­de te­da­vi al­tın­day­ken yan­lış te­da­vi edi­len ve komp­li­kas­yon ya­şa­nan ve baş­ka bir has­ta­ne­ye sevk edi­len has­ta­lar, ilk has­ta­ne­de­ki yan­lış te­da­vi üc­re­ti­ni, ar­dın­dan sevk üc­re­ti­ni öde­mek zo­run­da ka­la­ca­k” de­di.

DEV­LET HAS­TA­NE­LE­RİN­DE YI­ĞIL­MA­LAR OLA­CAK

Dok­tor­luk yap­tı­ğı için ko­nu­yu ya­kın­dan bil­di­ği­ni kay­de­den Şe­ker, şöy­le de­vam et­ti: “Di­ye­lim ki yan­lış te­da­vi ol­du, komp­li­kas­yon ge­liş­ti, has­ta bir baş­ka özel has­ta­ne­ye gön­de­ri­li­yor­du. Mas­raf­la­rı da yan­lış te­da­vi­yi ya­pan ilk has­ta­ne ödü­yor­du. Bu de­ği­şik­lik­le mas­raf has­ta­ya yük­len­di­ği gi­bi has­ta­ne­nin yü­küm­lü­lü­ğü de or­ta­dan kaldırılıyor. Yeni yönetmelikte netlik yok. Hasta nereye gitsin, masrafları kim ödesin belli değil. İlk işlemi yani yanlış tedaviyi yapan hastane, masrafları ödemeyeceği için hasta ile kimse ilgilenmeyecektir. Bu, hastanın ortadan kalkması demektir. Üstelik gittiği hastane, hastadan fark isteyecektir. Vatandaş, fark ödememek için bu kez devlet hastanelerine yönelecek, devlet hastanele­rin­de     yı­ğıl­ma ola­cak­tır.”

Meh­met  Şe­ker, yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­nin has­ta hak­la­rı­nı ge­ri­ye gö­tür­dü­ğü­ne dik­kat çe­ker­ken se­çim at­mos­fe­ri ve si­ya­si tar­tış­ma­lar ne­de­niy­le ka­mu­oyununun gö­zün­den kaç­tı­ğı­nı be­lirt­ti.

ÇiFTE MAĞDURiYET

Şe­ker, Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğlu­’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği öner­ge­sin­de “Ye­ni dü­zen­le­mey­le has­ta hem yan­lış  te­da­vi­nin mas­raf­la­rı­nı, hem de has­ta­ne ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan yan­lış te­da­vi ne­de­niy­le olu­şan komp­li­kas­yo­nun te­da­vi­si­ne yö­ne­lik be­de­li öde­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta, ya­ni has­ta iki kez üc­ret öde­me­ye mah­kûm edil­mek­te­dir. Bu dü­zen­le­mey­le mağ­dur edi­len has­ta ye­ri­ne mağ­du­ri­ye­ti ya­ra­tan özel sağ­lık ku­rum­la­rı kol­lan­mak­ta­dır” dedi. Şeker, öner­ge­de, dü­zen­le­me­nin ge­rek­çe­sini so­rdu.

 

Ezelhan ÜSTÜNKAYA

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2456 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim