• BIST 9814.19
  • Altın 2494.399
  • Dolar 32.3553
  • Euro 34.4531
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 28 °C

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
"2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 22 Ekim 2008 Çarşamba, 27032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 22 Ekim 2008 Çarşamba, 27032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA         Resmî Gazete         Sayı : 27032

 TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) (4.1.2) numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “infüzyonu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Palivizumab uygulaması” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – SUT’un (6.5.4) numaralı maddesinde yer alan “aile hekimi muayenelerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “acil sağlık hizmetleri ile (2.3) numaralı maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – SUT’un (8) ve (8.1) numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “8. Diş Tedavileri

             (1) Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.      

             (2) Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, maksillofasiyal travma ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan ya da damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar ile rutin tedavilerle başarılı olunamayan rezorbe alt-üst çene vakalarında (en az 2 en fazla 4 implant ile sınırlı kalmak koşuluyla) klasik protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak sağlık kurulu tarafından karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla SUT eki EK-7 Listesindeki tedavi bedeli ile implant malzemesi bedeli olarak (her ünite için) 90 YTL ödenir.

             (3) Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedelleri Kurumca ödenmez.

             8.1. Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri

             (1) Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde SUT eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi” (EK-7) ücretleri uygulanacaktır.

             (2) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümünün ilgili sözleşmeli resmi sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından yapılması/ hizmet alımı ile sağlanması halinde akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kron için (malzeme dahil) 11 YTL, alt-üst çene iskelet dökümü için (malzeme dahil) 43 YTL döküm işçilik ücreti sağlık kurumunun faturasında belirtilmek kaydıyla ödenir. Söz konusu işlemlerin, protez tedavisini yapan sağlık kurumları tarafından yapılmayarak mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca organize edilerek yaptırılması ve hastaya fatura düzenlenmesi halinde fatura bedeli yukarıda belirtilen fiyatları aşmamak kaydıyla hastalara ödenir. Bu işlemlerin serbest diş hekimliklerinde yaptırılması halinde, ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmez.”

             MADDE 4 – SUT’un (12) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) SUT’un (12.1.1) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan  “MEDULA takip numarası ve protokol numarası” ibaresi  “MEDULA takip numarası veya protokol numarası”  şeklinde değiştirilmiştir.

             b) SUT’un (12.1.2) numaralı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ihale” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve doğrudan alım” ibaresi eklenmiştir.

             c) SUT’un (12.1.3) numaralı maddesinin son fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla 31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir. SUT’un yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş SUT hükümlerine uygun olan sağlık raporları ise SUT’ta belirtilen süreleri boyunca geçerlidir.”

             ç) SUT’un (12.2) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “aynı dozda birden fazla formu olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “eşdeğer” ibaresi eklenmiştir.

             d) SUT’un (12.7.1) numaralı maddesinin sondan bir önceki fıkrasında yer alan “süresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ayrıca süre belirtilenler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

             e) SUT’un (12.7.2) numaralı maddesinin (b) bendinin üçüncü fıkrasında yer alan  “uzman hekim raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “, parenteral formları ise yalnızca psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna” ibaresi eklenmiştir.

             f) SUT’un (12.7.9) numaralı maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “biyopsi ile belgelenmiş” ibaresi çıkarılmıştır.

             MADDE 5 – SUT’un (13) numaralı maddesinin son fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             “Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaçların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; SUT eki EK-2/D Listesine giriş talebinden itibaren, “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu reçetelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden standart kamu iskontosu oranı uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi yapılacaktır. Bu ilaçlardan SUT eki EK-2 Listesi kapsamında olanlardan hasta katılım payı alınmaz.”           

             MADDE 6 – SUT’un (14.1) numaralı maddesine üçüncü fıkra olarak “Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre imalatçı/ithalatçı indirimi ile % 3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden Tebliğ eki EK-2/D Listesinde gösterilen imalatçı/ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 7 – SUT’un (19) numaralı maddesinde yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

             a) SUT’un (19.7.2) numaralı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından ayaktan hastalar için sadece ortopedik, nörolojik, pediatrik ve el rehabilitasyon işlemleri, yatan hastalar için bunlara ilave olarak kardiak ve pulmoner rehabilitasyon işlemleri fatura edilebilir.

             (2) Rehabilitasyon uygulamaları fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin gözetiminde fizyoterapistler tarafından uygulanmış olmalıdır.

             (3) Bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi gözetiminde aynı anda en fazla 2 hastaya rehabilitasyon işlemi uygulanabilir.”

             b) SUT’un (19.8) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             “Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşlarında genetik branşı veya diğer branşlarca istenilerek Kuruma fatura edilen SUT eki EK-8 Listesinde yer alan genetik tetkiklere ait bedellerin ödenebilmesi için; tetkiklerin (immünoloji-genetik tetkikleri hariç)  genetik hastalıklar tanı merkezi ruhsatı/ geçici çalışma izin belgesi olan (sitogenetik, moleküler genetik, biyokimyasal genetik ruhsatlarından hangisi veya hangilerine sahipse o tetkikleri yapmak üzere) sağlık kurum veya kuruluşunda, “Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetmeliği”ne göre genetik tanı merkezi sorumlusunun niteliklerine haiz olan kişiler tarafından yapılmış olması gerekmektedir.” 

             MADDE 8 – SUT’un (20.2.1) numaralı maddesinin (a) bendinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ihale” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve doğrudan alım” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 9 – SUT’un (24) numaralı maddesinde yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

             a) SUT’un (24) numaralı maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “medikososyal birimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri” ibaresi eklenmiştir.

             b) SUT’un (24.1) numaralı maddesinin ikinci fıkrası çıkarılmıştır.

             c) SUT’un (24.2.2.2) numaralı maddesine “Tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin hastalara temin ettirildiğinin tespiti halinde ilaç ve/veya tıbbi malzemeler için Kurumca ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir.” cümlesi ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

             d) SUT’un (24.2.2.5) numaralı maddesi “Hastanın taburcu olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı branşta; 15 gün içerisinde yapılan muayeneleri, 15 inci günden sonra yapılan ilk kontrol amaçlı muayenesi ve bu muayeneler sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler tanıya dayalı ödeme işlem fiyatına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 10 – SUT’un (27) numaralı maddesine birinci cümle olarak “Kurum, bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri genelge ile duyurur.” ibaresi eklenmiştir.            

             MADDE 11 – Bu Tebliğin ekinde yer alan (1) numaralı liste, SUT ekine “EK-1” olarak ilave edilmiştir.

             MADDE 12 – SUT eki EK-2/A Listesinde, bu Tebliğ eki (2) numaralı Listede belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             MADDE 13 – SUT eki EK-2/B Listesinin 39 uncu maddesinde yer alan “L-Aspartat” ibaresinden sonra gelmek üzere “parenteral formları” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 14 – SUT eki EK-2/D Listesine yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

             a) Bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer alan ilaçlar SUT eki EK-2/D Listesine eklenmiştir.

             b) SUT eki EK-2/D Listesinde bu Tebliğ eki (4) numaralı listede yer alan değişiklikler yapılmıştır.

             MADDE 15 – SUT eki EK-5/C Listesinde yer alan “211.700”, “211.800” ve “211.802” kod numaralı işlemlerin “F” sütununda yer alan “***” ibareleri çıkarılmıştır.

             MADDE 16 – SUT eki EK-8 Listesinde yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

             a) “E” sütunu listeden çıkarılmıştır.

             b) “801.591” kod numaralı işlemin “AÇIKLAMA” başlıklı bölümünde yer alan “en fazla yılda iki kez” ibaresi çıkarılmıştır.

             c) “4436” sıra numarasında yer alan “Gaitada gizli kan aranması (tarama amaçlı)” işleminin kodu “905.932” olarak değiştirilmiştir.

             d) “702.760” kodlu işleminin açıklama kısmındaki “Nöropsikolojik test bataryası ile faturalanmaz” ibaresi çıkarılmıştır.

             e) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı doğrultusunda fiyat değişikliği yapılan kodlar ve yeni fiyatlar, bu Tebliğ ekinde yer alan (5) numaralı listede belirtilmiştir.

             f) “612651”, “612710”, “612720”, “612730”, “612740”, “612760”, “612770”, “612810”, “612820”, “612830”, “612840”, “612850” ve “612860” kod numaralı işlemlerin “AÇIKLAMA” başlıklı bölümleri bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             g) “610.820” kod numarası ile yer alan “ESWT” işleminin “AÇIKLAMA” başlıklı bölümüne “Sadece epin calcanei, plantar fasiit, epikondilitler ve calsifik tendinitlerde kullanılabilir. Diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile birlikte fatura edilemez.” ibaresi eklenmiştir. 

             ğ) “701.610”, “701.620”, “701.650”, “701.690”, “701.720” ve “701.730” kod numaralı işlemlerin “AÇIKLAMA” başlıklı bölümüne “spor hekimi” ibaresi eklenmiştir.

             h) “7.5. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON” başlığı altında yer alan “Fizik tedavi uygulamaları” başlıklı kısmın “AÇIKLAMA” bölümüne “701.740, 701.770, 701.830, 701.880, 701.890, 701.900, 701.910, 701.950, 701.960, 701.970, 701.990 kod numaralı işlemler, spor hekimleri tarafından yapılması halinde de faturalandırılabilir.” ibaresi eklenmiştir.

             ı) “7.5. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON” başlığı altında yer alan “Hidroterapi-Balneoterapi” başlıklı kısmı “AÇIKLAMA” bölümüne “702.030, 702.040, 702.080 kod numaralı işlemler, spor hekimleri tarafından yapılması halinde de faturalandırılabilir.” ibaresi eklenmiştir.

             i) “7.5. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON” başlığı altında yer alan “Rehabilitasyon uygulamaları” başlıklı kısmı “AÇIKLAMA” bölümüne “702.130, 702.140, 702.170, 702.210, 702.230, 702.270, 702.310, 702.400, 702.410, 702.490 kod numaralı işlemler, spor hekimleri tarafından yapılması halinde de faturalandırılabilir.” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 17 – SUT eki EK-8/B Listesinin (2) numaralı maddesinin (d) bendi, “PET raporlaması nükleer tıp uzmanlarınca yapılır. PET ile birlikte tanısal BT yapılması halinde BT raporlaması radyoloji uzman hekimince yapılır.” şeklinde değiştirilmiş ve SUT eki EK-8/C Listesinin (107), (108) ve (109) sıra numarasında yer alan kodlar listeden çıkarılmıştır.

             MADDE 18 – SUT eki EK-9 Listesinde yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

             a) Listenin sonunda yer alan “NOT: Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde sadece yanında (*) işareti olan paket işlemler uygulanacak ve faturalandırmada bu listede yer alan bu fiyatlara %10 ilave edilecektir.” ibaresi çıkarılmıştır.

             b) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı doğrultusunda fiyat değişikliği yapılan kodlar ve yeni fiyatları bu Tebliğ ekinde yer alan (7) numaralı listede belirtilmiştir.

             c) “P915001, P915011 ve P915021” kod numaralı işlemlerin “İŞLEM ADI” başlıklı bölümlerinde yer alan “ayaktan” ibareleri çıkarılmıştır.

             d) “P612651”, “P612710”, “P612720”, “P612730”, “P612740”, “P612760”, “P612770”, “P612810”, “P612820”, “P612830”, “P612840”, “P612850” ve “P612860” kod numaralı işlemlerin “AÇIKLAMA” başlıklı bölümleri bu Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 19 – SUT eki EK-10/B Listesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) Bu Tebliğin ekinde yer alan (9) numaralı listedeki branşlar ve ödenecek bedeller, SUT eki EK-10/B Listesine eklenmiştir.

             b) SUT eki EK-10/B Listesinde uzmanlık kodu değişen uzmanlık dalları ve yeni kodlar, bu Tebliğ eki (10) numaralı listede belirtilmiştir.

             MADDE 20 – Bu Tebliğin (2) numaralı maddesi, (4) numaralı maddesinin (ç) bendi, (5) numaralı maddesi, (7) numaralı maddesinin (a) bendi, (9) numaralı maddesinin (d) bendi, (10) numaralı maddesi, (16) numaralı maddesinin (e) ve (g) bentleri, (18) numaralı maddesinin (b) bendi, (19) numaralı maddesinin (a) bendi bu Tebliğin yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 1/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 21 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Listeler İçin Tıklayınız

Liste 1

Liste 6

Liste 2

Liste 7

Liste 3

Liste 8

Liste 4

Liste 9

Liste 5

Liste 10

Bu haber toplam 9103 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim