• BIST 117.914
  • Altın 167,369
  • Dolar 3,9140
  • Euro 4,8233
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 22 °C

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Temmuz 2011 tarih ve 27996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Temmuz 2011 tarih ve 27996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

16 Temmuz 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27996

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 (1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

(5) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş bitirme belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara, iş bitirme belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulur.

(6) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş bitirme belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum ve kuruluşlarına,

b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum veya kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna,

başvuruda bulunulur.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

(11) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sıfatla olursa olsun görevli olanlara ait iş deneyimini gösteren belgeler, bu kişilerin görevleri devam ettiği sürece kullanılamaz ve kullandırılamaz.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 64 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin Ek 1inde yer alan standart formlardan Standart Form-KİK012.0/M Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form, Standart Form - KİK013.0/M Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu, Standart Form- KİK020.1/M Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke Standart Form-KİK012.0/M Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formdan sonra gelmek üzere Standart Form-KİK012.1/M 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/ (d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form ve Standart Form- KİK026.0/M Banka Referans Mektubu Formundan sonra gelmek üzere Standart Form KİK026.1/M Bilanço Bilgileri Tablosu eklenmiştir.

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin Ek 2sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaralı dipnotunun (2) ve (3) numaralı paragraflarındaki kamu kurumlarının ibaresi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin Ek 2sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin Ek 2sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin Ek 2sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin Ek 2sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin V. Bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve VI. Bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Fiyat farkı

45.1.………………………………………………………………………………40

45.1.1. ……………………………………………………………………………41

40 (1) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

(2) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülmüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.””

41 (1) 45.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde bu madde, yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümlerine göre düzenlenecektir.

(2) 45.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47- Diğer hususlar42

Madde 47.1. ………………………………………………………

42 (1) İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu alımın gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında, başka düzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, 47.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır.””

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin Ek 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.1. maddesindeki ihale dokümanının ibaresi dokümanın şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin Ek 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.1. maddesinin (19) numaralı dipnotunun (2) ve (3) numaralı paragraflarındaki kamu kurumlarının ibaresi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 20.2. ve 20.3. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

20.2. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylar ile bu Şartnamenin 7.7. maddesinde belli sayıda adayın teklif vermeye davet edileceğinin belirtilmesi halinde yeterli bulunmakla birlikte listeye giremeyen adaylara yapılacak bildirimin ekinde “Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı” da gönderilir.

20.3. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara, bu Şartnamenin 7.7. maddesinde belli sayıda adayın teklif vermeye davet edileceğinin belirtilmesi halinde ise listeye alınan adaylara ihaleye davet mektubu ve ekinde “Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı” gönderilir. Davet mektubunda, adayın ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunduğu; ihale dokümanının nereden ve hangi bedelle satın alınacağı ile ihale günü ve saati belirtilir.

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinin (12) numaralı dipnotunun (2) ve (3) numaralı paragraflarındaki kamu kurumlarının ibaresi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

38.1 Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin V. Bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve VI. Bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Fiyat farkı

45.1.………………………………………………………………………………35

45.1.1. ……………………………………………………………………………36

35 (1) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

(2) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülmüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.””

36 (1) 45.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde bu madde, yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümlerine göre düzenlenecektir.

(2) 45.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47- Diğer hususlar37

Madde 47.1. ………………………………………………………………….

37 (1) İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu alımın gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında, başka düzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, 47.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır.””

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin Ek 5inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaralı dipnotunun (2) ve (3) numaralı paragraflarındaki kamu kurumlarının ibaresi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin Ek 5inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 39.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

39.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 37.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin Ek 5inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 42.4. ve 43.4. maddelerindeki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin Ek 5inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.4. maddesinin (40) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

40 İdare, sözleşmenin notere tescili ve onayını gerekli gördüğü takdirde bu hususu bu maddede açık olarak düzenleyecektir. Ayrıca idare tarafından malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme imzalanmayacak ise Malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme imzalanmayacaktır. Ancak bu durumda malın tesliminden önce ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgeler ile diğer yasal yükümlülükler yerine getirilmek zorundadır. açıklamasına yer verilecektir. İhale üzerinde bırakılan istekliden kesin teminat alınması ve alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile garantisine yönelik düzenleme yapılması durumunda idare tarafından sözleşme imzalanması zorunludur.

MADDE 28 Aynı Yönetmeliğin Ek 5inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin V. Bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve VI. Bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 46- Fiyat farkı

46.1..………………………………………………………………………………41

46.1.1. ……………………………………………………………………………42

41 (1) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

(2) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülmüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.””

42 (1) 46.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde bu madde, yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümlerine göre düzenlenecektir.

(2) 46.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır. 

Madde 47- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

47.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 48- Diğer hususlar43

Madde 48.1. ……………………………………………………………………….

43 (1) İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu alımın gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında, başka düzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, 48.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır.””

MADDE 29 Aynı Yönetmeliğin Ek 6sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1. maddesinin (16) numaralı dipnotunun (2) ve (3) numaralı paragraflarındaki kamu kurumlarının ibaresi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 Aynı Yönetmeliğin Ek 6sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 43.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

43.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 41.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 31 Aynı Yönetmeliğin Ek 6sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 46.4. ve 47.4. maddelerindeki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 Aynı Yönetmeliğin Ek 6sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin VI. Bölümünün başlığında yer alan VI ibaresi V olarak ve V. Bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve VII. Bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

VI- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 50- Fiyat farkı

50.1.………………………………………………………………………………40

50.1.1. ……………………………………………………………………………41

40 (1) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

50.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

(2) İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülmüyor ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

50.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.””

41 (1) 50.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde bu madde, yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümlerine göre düzenlenecektir.

(2) 50.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde 45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır. 

Madde 51- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

51.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 52- Diğer hususlar42

Madde 52.1. ………………………………………………………………………

42 (1) İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu alımın gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında, başka düzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, 52.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır.””

MADDE 33 Aynı Yönetmeliğin Ek 7sinde yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 13.1. maddesindeki (26) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) İdare tarafından avans verilmesi öngörülüyor ise verilecektir. yazılacaktır. Ayrıca bu maddede, İdarenin tabi olduğu mali mevzuat da esas alınarak avans vermenin şartları ve miktarı ile mahsup şekli belirtilecektir. Ayrıca aşağıdaki alt maddeler eklenecektir:

13.2. Yükleniciden avans miktarı kadar teminat alınacaktır.

13.3. Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.””

MADDE 34 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 6 (1) 1/8/2011 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 35 Bu Yönetmelik 1/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 

Bu haber toplam 1265 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim