• BIST 110.932
  • Altın 175,230
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Bursa 11 °C
  • Antalya 13 °C
  • İzmir 13 °C

Laboratuar Hizmet Sunumu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Genelge

Laboratuar Hizmet Sunumu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Genelge
Sağlık Bakanlığı tarafından Laboratuar Hizmet Sunumu İhtiyaçlarının Toplu Alımlarla Karşılanması Hakkında Genelge yayınlandı.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.05/10-06/8153 06 Ağustos 2010

Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları

 

...……….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE

2010 / 56

 

İlgi: a) 05/06/2010 tarihli ve 2008/42 sıra nolu Genelge.

b) 01/07/2010 tarihli ve 2010/49 sıra nolu Genelge.

 

Bilindiği üzere 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanun’un 3 üncü maddesinde; “…Döner sermayeli işletmelerin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilir. Bu durumda ita amirliği Sağlık Bakanlığınca belirlenir…” şeklinde yer alan hüküm ile döner sermayeli işletmelerin merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ve hizmet alımlarının toplu olarak yapılabilmesine ve bu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmasına imkân verilmiştir.

 

Mezkûr Kanun hükmü doğrultusunda;

Bakanlık Makamı’ndan alınan 21/03/2007 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.01/20–2985 sayılı Onay ile il bazında Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli işletmelerin veya birkaç işletmenin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımlarının, ihtiyaç duyulması halinde bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilmesi için 81 İl Sağlık Müdürüne limite bağlı olmaksızın ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi verilmiş olup, bu hususa ilişkin düzenlemeler ise ilgi (a)’da kayıtlı genelgenin “Toplu Alım Yetkisi” başlığı altında yer almıştır.

 

Diğer taraftan ilgi (b)’de kayıtlı genelgemiz ile döner sermayeli kurumlarımızın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla geliri belirli bir limitin altında olan Bakanlığımıza bağlı kurumların; tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını İl Sağlık Müdürlüklerinin belirleyeceği hastane veya ağız ve diş sağlığı merkezinden temin edeceği belirtilmiştir. Mezkûr genelgede kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması kapsamında yapılacak alımların genelge kapsamında olmadığı ve söz konusu alımların her kurumun kendisi tarafından yapılmaya devam edileceği ayrıca belirtilmişti.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde; ekli listede isimleri belirtilen kurumların (ilgi (b) genelge eki listede isimleri belirtilen kurumları da içeren), laboratuar hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımları” ile Laboratuar Hizmet Alımları”nın bundan sonra İl Sağlık Müdürlüklerince toplu alım yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.05/10-06/8153 06 Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları

Bu kapsamda;

 

1) Söz konusu alımlarda öncelikle Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesi ile 13/05/2010 tarih ve 19579 sayılı genel yazılarına uygun hareket edilecektir.

 

2) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde mi yoksa Laboratuar Hizmet Alımı şeklinde mi karşılanacağı hususu; kurumların personel durumu, devam eden mevcut sözleşmelerin durumu, kurumun rolü ve hizmet sunum kapasitesi, varsa kurum demirbaşında olan cihazların durumu ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde anılan genelge gereği kurulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

Bu değerlendirmede komisyonlar hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması ile hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Laboratuar Hizmet Alımı ile karşılanmasının uygun olacağına karar vereceklerdir.

 

3) İl Sağlık Müdürlükleri söz konusu alımları verilen toplu alım yetkisi çerçevesinde bizzat kendileri yapacaklardır.

 

4) İl Sağlık Müdürlükleri, ekli listede isimleri belirtilen kurumların 2011 ve sonrası yıllar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplu alıma çıkacaklardır.

 

5) İl Sağlık Müdürlükleri hizmette aksamalara meydan vermeyecek şekilde toplu alıma ilişkin ihale hazırlık işlemlerine bir an önce başlayarak, işe başlama tarihi 03/01/2011 olacak şekilde söz konusu toplu alıma ilişkin sözleşmeleri imzalamış olacaklardır. Ancak ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden mevcut sözleşmelerinin bitiş tarihleri dikkate alınarak ihale dokümanında her bir kurum veya cihaz bazında değişik işe başlama tarihleri belirlenebilecektir.

 

6) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlar tarafından söz konusu alımlar için imzalanmış olan mevcut sözleşmelerin, sözleşme hükümleri çerçevesinde uygulanmasına devam edilecektir.

 

7) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca işin başlama tarihi 01/01/2011 veya ileriki bir tarih olacak şekilde ilana çıkılmış ve bu genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihale tarihi gelmemiş olan ihaleler iptal edilecektir.

 

8) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden ve 01/01/2011 tarihinden önce herhangi bir tarihte bitecek olan mevcut sözleşmeleri nedeniyle yenilenmesi gereken ihaleleri; İl Sağlık Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni dâhilinde alınacak miktar ve işin süresi bir yıllık ihtiyacı geçmeyecek şekilde kurumlar kendileri yapabileceklerdir.

 

Örneğin: Ekli listede yer alan A Hastanesinin, Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması şeklinde yapmış olduğu ihale kapsamında imzalamış olduğu kan sayım cihazının mevcut sözleşmesinin 30 Eylül 2010 tarihinde bitecek olduğunu kabul edersek, A hastanesi İl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde 6 (altı) aylık ihtiyacı için kendisi ihaleye çıkarak sözleşme imzalayabilecektir.

 

Ancak, her ne kadar A Hastanesi 2011 yılının ilk 3 (üç) ayını da kapsayan 6 (altı) aylık ihtiyacı için ihaleye çıkarak sözleşme imzalasa da; A Hastanesinin 2011 yılının son dokuz ayı ve sonrası yıllar kan sayım cihazı ihtiyaçları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu genelge doğrultusunda yapılacak olan toplu alıma konu olacak ve toplu alım sonucunda ihale uhdesinde kalan ve 03.01.2011 tarihinde işe başlayacak olan yüklenici firma, A Hastanesinde 3 (üç) ay sonra işe başlayacaktır. İhale dokümanları ise buna imkân verecek şekilde düzenlenecektir.

 

9) Sağlık Müdürlüklerince yapılan toplu alımların sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürede doğacak ihtiyaçlar, İl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde kurumların kendisi tarafından temin edilebilecektir.

 

10) İl Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak; küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, toplu alımın getireceği fiyat avantajlarından faydalanılması, gerekli rekabetin sağlanması ve ihale sürecinde yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemek amacıyla;

 

Cihazlar bazında kısımlardan/kalemlerden/gruplardan oluşan, kısmi teklife açık, birim fiyat teklif ile toplu alıma çıkacaklardır. Söz konusu kısımlar/kalemler/gruplar için tek bir ihale kayıt numarasıyla ihaleye çıkılabileceği gibi birden fazla ihale kayıt numarası ile ihaleye de çıkılabilir.

Örneğin: Ekli listede isimleri belirtilen kurumların biyokimya analizörü, hepatit testleri, kan sayım cihazı, idrar analizörü, TORCH grubu testleri, ELİSA sistem analizleri ihtiyaçları için çıkılacak olan ve Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde yapılacak bir ihalede;

 

a) İhalenin birinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Biyokimya Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.)

 

b) İhalenin ikinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Hepatit Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.)

 

c) İhalenin üçüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Kan Sayım Cihazı ihtiyaçlarından oluşacaktır.)

 

d) İhalenin dördüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların İdrar Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.)

 

e) İhalenin beşinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların TORCH Grubu Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.)

 

f) İhalenin altıncı kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların ELİSA Sistem Analizleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.)

 

Olacak şekilde tüm kısım/kalem/gruplar için tek bir ihaleye çıkılabileceği gibi her bir kısım/kalem/grup veya birkaç kısım/kalem/grup için ayrı ayrı ihaleye çıkılabilecektir.

Yukarıda yapılan gruplandırma örnek verilmek amacıyla yapılmış bir gruplandırma olup, İl Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçları, ilin özelliği, hepatit, hormon, TORCH gibi aynı cihazda çalışabilen testler gibi bazı hususları dikkate alarak farklı bir gruplandırma yapabileceklerdir.

Ayrıca yukarıda verilen örnekteki gruplardan bazıları veya kurumların bazıları için Laboratuar Hizmet Alımı yapılabileceği gibi bazı gruplar veya kurumlar için Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde ihaleye çıkılabilecektir.

 

11) Söz konusu alımlar için gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılıp yapılmayacağı ile bu yüklenmenin süresinin ne kadar olacağına karar verme yetkisi İl Sağlık Müdürlerindedir.

 

12) Genel bütçe kaynaklarından yapılacak olan alımlar bu genelge kapsamında değildir.

 

13) Söz konusu alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmekle beraber, toplu alım olması münasebetiyle aşağıda belirtilen hususlara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

a) Toplu alımlara ilişkin olarak İl Sağlık Müdürlerine verilen ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi çerçevesinde, ilgili mevzuatta ihale

 

yetkilisince yapılması öngörülen tüm işlemler İl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde İl Sağlık Müdürleri bu yetkilerini yardımcılarına devredebilecektir.

 

b) Teknik şartnameler ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca hazırlanabileceği gibi Sağlık Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından da hazırlanabilir. Bu konuda karar verme yetkisi İl Sağlık Müdüründedir.

 

c) İhale onay belgesi kullanılabilir ödenek tutarı bölümünde, hangi döner sermaye işletmesinden ne kadar ödenek kullanılacağının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.

 

d) Tip idari şartnameye ve sözleşmeye söz konusu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğine dair hüküm konulması, ayrıca ödeme saymanlıklarının belirtilmesi gerekmektedir.

 

e) Sözleşme yapıldıktan sonra adına ihale yapılan ekli listede isimleri belirtilen kurumlara ihale işlem dosyasının onaylı birer suretinin gönderilmesi gerekmektedir.

 

f) Alınacak mal veya hizmetin muayene kabul işlemleri, ihtiyacı karşılanan ekli listede isimleri belirtilen kurum yetkilisince oluşturulacak komisyonlarca yapılacaktır.

 

g) Mezkûr kanun hükmünde de açıkça zikredildiği üzere, toplu alımlarda alım konusu mal veya hizmet bedellerinin her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle yükleniciler tarafından sözleşme ediminin yerine getirilmesi sonucunda yapılacak ödemelere ilişkin işlemlerin, toplu alımla ihtiyacı karşılanan her bir döner sermaye işletmesinin gerçekleştirme görevlilerince yapılarak harcama yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir

 

h) Sözleşmenin devri, değişikliği, feshi gibi işlemler sözleşmeyi imzalayan İl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve konunun ekli listede isimleri belirtilen kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

EK:

Kurumlar listesi (12 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Ekli listede isimleri belirtilen 79 İl Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına

İç Denetim Birimi Başkanlığına

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Temel Sağ. Hiz. Genel Müdürlüğüne

 

Genelgenin aslı ve ekleri için tıklayınız.

Bu haber toplam 8457 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim