• BIST 110.932
  • Altın 175,097
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 10 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 16 °C

Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır;

 

 

1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

YÖNETMELİK

 

Sağlık Bakanlığından:

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLET
TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 13/8/1992 tarihli ve 21314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

j) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,

k) Tebliğ: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Sürekli hastane tedavisi gerektiren kronik hastalar ile hastanelerden tedavi ve kontrol için çağrılı olanlar, üniversite hastanesi de dahil tedavi gördükleri veya çağrılı oldukları hastaneye yeni sevk alınmaksızın çağrı evrakı ile başvurabilirler.

Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlar ile yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan yeşil kartlı hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde tedavisinin sağlanamaması ve uygun yoğun bakım yatağı bulunmaması halinde bu durumun sağlık tesisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından belgelendirilmesi kaydıyla hastanın tedavi edilebileceği ve uygun yoğun bakım yatağı bulunan özel sağlık tesisine hasta sevk edilir. Sevk işlemi Bakanlığa ait sağlık tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ile yapılır. Bu şekilde özel sağlık tesisinde verilecek sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi 16 ncı madde hükümlerine göre, tahakkuk işlemleri de 17 nci madde hükümlerine göre yapılır. Tahakkuk eden tutar sağlık hizmetini sunan ilgili özel sağlık tesisinin banka hesabına aktarılır.

Radyoterapi tedavisine ihtiyacı olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen Yeşil Kartlı hastaların, Yeşil Kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde radyoterapi merkezi bulunmaması halinde, bu durumun sağlık tesisi tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aynı il içinde hastanın tedavi edilebileceği radyoterapi merkezi bulunan özel sağlık tesisine hasta sevk edilir. Sevk işlemi Bakanlığa ait sağlık tesisince yapılır. Bu şekilde özel sağlık tesisinde verilecek sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi 16 ncı madde hükümlerine göre, tahakkuk işlemleri de 17 nci madde hükümlerine göre yapılır. Tahakkuk edecek tutar sağlık hizmetini sunan ilgili özel sağlık tesisinin banka hesabına aktarılır.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre sağlık hizmeti veren sağlık tesisleri, verdikleri sağlık hizmetleri karşılığında EK-Vte gösterilen şekle uygun fatura tanzim ederler.

Sağlık tesisleri tarafından, Yeşil Kart sahiplerine verilecek yataklı tedavi hizmetleri için gerekli olan tetkik, tedavi ve ameliyatlarda kullanılan her türlü tıbbi araç ve sarf malzemeleri ile ilaçlar, ilgili sağlık tesislerince karşılanarak faturaya dahil edilir. Söz konusu malzeme ve ilaçların alımı ile ilgili reçete ve benzeri belgeler Yeşil Kart sahibine veya yakınlarına verilmez.

Ayakta tedavi kapsamında reçete edilen tıbbi cihaz ve malzemelerden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bütün genel sağlık sigortalıları için sağlık yardımı kapsamına dahil edilmiş olanlarının bedeli, Tebliğde belirlenmiş olan ilk defa reçeteleme veya yenileme usul ve esasları aynı şekilde uygulanmak kaydıyla ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmakta olan birim fiyatları geçmeyecek şekilde Yeşil Kart sahipleri için de ödenir. Bu kapsamdaki tıbbi cihaz ve malzemelerin temini için Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunması gereken gerçek veya tüzel kişi satıcılar, söz konusu sözleşmelerinin kapsamına giren tıbbi cihaz ve malzemelerin bedelini, müdürlük ile ayrıca bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın reçetenin ait olduğu kişi adına Yeşil Kartı düzenleyen müdürlüğe fatura ederler. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapılmış olması şartına bağlanmamış tıbbi cihaz ve malzemeler ise, reçete düzenlenen kişi adına Yeşil Kartı düzenleyen müdürlük ile münhasıran sözleşme yapmış olan gerçek veya tüzel kişi satıcılar tarafından müdürlük adına fatura düzenlenmek suretiyle temin edilir. Bedeli ödenecek tıbbi cihaz ve malzemelerin bedelinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmakta olan birim fiyattan fazla olması durumunda, birim fiyatı geçecek şekilde ödeme yapılamaz. Gerçek veya tüzel kişi satıcılara, 18 inci maddeye göre ödeme yapılır.         

Diş tedavisi; sevk usulüne uygun olarak Bakanlık ve üniversitelere bağlı diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastanelerin diş ünitelerinde yapılır. Diş tedavisi kapsamında Tebliğde yer alan diş tedavileri yapılır.

Sağlık tesislerinin sundukları sağlık hizmetlerinin faturalandırılması ve fiyatlandırılması Tebliğ ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili düzenlemelerine göre yapılır.

Göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye göre renkli veya renksiz gözlük camları ve çerçeve bedelleri ile bunların yenilenme süreleri Tebliğ hükümlerine göre belirlenir. Gözlük cam ve çerçeveleri, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve müdürlük ile optik sözleşmesi imzalayan sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilir, bedelleri 18 inci maddeye göre ödenir. 

Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için Yeşil Kart sağlık karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılır. İlaçların reçetelere yazılımı ve eczaneden alınmasına ilişkin hususlarda Tebliğdeki usul ve esaslar uygulanır.

Reçete muhteviyatı ilaçlar, müdürlükle sözleşme yapan eczanelerden alınır ve bedelleri 18 inci maddeye göre ödenir. Eczanelerle yapılacak sözleşmeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen şartlar ve indirim oranı esaslarına göre yapılır.

15 inci maddede öngörülen sevk kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde yapılan muayene, tetkik, tahlil, pansuman hizmetleri bedelleri de bu Yönetmelik ve Tebliğ esasları kapsamında ödenir.

Doksan günün aşılmaması kaydıyla Yeşil Kartlı anne ve babanın yeni doğan bebeğinin her türlü tedavisi ile yine doksan günün aşılmaması kaydıyla acil tıbbi müdahale ve tedavi gerektirdiği için hastaneye yatırılan ve tedavi edilen hastaların hastanede yapılan tüm masrafları bu Yönetmelik kapsamında ödenir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Faturaların tahakkuku

MADDE 17 Yeşil Kart sahibine birinci basamak sağlık tesisleri tarafından ayakta tedavi kapsamında verilen sağlık hizmeti ile bu Yönetmeliğe göre Bakanlığa bağlı olmayan sağlık tesislerince verilen sağlık hizmeti karşılığı 16 ncı maddeye uygun olarak düzenlenen fatura, ilgili sağlık tesisi tarafından sağlık tesisinin bulunduğu müdürlüğe her ay sonu topluca verilir. Faturaların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği müdürlük bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından incelendikten sonra, toplam tedavi ücreti ödeme emri belgesine bağlanarak ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü veya mal müdürlüğüne gönderilir.

Yeşil Kart sahibine Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ayakta veya yatarak verilen sağlık hizmeti karşılığı 16 ncı maddeye uygun olarak düzenlenecek faturanın, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği sağlık hizmetini sunan sağlık tesisince incelendikten sonra, her ayın sonunda toplam tedavi ücreti ödeme emri belgesine bağlanarak ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü veya mal müdürlüğüne gönderilir.

Ayakta tedavi kapsamında yazılan ilaç ve gözlük reçete bedelleri ilgili eczane ve gözlükçüler tarafından; tıbbi cihaz ve malzeme bedelleri ilgili satıcılar tarafından, ayda bir fatura edilerek müdürlüğe teslim edilir. İlgili fatura ve ekli belgeler müdürlük tarafından incelendikten sonra fatura bedelleri ödeme emri belgesine bağlanarak ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü veya mal müdürlüğüne gönderilir.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar hariç olmak üzere yeşil kart verilen kişilerden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentlerine tabi sigortalı olarak çalışan ve bu çalışmalarından dolayı genel sağlık sigortası kapsamında olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanma tarihinden sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarının sona erdiği tarihe kadar bu çalışmalardan dolayı elde edecekleri gelirlerine bakılmaksızın Yeşil Kartları askıya alınır. Bu kişilerin Yeşil Kartları 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihi takip eden gün itibarıyla başvuru veya başka bir işleme gerek olmaksızın aktif hale getirilir. Aynı hanede bulunmakla birlikte bakmakla yükümlü olunan kişiler dışında kalan kişilerin Yeşil Kart hak sahipliği devam eder ve bu hak sahipliğinin sürdürülmesinde bu fıkra kapsamındaki çalışmalardan elde edilecek gelirler dikkate alınmaz. Yeşil Kartları askıya alınanlardan 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını yitirenlerin ise bu fıkra kapsamındaki çalışmalardan elde edilecek gelirler dikkate alınmaksızın Yeşil Kartları aktif hale getirilir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sayılanlar ile kamu kaynaklı meslek edindirme kurslarına katılanların kurs sürelerince Yeşil Kartları devam eder.

MADDE 6 Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 7298 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim