• BIST 109.404
  • Altın 173,793
  • Dolar 4,0809
  • Euro 4,9792
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 26 °C

Laboratuvar İşlemleri Devri Hakkında Duyuru

Laboratuvar İşlemleri Devri Hakkında Duyuru
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Laboratuvar İşlemleri Devri Hakkında Duyuru" yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Laboratuvar İşlemleri Devri Hakkında Duyuru" yayınlandı;

 

İlgili duyuru için tıklayınız.
Özel Hastane için tıklayınız.
Geçici 3153 müessese için tıklayınız.
Geçici 992 laboratuvar için tıklayınız.  

 

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.02/                                  13/12/2011 - 26175

Konu: Laboratuvar uygulamaları 

 

 

992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun kapsamında müstakil olarak veya özel sağlık kuruluşu bünyesinde açılmak istenen laboratuar, müessese ve ünitelerin ruhsat başvurularından başvurusu mezkûr mevzuata uygun olanların ruhsatları Bakanlığımızca düzenlenmekte idi.

Sözkonusu laboratuar, ünite ve müesseselerin ilk başvuruları ve uzman değişikliği başvurularının tek bir şube tarafından kısıtlı personel ile yapılıyor olması işlem süresini uzattığından ruhsatların düzenlenmesi hususunda yeni bir yapılanmayı gerektirdiğinden ruhsatların düzenlenmesi aşamasında bazı işlemlerin Müdürlüklerce yapılmasına dair Bakanlık Makamından 30.05.2011 tarih ve 24040 sayılı onay alınmıştır. Bütün başvuru ve ruhsat düzenleme işlemleri SKYS modülü üzerinden yapılacak olup, SKYS’nin ilgili kısımları hazırlanma aşamasında olduğundan bu süre içerisinde işlemler yapılarak kayıtlar elle yapılacaktır. Ruhsat Şablonları, Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanacak olup internet sayfasından indirilerek kullanılacaktır. Bakanlığımızca Doktor Bilgi Bankası kayıtları tam olan kuruluşların ruhsat bilgileri girilmiştir. Kuruluş kayıtları Müdürlüklerce kontrol edilerek eksik bilgiler Müdürlüklerin ilgili Şubelerince 15/07/2011 tarihine kadar girilecektir.

Mezkûr Onaya göre özel hastane bünyesinde bulunan laboratuvar ve ünitelerle ilgili;

1.    Yeni açılacak özel hastane bünyesinde bulunan laboratuar ve ünitelerin uzman adına ruhsatlandırma işlemleri, Genel Müdürlüğümüz Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Şubesince yürütülecektir.

2.    Sorumlu uzman/tabip değişikliklerinde ruhsat düzenlenme işlemleri, kadro takibinin yapılabilmesi için Müdürlüklerde, Özel Yataklı Tedavi Kurumları Şubesinin bulunduğu illerde bu şube tarafından, bulunmayan illerde ise, Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülecektir. SKYS’den işlem çıktıları alınarak Bakanlığa gönderilecektir.

3.    Hastanelerin hizmet verebilmeleri için adına ruhsat düzenlenmiş radyoloji ile biyokimya veya mikrobiyoloji uzmanının bulunması gerektiğinden, sorumlu uzman/tabip değişikliği esnasında kadrolu uzman/tabibin bulunamadığı durumda, hastane faaliyetinin devamı için talep olması halinde;

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ek 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinin 1 inci alt bendine uygun olmak koşuluyla başka bir tıp/dal merkezi veya hastanede kadrolu çalışan uzman/tabibin, EK-2 denetim formu “Faaliyete esas bilgiler” kısmı 14 üncü maddede belirtilen 3 aylık süre için geçerli olmak üzere, hastanede çalışmasına izin verilebilir. Bu şekilde başlatılacak uzman/tabip adına SKYS’den başvuru yapılacak, geçici ruhsat ve çalışma belgesi düzenlenecek, SKYS kayıtları yapılacak ve Bakanlığa bilgi verilecektir.

Bulunulan ilde faaliyet gösteren başka bir hastane veya tıp/dal merkezi bulunmuyor veya hizmet yukarıda belirtilen şekilde karşılanamıyor ise, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 28 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça/Müdürlükçe ruhsatlı müstakil laboratuvar ve müesseseler veya bünyesinde biyokimya/mikrobiyoloji/radyoloji laboratuarı/ünitesi bulunan kuruluşlarla yapılacak sözleşme ile hastanedeki hastaların bu süre içindeki tetkik hizmetleri karşılanacaktır. 

 

Hizmetin yukarıda belirtilen şekillerde karşılanamaması durumunda Özel Hastaneler Yönetmeliğinde belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Tıp/dal merkezi, poliklinik bünyesinde bulunan veya müstakil müessese, laboratuar ve ünitelerin kuruluş ruhsatları ile ilgili;

1.    Sözkonusu ruhsat işlemleri Genel Müdürlüğümüz Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Şubesince yürütülecektir.

2.    Uzman/tabip değişikliklerin de Müdürlüklerde, Tıp Meslekleri Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şubesince uzman/tabip adına geçici ruhsat düzenlenerek, uzmanın/tabibin çalışmasına izin verilecek, ruhsatın bir nüshası ile SKYS’den alınan işlem çıktıları, ruhsat başvuru evraklarıyla birlikte Bakanlığa gönderilecektir.

3.    Bakanlıkça tıp/dal merkezleri adına düzenlenen ruhsata istinaden kuruluşta çalışan uzman adına düzenlenen çalışma belgesi SKYS işlem çıktıları alınarak, Bakanlığa zamanında gönderilecektir.

Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesine dair gerekli hassasiyet ve titizliğin gösterilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

 

 

Prof.Dr.Adnan ÇİNAL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

 

DAĞITIM

81 il Valiliğine

 

 

Özel Hastane için

 

T.C.

ABC VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Cilt No:

 

 

 

Yaprak No:

 

 

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR RUHSAT BELGESİ

 

 

09/10/1969 tarih ve 65 sayılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi diploması ve

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  dalında uzmanlık belgesine sahip ve yukarıda fotoğrafı bulunan

Uzm.Dr…………………….’ün 992 Sayılı Kanuna göre Mikrobiyoloji analizleri yapmak üzere

İlimiz, ABC ilçesi, ABC Mah. ABC Cad. No:7/3 adresinde

ÖZEL ABC HASTANESİ bünyesindeki

Laboratuarda KADROLU/GEÇİCİ çalışmasına izin verilmiştir.

 

 

 

Sağlık Müdürü

         

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ABC VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Cilt No:

 

 

 

Yaprak No:

 

 

 

BİYOKİMYA LABORATUVAR RUHSAT BELGESİ

 

30/06/1995 tarih ve 11100 sayılı Ankara Üniversitesi Tıp Fak. diploması ve

Biyokimya ve Klinik Biyokimya dalında uzmanlık belgesine sahip ve yukarıda fotoğrafı bulunan

Uzm.Dr………………………..’ın 992 Sayılı Kanuna göre biyokimya analizleri yapmak üzere,

İliniz, ABC ilçesi, ABC Mah. ABC Bul. ABC Sok. No:9  adresinde bulunan,

ÖZEL ABC HASTANESİ bünyesindeki

Laboratuarda KADROLU/GEÇİCİ çalışmasına izin verilmiştir.

 

 

 

Sağlık Müdürü

 

 

 

 

 

T.C.

ABC VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Cilt No:

 

 

 

Yaprak No:

 

 

 

PATOLOJİ LABORATUVAR RUHSAT BELGESİ

 

 

30/06/2000 tarih ve 2438 sayılı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi diploması ve

Tıbbi Patoloji dalında uzmanlık belgesine sahip ve yukarıda fotoğrafı bulunan

Uzm.Dr………………….’ın 992 Sayılı Kanuna göre patoloji analizleri yapmak üzere

İlimiz, ABC Mah. ABC Cad. No:87 adresinde bulunan

ÖZEL ABC HASTANESİ bünyesindeki

Laboratuarda KADROLU/GEÇİCİ çalışmasına izin verilmiştir.

 

 

Sağlık Müdürü

 

           

 

 

 

 

 

T.C.

ABC VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Cilt No:

 

 

Yaprak No:

 

 

 

FİZİK TEDAVİ RUHSAT BELGESİ

 

 

31.07.2002 tarih ve 13557 sayılı Ankara Ü. Tıp Fak. diploması ve

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalında uzmanlık belgesine sahip ve yukarıda fotoğrafı bulunan

Uzm.Dr…………………….’in 3153 Sayılı Kanuna göre fizik tedavi ve rehabilitasyon yapmak üzere

İlimiz, ABC ilçesi, ABC Cad. No:51 adresinde bulunan

ÖZEL ABC HASTANESİ bünyesindeki

Ünitede KADROLU/GEÇİCİ çalışmasına izin verilmiştir.

 

                       Sağlık Müdürü

 

       

 

 

 

 

 

 

T.C.

ABC VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Cilt No:

 

 

 

Yaprak No:

 

 

NÜKLEER TIP RUHSAT BELGESİ

 

 

28/7/1995 tarih ve 23/2297 sayılı Dicle Ü. Tıp Fak. diploması ve

Nükleer Tıp dalında uzmanlık belgesine sahip ve yukarıda fotoğrafı bulunan

Uzm.Dr…………………’ün 3153 Sayılı Kanuna göre nükleer tıp tetkikleri yapmak üzere

İlimiz, ABC ilçesi, ABC Cad. ABC Sok. No:29/4 adresinde bulunan

ÖZEL ABC HASTANESİ bünyesindeki

Ünitede KADROLU/GEÇİCİ çalışmasına izin verilmiştir.

 

 

Sağlık Müdürü

 

         

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ABC VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Cilt No:

 

 

 

Yaprak No:

 

 

 

RADYOLOJİ RUHSAT BELGESİ

 

 

25.07.1996 tarih ve Cİ-191 sayılı İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. diploması ve

Radyoloji dalında uzmanlık belgesine sahip ve yukarıda fotoğrafı bulunan

Uzm.Dr………………….’un 3153 Sayılı Kanuna göre radyolojik analizleri yapmak üzere

İliniz, ABC ilçesi, ABC Mah. ABC Sok. No:1/1-2 adresinde bulunan

ÖZEL ABC HASTANESİ bünyesindeki

Ünitede KADROLU/GEÇİCİ çalışmasına izin verilmiştir.

 

 

Sağlık Müdürü

 

         

 

 

 

 

T.C.

ABC VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Cilt No:

 

 

 

Yaprak No:

 

 

 

RADYOTERAPİ RUHSAT BELGESİ

 

 

30.01.1999 tarih ve 8484 sayılı Ege Ü. Tıp Fak. diploması ve

Radyasyon Onkolojisi dalında uzmanlık belgesine sahip ve yukarıda fotoğrafı bulunan

Uzm.Dr…………….’in 3153 Sayılı Kanuna göre radyoterapi yapmak üzere,

İlimiz ABC ilçesi, ABC Mah. Abc Sok. No:17 adresinde bulunan,

ÖZEL ABC HASTANESİ bünyesindeki

Ünitede KADROLU/GEÇİCİ çalışmasına izin verilmiştir.

 

 

Sağlık Müdürü

 

         

 

Bu haber toplam 9036 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim