• BIST 110.268
  • Altın 174,389
  • Dolar 4,0938
  • Euro 4,9967
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Bursa 28 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 25 °C

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu KPSS 2012/2 sonuçlarına ilişkin duyuru

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu KPSS 2012/2 sonuçlarına ilişkin duyuru
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından KPSS-2012/2 sonuçlarına göre kurum kadrolarına yerleşen adaylar için duyuru yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından KPSS-2012/2 sonuçlarına göre kurum kadrolarına yerleşen adaylar için duyuru yayımlanmıştır;

 

KPSS-2012/2 SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZ KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İÇİN DUYURU

 

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2012/2 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı (Başkanlığımız) teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. Ancak getirenlerin de belgeleri kabul edilecektir.

 

Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 

1. İnternet adresimizde yayınlanan 2012/2 KPSS Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle doldurulmuş ve silinti, kazıntı olmayan veya bilgisayarda doldurulmuş) aslı,

 

2. Adayın kendisine ait Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

 

3. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir Başkanlığımızca onaylı diploma sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, zayi belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylı sureti veya okulundan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti; eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylı sureti, (Noter tasdikli sureti getirilenlerin de belgeleri kabul edilecektir.)

 

4. Adayın kendisine ait 3 (üç) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olacak),

 

5. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı, Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Başkanlık Makamının 05/12/2012 tarih ve 23864 sayılı onayına istinaden 18/12/2012 Salı günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bizzat elden teslim etmeleri (atama işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesi ve evrak eksikliklerin tamamlanabilmesi için tercih sebebidir) veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (postadaki gecikmelerden kişi kendisi sorumludur, Başkanlığımız hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir) belirtilen tarihe kadar evraklarını ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır.

 

EVRAK TESLİM ADRESİ:

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK MAH. ADNAN SAYGUN CAD. NO:55 A BLOK 2. KAT ATAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SIHHİYE /ANKARA

 

UYARILAR: (Mutlaka Okuyunuz!)

 

1- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

 

2- Yerleştirmeleri, Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.) yapılıp, evrakını sehven Başkanlığımıza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden Başkanlığımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 

3- Başkanlığımız teşkilatında bir kadroya yerleştirilip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve Başkanlığımıza hiçbir belge sunulmadığından, adreslerine bilgi verilemeyecektir.

 

4- Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.

 

5- Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Başkanlığımıza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Başkanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

 

6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Başkanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın (personelin) göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)

 

7- Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)

 

8- Kurumumuz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Bakanlık ya da diğer bağlı kuruluşlar dâhil) herhangi bir sözleşmeli statüde (4/B, 4924, 399 ya da 4857 gibi) çalışanlardan isteyen aday, evraklarının incelenmesi neticesinde atanmalarına engel bir durum olmaması halinde, kadrolu atamaları yapılıncaya kadar şuan ki görevlerinde çalışabilirler. Ancak atamalarının yapılmasına müteakip istifa edeceklerdir.

 

9- Başkanlığımız emrinde sağlık hizmetleri sınıfında halen çalışmakta olup, KPSS-2012/2 Yerleştirme sonucunda Kurumumuza yerleşen personelin durumlarını bildirir ve yeni görev yerlerine atanmak istediklerine dair bir dilekçe ile başvurmaları yeterli olacaktır. Ancak atamalarının yapılıp yapılmayacağı mevzuat çerçevesinde incelenecektir.

 

10- Eş durumundan tayin talebinde bulunacak adayların yeni yerlerinde göreve başladıktan sonra, memuriyet mahallinden üstleri vasıtasıyla eş durumu belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde incelenecektir.

 

11- Kurumumuza son 1 yıl yerleşmiş ve ataması yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle atamaları iptal edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 

12- 2012 Lisans KPSS son başvuru tarihi olan 18 Nisan 2012 tarihinden önce lisans mezunu olan adayların KPSS’ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinden girmeleri mümkün bulunmadığından, üst öğrenimini gizleyerek KPSS’ye bir alt öğrenim düzeyinden giren adayların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir.

 

Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmeliğin "Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir." hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve askerlik durum belgeleri, Başkanlığımızca ilgili kurumlar arasında yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan gelecek cevaplara göre atanmaya hak kazananların atamaları yapılacak, atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Başkanlığımıza evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.

 

KPSS 2012/2 Yerleştirme sonuçlarına göre;

 

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler; http://personel.saglik.gov.tr/ adresinden,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,

 

Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

 

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

 

Duyuru Metninin aslı için tıklayınız

KPSS 2012 / 2 Başvuru Formu

Mal Bildirim Beyannamesi Örneği

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3050 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim