• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 16 °C

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde değişiklik

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde değişiklik
Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı'nca Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi'nde değişiklik yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı'nca Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi'nde değişiklik yapılmıştır;

 

Makam onayı;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.02/ 4424 31/01/2012

Konu : Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Değişikliği

 

 

Bilindiği üzere, 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetlerinde kalitenin iyileştirilmesi amacıyla belirlenmiş kalite kriterlerinin periyodik olarak sorgulanması ve bunun sonucu olarak kurumsal performans üzerinde etkili olan uygulamaların değerlendirilmesi ve kurumlarımızdaki sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirmenin yapılarak vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetini en üst düzeye taşıyacak şekilde verilebilmesini temin amacıyla hazırlanmıştır. Buna istinaden mezkûr Yönergemiz uygulamaları çerçevesinde altı ayda bir sağlık kurum ve kuruluşlarımızda değerlendirme yapılmaktadır.

 

Mezkur Yönerge doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, 2012 yılı birinci dönem Kurumsal Performans Katsayısı hesaplamasına ilişkin parametrelerden biri olan Hizmet Kalite Katsayısının tespitine ilişkin Merkezi Değerlendirme 26 Ekim 2011 tarihi ile 13 Ocak 2012 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.

 

Merkezi Değerlendirme sürecinde değerlendirilen devlet hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine ait “Hizmet Kalite Katsayısı” ile “Veri İzleme Katsayısı” parametrelerinden “Performans Yönetimi Bilgi Sistemine (PYBS) Veri Gönderimi” ve “Memnuniyet Anket Sonuçlarının Gönderimi”ne ilişkin sonuçlar ekte gönderilmektedir.

 

Diğer taraftan 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nde 31/01/2012 tarihli ve 4565 sayılı Makam Onayı ile 01/07/2011 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

 

Ekte gönderilmekte olan katsayılar çerçevesinde kurumlarımız tarafından 2012 yılı birinci dönem Kurumsal Performans Katsayısı hesaplamasının aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

1) Kurumlarda kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına ilişkin formülde değişiklik yapılmış olup, 2012 yılı birinci dönem Kurumsal Performans Katsayısının 31/01/2012 tarihli ve 4565 sayılı Makam Onayı ile 01/07/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan ve ekte gönderilen Yönerge değişikliği doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.

 

2) Hizmet kalite katsayısı olarak, Bakanlığımızca yapılan merkezi değerlendirme neticesinde tespit edilen ve ekte gönderilen hizmet kalite katsayılarının kullanılması gerekmektedir. Bakanlığımızca merkezi değerlendirme yapılamayan kurumlar ise il performans ve kalite koordinatörlüğü tarafından yapılan hizmet kalite standartları değerlendirme sonucunda verilen katsayıyı kullanacaklardır.

 

3) Kurumsal Performans Katsayısı parametrelerinden biri olan Memnuniyet Katsayısı ise daha önce yayınlanan “Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberinde” belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlarımızın kendisi tarafından hesaplanacaktır.

 

4) 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca 2012 yılı 1. Dönemi Hizmet Kalite Katsayısı tespiti için değerlendirme yapılan bölümlerde görev yapan personel için, görev yaptıkları bölüm için tespit edilen bölüm puanı (Örneğin ameliyathanede görev yapan personel için ameliyathane için tespit edilen hizmet kalite standartları puanı esas alınacaktır.) esas alınarak Birim Performans Katsayısı belirlenecektir.

 

Değerlendirme yapılmayan bölümlerde görev yapan personel için ise kurum hizmet kalite katsayısı esas alınarak Birim Performans Katsayısı belirlenecektir.

 

5) 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca birim performans katsayısı uygulaması sebebiyle tabiplere 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesinin altında, tabip dışı personele ise 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı altında ek ödeme yapılması mümkün değildir. Yani birim performans katsayısı uygulanan personelden tabiplere 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesi tutarında, tabip dışı personele ise 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarında ek ödeme yapılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

Dağıtım

Gereği:

81 İl (İl Sağlık Müdürlüğü)

Ek: (………Sayfa)

Hem. : D.KAVAK

 

Değişiklik Yönergesi;

 

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

 

MADDE 1- 01/03/2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen (0,65) ibaresi (0) şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- Aynı Yönergenin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Kurumlarda;

Kurumsal performans katsayısı = [(Hizmet Kalite Katsayısı x 0,35) + (Memnuniyet Katsayısı x 0,25) + (Veri İzleme Katsayısı x 0,10) ] + 0,30

 

b) Kuruluşlarda;

Kurumsal performans katsayısı = [ (112 Hizmet Kalite Katsayısı x 0,60) ] + 0,40”

 

MADDE 3- Aynı Yönergeye ekli Ek-3 sayılı Veri İzleme İndikatör Setinde yer alan “Sağlık Nete Veri Girişi İndikatör Kartı Tablosu” yürürlükten kaldırılmış ve “Veri İzleme İndikatörleri Tablosu” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Sıra No

Veri İzleme İndikatörleri

Açıklama

1

Performans Yönetimi Bilgi Sistemine (PYBS) Veri Gönderimi

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan değerlendirme sonucunda;

PYBS'ye zamanında ve doğru veri gönderilmişse (0,7) puan

PYBS'ye zamanında ve doğru veri gönderilmemişse (0)

puan

2

Memnuniyet Anket Sonuçlarının Gönderimi

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan değerlendirme

sonucunda;

Memnuniyet Anket Rehberine uygun olarak anket sonuçlarının zamanında ve doğru gönderilmesi durumunda

(0,3) puan,

Memnuniyet Anket Rehberine uygun olarak anket sonuçlarının zamanında ve doğru gönderilmemesi durumunda (0) puan

Veri İzleme Katsayısı = PYBS'ye Veri Gönderim Puanı+ Memnuniyet Anket Sonuçlarının Gönderim Puanı

 

MADDE 4 Aynı Yönergeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 2012 yılı birinci dönemi için kullanılacak kurumsal performans katsayısı hesaplamasında; memnuniyet katsayısı hesaplanmaz ve memnuniyet Katsayısı (1) olarak, veri izleme katsayısı parametrelerinden memnuniyet anket sonuçlarının gönderim puanı hesaplanmaz ve memnuniyet anket sonuçlarının gönderim puanı (0,3) olarak esas alınarak hesaplama yapılır.

 

(2) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 2012 yılı ikinci dönemi için, Bakanlıkça yayınlanacak olan memnuniyet anketlerinin 01/03/2012 tarihinden itibaren uygulanması suretiyle 2012 yılı Mart, Nisan Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin yapılan anket puanları doğrultusunda memnuniyet katsayısı hesaplanır.”

 

Yürürlük

MADDE 5- Bu Yönerge, 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 - Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönergenin değişiklik işlenmiş haline ulaşmak için Tıklayınız

Ek-3 Veri İzleme İndikatör Seti değişiklik işlenmiş haline ulaşmak için Tıklayınız.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 16166 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim