• BIST 90.186
  • Altın 235,379
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 31 °C
  • Antalya 30 °C
  • İzmir 36 °C

Mahkeme kararı: Valiler özel sağlık kuruluşlarını kapatamaz!

Av.Bülent Özer

MAHKEME KARARI : VALİLER  ÖZEL TIP MERKEZLERİNİ VEYA ÖZEL HASTANELERİ KAPATAMAZ…!

“…..Olayda , davaya konu 1 ay süreyle kapatma kararı Valilikçe verilmiş olup , yukarıda aktarılan yasal mevzuat uyarınca idari para cezası vermeye yetkili olan Valilerin faaliyetten men yönünde müeyyide uygulamaya yetkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. “

Bilindiği üzere  İl Sağlık Müdürlükleri bulunduğu il Valiliklerine bağlı olup , o ilde bulunan tüm sağlık kuruluşlarının faaliyetleri İl Sağlık Müdürlüklerinin denetimine tabidir.

Özel Hastane veya Özel Tıp merkezlerinin de faaliyetlerinin denetimleri Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılmakta olup , bu denetim sonucu verilen müeyyidelerin bazıları İLGİLİ ÖZEL TIP MERKEZİ VEYA ÖZEL HASTANENİN BİR BÖLÜMÜNÜN VEYA TAMAMININ KAPATILMASI SONUCU DAHİ OLABİLMEKTEDİR.

İl Sağlık Müdürlüğü , İl Valiliğine bağlı bulunduğundan dolayı da bu müeyyidenin uygulanması için Valilik makamının uygun görmesi ve OLUR’una bağlı bulunmaktadır.

Aşağıda sunmuş olduğum Ankara ….Bölge İdare Mahkemesi kararında çok önemli bir ayrıntıyı yakalamış bulunmaktadır.

Ankara Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü’ne) Açmış olduğum bir davada  , İl Sağlık Müdürlüğü’nün  Özel  bir Tıp Merkezinin FTR bölümünün bir ay süre ile kapatılması kararına karşın sayın yerel mahkeme önce YD vermiş ancak daha sonra bu kararını kaldırmış bulunmakta idi.

YD kararının kaldırılması üzerine Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiş ve yapılan itiraz sonucu Bölge İdare Mahkemesi aşağıdaki kararı vererek YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ DEVAMINA KARAR VERMİŞTİR. 

Karar özetle şu şekildedir ;

“……Valilik Olur’uyla “Özel ……………………Tıp Merkezi’nin ” 30 gün süreyle faaliyetinin durdurulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada ; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara …. İdare Mahkemesince verilen 24.01.2018 gün ve E : 2017/….. sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.;

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin” 31/1-h maddesinde sağlık kuruluşunun herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımının yasak olduğu kurala bağlanmış ;  Ek : 6 Müeyyide Formu 27.maddesinde bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin faaliyetinin 1 ay süreyle durdurulacağı belirtilmiş , açıklamalar bölümü  ğ) maddesinde idari para cezalarını vermeye Valiler , idari para cezaları düzenlemeleri ile tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma  cezalarını Sağlık Bakanlığı vermeye yetkilidir , hükmüne yer verilmiştir.

"…..Olayda , davaya konu 1 ay süreyle kapatma kararı Valilikçe verilmiş olup , yukarıda aktarılan yasal mevzuat uyarınca idari para cezası vermeye yetkili olan Valilerin faaliyetten men yönünde müeyyide uygulamaya yetkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. “

Bu durumda yetkili olmayan Vali tarafından tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Bu karar doğrultusunda Sayın İl Sağlık Müdürlükleri bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerdir bekleyip göreceğiz.

Tüm ilgililere saygılarımla sunarım…

 

Av.Bülent ÖZER
Özer Hukuk & Danışmanlık Ofisi
Adres : Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 229 20 76 Faks : 0312 229 20 96
GSM : 0535 260 61 97

avbulentozer@hotmail.com

 

 

T.C
ANKARA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
….. . İDARİ DAVA DAİRESİ

Y.D.İTİRAZ NO                            :  2018/…..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI)  : ………..SAĞLIK MEDİKAL İTH. İHR.SAN.VE TİC.A.Ş.

VEKİLİ                                 : Av.BÜLENT ÖZER

                                                Toros sokak No 7/5-Sıhhıye/ANKARA

                                                  Tel : 0312 229 20 76 – Gsm : 0535 260 61 97

KARŞI TARAF (DAVALI) : ANKARA VALİLİĞİ

VEKİLİ                                 : AV…………………..- Aynı yerde 

İSTEMİN ÖZETİ                 : Davacı şirket tarafından , 00.00.2017 tarih ve …………….0 barkod numaralı işlemle bildirilen , Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ in 31.maddesinin 1.fıkrasının (h)bendinde belirtilen ‘‘ Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim , yetkisi olmayan kişiler tarafından  kullanılamaz ’’ hükmüne aykırılık tespit edildiğinden bahisle ,anılan Yönetmelik’in Ek-6 Müeyyide  Formunun 27’nci maddesi gereğince 00.00.2017 tarihli Valilik Olur’uyla “Özel ……………………Tıp Merkezi’nin ” 30 gün süreyle faaliyetinin durdurulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada ;yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara …. İdare Mahkemesince verilen 24.01.2018 gün ve E : 2017/….. sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.   

                                   TÜRK MİLLETİ ADINA  

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesince  dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü :

Dava ; davacı tarafından ,Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 66/1-h bendine aykırılık nedeniyle aynı yönetmeliğin Ek:6 Müeyyide Formu 27.maddesi gereğince  Fizik Tedavi Ünitesinin faaliyetlerinin 1 ay süre durdurulması işleminin iptali istemiyle açılmıştır

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ‘nun 18.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Ek 11.maddesinde , ‘Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan  sağlık hizmeti hariç , ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler , bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır . Özel izne tabi hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açan veya buralarda verilecek hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları ,bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verilir.

Bakanlıkça belirlenen  kayıtları uygun şekilde tutmayan veya  bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya müdahale esaslarına ; personel, tıbbi cihaz ve donanım , bina ve hizmet birimleri , malzeme ile ilaç standartlarına uyulmaması hallerinde bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine kadar idari para cezası uygulanır

Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır ; üçüncü defa işlenmesinde ise sağlık kurum ve kuruluşunun ilgili bölümünün veya tamamının faaliyeti on güne kadar durdurulur . Aynı isim ve sahiplikte birden fazla sağlık kurum ve kuruluşu bulunması halinde idari yaptırımlar sadece ihlalin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu ile sınırlı olarak uygulanır

Bu maddede belirtilen idari para cezalarını vermeye Valiler , faaliyet durdurma cezasını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir . Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri yönünden Yüksekögretim kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca düzenlenir ’’ hükmü yer almaktadır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 31/1-h maddesinde sağlık kuruluşunun herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımının yasak olduğu kurala bağlanmış ;  Ek : 6 Müeyyide Formu 27.maddesinde bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin faaliyetinin 1 ay süreyle durdurulacağı belirtilmiş , açıklamalar bölümü ğ) maddesinde idari para cezalarını vermeye Valiler , idari para cezaları düzenlemeleri ile tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma  cezalarını Sağlık Bakanlığı vermeye yetkilidir , hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden , Ankara ‘da faaliyet gösteren “Özel ……………….Tıp Merkezine “ bir şikayet üzerine yapılan 00/00/2017 tarihli denetimde Fizik Tedavi Ünitesi biriminde doktor olmayan kişilerce uygulama yapıldığının tespiti üzerine bu bölümün  1 ay süreyle kapatılmasına karar verildiği ,davanın bu işleme karşı açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda , davaya konu 1 ay süreyle kapatma kararı Valilikçe verilmiş olup , yukarıda aktarılan yasal mevzuat uyarınca idari para cezası vermeye yetkili olan Valilerin faaliyetten men yönünde müeyyide uygulamaya yetkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda yetkili olmayan Vali tarafından tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNE ; yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara …. İdare Mahkemesince verilen …./01/2018 gün ve E: 2017/…….. sayılı kararın KALDIRILMASINA ; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi  güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin , dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ; 2577 sayılı yasanın 27.maddesi uyarınca ,…./03/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

       Başkan                  Üye                        Üye

…………………………..    ………………………    …………………………

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu yazı toplam 8967 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim