• BIST 110.059
  • Altın 174,770
  • Dolar 4,0839
  • Euro 4,9947
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Bursa 27 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 25 °C

Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlanmıştır;

SAĞLIK BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ

GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1- Bu Yönerge’nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın tüm alt birimlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 663 sayılı KHK’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Başkanlık: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığını,

d) Başkan: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Yapısı ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- Strateji Geliştirme Başkanlığı;

I- STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

a) Stratejik Planlama Hizmetleri

b) Performans Takibi ve Faaliyet Raporları Hizmetleri

c) Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmetleri

 

II- GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI

a) Bütçe ve Performans Hizmetleri

b) Kesin Hesap ve Yatırım Bütçe Hizmetleri

c) Kamu Zararları ve mali Mevzuat Hizmetleri

d) Mal Yönetimi Hizmetleri

 

III- DÖNER SERMAYE DAİRE BAŞKANLIĞI

a) Ödenek Planlama ve Tahsisler Hizmetleri

b) Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri

c) Döner Sermaye İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

 

IV- İÇ KONTROL VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

a) Sağlık Harcamaları Raporlama Hizmetleri

b) Mali Yük ve Analiz Hizmetleri

c) Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri

d) İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri

 

V- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

a) Personel, İç Hizmetler Hizmetleri

b) Evrak ve Arşiv Hizmetleri

c) Satın alma ve Tahakkuk Hizmetleri

 

olmak üzere 5 (Beş) Daire Başkanlığından teşekkül eder.

 

Başkanlıkta, Bakanlık Makamınca görevlendirilen Bakan Müşavirleri görev yaparlar. Bakan Müşavirleri belirlenmiş dairelerden sorumlu olarak çalıştırılabileceği gibi belirli iş veya projelerden sorumlu olarak veya Başkana uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda çalışma, araştırma,  veya danışmanlık yapmak üzerede çalıştırılabilirler. Bakan Müşavirlerinin sorumlu olacağı birimler,  projeler, araştırma ve danışmanlık yapacağı alanlar Başkan tarafından belirlenir.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığının Görevleri

MADDE 6- Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Görevleri Şunlardır:

a)    Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b)    Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c)    Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

d)    Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

e)    Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

f)    Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

g)    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

h)    Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

i)     Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

j)     İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

k)    Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

l)     Bakanlığımız yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

m)  Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

n)    Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

o)    Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

p)    İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

q)    Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince elde edilen gelirler ile Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak.

r)    Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.

s)    Bakan ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimlerin Görevleri

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

 

MADDE 7-

a) Stratejik Planlama Hizmetleri

1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının, vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve revizyon için gerekli çalışmaları yapmak,

2.  Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

3. Bakanlığın stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

4.Stratejik Plan ve performans programının izlenip değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak,

5. Stratejik planın uygulama sonuçlarını periyodik olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

b) Faaliyet Raporlama Hizmetleri

1. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

2. Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak,

3. Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Bakanlığımız tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerle ilgili çalışmaları raporlar halinde Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,

4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

c) Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmetleri

1. Başkanlığın yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve koordine etmek,

2. Başkanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek,

3. Başkanlığın web sitesi ve bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek,

4. Resmi yazışmaların Standart Dosya Planına uygun kodlamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak ve eğitimlerini vermek,

5.  Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme ve proje faaliyetlerini yürütmek,

6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI

 

MADDE 8-

a) Performans Bütçe Hizmetleri

1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini ve yıllık performans programını, stratejik plana uygun olarak hazırlamak bütçe gerçekleşmelerini izlemek ve değerlendirmek,

2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

3. Bakanlık birimlerinin birim performans programını hazırlama çalışmalarını koordine etmek,

4. Birim performans programlarını konsolide ederek Bakanlığın idare performans programını hazırlamak,

5. İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

6. Bütçe ile ilgili istatistikleri hazırlamak,

7. Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak,

8. Başkanlığın bütçesini hazırlamak,

9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

b)   Kesin Hesap ve Yatırım Bütçe Hizmetleri

1. Bakanlık bütçe kesin hesabını hazırlamak,

2. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

3. Yatırım nitelikli ödeneklerin takibini gerçekleştirmek,

4. İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak, istatistikî veri hazırlamak,

5. Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik sosyo-ekonomik ve kültürel yapının iyileştirilmesi konularında Bakanlıkça yapılan yatırımları ve birimlerin yapmış oldukları çalışmaları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek,

 

6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

c) Kamu Zararları ve Mali Mevzuat Hizmetleri

1.    Mali mevzuat alanında araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, ülke içi iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların yaygınlaşmasını sağlamak.

2.    Malî mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, rehberlik ve danışmanlık yapmak,

3.    Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek,

4.    Mali eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

5.    Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak,

6.    Döner sermaye mevzuatının Başkanlığımız görev alanına giren kısmı ile ilgili olarak görüş oluşturmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

7.    Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

d) Mal Yönetimi Hizmetleri

1. Bakanlığımıza ait taşınır ve taşınmazların terkin ve devir işlemlerine ilişkin onayları üst yöneticiye sunmak,

2. Ayniyat idare hesaplarını inceleyerek icmal kartlarına işlemek

3. Mal yönetim dönemine ilişkin kesin hesap cetvellerini hazırlamak,

4. Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara

    ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

DÖNER SERMAYE DAİRE BAŞKANLIĞI

 

MADDE 9-

a) Ödenek Planlama Hizmetleri

1.     Bakanlık Merkez Döner Sermaye hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak,

2.     Genel Bütçeden belirlenen ödenek tertiplerinden ve Global bütçeden Sağlık Müdürlükleri payına düşen ödeneklerin tahsisini sağlamak,

3.     Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmeleri arasındaki borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek,

4.     Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

b) Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri

1.    Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin bütçe  işlemlerini yürütmek,

2.    Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin muhasebe kayıtlarını izlemek ve değerlendirmek,

3.    Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak,

4.    Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmelerine nominal sermaye tahsisi yapmak

5.     Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

c) Döner Sermaye İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

1. Başkanlık tarafından Sağlık Müdürlüklerine  gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere ilişkin yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek,

     2. Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/ı bendi gereğince %10’luk izin talep işlemlerini yürütmek,

3.Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinde mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik standartlar oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek.

     4 Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

İÇ KONTROL VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

MADDE 10-

a) Sağlık Harcamaları Raporlama Hizmetleri

      1. Sağlık harcamalarına ilişkin verileri toplamak ve raporlamak,

      2. Mali yük hesaplama çalışmalarını yapmak ve raporlamak,

      3. Sağlık finansmanı ile ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli çalışmaları    koordine etmek,      

      4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

b)  Finans ve Analiz Hizmetleri

 1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve

     verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya

     yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.

     2. Bakanlık ve bağlı kuruluşların mali durumlarını incelemek, analiz etmek

         ve raporlamak,

     3. Bakanlık ve bağlı kuruluşların finansal risklerini belirlemek ve

         raporlamak,

     4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

c)  Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri

    1. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçe ihtiyacını belirlemek,

2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçe çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

3. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçeden alacakları payların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

d) İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri

1. Bakanlığın ve Başkanlığın görev alanına giren konularda iç kontrol standartları oluşturmak, iç kontrol standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve güncellemelerle ilgili tüm çalışmaları yapmak,

2. Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

3. Başkanlığın İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak,

4. İç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlara istinaden iç kontrol sisteminin işleyişini izlemek ve raporlamak,

5. Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

6. İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak,

7. İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yapmak,

8. Bakanlık mali yönetim ve iç kontrole ilişkin iç düzenleme ve uygulamaları hakkında rapor ve bilgi almak, anket ve soru formları oluşturmak suretiyle izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

9. Bakanlığın İç Kontrol ve Ön mali kontrole yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,

10. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

MADDE 11-

a) Personel ve İç Hizmetleri

1. Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

2. Başkanlığımıza gelen Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin iç koordineyi sağlayarak ilgililere cevap vermek,

4. Başkanlığın Sivil Savunma hizmetleri ile iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

5. Başbakanlıkça yürürlüğe konulan tedbirlerle ilgili Bakanlığımıza verilen görevlerin koordinasyonunu sağlayarak iş ve işlemlerini yürütmek,

6. Başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporları ile Bakanlık Birimlerinden gelen haftalık faaliyet raporlarını konsolide ederek Başbakanlığa bildirmek,

7. Başkanlığın görev alanına giren soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek,

8. Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek,

9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

b) Evrak ve Arşiv Hizmetleri

1. Başkanlığın gelen ve giden evraklarının kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, evrakların ilgili Daire Başkanlıklarına havalesini yapmak ve teslimini sağlamak,

2. Giden evrakların ilgilisine göre posta işlemi için Bakanlık Kurum Evrak Şubesine teslimi ile Merkez Teşkilat birimlerine dağıtımını sağlamak,

3. Bakanlık birimlerince yayımlanan Genelgelere numara vermek ve bir örneğinin muhafazasını sağlamak,

4. Başkanlığın arşiv hizmetlerini yürütmek,

5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

c) Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri

1. Başkanlığın bütçesi ile ilgili harcamaları ve takipleri yapmak ve her türlü

    tahakkuk işlemlerini yürütmek,

2. Başkanlığın mutemetlik işlerini yürütmek,

3. Başkanlığın satın alma işlerini yürütmek,

4. Başkanlığın Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek,

5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

MADDE 12-Daire Başkanlıklarının; Daire Başkanlarını kendi arasında, bu yönergede belirlenmiş isimlerini veya görevlerini değiştirmeye, Başkanın teklifi üzerine ilgili Müsteşar Yardımcısı yetkilidir. Birim sorumlularını değiştirmeye ise ilgili Daire Başkanın teklifi üzerine Başkan yetkilidir.

 

MADDE 13- 12.10.2010 tarihli ve 11072 sayılı Onay ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 14-Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-Bu Yönerge hükümlerini Başkan yürütür.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2639 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim