• BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 10 °C

Kiralama İşlemlerinin Takibi Modülü Açıldı

Kiralama İşlemlerinin Takibi Modülü Açıldı
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Kiralama işlemlerinin takibi modülünün açılması ile ilgili yazı yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Kiralama işlemlerinin takibi modülünün açılması ile ilgili yazı yayımlanmıştır.

Kiralama işlemlerinin takibi amacıyla Tek Düzen Muhasebe Sistemine (TDMS) entegre yeni bir modül geliştirilerek, kurumlarımızın ve döner sermaye saymanlıklarının kullanımına açılmıştır. Kiralama işlemlerinin takibi modülünün açılması ile ilgili yazı aşağıdadır;

 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
                                                                      
Sayı     : B.10.0.SGB.0.84.00.01/949-7460                    08/07/2011     
Konu   : Kiralama İşlemlerinin Takibi
             
...……….. VALİLİĞİNE
 
 
İlgi:     16.06.2011 tarihli ve 2011/43 sıra nolu Genelge.     
 
Bilindiği üzere Mülkiyeti Hazineye ait /Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dahil olmak üzere) Bakanlığımız tarafından Döner Sermaye İşletmeleri eliyle kiralanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmıştır. İlgi genelgede de protokol hükümleri ve uygulamada dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir.
 
Anılan protokol ve genelge doğrultusunda, gerek Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Birimleri) tarafından sözleşmesi Bakanlığımıza devredilen gerekse kurumlarımızca mevcut veya yeni oluşturulacak ticari alanların yapılacak olan ihaleleri sonucunda elde edilecek kira gelirlerinin takibi amacıyla Tek Düzen Muhasebe Sistemine (TDMS) entegre yeni bir modül (Kiralama İşlemleri) geliştirilerek, kurumlarımızın ve döner sermaye saymanlıklarının kullanımına açılmıştır.
 
Kiralama İşlemleri modülüne bilgi girişinde dikkat edilecek hususlar;
 
1. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı kurumlar içerisinde yer alıp, Maliye Bakanlığı birimleri tarafından kiraya verilen ticari alanlara ait devam eden sözleşmeler protokolün imzalandığı tarih itibarıyla, sözleşme süresi sonuna kadar aynı şartlarla Bakanlığımıza bağlı kurumlara devredilmiş ve bundan sonra kira bedelleri de Bakanlığımıza bağlı ilgili kurumlarca tahsil edilecektir.
 
Bu nedenle ilgi genelgede de belirtildiği üzere, İl Sağlık Müdürlüklerince mevcut kira sözleşmelerine ait dosyaların bir örneği ivedilikle ilgili Milli Emlak Birimlerinden teslim alınarak kurumlara gönderilecektir. Kurumlar da kendi bünyelerinde faal olan ticari alanlarla ilgili sözleşme dosyalarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilip gönderilmediğini takip edeceklerdir.
 
Kurumlarımız öncelikle protokol gereği devredilen bu sözleşmelere ait bilgileri 15.07.2011 tarihine kadar anılan modüle gireceklerdir.      
 
2. Söz konusu modüle kurumlarımız TDMS ana sayfasından daha önce kendilerine tanımlanmış olan şifreler ile girebileceklerdir.
 
3. Modüle giriş sıralaması;
İlk olarak; kurumlar tarafından hizmet sunulan ve bünyesinde ticari alan bulunan tüm hizmet binaları (taşınmazlar) ile ilgili bilgiler girilecektir.Söz konusu bilgilerin girilmesi için Kiralama İşlemleri modülünde Taşınmaz Kayıt İşlemleri” linki oluşturulmuştur. Taşınmazlara ilişkin gerek taşınmaz numaraları gerekse diğer bilgiler (parsel no, ada no, pafta no gibi)  ilgili Milli Emlak Birimlerinden temin edilerek modüle aktarılacaktır.
 
İkinci adım olarak; taşınmazlarda mevcut veya bundan sonra oluşturulacak olan ticari alanlara ilişkin veriler girilecektir. Söz konusu bilgilerin girişi Taşınmaz Kayıt İşlemleri” linkinden Ticari Alan Eklebutonundan yapılabilecektir. Kurumlar ticari alanla ilgili bilgileri o ticari alan hangi taşınmazın içinde bulunuyorsa o taşınmaza ait verileri sisteme girdikten sonra girebileceklerdir.  
 
Üçüncü adım olarak; ticari alana ilişkin devir alınan sözleşme-kiracı bilgileri ile sonradan imzalanacak olan sözleşme-kiracı bilgileri girilecektir. Söz konusu bilgiler  “Ticari Alan Sözleşme ve Ödeme Kayıt İşlemleri” linkinden girilecektir.
 
Dördüncü adım olarak; devir alınan sözleşmeler kapsamında 15.06.2011 tarihinden önce ilgili Milli Emlak birimleri tarafından tahsil edilen tutarlar ve bu tutarlara ilişkin bilgiler girilecektir. Tahsilâta ilişkin veriler devir alınan sözleşme dosyasında yoksa ilgili Milli Emlak birimlerinden tahsilât bilgileri (makbuzlar, dekontlar vb.) alınacaktır.
 
Bu aşamaya kadar olan tüm veri girişleri kurumlarımız tarafından yapılacaktır.
Beşinci adım olarak; devir olunan sözleşmeler kapsamında 15.06.2011 tarihinden sonra tahsil edilecek gelirler (tahsilâtlar) ile yeni imzalanacak olan sözleşmeler kapsamında tahsil edilecek gelirlerle (tahsilâtlarla) ilgili bilgiler ilgili döner sermaye saymanlığınca sisteme girilecektir. İlgili saymanlık tahsilat işlemini Ticari Alan Sözleşme ve Ödeme Kayıt İşlemleri” modülünde ilgili sözleşmenin sağında yer alan “Tahsilat Girişi” butonundan girerek ilgili taksitin satırına tahsilat yapılan tarih ve miktarı ile varsa gecikme zammı alanları doldurulup ilgili hesap kodu yazılıp “Tahsilat Yap” butonuna tıkladığında ilgili taksite ait tahsilat yapılacak ve otomatik olarak fiş oluşturulacaktır.
 
Örnek: A Hastanesinin ana hizmet binasında çay ocağı ve kantin olarak işletilen 2 ayrı ticari alan olduğu ve ticari alanların sözleşmelerinin Milli Emlak biriminden devir alındığı, A hastanesince 15.06.2011 tarihinden sonra ek binasında yeni bir ticari alan oluşturulduğu bu ticari alanı da ihale yoluyla büfe olarak kiraya verdiği düşünüldüğünde; 
 
a.    Ana hizmet binasına(taşınmaza) ait bilgiler sisteme girilecektir.
 
i.     Ana hizmet binasının içinde yer alan ve çay ocağı olarak işletilen 1 inci ticari alana ilişkin bilgiler (ticari alan taşınmazın neresinde olduğu, kaç metrekare olduğu gibi) girilecektir.
ii.     Çay ocağı olarak işletilen ticari alanın devir alınan sözleşme bilgileri (kiracısı, kira süresi, kira bedeli gibi) girilecektir.
iii.     Çay ocağı işletmecisinden 15.06.2011 tarihinden önce milli emlak birimince tahsil edilen tutarlara ilişkin bilgiler girilecektir.
iv.     15.06.2011 tarihinden sonra tahsil edilerek kurumun döner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecek kira gelirleri ilgili döner sermaye saymanlığınca girilecektir.
v.     Ana hizmet binasının içinde yer alan ve kantin olarak işletilen 2 nci ticari alana ilişkin bilgilerde aynı sıralamayla girilecektir.
 
b.   Ek binasına (taşınmaza) ait bilgiler sisteme girilecektir.
i.     Ek binanın içinde yer alan ve büfe olarak işletilen ticari alana ilişkin bilgiler (ticari alan taşınmazın neresinde olduğu, kaç metrekare olduğu gibi) girilecektir.
ii.     Büfe olarak işletilen ticari alanın sözleşme bilgileri (kiracısı, kira süresi, kira bedeli gibi) girilecektir.
iii.     Büfeyi işleten firma/kişiden tahsil edilen gelirlere ilişkin bilgiler ilgili döner sermaye saymanlığınca girilecektir.
 
4. Sözleşme bilgileri girilmiş bir ticari alanla ilgili olarak mevcut sözleşme süresi bitmeden veya sözleşme ilgili mevzuat dâhilinde feshedilmeden, yeni sözleşme ve yeni kiracı bilgilerinin girilmesine sistem izin vermemektedir.  Kısacası sisteme tanımlanan her bir ticari alanın sadece tek bir sözleşmesi ve kiracısı olacaktır. Sadece Aile Sağlığı Merkezi olarak kiralanan taşınmazları birden fazla Aile Hekimi kullanabildiğinden bu taşınmaza/ticari alana ait birden fazla sözleşme bilgisi girilebilecektir.
 
5. Milli Emlak Birimlerince taşınmaz kodu verilmeyen ve mülkiyeti hazineye ait olmayan ancak Bakanlığımıza bağlı kurumlarca hizmet sunumunda kullanılan taşınmaz bilgileri de girilecektir. Sistem bu taşınmazlara otomatik olarak numara verecektir.
 
6. Modüle aktarılan verilerde değişiklik olması halinde kurumlarımız tarafından bu bilgiler hemen değiştirilecektir.
 
7. Bünyesinde ticari alan bulunan Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşun kapatılması halinde kapatıldığına ilişkin bilgi ve belgeler ilgi genelgede de belirtildiği üzere İl Sağlık Müdürlüklerince 1 (Bir) ay içinde ilgili Defterdarlığa bildirilecektir. Kapatılmaya ilişkin veriler geliştirilen modüle de aynı süre içinde aktarılacaktır.
 
8. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların kullanımına verilen ticari alanı bulunan yeni taşınmazlara ait veriler de ivedilikle modüle girilecektir.
 
9. Yeni taşınmazlarda veya var olan taşınmazlarda yeni oluşturulacak ticari alanlara ait bilgiler ise bu ticari alana ilişkin sözleşme imzalandıktan sonra girilecektir.
 
10. Tahsilat bilgilerinin sağlıklı takip edilebilmesi için kurumlarımızın sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme bilgilerini modüle hemen girmeleri gerekmektedir.
 
11. Kiracılar tarafından yapılacak ödemelerin hangi taşınmazın hangi ticari alanına ait olduğunun bilinebilmesi için mutlaka ödeme belgesinde; modüle girilen veya modül tarafından otomatik olarak verilen taşınmaz numarası, ticari alan numarası ve hangi sözleşmeye ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Kurumlarımız bu bilgileri kiracılara vereceklerdir.
 
12. Döner sermaye gelir bütçesine “kira geliri” olarak kaydedilecek ödeneğin “649- (Diğer Olağan Gelir ve Karlar) 08-Taşınır-Taşınmaz Mallardan Elde Edilen Gelirler” hesabında takip edilmesi gerekmektedir.
 
13. Döner sermaye bütçesine kaydedilecek olan kira gelirlerinin ilgisine göre aşağıda belirtilen hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.
 
649.08.01 Taşınır Mallardan Elde Edilen Kira Gelirleri Hesabı
649.08.01.01 Aile Hekimliğinden Elde Edilen Kira Gelirleri
649.08.01.02 Diğer Gerçek veya Tüzel Kişilerden Elde Edilen Kira Gelirleri
649.08.02 Taşınmaz Mallardan Elde Edilen Kira Gelirleri Hesabı
649.08.02.01 Aile Hekimliğinden Elde Edilen Kira Gelirleri
649.08.02.02 Diğer Gerçek veya Tüzel Kişilerden Elde Edilen Kira Gelirleri
Kira işlemleri, sistem tarafından otomatik olarak muhasebeleştirilecektir.
 
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlara, ilgili döner sermaye saymanlıklarına ve ilgili Milli Emlak birimlerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.
 
Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan
 
DAĞITIM:                                                  
Gereği :                                                                                          Bilgi:  
81 İl Valiliğine                                                                                 Maliye Bakanlığı’na

Bu haber toplam 3276 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim