• BIST 109.404
  • Altın 173,793
  • Dolar 4,0809
  • Euro 4,9792
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 26 °C

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 6 Ocak 2011 Tarihli ve 27807 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 6 Ocak 2011 Tarihli ve 27807 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Tebliğ’in,
a) 2 nci, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 3 üncü maddesi 1/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 5 inci maddesi 11/11/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 12 nci ve 13 üncü maddeleri 4/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
 

 

6 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27807

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nin (SUT) Tıbbi Malzeme Katılım Payı” başlıklı 3.2.3 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) Birinci fıkrasının a) bendindeki  Gözlük cam ve çerçeveleri, ibaresi Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, olarak değiştirilmiştir.

             b) Üçüncü fıkrasındaki Gözlük cam ve çerçevelerine ibaresi Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 SUTun Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri başlıklı 4.5.1.A numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmış ve birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

             Protez tedavilerinde ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup, hastalar tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir.

             MADDE 3 SUTun Kemik İliği Nakli başlıklı 4.5.2.B-1 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan (HLA  A, B, C, DR, DQ düşük çözünürlük ve HLA DR, HLA C, HLA DQ yüksek çözünürlükte) ibaresi (HLA  A, B, C, DR, DQ) şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 SUTun Hiperbarik oksijen tedavisi başlıklı 4.5.4.B numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) Üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde yer alan ilk raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca ibaresi çıkarılmış ve aşağıdaki cümleler, fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere fıkraya eklenmiştir.

             Maksimum toplam seans sayısı; aynı tanı ve aynı lokalizasyonda (baş, gövde, sol alt ekstremite, sol üst esktremite, sağ alt ekstremite, sağ üst ekstremite) bir yıl için geçerlidir. Sekestrektomi, minör amputasyon, majör amputasyon durumu yeni vaka gibi değerlendirilir. Dördüncü fıkrada sayılan acil durumlar için maksimum toplam seans sayısı; her bir atak (vaka) için geçerlidir.

             b) Dördüncü ve dokuzuncu fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (4) Acil durumlarda (dekompresyon hastalığı, hava veya gaz embolisi, karbon monoksit veya siyanit zehirlenmesi, anoksik/hipoksik ensefalopati, akut duman inhalasyonu, gazlı gangren, kompartman sendromu, santral retinal arter tıkanıklığı ve nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda) bu durumun tedaviyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaz. Ancak acil durumlar için “İlk sevkte seans sayısı” sütununda yer alan seans sayılarının aşılması halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

             (9) Ani işitme kaybında HBO tedavi bedelinin ödenebilmesi için, tanı konulmasını takiben bir ay içinde HBO tedavisine başlanmış olması gerekmektedir. Bu hastalarda on seansta bir odyolojik test yapılır. 20 nci seans sonunda saf ses ortalamasında 20 dBlik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez. Her ani işitme kaybı atağı” ayrı olarak değerlendirilir.

             c) Sekizinci fıkrasının ikinci cümlesine ancak ibaresinden sonra gelmek üzere ani işitme kaybı ve ibaresi eklenmiştir.

             ç) Onüçüncü fıkrada yer alan tablodaki ani işitme kaybı” ibaresinin karşısındaki 10 ibaresi 20 olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 SUTun Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması” başlıklı 4.5.4.F-2 numaralı maddesinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 6 SUTun Yoğun bakım tedavisi başlıklı 4.5.4.H numaralı maddesinin altıncı fıkrasının başına Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 7 SUTun Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.

             MADDE 8 SUTun Hasta alt bezi başlıklı 7.3.2 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) İkinci fıkradaki aranmaz ibaresi aranır şeklinde değiştirilmiştir.

             b) Aşağıdaki fıkralar dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar olarak ilave edilmiştir.

             (4) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi ve kendinden jelli sonda fatura edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

             (5) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi kullanan hastalara kendinden jelli sonda fatura edilmesi halinde, kendinden jelli sondanın bedeli Kurumca karşılanmaz.

             (6) Sağlık kurulu raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin bedeli Kurumca karşılanır.

             MADDE 9 SUTun Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler başlıklı 7.3.12. numaralı maddesinin ikinci fıkrasının c) Nebulizatör, ç) Aspiratör, g) Tekerlekli sandalye, ı) Enürezis alarm cihazı” bentleri metinden çıkartılmıştır.

             MADDE 10 SUTun Lenf ödem kompresyon cihazları” başlıklı 7.3.12.H numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Heyet raporu ekinde lenfödemli hastaların, flebolenfödem ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık venöz yetmezliğe bağlı durumlarda venöz sistem doppler ultrasonografi raporu ekte olmalıdır. Hastaların karşılaştırmalı her iki ekstremite fotoğrafları da rapora eklenmelidir.

             MADDE 11 SUTun Lenf ödem bası giysileri başlıklı 7.3.18. numaralı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (3) Heyet raporu ekinde; lenf diseksiyonuna bağlı lenf ödemlerde ameliyat olduğunu belgeleyen epikriz olmalıdır.

             (5) Rapor geçerlilik süresi sekonder lenfödemlerde bir yıl, primer lenfödemlerde iki yıldır.

             MADDE 12 SUTun Diş tedavisi başlıklı 7.3.27 numaralı maddesinin a) bendinde yer alan reçete edilmesi halinde ibaresi çıkarılmıştır.

             MADDE 13 SUT eki Protez ve Ortez Listesi nde (EK-5/C) 220740 ve 220770 kodları ile yer alan Nebülizatör ve Ev Tipi Aspiratör isimli malzemelerin Yenilenme süresi bölümlerine 1 Defa ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 14 SUTun Diş Tedavileri Puan Listesi nde (EK-7) yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

             a) 404.041, 404.042, 404.043, 405.310, 405.320, 405.330 kodlu işlemler listeden çıkarılmıştır.

             b) İşlem puanları yeniden belirlenen işlemler bu Tebliğ ekinde yer alan (1) numaralı listede belirtilmiştir.

             MADDE 15 Bu Tebliğ’in,

             a) 2 nci, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) 3 üncü maddesi 1/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             c) 5 inci maddesi 11/11/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             ç) 12 nci ve 13 üncü maddeleri 4/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

             d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 16 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

                                                                                                             Liste 1

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMALAR

İŞLEM PUANI

404.030

Tam protez (metal kaideli-tek çene)

 

326,31

404.040

Bölümlü protez (metal kaideli, tek çene)

 

326,31

404.170

Tek parça döküm kron

 

110,35

404.180

Venner kron  (akrilik)

 

110,35

404.181

Venner kron  (seramik)

 

144,08

404.210

Teleskop primer kron-kopingli

 

96,86

404.220

Maryland (andheziv) köprü

 

81,69

404.280

Damak yarığı protezi (over-denture)

 

157,67

404.300

Velum uzantılı konuşma apereyi

 

144,18

404.320

Basit çene defektlerine protetik tedavi

 

142,50

404.330

Komplike çene defektlerine protetik tdv

 

182,97

404.360

Hassas tutuculu kronlar

 

110,35

404.370

Periodontal protez (hareketli,tek çene)

 

162,73

404.380

Periodontal protez (sabit-her üye için)

 

73,25

404.400

İmplant üstü kron köprü (üye başına)

 

112,04

404.420

İmplant üstü bölümlü protez

 

326,31

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 29311 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim