• BIST 117.651
  • Altın 166,893
  • Dolar 3,9258
  • Euro 4,8136
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 16 °C
  • İzmir 14 °C

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Taslağına neler eklendi

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Taslağına neler eklendi
Türk Sağlık-Sen: "Taslakta yer alan Yabancı, doktor ve hemşire getirilmesi ve üniversite hastanelerin Bakanlığa devri, Siyasi memurluk, sözleşmeli çalışma gibi uygulamalar kabul edilemezdir."

Tasarıda vekil ebe hemşirelerin 4/B'ye geçirilmeleri olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.

Taslakla İlgili Maddeler Üzerinden Değerlendirme

Yabancı Doktor
- Yeni Taslağın 68 Maddesinde 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanundun birinci maddesinde yer alan ve Türkiye'de çalışabilecek hekimleri tarif eden 1. madde ile 4. maddedeki "Türk hekimlerinin" ifadesi "hekimlerinin" olarak  değiştirilmiş ve yabancı hekim çalıştırılmasının önü açılmıştır.

Yabancı Hemşire
- Yeni Taslağın 68 Maddesinde 6238 sayılı hemşirelik kanunun (Türkiye'de hemşirelik mesleğini bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanı kazanmış Türk vatandaşı hemşirelerden başka kimse yapamaz.) maddesi (3 Madde) 3 maddesi "Bu Kanun Hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye'de hemşirelik mesleğini icra edemez" şeklinde değiştirilmiş böylece Türkiye'de yabancı hemşire çalıştırmanın da önü açılmıştır.

Vekil Ebe Hemşireler 4/B'li Oluyor.
- Yeni taslağın geçici 12 inci maddesi ile, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarında, 86 ncı maddeye göre vekil ebe ve hemşire olarak çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, çalıştığı pozisyon unvanıyla 4 üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecekleri, bu madde hükümlerine göre sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin vekil olarak çalıştıkları hizmet sürelerinin kıdemlerinde değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak sendikamızca da vekil ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmeleri yönünde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapılmış ve talebimizin zımnen reddi üzerine Ankara İdare Mahkemesinde dava açılması yoluna gidilmiştir. Söz konusu hükmün yürürlüğe girmesiyle birlikte talebimiz kısmen de olsa yerine getirilmiş olacaktır.

Üniversite Hastaneleri Bakanlığa Devredilebilecek
- Yeni taslağın 38 inci maddesinde, Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere, üniversitelere ait hastaneler ve kamuya hizmet veren ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının lüzumu halinde, YÖK'ün görüşü alınarak Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, öğretim elemanları dışındaki personeli, her türlü hak ve yükümlülükleri, taşınır, taşınmaz ve taşıtları ile birlikte, kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde bedelsiz olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilebileceği ilk defa düzenlenmiştir.

Bakanlık Lisans Belgesi Verecek
- Yeni taslağın 1 inci maddesinde yer alan tanımlar kısmına "LİSANS" ibaresi eklenmiştir. Bu hükme göre Bakanlık ve bağlı kuruluşları, planlamaları çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisans belgesi verebilecektir.

- Yeni taslağın 2 inci maddesinde yer alan "Bakanlığın görev ve yetkileri" kısmına "Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması," hükmü, "Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür" hükmü ve hükümete danışmanlık yapılması ile ilgili fıkraya da "İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı etkileyen faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu teminen gerekli bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular." Hükmü eklenmiştir.

Müsteşar Yardımcısı Sayısı 5'e Çıktı
- Yeni taslağın 3 üncü maddesinde; Bakanlık merkez teşkilatının Bakan ve yardımcısı, Müsteşar ve yardımcıları, Sağlık Politikaları Kurulu, hizmet birimleri, Bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürlüğünden oluşacağı düzenlenmiştir.

- Önceki taslakta 3 adet müsteşar yardımcısı görevlendirilebileceği düzenlenmişken yeni taslağın 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ile Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısının görevlendirilebileceği düzenlenmiştir.

4 Yeni Başkanlık Daha
- Yeni taslağın 8 inci maddesi ile bakanlığın hizmet birimleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Altı çizili ve koyu renkli olanlar ilk defa tasarı kapsamında düzenlenmiştir.
a) Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı.
b) Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Başkanlığı.
c) Sağlık Bilgi Sistemleri Başkanlığı.
ç) Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Başkanlığı.
d) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı.
e) Kamu Özel Ortaklığı Başkanlığı.
f) Hukuk, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.
g) Mali Hizmetler Başkanlığı.
ğ) Destek Hizmetleri Başkanlığı.

Baş müşavir Geliyor, Yurt Dışı Teşkilatı Kurulabilecek
- Yeni taslağın 19 uncu maddesi ile bakanlık müşavirleri ilgili idari işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlık müşavirlerinden birinin başmüşavir olarak görevlendirileceği düzenlenmiştir.
-
- Yeni taslağın 21 inci maddesi ile Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili olduğu düzenlemesine ilk defa yer verilmiştir.

- Yeni taslağın 24 üncü maddesinde düzenlenen Yüksek Sağlık Şurasının 15 üyeden teşekkül edeceği düzenlenerek önceki taslakta yer alan bakanlıkça verilecek önemli sağlık konuları hakkında görüş bildirme yetkisine yeni taslakta yer verilmemiştir.

- Yeni taslağın 25 ve 26 ıncı maddeleri ile bakanlığın sürekli kurulu olarak düzenlenen Tıpta Uzmanlık Kurulu ile Sağlık Meslekleri Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları son derece ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

- Yeni taslağın 27 inci maddesinde, Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia edenlerin dava açma süresi içerisinde yapacakları maddî ve manevî tazminat başvurularının uzlaştırma prosedürü kapsamında çözüme kavuşturulması yönünde düzenleme yapılmıştır.

- Yeni taslağın 44 üncü maddesinde, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görev yapacak yönetici personel ve uzmanlar ile Bakanlık müşavirleri, özel kalem müdürü, merkez teşkilatlarda çalışacak destek hizmetleri ve büro personelinin sözleşmeli olarak çalıştırılacağı diğer personelin ise genel hükümlere göre istihdam edileceği düzenlenmiştir. Aynı maddede büro hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla gördürülebileceği de düzenlenmiştir.

Personellerde Gruplandırılıyor

- Yeni taslağın 45 inci maddesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında A, B, C, D ve E olmak üzere 5 pozisyonda uzman personel istihdam edileceği düzenlenmiştir. Böylece kamu hastane birliklerinin gruplandırılmasından sonra istihdam edilecek personellerin de gruplara ayrılması hükümlerine ilk defa yer verilmiştir.

- Yeni taslağın 55 inci maddesi ile, Ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbi teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla yeri ve sınırları Bakanlık tarafından belirlenen serbest sağlık bölgelerinin kurulabileceği düzenlenmiştir.

Türkiye Sağlık Sistemlerini Güçlendirme Vakfı Kurulacak
- Yeni taslağın 58 inci maddesi ile, Sağlık alanında uluslararası işbirliğini ve ihtiyaç duyan ülkelerin sağlık sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları yapmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında sağlık işbirliği merkezleri açmak üzere merkezi Ankara'da olan Türkiye Sağlık Sistemlerini Güçlendirme Vakfı kurulacağı düzenlenmiştir.

- Yeni taslağın 62 inci maddesi ile, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitiminin yaptırılabileceği, bu şekilde eğitim yapmak isteyenlerin, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal haklarının Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilecekleri düzenlenmiştir.

Teşkilat Taslağının Son Hali İçin Tıklayın...

TÜRK SAĞLIK-SEN

Bu haber toplam 3265 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim