• BIST 110.932
  • Altın 174,417
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 26 °C
  • Antalya 24 °C
  • İzmir 26 °C

Vakıf üniversitelerine SGK sopası

Vakıf üniversitelerine SGK sopası
TBMM Sağlık Komisyonu raporunda muhalefet, vakıf üniversitelerinin hükümetin kontrolüne girmesine yol açabilecek yasa tasarısını eleştirdi.

SGK’nın ödemeleri geciktirmesiyle ekonomik krize girecek olan vakıf üniversitelerinin kolaylıkla kapatabileceği uyarısı yapıldı. Keyfi akademik unvanların önünün açıldığı kaydedildi

TBMM Sağlık Komisyonu vakıf üniversitelerinin hükümetin kontrolüne girmesine yol açabilecek yasa tasarısı ile ilgili raporunu hazırladı. Raporda yer alan muhalefet partilerinin şerhlerinde Anayasa’ya aykırılık uyarısı yapıldı. Vakıf üniversitelerinin siyasetin kontrolüne bırakıldığına dikkat çekildi.

İDARİ ÖZERKLİĞE AYKIRI

CHP’nin muhalefet şerhinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte mali borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu tespit edilen vakıf üniversitelerinin kapatılabilecek olmasını eleştirdi. Tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitelerinin ayakta kalabilmesinin hizmet ücretlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) zamanında ödenmesi ile mümkün olduğu dile getirildi.

SGK’nın ödemeleri geciktirmesinin vakıf üniversitelerini mali güçlük nedeniyle kapatılması için gerekçe oluşturabileceğine işaret edildi.
Vakıf üniversitelerinin hükümetin kontrolüne geçebileceğine vurgu yapılarak düzenlemenin, vakıf üniversitelerinin idari ve mali özerkliğini güvenceye alan Anayasa’nın 130. maddesine aykırı olduğu kaydedildi.

FAKÜLTELERE BAKANLIK KONTROLÜ

Tasarı ile Türkiye’deki tüm eğitim ve araştırma hastanelerinin Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültesine bağlandığına dikkat çekildi. Anadolu’daki tıp fakültelerinin çoğunun Sağlık Bakanlığı’nın denetimine gireceği ifade edildi.

Öğretim üyesi kadro atamalarının da bilimsel kurallara değil siyasi iradeye bırakıldığı vurgulandı. Tasarı ile lisans düzeyinde ikinci bir yüksek öğrenim yapan öğrencinin, katkı payı ve öğrenim ücretini yüzde elli fazlasıyla ödeyeceği dile getirildi. Milli Eğitim’de görevde yükselme ve unvan değişikliğinde yazılı sınavın yok sayılarak mülakat ile atamanın eşitlik ve şeffaflığa aykırı olduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTE KAPATILABİLECEK

Ge­le­cek ya­sa­ma yı­lın­da TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’na ge­ti­ri­le­cek olan 51 mad­de­lik ta­sa­rı­ya gö­re İs­tan­bul'da Tür­ki­ye Sağ­lık Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si adıy­la ye­ni bir dev­let üni­ver­si­te­si ku­ru­la­cak. Üni­ver­si­te­nin mü­te­vel­li he­ye­ti Sağ­lık Ba­ka­nı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı, rek­tör, ba­ka­nın se­çe­ce­ği bir üye ile Yük­sek Öğ­re­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan se­çi­len pro­fe­sör un­va­nı­na sa­hip bir üye­den olu­şa­cak. He­ye­tin baş­ka­nı Sağ­lık Ba­ka­nı ola­cak. Bir­lik­te kul­la­nım pro­to­ko­lü im­za­la­dı­ğı eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­ri, öğ­re­tim üye­si kad­ro­la­rı­nın tah­si­si ve kul­la­nı­mı ba­kı­mın­dan üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Ma­li borç­la­rı­nı öde­ye­me­ye­cek du­rum­da ol­du­ğu tes­pit edi­len va­kıf yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rı, ka­pa­tı­la­bi­le­cek. Dev­let üni­ver­si­te­le­rin­den va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­ne öğ­re­tim ele­ma­nı gö­rev­len­di­ril­me­si kal­dı­rı­la­cak.

KEYFİ AKADEMİK UNVANLARIN ÖNÜ AÇILACAK

MHP mu­ha­le­fet şer­hin­de Tür­ki­ye Sağ­lık Ens­ti­tü­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’na (TÜ­SEB) ve­ri­len yurtiçi ve yurtdı­şın­da şir­ket kur­ma yet­ki­siy­le, ba­kan­lı­ğın asıl amaç­la­rı­nın dı­şı­na çı­ka­rak ti­ca­ri fa­ali­yet­le­re ze­min ha­zır­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Aka­de­mik kad­ro­ya, key­fi ola­rak aka­de­mik un­van ve öz­lük hak­la­rı oluş­tu­rul­ma­sı­nın ko­lay­laş­tı­rı­la­ca­ğı kay­de­dil­di. Mu­ha­le­fet şer­hin­de şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “Ta­sa­rıy­la va­kıf üni­ver­si­te­le­rin­de ma­li ve ida­ri ko­nu­la­ra mü­da­ha­le edile­rek, bu üni­ver­si­te­le­rin YÖ­K’­ten ay­rı tu­tul­du­ğu açık­tır. YÖK, va­kıf üni­ver­si­te­le­ri üze­rin­de gö­ze­tim ve de­ne­tim ya­par­ken, ge­rek ol­mak­sı­zın ye­ni­den va­kıf üni­ver­si­te­le­riy­le ala­ka­lı dü­zen­le­me ge­ti­re­rek hu­zur­suz­luk oluş­tu­rul­mak­ta­dır.”

ÇETİN ÇİFTÇİ - BUGÜN GAZETESİ

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1676 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim