• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 16 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 21 °C

Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.12.2011 Tarih ve 28131 Sayılı Resmi Gazete de yayınlandı.

Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.12.2011 Tarih ve 28131 Sayılı Resmi  Gazete de yayınlandı.

3 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28131

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 9/8/2008 tarihli ve 26972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin başlığı “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Sigorta Bilgi Merkezi” ibaresi “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (ğ) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“f)Yönetim Komitesi: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesini,”

“ğ) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,”

“j) TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezini,”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Koordinasyon” ibaresi “Yönetim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetim Komitesi

MADDE 6 (1) Merkezin karar organı Yönetim Komitesidir. Yönetim Komitesi üyeleri 3 yıl süreyle görev yaparlar.

(2) Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde beş üyeden oluşur:

a) Birliği temsilen, Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek asgari genel müdür yardımcısı şartlarını haiz hayat dışı sigorta grubu için iki, hayat sigorta grubu için bir üye,

b) Birlik Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirketlerin genel müdür yardımcısı şartlarını haiz personeli arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye,

c) Müsteşarlıktan bir üye.

(3) Yönetim Komitesine ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan üyelerden biri başkanlık eder. Başkan bu üyeler arasından Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.

(4) Yönetim Komitesi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve karar alır.

(5) Yönetim Komitesi gerekli gördüğü durumlarda ilgili kurumlardan görüş isteyebilir.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetim Komitesinin görevleri

MADDE 7 (1) Yönetim Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Alt Bilgi Merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Gerekli görülmesi halinde Merkez nezdinde iktisadi işletme kurulmasına karar vermek ve iktisadi işletmenin faaliyet alanları ile işlemlerinin mahiyetini tespit etmek,

c) Yönetmelik ile Merkeze verilen görevlerin yerine getirilmesi için gereken kararları almak,

ç) Merkez bütçesini onaylamak.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 (1) Merkez müdürü Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine Yönetim Komitesince atanır.

(2) Merkez müdürünün sigortacılık alanında en az yedi yıl ve bilgi teknolojileri alanında en az üç yıl deneyime sahip olması zorunludur.

(3) Merkez müdürü, Merkezin hesaplarının ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından, Merkez faaliyetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine ve Yönetim Komitesi kararlarına uygun şekilde yürütülmesinden Yönetim Komitesine karşı sorumludur. Merkez bütçesi merkez müdürü tarafından hazırlanır.

(4) Merkez personeli Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Alt birim yöneticileri Merkez Müdürünün önerisi üzerine atanır.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

MADDE 9 (1) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), Merkeze bağlı bir alt bilgi merkezi olup faaliyetlerini bu Yönetmelik kapsamında yürütür.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TRAMER’in amacı, kamu gözetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi, trafik sigortalarına ilişkin güvenilir istatistiklerin temini, uygulama birliği sağlanması, sigorta sahtekârlıklarının önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, tazminat ödemelerinin düzenli biçimde gerçekleştirilmesi, zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasını sağlamaktır.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası, 12 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Hayat Sigortası Bilgi Merkezi” ibareleri “Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası, 14 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi” ibareleri “Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası, 16 ncı maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Sigorta Hasar Takip Merkezi” ibareleri “Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkez iç işleyişi

MADDE 17 (1) Merkez personeli özlük işleri, idari ve mali işler ile benzeri Merkez iç işleyişine ilişkin işlemlerin tabi olduğu usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak Birlik tarafından belirlenir. Birliğin Merkez faaliyetleri ile ilgili sorumluluğu münhasıran Merkez iç işleyişi ile sınırlıdır.

(2) Merkez görevlerini yerine getirmek üzere; gerekli özellikleri haiz, güvenli, yedekli ve farklı kullanıcıların bilgi kayıtlarına farklı düzeylerde erişimlerine imkân sağlayan bir bilişim sistemi kurulur.

(3) Merkez faaliyetleri için Yönetim Komitesinin kararıyla hizmet satın alınabilir.

(4) Merkez, elde ettiği verileri toplulaştırarak uygun görülenleri Müsteşarlığın onayıyla yayımlayabilir.

(5) Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde oluşturulan tahkim sistemi ile ilgili gerekli özellikleri haiz, güvenli, yedekli ve farklı kullanıcıların bilgi kayıtlarına farklı düzeylerde erişimlerine imkân sağlayan bir bilişim sisteminin Merkez tarafından kurulmasına veya mevcut sistemin geliştirilmesine Sigorta Tahkim Komisyonunun talebi üzerine Müsteşarlıkça karar verilebilir.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müsteşarlıkça talep edilecek çalışmalar

MADDE 18 (1) Müsteşarlık tarafından Merkezin görev ve yetki alanı çerçevesinde talep edilen her türlü uygulama ve çalışmalar Merkez tarafından yerine getirilir, gerekli sistemler kurulur.

(2) Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre, Merkez bünyesinde Müsteşarlık, Birlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türkiye Madeni Eşya SanatkarlarıFederasyonu, Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici derneğinin temsilcilerinden oluşan ve trafik sigortaları hasar ödemelerinde esas alınacak eşdeğer, orijinal, orijinale eşdeğer mamül ve benzeri parça kriterleri ile asgari onarım tutarı, özel servis/tamirhane referans listesinin tespitine ilişkin olarak çalışmalar yapacak bir komisyon kurulur. Komisyonun üye sayısı yediyi geçemez.

(3) Merkez Müsteşarlığın uygun görüşü ile ilgili özel hukuk tüzel kişileri ve kamu kurumlarıyla karşılıklı veri alışverişine ilişkin protokoller yapabilir.”

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Koordinasyon” ibaresi “Yönetim” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Üye sigorta şirketleri, Merkezin giderlerini karşılamak üzere kendilerinden yazı ile istenen üyelik katkı paylarını belirlenen sürelerde ödemek zorundadır. Üyelik katkı paylarını süresinde ödemeyen üye sigorta şirketleri hakkında 24 üncü madde çerçevesinde işlem tesis edilir.

(4) Müsteşarlıkça ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilen üyelik katkı paylarının Merkez giderlerini karşılayamaması durumunda Birlikçe üye sigorta şirketlerinden ayrıca katılma payı talep edilebilir.

(5) Merkez giderlerine Müsteşarlığın talebi ve ilgili meslek kurum/kuruluşlarının bu yöndeki onayıyla katkı sağlanabilir.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “ilgili” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) İkinci ve dördüncü fıkralar kapsamında tanınacak erişimin ve/veya verilecek bilgilerin ücretinin belirlenmesine veya ücretsiz olarak sağlanmasına Yönetim Komitesince karar verilir. Münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsamında sağlanan hizmet ücrete tabi değildir.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Denetim ve gizlilik

“(2) Yönetim Komitesi üyeleri, Merkez Müdürü, Alt Bilgi Merkezleri Yöneticileri ile Merkez personeli bu görevleri süresince ve görevleri sonunda Merkeze iletilen kamuya açık olmayan bilgileri hiç bir şekilde kendileri veya başkaları veya diğer sektör paydaşlarına nazaran haksız rekabete yol açacak şekilde kullanamaz, hiç bir kişiyle paylaşamaz. Merkez tarafından, bu madde kapsamında olup uhdesinde kamu görevi bulunmayan kişilerden Müsteşarlığın uygun göreceği bir gizlilik taahhütnamesi alınır.”

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

Danışma Komitesi

EK MADDE 1 (1) Merkezin görevleri ile ilgili olarak Yönetim Komitesine istişari görüş vermek ve önerilerde bulunmak üzere Merkez nezdinde Danışma Komitesi teşkil edilir.

(2) Danışma Komitesinde, Merkez Müdürünün başkanlığında, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesince önerilecek bir eksper, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesince önerilecek bir acente ile Müsteşarlığın belirleyeceği ilgili kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilerince bildirilecek temsilciler yer alır. Komite üye sayısı yediyi geçemez.

(3) Danışma Komitesi asgari üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve karar alır. Yıl içinde yapılacak toplantı sayısı Danışma Komitesi tarafından belirlenir.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

Merkez faaliyetleri ile personele ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Merkez faaliyetlerinin ve personelin tâbi olacağı esaslar bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içinde Birlik tarafından düzenlenir.

(2) Merkez Yönetim Komitesi üyeleri bu maddenin yayımından itibaren 1 ay içinde Müsteşarlığa bildirilerek yenilenir.

(3) Merkez Müdürü bu maddenin yayımından itibaren 2 ay içinde atanır.”

MADDE 21 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2008

26972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2009

27263

 

 

 

 

Bu haber toplam 3070 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim