• BIST 117.651
  • Altın 167,415
  • Dolar 3,9258
  • Euro 4,8136
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 12 °C

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı;

 

28 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28835

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.1.1.4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, piyasa araştırması yapılması aşamasında bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir.”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 61.10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

61.10. 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göreİhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ürünlerinin alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Ancak Esasların 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar uyarınca, EPDK tarafından fiyatları yayımlanmayan petrol ve LPGürünleri için fiyat farkı hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.”

MADDE 3  Aynı Tebliğin 81.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

81.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığıhizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.”

MADDE 4  Aynı Tebliğin 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Tebliğin 83 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 83-İşçilik maliyetleri ile ilgili fiyat farkı hesabı

83.1. 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göreİhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında işçilik maliyetlerine ilişkin geçen brüt maliyet, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan asgari ücret veya idarişartnamede asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil) ve ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamından oluşmaktadır.

83.2. Anılan Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlasıoranında ücret alan personel için fiyat farkı, temel asgari ücretin yüzde fazlası ile güncel asgari ücretin yüzde fazlasıarasındaki farkın işverene maliyeti kadar hesaplanır. Örneğin ihale tarihindeki temel asgari ücretin 100 TL olmasıdurumunda yüzde 30 fazla ücret alan işçi için yüzde 5’lik asgari ücret artışına göre ödenecek fiyat farkı;

Temel asgari ücret döneminde brüt maliyet= 130 TL (temel asgari ücretin yüzde 30 fazlası) +30 TL (ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamının varsayımsal tutarı)= 160 TL

Güncel asgari ücret döneminde brüt maliyet= 136,5 TL (güncel asgari ücretin yüzde 30 fazlası) +31,5 TL (ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamının varsayımsal tutarı)= 168 TL

Fiyat Farkı= 168 TL-160 TL=8 TL olarak hesaplanır.

83.3. Anılan Esasların 5 inci maddesinin uygulandığı işlerde, a1 olarak belirlenen işçiliğin fiyat farkı 6 ncımaddeye göre hesaplanacak, 5 inci maddeye göre hesaplanan fiyat farkı formülünde a1’e yer verilmekle birlikte formül gereği a1 için herhangi bir artış katsayısı uygulanmayacağından fiyat farkı hesabına herhangi bir etkisi olmayacak ve 5 ve 6 ncı maddeler gereği ayrı ayrı hesaplanacak tutarların toplamı, ödenecek veya kesilecek toplam fiyat farkınıoluşturacaktır. İdari şartnamede hem a1 hem de a2 için katsayı belirlenmişse bu durumda toplam fiyat farkı 5 ve 6 ncımaddeye göre hesaplanan fiyat farklarının toplamından oluşacaktır.”

MADDE 6  Aynı Tebliğin 91.2.1 inci maddesinde yer alan “ihale katılmaktan” ibaresi “ihalelere katılmaktan”şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki madde 91 inci maddeye eklenmiştir.

91.5. Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilen münferit alımlarda isteklilerin son teklif verme tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi zorunludur. Ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulaması yapılmaz.”

MADDE 7  Aynı Tebliğin 92.2 nci maddesinde yer alan “diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmekle birlikte,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8   Aynı Tebliğin 93.1 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bakanlık veya il düzeyinde”ibaresi “birden fazla idarenin bir araya gelerek” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki madde 93 üncü maddeye eklenmiştir.

93.2.  Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında, münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedelinin çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelini aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, çerçeve anlaşmaya konu olan alımlarda/işlerde, yürürlükte bulunan ilgili fiyat farkına ilişkin esaslar uyarınca birim fiyat teklif bedelinin güncellemesinin söz konusu olması halinde, isteklilerin münferit sözleşme aşamasında teklif ettikleri birim fiyat teklif bedellerinin çerçeve anlaşmada yazılı olan birim fiyat teklif bedelinin güncellenmiş olan halini aşmaması gerekmektedir.”

MADDE 9   Aynı Tebliğin 95 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 95  Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirmesi

95.1 Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi yapabilmesi için aralarında yapmış olduklarıprotokolde çerçeve anlaşma ihalesini yapacak olan idare ile çerçeve anlaşmadan yararlanarak münferit sözleşme yapacak olan idareleri belirlemeleri gerekmektedir.”

MADDE 10  Aynı Tebliğin 96 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 96  Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirmesi durumunda çerçeve anlaşmanın feshine ilişkin işlemler

96.1. Çerçeve anlaşmanın sona erme halleri “Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşma” metninin 11 inci maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Tip Çerçeve Anlaşmanın 12 nci maddesinde iseçerçeve anlaşmanın feshedildiğinin makul bir süre içerisinde istekliye bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşma kapsamında münferit alım gerçekleştiren idarelerin çerçeve anlaşmanın feshini gerektiren bir durumla karşılaştıkları zaman bu durumu gecikmeksizin çerçeve anlaşmayı imzalayan idareye bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirim 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biriyle gerçekleştirilebilir. Çerçeve anlaşmayı imzalayan idarenin çerçeve anlaşmanın feshine ilişkin olarak münferit alımı gerçekleştiren idare tarafından kendisine yapılan bildirimde belirtilen hususların çerçeve anlaşmanın feshini gerektirdiğini tespit etmesi durumunda, bildirim tarihinden itibaren makul bir süre içerisinde çerçeve anlaşmayı feshetmesi ve çerçeve anlaşmanın feshedildiğini de yine makul bir süre içerisinde hemçerçeve anlaşması feshedilen istekliye hem de çerçeve anlaşma kapsamında münferit alım gerçekleştirecek olan idarelerin tamamına bildirmesi gerekmektedir.”

MADDE 11  Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 3  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Yürürlük

MADDE 12  Bu Tebliğ 29/11/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13  Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

                       27800 (6. Mükerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

                                         28775

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3083 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim