• BIST 115.450
  • Altın 166,641
  • Dolar 3,9399
  • Euro 4,8592
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Bursa 13 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 12 °C

Dünyaya örnek ilaç üretim tesisi

Dünyaya örnek ilaç üretim tesisi
Üretim tesislerinde katı, yarı-katı ve likit formlarda üretim yapıldığını belirten Abdi İbrahim (Teknik) Genel Müdürü Tevfik Bilge, “Modern ve çevre dostu teknolojiler kullanıyoruz” dedi.

Tür­ki­ye­’nin bir­çok sek­tör­de atak yap­tı­ğı son yıl­lar­da ilaç sek­tö­rün­de de Türkiye’yi dünya ça­pın­da tem­sil eden ilaç fir­ma­la­rı dik­kat çe­ki­yor. Esen­yur­t’­ta 87 bin metrekare alana ku­ru­lu te­sis­le­rin­de yıl­lık 352 mil­yon ku­tu ka­pa­si­te­siy­le üre­tim ya­pan Ab­di İbrahim Üre­tim Te­sis­le­ri, dün­ya­nın en son üre­tim tek­no­lo­ji­le­rin­den ya­rar­la­nı­la­rak 100 mil­yon do­lar ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çi­ril­di. Ka­tı, ya­rı-ka­tı ve li­kit form­lar­da üre­tim ya­pı­lan Ab­di İb­ra­him Üre­tim Te­sis­le­ri­’n­de, tüm üre­tim sü­reç­le­ri­nin ala­nın­da uz­man bir kad­ro ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü söy­le­yen Ab­di İb­ra­him (Teknik) Ge­nel Mü­dü­rü Tev­fik Bil­ge, “Ü­re­tim te­si­si­miz­de mo­dern ve çev­re dos­tu tek­no­lo­ji­ler kul­la­nı­yo­ru­z” de­di.

AB standartlarında kalite sistemi

2004 yı­lın­dan bu ya­na Av­ru­pa Sağ­lık Oto­ri­te­le­ri ta­ra­fın­dan onay­la­nan Ab­di İb­ra­him Üre­tim Te­sis­le­ri­’n­de kul­la­nı­lan tüm üre­tim ekip­man­la­rı­nın Cur­rent Glo­bal Ma­nu­fac­tu­ring Prac­ti­ces (cGMP) ve Cur­rent Glo­bal La­bo­ra­tory Prac­ti­ces (cGLP) ge­rek­li­lik­le­ri­ni kar­şı­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Bil­ge, “Te­sis­ler­de, Tür­ki­ye ve Av­ru­pa Bir­li­ği GMP stan­dart­la­rı­na uy­gun, tüm pay­daş­la­rın ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­yan ve sü­rek­li ge­liş­ti­ri­len bir ka­li­te gü­ven­ce sis­te­mi kul­la­nı­lı­yor. Hiz­met ver­di­ği sek­tö­re, in­san­lı­ğa ve dün­ya­ya kar­şı so­rum­lu­lu­ğu­nun bi­lin­cin­de olan Ab­di İb­ra­him, ge­le­cek­te ya­ra­ta­bi­le­ce­ği fay­da­nın da­ha da yük­sek ol­ma­sı için üre­tim sü­reç­le­rin­de çev­re­nin ko­run­ma­sı ve ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve­rim­li kul­la­nı­mı için yo­ğun ça­ba sarf edi­yo­r” de­di.

Ab­di İb­ra­hi­m’­in, 2005 yı­lın­da Çev­re Ko­ru­ma ve Am­ba­laj Atık­la­rı De­ğer­len­dir­me Vak­fı (ÇEV­KO) ile bir an­laş­ma im­za­la­ya­rak ürün am­ba­laj­la­rın­da ‘ye­şil nok­ta­’ kul­lan­ma hak­kı el­de et­ti­ği­ni söy­le­yen Bil­ge, Av­ru­pa ve AB­D’­de yay­gın bi­çim­de kul­la­nı­lan bu uy­gu­la­may­la bir­lik­te Ab­di İb­ra­hi­m’­in, ge­ri dö­nü­şüm yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ÇEV­KO de­ne­ti­min­de et­kin bir bi­çim­de ger­çek­leş­tir­me­ye baş­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Ab­di İb­ra­hi­m’­in, ener­ji ve­rim­li­li­ği ala­nın­da 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren bir di­zi pro­je ge­liş­ti­re­rek yıl­lık yüz­de 35 ener­ji ta­sar­ru­fu sağladığını be­lir­ten Bil­ge, “Bu ça­ba­la­rın so­nu­cun­da şir­ke­ti­miz, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün dü­zen­le­di­ği ‘Sa­na­yi­de Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Pro­je Ya­rış­ma­sı­’n­da, ‘E­ner­ji Ve­rim­li­li­ği En­düs­tri­yel Te­si­s’ ka­te­go­ri­sin­de bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü ka­zan­dı. Ya­pı­lan iyi­leş­tir­me­lerle 1.3 mil­yon Kwh ener­ji ta­sar­ru­fu gerçek­leş­ti­ril­di­” de­di.Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2636 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim