• BIST 116.603
  • Altın 172,599
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 10 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 10 °C

Tıbbı Cihaz Hizmet ve Tıbbı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti Genelgesi

Tıbbı Cihaz Hizmet ve Tıbbı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti Genelgesi
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Tıbbı Cihaz Hizmet ve Tıbbı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti konulu Genelge yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Tıbbı Cihaz Hizmet ve Tıbbı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti konulu Genelge yayımlanmıştır;

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarca Tıbbı Cihaz Hizmet ve Tıbbı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespitihakkındaki Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-11143 19/10/2011

Konu: Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet

           Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti

 

...……….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE

2011/56

 

İlgi: 01.03.2010 tarihli ve 2010/11 Sıra Nolu Genelge.

 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarımızda vatandaş memnuniyetinin artırılması, hizmet kalitesinin daha üst düzeye çıkarılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasının en önemli etkenlerinden birisi de alım konusu işin yaklaşık maliyetinin gerçekçi ve piyasa şartlarına uygun olarak belirlenmesidir. 4734 sayılı Kanuna dayanılarak Kamu İhale Kurumu’nca yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yaklaşık maliyetin nasıl tespit edileceği ve dikkat edilecek hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8 inci maddesinde de;

İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

 

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

 

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler…” şeklinde hüküm yer almaktadır.

İlgide kayıtlı genelge hükümleri çerçevesinde alımına karar/izin verilen “Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları ile Tıbbi Hizmet Alımları”nın yaklaşık maliyet tespitinde; Bakanlığımıza bağlı bazı kurumlarca Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatların esas alındığı bilinmektedir.

 

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmelerde, yaklaşık maliyeti Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatların esas alınarak belirlendiği ihalelerde gerçekçi bir fiyat teklifinin verilmediği ve hizmetin daha ekonomik olarak alınmasının her zaman sağlanamadığı görülmüştür.

Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Hizmet Alımlarında yaklaşık maliyetin daha sağlıklı belirlenebilmesi için Bakanlığımıza bağlı kurumlar bundan sonra; alınacak hizmeti oluşturan iş gruplarını ve maliyet bileşenlerini dikkate alarak yaklaşık maliyet tespiti yapacaklardır.

 

Bu amaçla “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modül” geliştirilerek kurumlarımızın kullanımına açılmış olup, MR ve BT hizmet alımlarının yaklaşık maliyet tespitlerinde bu modül kullanılacaktır.

 

Hizmet alım süresi 6 aydan daha az süreli hizmet alımlarında anılan modül kullanılmadan da idarelerce yaklaşık maliyet hesaplanabilecektir. Kurumlarımız diğer tıbbi cihaz ve tıbbi hizmet alımlarının yaklaşık maliyet tespitinde; mezkûr yönetmelik hükmünde belirtilen yöntemlerden biri olan hizmeti oluşturan iş gruplarını ve maliyet bileşenlerini dikkate alarak yaklaşık maliyet tespiti yapabilecekleri gibi diğer yöntemleri dikkate alarak da yaklaşık maliyet tespiti yapabileceklerdir.

A. Modülün Kullanılması

1. Modül, Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemine entegre bir şekilde geliştirilmiş olup, kurumlarımız kendilerine daha önceden tanımlanan kullanıcı adları ve şifrelerle modülü kullanabileceklerdir.

2. Modüle aşağıda belirtilen maliyet bileşenlerini dikkate alarak idarece veriler girilecek ve girilen veriler doğrultusunda modül hesaplama yapacaktır.

3. İdareler tarafından modüle girilen verileri de içerecek şekilde modülden çıktı alınacaktır.

4. Alınan tüm çıktılar, idare tarafından yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla görevlendirilen kişiler tarafından imza altına alınacak ve yaklaşık maliyet hesap cetvelinin dayanağı olarak hesap cetvelinin ekinde yer alacaktır.

5. Modülün kullanımında yaklaşık maliyetin gizliliği esasına dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

6. Yaklaşık maliyetin gizliliği esası çerçevesinde modüle girilen veriler ve bu veriler doğrultusunda yapılacak hesaplamalar kullanıcı haricinde kişilerce görülmemekte ve sistemde herhangi bir şekilde kayıt altına alınmamaktadır. Bu nedenle girilen veriler ve bu veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalara ait çıktılar alınarak modülden çıkılması gerektiği unutulmamalıdır.

7. İhtiyaç duyuldukça kurumlarımız tarafından modüle yeniden veri girişi yapılarak hesaplamalar yapılabilecektir.

 

B. Maliyet Bileşenleri

Kurumun veya ihtiyacın özelliğine göre değişebilmekle beraber, MR ve BT hizmet alımlarının maliyet bileşenleri genel olarak aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır.

1. Hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların kullanım bedeli; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Geçici 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, ileri teknoloji ürünü yüksek maliyetli tıbbi cihaz teminlerinde yedi (7) yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenme yapmak mümkün hale gelmiştir.

 

Kurumlarımızın yedi (7) yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenme yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak kurumlarımızca belirlenen hizmet alım süresine bakılmaksızın ihale kapsamında talep edilecek cihazın/cihazların piyasa değeri 7’ye (yediye) bölünerek yıllık kullanım bedeli belirlenecektir. Belirlenen yıllık kulanım bedeli, kurumlarımızca belirlenen hizmet alım süresi de esas alınarak yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır.

Kurumlarımız cihaz/cihazların piyasa değerini fiyat araştırması yaparak belirleyeceklerdir. Ancak belirlenecek bu bedel modülde Bakanlıkça belirtilen cihaz/cihazların bedelini aşmayacaktır.

2. Hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların kurulum maliyeti; Cihazların kuruma kurulması halinde; taşınması, montaj yerinin hazırlanması, tefrişi, gerekiyorsa havalandırmanın yapılması, gerekli izinlerin veya ruhsatların alınması için yapılan harcamalar kısacası kurulum maliyetleri yükleniciler tarafından karşılanmaktadır. İdarece yapılacak fiyat araştırmaları neticesinde tespit edilen kurulum maliyetleri yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır. Ancak idarece belirlenecek kurulum maliyet bedeli cihaz başına 50.000-TL.’sını geçmeyecektir.

 

İlgi genelgede belirtildiği üzere kurum dışında kurulu olan cihazlardan hizmet satın alınacak ise kurulum maliyetlerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

3. Hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların finansman maliyeti; Hizmet alımında firma tarafından sağlanacak olan cihaz/cihazların temin edilebilmesi için firma tarafından katlanılan alternatif maliyetler finansman maliyeti olarak yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınacaktır.

 

Kurumlarımız, güncel kanuni faiz oranını (01.01.2011 tarihinden itibaren yıllık %9) geçmeyecek şekilde belirleyecekleri yıllık bir oran üzerinden hizmet alımının toplam süresini de dikkate alarak tespit edecekleri finansman maliyetini yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alacaklardır.

Güncel kanuni faiz oranına; "www.muhasebat.gov.tr" adresi "Mevzuat-Tebliğ-Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği" bölümünde yer alan "Tablo V-Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları"ndan ulaşılması mümkündür.

 

Finansman maliyeti aşağıdaki formüle göre tespit edilecektir.

AFM = {A x [1+(B/12)]n x (B/12)} / { [1+(B/12)]n - 1}

TFM = (AFM x n) - A

Formülde;

A= Cihaz/Cihazların Piyasa Değerini(TL),

B= İdarenin Belirleyeceği ve Güncel Kanuni Faiz Oranını Geçmeyen Yıllık

Oranı(%),

n= Toplam Hizmet Süresini(Ay),

AFM= Aylık Finansman Maliyetini,

TFM= Toplam Finansman Maliyetini,

İfade eder.

4. Hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların bakım-onarım maliyeti; Hizmetin süresine ve hizmetin alım miktarına göre idarece yapılacak fiyat araştırması sonucunda belirlenecek olan yıllık bakım-onarım (yedek parça dâhil) maliyeti, yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır.

 

BT hizmet alımlarında, tüp bedeli işletim maliyeti içerisinde ayrıca hesap edileceğinden cihaz/cihazların piyasa değerinin %5’ni geçmeyecek şekilde yıllık bakım-onarım (yedek parça dâhil) maliyeti belirlenebilecektir.

MR hizmet alımlarında ise soğutucu gaz ihtiyacı bakım onarım maliyeti kapsamında değerlendirilerek cihaz/cihazların piyasa değerinin %7’sini geçmeyecek şekilde belirlenebilecektir. Ancak açık MR sistemlerinde soğutucu gaz ihtiyacı bulunmadığından bu oran %5’i geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

5. İşletim Maliyetleri: Hizmetin sunulacağı cihaz/cihazların işletimi ile çekim için ihtiyaç duyulabilecek film, cd, kırtasiye, tıbbi sarf vb. malzeme giderleri ve diğer giderlerden oluşan işletim maliyeti; alınacak hizmetin miktarına bağlı olarak aşağıda belirtilen işletim maliyet unsurları çerçevesinde idarece belirlenerek yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır.

 

İlgide kayıtlı genelge gereği, kuruma kurulan tıbbi cihazın/cihazların işletilmesi için gerekli olan elektrik ve su hastane tarafından karşılanacağından bu giderler yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmayacaktır.

İşletim Maliyetleri;

 

a) BT Tüp Maliyeti; Çekim miktarı ve hizmet alım süresi de göz önünde bulundurularak değişmesi öngörülen tüp sayısına bağlı olarak BT tüp maliyeti yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınacaktır. Bir tüpün maliyeti, Malzeme Kaynakları Yönetim Sisteminde (MKYS) yer alan fiyatlar da esas alınarak idarece belirlenecektir.

 

Tüp maliyeti sadece BT hizmet alımlarının yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır.

 

Kesit sayısı, doğru şutlama yapılıp yapılmaması ve taşıma gibi faktörlere bağlı olarak belli aralıklarla tomografi cihazlarının tüplerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Kurumlarımız hizmet süresi boyunca cihaz başına her yıl için en fazla bir (1) tüp değiştirilmesini öngörebileceklerdir.

Ancak, kurulacak cihazın üzerinde belli bir süre kullanılabilecek tüpün bulunduğu ve hizmet alım süresi de dikkate alınarak her yıl için bir (1) tüp yerine daha az sayıda (Örneğin 36 aylık hizmet alımı için iki (2) öngörülmesi gibi.) tüp öngörülebilecektir.

Öngörülecek tüp sayısına bağlı olarak toplam tüp maliyeti idarece belirlenecektir. Toplam tüp maliyeti idarece belirlenen birim tüp fiyatının 12 (oniki) aya bölünmesi ve toplam hizmet süresine çarpılması sonucu bulunacak toplam maliyeti geçemeyecektir.

b) Film Maliyeti; MR ve BT çekimlerinin dijital ortamda takip edilip, saklandığı ve tamamının CD'ye veya filme basılmadığı sistemlerde film maliyeti önemli ölçüde düşmektedir. Bu nedenle toplam çekim içerisinde basılacak film âdeti esas alınarak film maliyeti hesaplanacaktır. Bir filmin maliyeti, MKYS’de yer alan fiyatlarda esas alınarak yapılacak fiyat araştırmaları çerçevesinde idarece belirlenecektir.

 

Toplam film adedi; MR hizmet alımlarında çekim başına ortalama 3 (üç) adet, BT hizmet alımlarında ise çekim başına ortalama 2 (iki) adet basıldığından hareketle hesaplama yapılacaktır.

PACS sistemi ile birlikte işletilecek hizmet alımlarında toplam çekimlerin filme basılma oranı toplam çekim sayısının %20’sini geçmeyecektir. PACS sistemi kurmak isteyen kurumlarımız bu sistemi görüntüleme hizmet alımı kapsamında firmalardan temin etmeyecek olup kendileri temin edeceklerdir.

c) Tıbbi Sarf Malzeme ve Kırtasiye Maliyeti; Bir çekimde ihtiyaç duyulacak olan enjektör, eldiven, CD, zarf, film dosyası gibi kullanılacak sarf malzemelerin maliyet hesabında, bir çekim için 1,00-TL’yi geçmeyecek şekilde MKYS yer alan fiyatların ortalama değeri esas alınarak idarece belirlenecek maliyet kullanılacaktır. Örneğin çekim başına 0,85-TL. gibi.

d) Taşıma Maliyeti; İlgi genelgede belirtildiği üzere kurum dışında kurulu olan cihazlardan hizmet satın alındığı durumlarda, hastane ile firmanın görüntüleme merkezi arasında hasta taşımasının firma tarafından gerçekleştirilmesi isteniyorsa buna ilişkin maliyetler taşıma maliyeti içerisinde değerlendirilecek ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınacaktır.

6. Hizmet verilmesi için istekliden istenecek ve ihale dokümanında nitelikleri ve sayısı belirtilen personel maliyeti; Bahse konu hizmet alımlarında mesaisinin tamamını idarede geçirecek olan, niteliği ve sayısı ihale dokümanında ayrıntılı olarak belirtilen personele yükleniciler tarafından ödenecek ücretler noktasında idarelerce genelde ihale dokümanında bir ücret öngörülmemekle birlikte; bu kişilerin brüt asgari ücretin altında olmamak üzere yükleniciye bir maliyetinin olduğu düşünülerek ihale dokümanında belirtilen niteliğe, sayıya ve hizmetin süresine göre belirlenecek olan personel maliyeti yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır.

 

Personel maliyeti; çekimi yapacak teknisyen maliyeti ile karşılama ve raportörlük hizmetlerini yürütecek sekreter maliyetinden oluşacaktır. Bu nedenle çekimi yapacak teknisyen ve sekreter dışında personel çalıştırılacağına dair ihale dokümanında bir düzenleme yapılmayacaktır. İhtiyaç duyulabilecek diğer personel (temizlik, güvenlik, sağlık personeli vb.) diğer hizmet alımları kapsamında çalıştırılan personel veya kurum personeli arasından idarece karşılanacaktır.

Raporlama dâhil hizmet alımı yapılacak ise, raporlama yapacak personelin niteliklerine yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılabilecektir. Ancak raporlama yapacak personelin maliyeti raporlama maliyetinin içinde yer aldığından bu personele ait ayrıca bir maliyet hesaplanmayacaktır.

Kurumun mevcut personel sayısı, mesai dışı çalışma, izinler vb. hususlar dikkate alınarak hizmet sunumunun kesintisiz yürütülmesi için cihaz başına azami 4 (dört) teknisyen ve 3 (üç) sekreter çalıştırılacağı öngörülebilecektir. Hizmet alımı kapsamında birden fazla cihazın kurulması veya MR ile BT hizmet alımının birlikte yapılması durumlarında personel sayısının cihaz başına değil hizmet gereklerine uygun şekilde gerçekçi belirlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Teknisyen maliyeti; ihale dokümanında istenilen nitelikler dikkate alınarak idarece bir maliyet belirlenecektir. İdarece belirlenecek olan bu maliyet, 4 yıllık sağlık bilimleri lisansiyeri mezunu olup, birinci derecenin dördüncü kademesinde (1/4) yer alan kamu personelinin brüt maaşı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak olan ek ödeme brüt tutarı toplamından fazla belirlenmeyecektir.

 

Sekreter maliyeti; ihale dokümanında istenilen nitelikler dikkate alınarak idarece bir maliyet belirlenecektir. İdarece belirlenecek olan bu maliyet, hizmet alımları kapsamında çalıştırılan kişilere öngörülecek ücretler hakkında Bakanlığımızca yayımlanan genelgeler çerçevesinde “Tıbbi Sekreterlik ve Tıbbi Dokümantasyon” mezunu olanlar için öngörülebilecek brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işverene maliyetinden fazla olmayacaktır.

Teknisyen ve sekreter maliyeti; brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan bir işçinin işverene maliyetinden az belirlenmeyecektir.

7. Raporlama Maliyeti: Hizmet alımı kapsamında çekimlere ilişkin raporlama hizmeti alınacaksa, raporlama maliyeti yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır.

 

İdarece fiyat araştırması yapılarak raporlama birim maliyeti belirlenecek ve belirlenecek birim maliyet üzerinden çekimlerin bir kısmının hastanenin personeli tarafından bir kısmının ise firma personeli tarafından raporlanabileceği hususları da dikkate alınarak toplam raporlama maliyeti tespit edilecektir. İdarece tespit edilecek raporlama birim maliyeti, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan konsültasyon işlem bedelini aşmayacaktır.

8. Sözleşme giderleri ve genel giderler; İhaleye katılan istekliler ile sözleşme imzalayan yüklenicilerin ihaleye katılım ve sözleşme imzalayabilmesi için çeşitli giderler (Geçici teminat ve kesin teminat maliyeti, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve sözleşmenin notere onaylattırılması halinde noter masrafları gibi) yaptığı ve bu giderlerini tekliflerine yansıttığı bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede kar hariç belirlenecek olan toplam tutarın %3’ü oranında sözleşme giderleri ve genel giderler yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınacaktır.

9. Firma karı; Sözleşme ve genel giderler ile finansman maliyeti dâhil edilmeden bulunacak toplam tutarın %10’u geçmeyecek şekilde idarece firma kar oranı belirlenecektir.

 

İdarece hazırlanacak olan teknik şartname doğrultusunda değişiklik arz etmekle birlikte genel olarak yukarıda sayılan maliyet bileşenleri doğrultusunda tespit edilen toplam yaklaşık maliyet alınacak toplam hizmet miktarına bölünerek birim yaklaşık maliyet tespit edilecektir.

C. Birim Yaklaşık Maliyetin Değerlendirilmesi

Tespit edilen birim yaklaşık maliyet, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan fiyatlarla (Bu fiyatlardan KDV, SHÇEK payı, Hazine Payı, Merkez Payı gibi giderlerin indirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.) kıyaslanarak hizmet alımına, belirlenen birim yaklaşık maliyet ile çıkılıp çıkılmayacağına karar verilecektir.

Belirlenen birim yaklaşık maliyetin Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan fiyatlara göre ekonomik olmaması durumunda; teknik şartnamede gerekli düzenlemeler (hizmet alımı kapsamında istenilecek olan cihazın niteliklerinin değiştirilmesi, istenilecek personel sayısının azaltılması, işin süresinin uzatılması gibi) yapılarak veya firma kar oranı düşürülerek yeniden birim yaklaşık maliyet tespiti yapılacaktır.

D. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

1. Bu genelge hükümleri çerçevesinde “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modülü” kullanılarak belirlenen birim yaklaşık maliyet bedeli, hiçbir şeklide Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV ve farklı nitelikteki diğer giderler (SHÇEK payı, Hazine Payı, Merkez Payı gibi giderler) indirilmek suretiyle bulunan fiyatların üstünde olmayacaktır.

2. Cihaz veya cihazların piyasa değeri ile işletim maliyetini oluşturan maliyet unsurları KDV hariç olarak esas alınacaktır.

3. Bu genelge doğrultusunda belirlenen yaklaşık maliyete göre ihalenin gerçekleştirilememesi durumunda, konu Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

4. İleri teknoloji ürünü yüksek maliyetli tıbbi cihaz teminine yönelik yapılan hizmet alımlarında sürenin mümkün olduğu ölçüde uzun (asgari 3 yıllık olması) tutulmasının hizmetin daha ekonomik temin edilmesinde önemli bir etken olduğu unutulmamalıdır.

5. Raporlama dahil alınan görüntüleme hizmet alımlarında ileride uzman personel atamasının yapılabileceği veya mevcut uzman personelin ayrılabileceği düşünülerek gerektiğinde iş artışının veya eksilişinin yapılabilmesi için, anılan hizmet alımlarında çekim ve raporlamanın ayrı iş kalemleri olarak belirlenmesi ve bu iş kalemlerine birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer verilerek birim fiyat teklif alınması gerekmektedir. Bu hususun diğer tıbbi cihaz ve tıbbi hizmet alımlarında da uygulanabileceği unutulmamalıdır.

 

E. Yürürlükten Kaldırma

05.06.2008 tarihli ve 2008/42 sıra nolu Genelgenin, “XV- TIBBİ CİHAZ HİZMET ALIMLARINDA FİYAT FARKI” başlığı altında yer alan hükümler bu genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kurumlarımız bundan sonra çıkacakları Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları ihalelerinde fiyat farkı hesaplamayacaklardır. İhale dokümanları bu yönde oluşturulacaktır.

Yapılan tüm açıklamalara bağlı olarak;

a) Bu Genelge ile getirilen yeni düzenlemelerin sözleşmeye bağlanmış ihaleleri kapsamadığının bilinmesi,

b) İlana çıkılmış ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler hususunda ise ilgili mevzuat dâhilinde ihale yetkililerince karar verilmesi,

c) Bu Genelgede yer alan açıklamaların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinde ve bu kanunlara dayanılarak Kamu İhale Kurumunca hazırlanan ikincil mevzuatta yapılacak değişikliklere aykırı hale gelmesi halinde geçersiz kalacağının bilinmesi,

 

Gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                         Bilgi:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)             Teftiş Kurulu Başkanlığına

İç Denetim Birimi Başkanlığına

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 8925 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim