• BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Bursa 1 °C
  • Antalya 5 °C
  • İzmir 5 °C

Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişen maddeler, eski ve yeni halleri...

Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişen maddeler, eski ve yeni halleri...
Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişen maddeler ve ekler, eski ve yeni halleri, değişiklikler neler getirecek...
MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?
1 Sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, sistem üzerinden T.C. Kimlik Numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınıyordu.   “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası” ibaresi eklenmiştir.  Yurt dışı sigortalılar için MEDULA-Hastane, MEDULA-Optik, MEDULA-Eczane sistemi üzerinden provizyon alınabilecek. 
2   YURT DIŞI SİGORTALILAR İÇİN
* Almanya dışındaki yurt dışı sigortalılara daha önce "sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi" ile provizyon alınamadan da hizmet alabiliyorken şimdi provizyon alınmadan muayene olamayacak.
*Sözleşmeli ülkeye gönderilecek tıbbi raporlar manuel düzenelenecek ve SGK İl Md./Mrk gönderilecek.
* iş kazası, meslek hastalıkları ve tedavi edilmek üzere ülkemize gönderilen kişilerin sadece YUPASS'da yer alan giderleri karşılanacak.
* Acil haller dışında kullanılacak ortez ve protezler için önceden Kurumdan onay alınacak.
Yurt dışı sigortalılarının karşılanacak tedavileri ve bu tedavilerle provizyon işlemlerine ilişkin yol gösterici nitelikte düzenleme yapılmıştır.
3   Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı  KKTC’de eczanelerle sözleşme yapılıncaya kadar protokol/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilecek.   KKTC'deki SGK'lı kişilerin katılım payı tahsilini kimin yapacağı düzenlenmiş.
4 Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabiliyordu. 
Poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilecek. 

Öğretim üyeleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için alınabilecek ilave ücret oranları arttırılmış. 
5   Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları
"Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde geri ödeme kural ve/veya kriterleri belirlenmemiş sağlık hizmetleri için güncel bilimsel klinik uygunluğun bulunması gerekir.”
Kural ve/veya kriterleri belirlenmemiş sağlık hizmetleri için bilimsel uygunluk aranacak 
6    Tanıya dayalı işlem kapsamına dahil olup Kuruma ayrıca faturalandırılmayan tıbbi malzemeler de MEDULA sistemine kaydedilir.” Fatura edilmese dahi Medulaya her tıbbi malzemenin girişi yapılacak
7 Mezenkimal kök hücre nakli, allojenik kemik iliği nakli sonrası 60 gün içerisinde uygulandığı takdirde kemik iliği nakli bedeline ilave olarak sadece SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “704.981” numaralı işlem bedeli faturalandırılabilir. Mezenkimal kök hücre nakli, allojenik kemik iliği nakli sonrası 90 gün içerisinde uygulandığı takdirde kemik iliği nakli bedeline dahil olup, ayrıca faturalandırılmayacaktır.”   Mezenkimal kök hücre paketi 60 günden 90 güne çıkarılmıştır
8    FTR branşında fatura edilebilecek günlük muayene sayısı hekimin çalışma saatinin 6 ile çarpımıyla bulunacak. Yine de her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 48’i geçemeyecek.  (Acil başvurular hariç) Özel SHS'lere FTR branşında günlük muayene sayısı 60'dan 48'e düşürülmüştür.
9
Kolostomi, ileostomi ve ürostomi torbaları
(Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler)
"torbaları" ibaresi "malzemeleri" olarak değiştirilmiş.
Kolostomi, ileostomi ve ürostomi torbalarında tıbbi uygunluk aranmıyordu artık bunun için kullanılan diğer malzemelerde de aranmayacak.
10   (Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler)
İlgili branş listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş listelerinde bulunan ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branş tarafından faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. 
Farklı branş listelerinde tanımlanmış ancak birden fazla branşça kullanılan mazlemelerin ilgili dalın hekimleri tarafından kullanılması halinde fatura edilmesi hüküm altına alınmıştır.
11 SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanıyordu.  Yeni düzenlemede alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır. KDV, kesintilerin üzerine ilave edilecek
12 Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında;
Tıbbi malzemelerin temininde küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı istenmiyordu.
İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda iken 
“küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile “İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda yapılan sorgulamada alım tarihi itibariyle o malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda bedelleri Kurumca karşılanmaz.
 Bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin ihale/doğrudan temin sonuç bilgileri de üçüncü basamak hastane bilgisi olarak değerlendirilir.
küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı istenmekte

Eğitim Araştırma hastanelerinin girmiş olduğu  veriler üzerinden ödeme yapılacaktır. Fiyatı belirli olmayan malzemeler 3. Basamakta hiç temin edilmemiş ise diğer kurumlarada ödeme yapılmayacaktır.

 
13 Yara bakım ürünleri için hazırlanan sağlık raporlarında geriatri branşı yoktu “plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, geriatri” ibaresi eklenmiştir. Geriatri Branşı da yara bakım ürünleri için sağlık raporu düzenleyebilecek eklenmiş
14 Greftlerin bedellerinin ödenmesinde TİTUBB kayıt/bildirim işlem şartı aranmamaktaydı.

(3) Allogreftlerin ödenebilmesi için Amerikan Doku Bankası Derneği ve  Avrupa Doku Bankası Derneği tarafından verilen belgenin fatura ekinde yer alması gerekmektedir.
Yönetmelikte belirtielen Ruhsatlandırma süreci tamamlanana kadar TİTCK tarafından onaylanmış olan firmalara ait ürünlerin bedelleri karşılanacaktır.

Benzeri olmayan tamalayıcı kodlar (Donör ID) MEDULA ya işlenmesi gerekmektedir.

Dermis yerine geçen Alogreftlerin bedelleri öndemez
TİTCK tarafından onay verilme şartı gerilmiş.

Medulaya veri girişi şartı getirilmiştir.

Doku Bankası Dernek Faturası istenmesi maddesi Sağlık Kurumları için Fatura eki belgeler bölümüne eklenmiştir.
15 Oksijen tedavilerinde çocuk hastalarda çocuk göğüs hastalıkları veya çocuk nöroloji uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık kurulu şartı arananıyordu  İlgili branşların olmadığı yerde sağlık kurulu raporunun üçüncü basamak resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenmiş olması şartıyla, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurullarınca da düzenlenebilecektir.” Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı da düzenleyebilir.
16   Ortopedi ve travmatoloji branşına tıbbi malzeme ilave edilmiş. tıbbi malzeme eklenmiş.
17   Yapışıklık Önleyicilere Çocuk Cerrahisi branşı eklenmiş Branş ilave edilmiştir.
18 Çift yüzlü yama (mesh) işleminde hasta başına temin edilmesi durumunda kısıtlaması vardı. Çift yüzlü yama (mesh) işleminde bulunan Hasta başına temin edilmesi durumunda ibaresi çıkarılmış Kısıtlama kaldırılmış.
19   Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarında Majistrallerin fiyatlandırmasında MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez.” cümlesi eklenmiştir. Medula fiyatları esas alınarak Kurumca belirlenen tutar üzerinden ödeme yapılacak
20   Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesinde “plazmaferez tedavileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “,allogreftlerin kullanıldığı tedaviler,” ibaresi eklenmiştir. Allogreft kullanan hastaların faturası ayrı düzenlenecek.
21   Sağlık kuruluşları için fatura eki belgeler İcmal Listesinden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler hariç ibaresi eklenmiş İcmal listesinde koruma tedbiri uygulanan kadınların kimlik bilgileri yer almayacak.
22   Sağlık kurumları için fatura eki belgeler İcmal Listesinden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler hariç ibaresi eklenmiş İcmal listesinde koruma tedbiri uygulanan kadınların kimlik bilgileri yer almayacak.
23   (3) Allogreftlerin ödenebilmesi için Amerikan Doku Bankası Derneği ve  Avrupa Doku Bankası Derneği tarafından verilen belgenin fatura ekinde yer alması gerekmektedir. Greftler başlığı altında yer alırken Sağlık Kurumları için Fatura eki belgeler bölümüne eklenmiştir.
23   Allogreftlerin ödemesinde mataryal üzerinde tanımlayıcı kod (Dönor ID) içeren yapışkan etiket yer alması gerekmektedir. Etiket bilgileri talep edilmekte olup doku ve hücre komplikasyonlarına karşı sigorta poliçesinin onaylı sureti talep edilmektedir.
24   Tıbbi malzeme şahıs ödemelerinde istenecek fatura ve eki belgeler Fatura arka yüzünde; malzemeyi teslim alan kişinin adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, telefon numarası, ıslak imzası yer alması ve faturadaki tıbbi malzeme/malzemeleri teslim aldığına dair “Teslim Aldım” ibaresi ve teslim alınan tıbbi malzeme miktarı belirtilmesinin (Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler hariç)” ibaresi eklenmiş Tıbbi malzemesi teslim alan kişinin kimlik bilgileri istenmektedir.
25 Sağlık Uygulama Tebliği Eki EK-2/B Listesi
** Siyah renk İşlem Adı - Açıklama ve Fiyat değişikliği yapılanlar

** Kırmızı renk listeden çıkarılanlar
** Yeşil renk listeye eklenenler
a) 550380-Proloterapi
b) 601620-Septoplasti
c) 602290-Endoskopik septoplasti
d) 605680-Asendan aorta grefti,koroner implant var,kapak replasmanı ile birlikte + transvers aort ark grefti
e) 605700-Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu
f) 605710-Asendan aort grefti,koroner implant yok,kapak replasmanı ile birlikte
g) 605720-Asendan aort grefti,koroner implant var,kapak replasmanı ile birlikte
h) 605730-Asendan aort grefti,kapak süspansiyon var ve transvers aort ark grefti
i) 605740-Asendan aort grefti,koroner implant yok,kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti
j) 605750-Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti
k) 605760-Asendan aort grefti,koroner implant var ve transversaort ark grefti
l) 605780-Asendan aort grefti, transversaort ark grefti,arkus damarlarına bypassla birlikte
m) "605790-Total arkus replasmanı ve desenden aortaya  arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu"
n) "605800-Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass yok "
o) "605820-Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu"
p) 605840-Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
q) 606150-Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
r) 606240-Anevrizma,false anevrizma/oklusif hastalık,abdominal aorta
s) 607920-Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans
t) 608300-Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı
u) 608320-Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
v) 608340-Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metotla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması
w) 608350-Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte
x) 608360-Bronkoskopi, trakeal veya bronşiyal dilatasyon ile birlikte
y) 608370-Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte
z) 618910-Endoskopik üreter taşı tedavisi
aa) 620090-Labiyal füzyon açılması
bb) 620380-Dilatasyon ve kürtaj (10 haftadan küçük)
cc) 701360-Endoskopik retrograd kolanjiyopankreotografi
dd) 701540-Özefagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
ee) 701560-Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon/ Anal  motilitesi ve basınç çalışması
ff) 702430-Pulmoner rehabilitasyon
gg) 702500-Yutkunma Rehabilitasyonu
hh) 614140-Vertebroplasti, tek seviye

 
a) İşlem bedeli 89 TL den 8,9 TL ye düşürülmüş
b) "Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR)" olan işlem adı "Septoplasti" olarak değiştirilmiştir  ve birlikte faturalandırılamayacak işlemler artırılmış.
c) Açıklama kısmına "601.330, 601.450, 601.460, 601.470, 601.510, 601.620, 602.230, 602.240 ile birlikte faturalandırılmaz" ibaresi eklenmiş
d) İşlem adı değiştirildi. Açıklama kısmına "Bentall + total arkus replasmanı" ibaresi eklendi. Fiyatı 1.602 TL den 3.816 TL çıkarılmış.
e) İşlem adı değiştirilmiş. Açıklama kısmına "Akut/kronik diseksiyon tamiri" ibaresi eklenmiş.
f) İşlem adı değiştirilmiş. Açıklama kısmına "Wheat ameliyatı" ibaresi eklenmiş. İşlem fiyatı 1.305 TL den  1.653,7 TL  ye çıkarılmıştır.
g) İşlem adı değiştirilmiş. Açıklama kısmına "Bentall ameliyatı" ibaaresi eklenmiş. İşlem fiyatı 1.305 TL den 1908,15 TL ye çıkarılmıştır.
h) İşlem adı değiştirildi. İşlem fiyatı 1.602 TL den  2544,2 TL ye çıkarılmıştır.
i) İşlem adı değiştirilmiş. Açıklama kısmına  "Wheat + total arkus replasmanı" ibaresi eklenmiş. İşlem fiyatı 1.542 TL den  2.544,2 TL ye çıkarılmıştır.
j) İşlem adı değişmiş. Fiyatı 1.820 TL den 3.180 TL ye çıkarılmıştır. Açıklama kısmına "Koroner implant yok,kapak replasmanı yok" ibaresi eklenmiş.
k) İşlem adı değişririlmiş. Açıklama kısmına "Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub,vs)" ibaresi eklenmiş.  İşlem fiyatı 1.542 TL den  2.543,9 TL ye çıkarılmıştır.
l) İşlem adı değiştirilmiş. Açıklama kısmına  "Kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte" ibaresi eklenmiş. İşlem fiyatı 1.960 TL den 3.816,2 TL ye çıkarılmıştır.
m) İşlem adı değişmiş. Açıklama kısmına "(Elephant trunk vb.), median sternotomi ile" ibaresi eklenmiş. İşlem fiyatı 1.661 TL den  3.816,29 TL ye çıkarılmıştır.
n) İşlem adı değişmiş. Açıklama kısmına "(Torasik insizyonla)" ibaresi eklenmiş. İşlem fiyatı 1.068 TL den 2.544,2 TL ye çıkarılmıştır.
o) İşlemin fiyatını 840 TL den 1.144 TL ye çıkarılmıştır.
p) İşlem adı değişmiş. İşlem fiyatı  1.424 TL den 3.180 TL ye çıkarılmıştır. 
q) İşlemin fiyatı 890 TL den  1.144,89 TL ye çıkarılmıştır.
r) İşlem adı değişmiş.İşlem fiyatı 831 TL den   1.272 TL ye çıkarılmıştır.
s) Açıklama kısmına "En fazla iki seans faturalandırılır." ibaresi eklenmiştir.
t) Açıklama kısmına " 608.310 ile birlikte faturalandırılmaz." ibaresi eklfibrinmiştir.
u) Açıklama kısmına "608.310 ile birlikte faturalandırılmaz." ibaresi eklenmiştir.
v) Açıklama kısmına "608.310 ile birlikte faturalandırılmaz." ibaresi eklenmiştir.
w) Açıklama kısmına "608.310 ile birlikte faturalandırılmaz." ibaresi eklenmiştir.
x) Açıklama kısmına "608.310 ile birlikte faturalandırılmaz." ibaresi eklenmiştir.
y) Açıklama kısmına "608.310 ile birlikte faturalandırılmaz." ibaresi eklenmiştir.
z) Açıklama kısmına "618.960, 618.970, 618.980 ve 621.090 ile birlikte faturalandırılmaz. " ibaresi eklenmiştir.
aa) İşlem fiyatı 59,4 TL den 29,7 TL ye düşürülmüştür.
bb) "Tıbbi nedenli tahliye (10 haftadan küçük)" olan işlem adı değişmiştir. Açıklama kısmındaki "Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir." ibaresi çıkarılmıştır.
cc) Açıklama kısmına "701.540 ile birlikte faturalandırılmaz" ibaresi eklenmiştir.
dd) Açıklama kısmına "701.360 ile birlikte faturalandırılmaz." ibaresi eklenmiştir.
ee) İşlem adı değiştirilmiştir.
ff) Açıklama kısmından kaynaklanan karmaşa giderilmiş.
gg) Açıklama kısmından kaynaklanan karmaşa giderilmiş.
hh) Açıklama kısmı "En fazla 2 seviye faturalandırılır." olarak değiştirilmiştir.
a) 605690-Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implantasyon  dahil, kapak replasmanı olmadan
b) 605770-Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak suspansiyon var veya yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti
c) 605810-Torakoabdominal aort anevrizması,torasik veya torakoabdominal insizyonla, greftli, kardiyopulmoner by-pass var veya yok
Listeden çıkarılmıştır.
a) 605701-Asendan aort replasmanı
b) 605721-Asendan aort grefti,koroner implant var
c) 605722-Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı
d) 605781-Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon (debranching)
e) 605801-Asendan, arkus ve desandan aort replasmanı
f) 605802-Desandan aort ve distal arkus replasmanı
g) 605803-Desandan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan)
h) 605804-Desandan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var)
i) 605805-Desandan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var
j) 606151-İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu
k) 606152-Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu
l) 606153-Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
m) 606154-Rüptüre abdominal  aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
n) 607680-Ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım hizmeti
Listeye eklenmiştir.
26/a P601620 Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR)
P601620 kodlu işlemin adı Septoplasti olarak değiştirilmiş. Açıklama kısmına P601.470 , P601510, P602290 kodlar ile faturalandırlamayacağı ibaresi eklenmiştir.
Submukozal rezeksiyon (SMR) işlem adından çıkarılmıştır.
P602290 Endoskopik septoplasti  P602290 kodlu P601330, P601450, P601460, P601470,  P601510, P601620, P602230, P602240 ile birlikte faturalandırılmaz. Açıklama kısmına birlikte faturalandırılamayacağı kodlar eklenmiş.
P605680 Asendan aorta grefti, kapak replasmanı  ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner implant var. (Kalp Kapağı ve Greft Hariç) Fiyatı 10.559 TL P605680 Asendan aorta grefti,koroner implant var,kapak replasmanı ile birlikte + transvers aort ark grefti (Bentall + total arkus replasmanı.) Fiyatı 12.773.20 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605710 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte (Kalp kapağı ve greft hariç) Fiyatı 8.603,40 TL P605710 Asendan aort grefti,koroner implant yok,kapak replasmanı ile birlikte (Wheat ameliyatı.) fiyatı 8.952.02 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605720 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte (Kalp kapağı ve greft hariç) Fiyatı 8.603,40 P605720 Asendan aort grefti,koroner implant var,kapak replasmanı ile birlikte (Bentall ameliyatı) Fiyatı 9.206,44 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605730 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var veya yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına by-pass ile birlikte. Fiyatı  10.559 TL P605730 Asendan aort grefti,kapak süspansiyon var ve transvers aort ark grefti. Fiyatı 11.501 TL İşlem adı ve fiyatı değişmiş.
P605740 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti. (Kalp kapağı ve greft hariç) Fiyatı 10.168 TL. P605740 Asendan aort grefti,koroner implant yok,kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti ( Wheat + total arkus replasmanı.) Fiyatı 11.169,40 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605750 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var veya yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti (Greft hariç) Fiyatı 12.007 TL P605750 Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti (Koroner implant yok,kapak replasmanı yok.) Fiyatı 13.367 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605760 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var veya yok, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti (Greft hariç) Fiyatı 10168 TL P605760 Asendan aort grefti,koroner implant var ve transversaort ark grefti ( Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub,vs).) Fiyatı 11.169,40 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605780 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti (Kalp kapağı ve greft hariç) Fiyatı 12.936 TL P605780 Asendan aort grefti, transversaort ark grefti,arkus damarlarına bypassla birlikte (Kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte.) Fiyatı 14.791,98 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605790 Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak greft implantasyonu median sternotomi ve kardiyopulmoner by-pass ile ÖR/ Elephant trunk vb.(Greft hariç) Fiyatı 10950 TL P605790 Total arkus replasmanı ve desenden aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu ((Elephant trunk vb.), median sternotomi ile.) Fiyatı 13.104 TL İşem adı, açıklama kısmı ve fiyatı değişmiştir.
P605820 Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu. (Greft hariç) Fiyatı 2.716 TL P605820 Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu. Fiyatı 3.020 TL Açıklama kısmında Greft hariç çıkarılmış ve fiyatı arttırılmıştır.
P605840 Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile arkus damarlarına by-pass birlikte.  (Greft hariç) Fiyatı 9.385,50 TL P605840 Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile. Fiyatı 11.141,95 TL  İşlem adı değişmiş.Açıklama kısmında Greft hariç çıkarılmış ve fiyatı arttırılmıştır.
P606150 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu. Fiyatı 4.348 TL P606150 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu. Fiyatı 4.603 TL Fiyatı arttırılmıştır.
P606240 Anevrizma,false anevrizma/oklusif hastalık,abdominal aorta.Fiyatı  4.058,40 TL P606240 Anevrizma,false anevrizma/oklusif hastalık,abdominal aorta.Fiyatı 4.499 TL Fiyatı arttırılmıştır.
P606690 Tromboendarterektomi, karotit, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil. (Greft hariç) Fiyatı 3.435 TL  P606690 Tromboendarterektomi, karotit, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil. Fiyatı 2728 TL Fiyatı düşürülmüştür.
P607920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans. Fiyatı 30 TL P607920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans. (En fazla iki seans faturalandırılır) Fiyatı 30 TL Açıklama kısmı eklenmiş.
P618910 Endoskopik üreter taşı tedavisi ( P619010, P618970, P618980, P619560, P621090 ile birlikte faturalandırılmaz.  P618910 Endoskopik üreter taşı tedavisi. (P619010, P618960, P618970, P618980, P619560, P621090 ile birlikte faturalandırılmaz.)   Açıklama kısmına P618960 kod ile birlikte faturalandırılamaz ibaresi eklenmiştir.
P620090 Labiyal füzyon açılması. Fiyatı 187,70 TL P620090 Labiyal füzyon açılması. Fiyatı 93,84 TL Fiyatı düşürülmüştür.
P620380 Tıbbi nedenli tahliye (10 haftadan küçük) (Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.) P620380 Dilatasyon ve kürtaj (10 haftadan küçük).  İşlem adı değiştirilmiş ve açıklama kısmı çıkarılmış
P915030 Fizik tedavi ve rehabilitasyon . (SUT eki EK-2/D-2 Listesi D grubunda yer alan hastalıklar için ) Fiyatı 11 TL P915030 Fizik tedavi ve rehabilitasyon . (SUT eki EK-2/D-2 Listesi D grubunda yer alan hastalıklar için ) Fiyatı 15 TL Fiyat 11 liradan 15 liraya çıkarılmıştır
P915031 Fizik tedavi ve rehabilitasyon . (SUT eki EK-2/D-2  Listesi C grubunda yer alan hastalıklar için ) Fiyatı 30 TL P915031 Fizik tedavi ve rehabilitasyon . (SUT eki EK-2/D-2  Listesi C grubunda yer alan hastalıklar için ) Fiyatı 22 TL Fiyatı 30 liradan 22 liraya düşürülmüştür.
P614140 Vertebroplasti, tek seviye (SUT 3.1.4. numaralı maddesi uygulanmaz.
Tüm malzemeler dahil)
P614140 Vertebroplasti, tek seviye (SUT 3.1.4. numaralı maddesi uygulanmaz.
Tüm malzemeler dahil. En fazla 2 seviye faturalandırılır.) 
Açıklama kısmına En fazla 2 Seviye faturalandırılır ibaresi eklenmiş.
P612870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz (SLAP: Süperior labrum anteroposterior lezyonu,  ankor ile)  P612870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz ( SLAP: Süperior labrum anteroposterior lezyonu,  ankor ile.
Ankor hariç)
Açıklama kısmına Ankor hariç ibaresi eklenmiş.
P612890 Artroskopik bankart onarımı, omuz P612890 Artroskopik bankart onarımı, omuz (Ankor Hariç) Açıklama kısmına Ankor hariç ibaresi eklenmiş.
P612910 Artroskopik rotator kılıf onarımı , omuz (Debritman dahil.) P612910 Artroskopik rotator kılıf onarımı , omuz (Debritman dahil. Ankor hariç) Açıklama kısmına Ankor hariç ibaresi eklenmiş.
Kemik İliği Nakilleri ( Kemik iliği paket fiyatlarına her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, ilaç ve komplikasyon tedavisine ilişkin ücretler dahildir. Paket fiyat, nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 60 günü kapsar.) Kemik İliği Nakilleri (Kemik iliği paket fiyatlarına her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, ilaç ve komplikasyon tedavisine ilişkin ücretler dahildir. Paket fiyat, allojenik nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 90 günü, diğer nakillerde nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 60 günü kapsar.) Açıklama kısmına  Paket fiyat, allojenik nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 90 günü kapsar ibaresi eklenmiş.
P704230 Hemodiyaliz Fiyatı 145 TL P704230 Hemodiyaliz Fiyatı 155 TL Fiyatı 10 TL arttırılmıştır.
P704233 Ev hemodiyalizi Fiyatı 145 TL P704233 Ev hemodiyalizi Fiyatı 155 TL Fiyatı 10 TL arttırılmıştır.
26/b  P605690 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implantasyon  dahil, kapak replasmanı olmadan   İşlem çıkarılmış
P605770 Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak suspansiyon var veya yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti    İşlem çıkarılmış
P605810 Torakoabdominal aort anevrizması,torasik veya torakoabdominal insizyonla, greftli, kardiyopulmoner by-pass var veya yok   İşlem çıkarılmış
26/c   P605700 Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu  Yeni Kod
  P605701 Asendan aort replasmanı  Yeni Kod
  P605721 Asendan aort grefti,koroner implant var  Yeni Kod
  P605722 Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı  Yeni Kod
  P605781 Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon
 (debranching)
 Yeni Kod
  P607680 Ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım hizmeti   Yeni Kod
27 SUT Eki 2/Ç Diş Tedavileri Puan Listesi a) 402010-Amalgam dolgu, bir yüzlü
b) 402020-Amalgam dolgu, iki yüzlü
c) 402030-Amalgam dolgu, üç yüzlü
d) 402070-Kompozit dolgu, ön diş
e) 402080-Kompozit dolgu, arka diş
f) 402090-Işınlı kompozit dolgu, ön diş
g) 402100-Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü
h) 402110-Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü
i) 402120-Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü
j) 402140-Amputasyon
k) 402150-Kanal tedavisi, tek kanal
l) 402152-Kanal tedavisi, iki kanal
m) 402153-Kanal tedavisi, üç kanal
n) 402160-Black 5 (Kole) dolgusu, amalgam
o) 402170-Black 5 (Kole) dolgusu, cam iyonomer
p) 402180-Black 5 (Kole) dolgusu, kompozit
q) 402271-Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal
r) 402272-Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal
s) 402273-Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal
t) 403090-Kompomer dolgu, her bir diş
u) 403100-Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal
v) 405010-Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
w) 405011-Diş çekimi, rejyonel anestezi ile
x) 405020-Komplikasyonlu diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
y) 405021-Komplikasyonlu diş çekimi, rejyonel anestezi ile
DOLGU VE KANAL DOLGUSU FİYATLARI ARTARKEN DİŞ ÇEKİMİ FİYATLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
a) Puanı 33,73 ten yükseltilmiştir.
b) Puanı 40,47 den yükseltilmiştir.
c) Puanı 43,84 ten yükseltilmiştir.
d) Puanı 35,41 den yükseltilmiştir
e) Puanı 35,41 den yükseltilmiştir
f) Puanı 43,84 ten yükseltilmiştir
g) Puanı 43,84 ten yükseltilmiştir
h) Puanı 47,22 den yükseltilmiştir
i) Puanı 50,59 ten yükseltilmiştir
j) Puanı 13,49 dan yükseltilmiştir.
k) Puanı 77,57 dan yükseltilmiştir.
l) Puanı 106,24 den yükseltilmiştir.
m) Puanu 150,08 den yükseltilmiştir.
n) Puanı 10,12 den yükseltilmiştir.
o) Puanı 10,12 den yükseltilmiştir.
p) Puanı 10,12 den yükseltilmiştir.
q) Puanı 82,63 den yükseltilmiştir.
r) Puanı 117,20 den yükseltilmiştir.
s) Puanı 156,83 den yükseltilmiştir.
t) Puanı 35,41 den yükseltilmiştir.
u) Puanı 42,16 dan yükseltilmiştir.
v) Puanı 33,73 den yükseltilmiştir.
w) Puanı 35,41 den düşmüştür.
x) Puanı 33,73 den düşmüştür.
y) Puanı 42,16 dan düşmüştür.
28 Diş Tedavilerinde Diş Tedavileri Listesinin kullanılacağını açıklayan" SUT eki EK-2/Ç Listesinde bulunmayan işlemler için hizmet başına ödeme yöntemi uygulanır" hükmü şu şeklde değiştirilmiştir.   SUT eki EK-2/Ç Listesinde bulunmayan işlemler için SUT eki EK-2/B Listesi veya EK-2/C Listesindeki işlem kodları kullanılır.” Diş Tedavilerinde tanıya dayalı paket işlem listesi de kullanılabilecek
29 300.720 kodlu TORBA, PARENTERAL BESLENME (150-250-500-1000-2000 ml.) isimli malzeme “300.720” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “TORBA, PARENTERAL BESLENME, 2000 ML’YE KADAR (2000 ML DAHİL)” olarak değiştirilmiştir. İsim değişikliği
TORBA, PARENTERAL BESLENME (3000-4000 ml.) malzemenin ismi değişmiştir. “300.850” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “TORBA, PARENTERAL BESLENME, 2000 ML ÜZERİ” olarak değiştirilmiştir. İsim değişikliği
380.010, 380,011, 380.012 kodlu Yara Bakım Ürünü HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (Küçük, Orta, Büyük) İsmli malzemelerin kullanım endikasyonların aekleme yapılmıştır.  “(2) Enfekte yaraları olan ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.
(3) Kapasite tamamlanmadan önce (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.
(4)  100 cm2' ye kadar olan Küçük, 100-225 cm2’, arası Orta boy için 225 cm2’ nin üzeri Büyük boy kabul edilir.
Endikasyon tanımlaması yapılmıştır.
Ek 3/A Listesinde bulunan yara bakım ürünleri  380.020,380.021,380.022 Kodlu KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (Küçük, orta, büyük) isimli malzemeler Listeden çıkarılmıştır. Yeni ismler ile eklenmiştir. Bu liste ekte belirtilmiştir. 
30   “Tıbbi Uygunluk Aranacak Tıbbi Malzemeler” (EK-3/C-1)” listesine
"DO1017A - EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI eklenmiştir.

 
Ödeme kapsamına alınmıştır.
31   “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” listesine
DO1017A-EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI eklenmiştir.

 
Ödeme kapsamına alınmıştır.
32 “Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4)” listesinde yer alan malzemeler ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
a-) A10010-SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI isimli malzeme Geriatri Uzmanları rapor düzenleyebilecek.
-b-) A10095- HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK , A10096- HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA , A10097- HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK  malzemeler 2-7 gün içinde değiştirilebilirken artık günde 1 adet karşılanacaktır.
c-) A10098-KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK, A10099-KÖPÜKLÜ VEYA   FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA VE A10100-KÖPÜKLÜ VEYA  FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK ödeme listesinden çıkarılmıştır.
ç-) A10109 -KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA,  A10110KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK,  A10111FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK, A10112 FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA,  A10113 FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK isimli malzemeler listeye yeni eklenmiştir.

 
a-)Ödeme kriterleri değiştirilmiştir.
b-) Ödeme kriterleri değiştirilmiştir.
c-) Ödeme kapsamından çıkarılmış.
ç-) Ödeme kapsamına alınmıştır.
33 Omurga Cerrahisi Alan Gurubu değişiklikleri    Birlikte yer alan malzemeler ayrıştırılmıştır. Grup adı oluşturulmuştur. Endikasyonlar önce grup başlığında tanımlanmıştır. Daha sonra ise malzemeye özgü endikasyonlar belirtilmiştir. 
34  “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H)” listesi;
a-) KR1198-TRANSKATETER PULMONER KAPAK - 44.625,00 TL
b-) TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET

a-) KR1198- TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dâhil) - 51.000,00 TL
b-) “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dahil)”

 
a-) Malzemenin adı ve fiyatı değişmiştir.
b-) Malzemenin adı değişmiştir.
35 “Kalp ve Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I)” listesi  a ) TRANSKATETER PULMONER KAPAK isimli malzemenin ismi TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dahil) olarak değiştirilmiştir. Fiyatı 44,625 den 51.000 Tl ye yükseltilmiştir.
B )  “KV1012” SUT kodlu TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET malzemenin adı “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dâhil)” olarak değiştirilmiştir.
c)  “ANNULOPLASTİ RİNGLERİ” başlığı altında yer alan “KV1022 RİGİD RİNGLER / AYARLANABİLİR RİNGLER" “KV1023 FLEKSİBL RİNGLER"  “KV1024 EMİLEBİLİR RİNGLER"  SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.
d)  “ANNULOPLASTİ RİNGLERİ” başlığı altında yer alan “KV10253 BOYUTLU RİNGLER kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 823 Tl den 721,00 TL ye düşürülmüştür.
e)  “OKSİJENATOR (AKSESUARLARI DAHİL)”, “MEMBRAN OKSİJENATÖRLER (KAPLAMALI-KAPLAMASIZ) (VENÖZ VE KARDİYOTOMİ REZERVUARI İLE KOMPLE)” başlığı altında yer alan “KV1032” kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 319,00 TL olarak değiştirilmiştir.
f) f) “TROMBOEMBOLEKTOMİ-TROMBOLİZ KATETERLERİ” başlığı altında yer alan “KV1157”, “KV1159”, “KV1160” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.
g) MEMBRAN OKSİJENATÖRLER(KAPLAMALI-KAPLAMASIZ) (VENÖZ VE KARDİYOTOMİ REZERVUARI İLE KOMPLE) isimli yeni başlık açılmıştır.
Transkatater pulmoner kapakların simleri değiştirilmiştir.

Annuplasti ringlerinden Rigid, Flexible, Emilebilir ringler listeden çıkarılmış ve e 3 boyutlu ringler başlığı altına eklemiştir.  Bu malzemeninde fiyatı düşürülmüştür.

Tromboemektomi- Tromboliz kateterleri başlığı oluştrulmuştur. Bu başlık altına KV3159 kodlu  ARTER/VEN TROMBOLİZ KATETERLERİ, KV 3160 kodlu VEN/PULMONER ARTER FARMAKOMEKANİK TROMBOLİZ KATETERLERİ başlığı ile iki malzeme eklenmiştir. KV 3160 kodlu malzme için 11.D11200 Tl Fiyat belirlenmiştir.

Ecmo isimli malzemenin değişik modelleri  OKSİJENATÖRLER ( Aksesuar dahil) başlığı altında tanımlanmıştır. 
36 a-) A) Koklear implant (Kİ)
(1) Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar görmeyen aşağıdaki kriterlere haiz kişilerde uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
b-) C) Koklear İmplant Asgari Çanta İçeriği
a- ) “veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implant yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde” ibaresi eklenmiştir.
b-) C) Koklear İmplant Asgari Çanta İçeriği
a-) Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan  "İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu" tarafından koklear implant yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde de koklear implantlar ödenecektir.
B-) Koklear implant çanta içeriğine ilişkin madde değiştirilmiştir.

 

Not: Çalışma Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 52699 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim