• BIST 11089.53
  • Altın 2539.161
  • Dolar 32.8321
  • Euro 35.6521
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Bursa 29 °C
  • Antalya 31 °C
  • İzmir 32 °C

2008 Sut'da Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2008 Sut'da Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Aktif eczacılar derneği tarafından 2008 Sut'ta Eczacıların dikkat etmesi gereken önemli konular maddeler halinde hazırlanmıştır.  

Aktif eczacılar derneği tarafından 2008 Sut'ta Eczacıların dikkat etmesi gereken önemli konular maddeler halinde hazırlanmıştır.  

6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
         (1) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.
         Katılım payı;
         İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında………………….. 3 YTL,
        Eğitim ve araştırma hastanelerinde………………………….. 4 YTL,
         Üniversite hastanelerinde …………………………………… 6 YTL,
        Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ……………………….. 10 YTL,
olarak uygulanır.
 9.1.2. Kurumca finansmanı sağlanacak bağışıklama hizmetleri;
(3) Pnömokok aşısı bedeli (polisakkarit); 2007SUT DAN FARKLI OLARAK 65 yaş ve üzerindeki kişilere rapor aranmaksızın beş yılda bir defa olmak üzere bedelleri ödenir. 
 (4) Hepatit A aşısı bedeli, Hepatit A seronegatif olan 1 yaş üzeri çocuklarda ve erişkinlerde; kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alanlarda hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde en fazla yılda iki kez ödenir.
 
KLASİK OVÜLASYON,IUI VE TÜP BEBEK TEDAVİLERİ DETAYLANDIRILMIŞ KLASİK OVÜLASYON 2 DENEM İLE SINIRLANDIRILMIŞ VE ÖDENECEK GONADOTROPİN 3000 IU VE KULLANILACAK OLAN Hcg 10000 IU OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.
 
10.1.2. İntra uterin inseminasyon (IUI)
2007 SUT DA KLASİK OVULASYON KRİTERLERİYLE BİR TUTULMUŞKEN.2008 DE TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN KRİTERLER GEÇERLİ KILINMIŞTIR.
 
(5) SUT eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.
(6) En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanacaktır.
 
    EN DİKKAT ÇEKİCİ HUSUS REÇETELERDE “MEDULLA TAKİP NUMARASI” BULUNMA ZORUNLULUĞU DUR. BU KONUDA EN AZINDAN BUGÜNE KADAR ALINMIŞ OLAN REÇETELERLE İLGİLİ SGK NIN BİR DÜZENLEME YAPMASINI BEKLİYORUZ.HALEN BİR ÇOK SAĞLIK KURULUŞU BU DURUMDAN HABERSİZ.
 
            (3) Sağlık raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde adının yazılması yeterli olacaktır.
(6) Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması ve bu durumun başhekimlik mührü ve ıslak imza ile onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.
 
            DİKKAT ! İLGİLİ MADDEDEN ANLAŞILDIĞI ÜZERE TEŞHİSLERDE DEĞİŞİKLİKLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK .
 
            ÖZELLİKLE BU METNE DİKKAT!ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.
 
            (6) Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür. Ancak SUT eki EK-2 Listesinde (*) yıldız işareti bulunan ilaçların haricinde yer alan ilaçların SUT eki EK-2 Listesinde belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı kullanım onayı aranmaz.
 
12.7.5. Botulismus toksini Tip A
 
(1) Botulismus toksini, ayaktan ve yatan hastalarda yalnızca;
a)-Göz adalesi fonksiyon felçleri bozuklukları,
 -Blefarospazm,
 -Hemifasiyal spazm,
 -Servikal distoni (spazmodik tortikollis),
 -EMG esnasında uygulanacak fokal distoni,
 -Erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite,
endikasyonlarında (sadece organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen olgularda…)         Bu endikasyonlar dışında bedeli ödenmez.
 
a) Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri
Eritropoietin ve darbepoietin preparatları sadece kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi endikasyonunda aşağıda belirtilen koşullarda Kurumca karşılanacak olup, diğer endikasyonlarda Kurumca karşılanmaz.
 
Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.
E) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan ilgili ilaçların 1X1 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Bu madde ile geçen dönem yaşanan belirsizlikler açıklanmış.
 
 
12.7.31 Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Ribavirin kullanım ilkeleri:
Kırım Kongo kanamalı ateşinde ribavirin, enfeksiyon hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları veya dahiliye uzman hekimince reçete edilmesi veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenecektir.
15. Eczanelerden ilaç temini
 
Acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan eczanelerden temin edilen ilaçların bedelleri Kurumca karşılanmaz.(acil halin ; dr tarafından hazırlanan tutanağa istinaden kurumun kabul etmesi şartıyla,..)
Bu şekilde temin edilen ilacın/ ilaçların, SUT’un (14) numaralı maddesinde belirtildiği şekilde kamu iskontosu ile %4,5 eczacı indirimi ve hasta katılım payı düşüldükten sonra, kalan kısım Kurum tarafından ilgiliye ödenecektir.
 
20.3.2. Hasta alt bezi;
2008 sut da birim fiyat belirtilmemiş.
20.3.5. Şeker ölçüm çubukları;
           2008 sut da birim fiyat belirtilmemiş.
18 yaşından küçüklere, yukarıda belirtilen ilgili adetler, yüzde elli oranında artırılarak uygulanır.
 d) Kan şekeri ölçüm çubukları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir. (2007 sut da “Kan şekeri ölçüm çubuklarının, sözleşmeli eczanelerce de hastanın kurumuna fatura edilmesi halinde bedelleri ödenir.” İfadesi güçlendirilmiş.)
 
25.2.2. Eczane faturalarının düzenlenmesi
 
Eczaneler tarafından, her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde sonlandırılır ve faturalandırılır.
a)           Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilerin reçetelerine ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere manuel,
b)           Sağlık yardımlarından yararlanmak için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayanlardan;
1)            Geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kâğıdı ile müracaat eden kişilerin reçetelerine ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (eczane provizyon sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar) manuel,
2)            “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen tıbben başkasının bakımına muhtaç kişilerin reçetelerine ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,
3)            Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tespit edilen kişilerin reçetelerine ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel,
4)            Acil haller nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin reçetelerine ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir) manuel,
5)            Koruyucu sağlık hizmetleri nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin reçetelerine ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (sadece koruyucu sağlık hizmeti bedelleri ödenir) manuel,
6)            Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlananların reçetelerine ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere (sadece analık sebebi ile sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir) manuel,
c) İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka reçetelerine ait faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere,
d) Yatan hasta reçeteleri, günübirlik tedavi reçeteleri ve uzman hekim raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,
e) Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,
f) SUT’un (1.2.4.) numaralı maddesinin b, c, ç, d, e, f, ve ğ bendlerinde ve (1.2.8.) numaralı maddesinde sayılan kişilerden T.C. kimlik numarası bulunmayıp sayılan maddelerde belirtilen Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere (MEDULA sisteminden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar manuel),
g) Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar,
ayrı ayrı üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar halinde düzenlenir.
Bu maddenin (a), (b) (c) ve (f) bendlerinde belirtilen reçeteler hariç olmak üzere; içeriğinde en az bir raporlu ilaç, kan ürünü veya hemofili ilacı bulunan reçeteler, ilgisine göre (d) veya (e) bendlerinde belirtilen reçete grubuna dâhil edilerek faturalandırılacaktır.
 
25.6. Ödeme işlemleri
(1) Sağlık hizmeti sunucularınca Kuruma teslim edilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre incelenerek mutabakata varılmış olan faturalara ilişkin ödenecek tutar, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun banka hesap numarasına ödenir. Ancak Kurumun “muhasebe birimince” fatura ekinde teslim alınan talep yazısında belirtilen; sağlık kurumunca temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ve yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarı, fatura teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenir. Sağlık kurumlarına yapılacak ödemelerde ödenmesi gereken tutardan, daha önce ödenmiş olan ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri düşülerek ödeme yapılır.
(2) 45 (kırkbeş) gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan faturalar için sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacaklarının % 75-90 oranındaki tutar, alacaklarından mahsuben 45 inci gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Sağlık kurumlarına, tahakkuk etmiş alacaklarının %75-90 oranındaki tutardan daha önce ödenmiş olan ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri düşülerek ödeme yapılır. Fatura ve eki belgelerin inceleme işlemleri 90 (doksan) gün içinde tamamlanır ve ödenmesi gereken tutardan daha önce ödenen toplam avans tutarı düşülerek geri kalan tutar ödenir. İnceleme sonucu fazla ödeme yapıldığının tespiti hâlinde; yapılan fazla ödeme sağlık hizmeti sunucusunun varsa Kurumdan alacağından mahsup edilir. Alacağının bu miktarı karşılamaması veya alacağının bulunmaması durumunda genel hükümlere göre tahsil edilir.
 
Yukarıdaki ifadelerdende anlaşıldığı üzere sağlık kurum ve kuruluşlarına hastaya kullandıkları ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri sgk tarafından 15 günde ödenecek,fakat aynı nitelikteki ürün olmasına rağmen eczanelere ilaç bedelleri yukarıda tafsilatıyla açıklandığı gibi iki ayrı taksitle ve avans usulüne göre 45 ve 90 ıncı günlerde ödenecektir.bu uygulamayla açıkça haksız bir rekabet ortamı oluşturulacaktır.
 
 AKTİF ECZACILAR DERNEĞİ
Bu haber toplam 2579 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim