• BIST 107.015
  • Altın 172,213
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 19 °C

2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası

2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası ilanı yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası ilanı yayımlanmıştır;

 

Dönem tayini başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 21/12/2011 tarihi Çarşamba günü başlayıp, 27/12/2011 tarihi Salı günü saat 17.00’de sona erecektir.

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne göre 2012 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamaları yapılacaktır.

1- Dönem tayini başvuruları; Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://personel.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 21/12/2011 tarihi Çarşamba günü başlayıp, 27/12/2011 tarihi Salı günü saat 17.00’de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dolduracakları 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya Sağlık Grup Başkanlığına veya notere onaylatmak suretiyle APS veya bir kargo şirketi ile en geç 02/01/2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Müracaat evrakları Bakanlık Genel Evrak Şubesine 02/01/2012 tarihinden sonra giriş yapan ve belgelerini göndermeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.

2- İstihdam Planlama Komisyonu’nun 16/08/2011 tarihinde yapılan toplantısında 2011 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.
2011 Yılı Eylül döneminde bu kısıtlama kapsamında bulunanların ayrılışları 45 (kırkbeş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

Birinci paragraftaki kısıtlama 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır.

3- İkinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

2011 Yılı Eylül Dönemi Kurum içi Naklen Atama sonucu 45 (Kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması re’sen iptal edilenlerin, 2011 Yılı Eylül Dönemi Kurum içi Naklen atama Kurası ilan metninin 11. maddesinin b bendi gereğince Van ilinde görev yapan personel hariç olmak üzere 2012 yılı Ocak Dönemi Kurum içi Naklen Atama kurasına müracaatları kabul edilmeyecektir.

4- a) 632 sayılı KHK gereği sağlık hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanan personelden 2012 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına 27/12/2011 tarihi itibarı ile bulundukları ilde bir yıl süre ile aralıksız olarak Bakanlığımız kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bir yıllık süreden sayılmayacaktır.

b) Döner sermaye kadrolarında çalışanlar, sadece döner sermaye kadrolarında açılan münhal yerlere, Genel bütçe kadrolarında çalışanlar da sadece genel bütçe kadroları için açılan münhal yerlere müracaat edeceklerdir. Aksi halde müracaatları kabul edilmeyecektir.

5- 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum içi Naklen Atama kurası birim bazında (nokta tayin) ilan edilmiştir.

6- Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 27/12/2011 tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Bakanlığımız kadrosunda fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

7- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/07/2011 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

a) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01/07/2011 tarihi itibariyle yeniden gözden geçirilerek 16/01/2012 tarihinde PBS’den ilan edilecek ve 16/01/2012 tarihinden 19/01/2012 tarihi saat 17:00’ye kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.
b) Alınan itirazlar 23/01/2012 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS’den ilan edilecektir.
c) Yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

8- 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 02/01/2012 –17/01/2012 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.

9- İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 17/01/2012 tarihinde ilan edilecektir. 17/01/2012 tarihinden 19/01/2012 tarihi saat 17:00’ye kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 19/01/2012–23/01/2012 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazlar ile ilgili sonuçlar 23/01/2012 tarihinde ilan edilecektir.

10- Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 02/01/2012 tarihinden sonra gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-a) 2011 yılı Ocak, Haziran ve Eylül dönemleri kurum içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin Van ilinde görev yapan personel hariç olmak üzere 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) 2012 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirmesi yapılan personelden 45 (Kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması re’sen iptal edilenlerin, Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20. ve 21. Maddeleri hariç olmak üzere bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaklardır.
c) 27/12/2010 tarihinden sonra Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29 uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden, Van ilinde görev yapan personel hariç olmak üzere atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
d) Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
e) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel 2012 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi naklen Atama Kurasına müracaat edebilecektir. Ancak, Kurada yerleşen bu personelin atamasının yapılabilmesi için kuranın son başvuru tarihi olan 27/12/2011 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmesini feshetmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
f) 27/12/2011 tarihi itibariyle; Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden veya herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
g) Stratejik personel (uzman tabip ve tabip) dışındaki çalışanların, kadrolarının bulunduğu ilde açılan münhal yerlere müracaatları halinde dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kabul edilse dahi atamaları yapılmayacaktır.
h) Kuraya başvuran personelden başvurusu Bakanlığımızın Genel Evrak Şubesine ulaşanlardan başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderecekleri iptal talep dilekçeleri 17/01/2012 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine gelenlerin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.

12-Kuraya başvurdukları tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri bitenlerin, ilgili Sağlık Müdürlüğünden 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

13- Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda, 26/01/2012 tarihi Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.

14- Yerleştirme sonuçları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden (http://personel.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

15- Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İlgili Genelge için tıklayınız

Münhal Kadrolar aşağıdadır;

Uzman Tabipler

Pratisyen Tabipler

Diş Tabipleri

Eczacı

Diğer Sağlık Personeli

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 8357 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim