• BIST 107.015
  • Altın 172,213
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 19 °C

2016-1 Erteleme Hakkında Genel Yazı

2016-1 Erteleme Hakkında Genel Yazı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016-1 erteleme hakkında genel yazı yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 25029274-20499-1093-21-171   04/02/2016
Konu: Erteleme

GENEL YAZI
2016/1

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 21/12/2015 tarihli. 2015/466 sayılı Kararında:

"Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı. Siirt ilinin Eruh ilçesi. Mardin ilinin Nusaybin. Derik ve Dargeçit ilçeleri. Muş ilinin Varto ilçesi. Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde; ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince.

1 Aralık 2015 - 29 Şubat 2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapmak zorunda oldukları başvuru sürelerinin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar uzatılması. 31 Mayıs 2016 tarihine kadar (31 Mayıs 2016 dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına.

1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 tarihine kadar (29 Şubat 2016 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitlerinin, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2016 tarihine kadar ertelenmesine. I Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 döneminde 5510 sayılı Kanunda belirtilen zamanaşımı sürelerinin işlememesine,

Ayrıca, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlendirmeden yararlanan işverenler bakımında, bu durumun ihlal nedeni sayılmamasına.

1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve Ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesine:

Oy birliği ile karar verildi."

Denilmektedir.

Buna göre. yukarıda belirtilen tarihler arasında Kurumumuza karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülükler/verilmesi gereken bilgi ve belgeler, yapılacak başvurular konusunda yürütülecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

İkamet adreslerinin tespitinde, işverenler için işyeri tescil kayıtları, sigortalılar ile genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ise Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri esas alınacaktır.

A-Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

Sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 1 Aralık 2015 -29 Şubat 2016 tarihleri arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin verilme süresinin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar u/atılması, söz konusu aylar ile ilgili yukarıda belirtilen yükümlülüğün 31 Mayıs 2016 tarihine kadar (31 Mayıs 2016 dahil) yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmaması.

İş kazaları nedeniyle 1 Aralık 2015 - 29 Şubat 2016 tarihleri arasında işverenler tarafından Kuruma verilmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formlarının 31 Mayıs 2016 tarihine kadar (31 Mayıs 2016 dahil) verilerek yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmaması,

yönünde işlem yapılması gerekmektedir.

İşverenlerin bu sürelerde kağıt ortamında verdikleri söz konusu bildirim veya formlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalara aykırı şekilde uygulanan idari para cezaları, komisyon kararı ile kaldırılacaktır. Ayrıca, idari para cezalarına itiraz ve ödemeler hususunda Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne ait 22/01/2016 tarih ve 437816 sayılı Genel Yazının 6 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılacaktır.

B- Sağlık Aktivasyon İşlemleri

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı ile adı geçen il ve ilçelerde ikamet eden genel sağlık sigortalılarının 29 Şubat 2016 ve öncesi aylara ait prim borçları 31 Ağustos 2016 tarihine kadar (31 Ağustos 2016 dahil) ertelendiğinden:

a) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun.

1- 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıların.

2- Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalıların.

3- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup, 5434 sayılı Kanun uyarınca ilgilerini devam ettirenler ve isteğe bağlı prim ödeyen sigortalıların.

4- 60 inci maddesinin  birinci  fıkrasının (d)  bendi  kapsamındaki genel  sağlık sigortalılarının,

Mart 2016 ve sonraki aylara ilişkin prim borçlarını yasal süresinde ödemeleri kaydıyla.

b) 5510 sayılı Kanunun,

1- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların.

2- Ek 5 ve Ek 6 nci maddeleri kapsamındaki sigortalıların.

3- 60 inci maddesinin birinci  fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ise,

Mart 2016 ve sonraki aylara ilişkin olarak 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunmaması şartıyla.

29 Şubat 2016 tarihi ve öncesi aylara ait borçları dikkate alınmaksızın; 31 Ağustos 2016 tarihine kadar (31 Ağustos 2016 dahil) Kurumumuz sağlık hizmetlerinden faydalandırılması sağlanacaktır.

Yukarıda adı geçen il ve ilçelerde ikamet eden genel sağlık sigortalıları ile Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı alt bendine göre bakmakla yükümlü olduğu kişiler için. gerekli inceleme yapıldıktan sonra sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince ekte yer alan Sağlık Belgesinin 2 (iki) nüsha olarak yukarıda belirtilen süreler için düzenlenmesi, bu belgenin bir nüshasının sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince dosyasına takılması, diğer nüshasının ise sağlık hizmet sunucularına müracaat ettiklerinde kullanmaları için ilgililere teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgeyle sağlık hizmet sunucuları tarafından muayene ve tedavi sağlanacaktır.

C-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik İşlemleri

3201 sayılı Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde tahakkuk ettirilen borç tutarının, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödeneceği öngörülmüştür.

08.06.2011 tarihli 2011/48 sayılı Genelgenin İkinci bölümünün "1.4 Yazılı istekte bulunmak" başlığı altında "Borçlanma için belgelendirme ve tahakkuk eden borcun üç ay içinde ödenme mecburiyeti dikkate alındığında. Kurumun yazılı bildirisine rağmen eksik bilgi, beyan ve belgelerini üç ay içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri durdurularak. borçlanmanın geçersiz olduğu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Bu durumda olanların borçlanma işlemleri alınacak yeni bir Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesine göre sonuçlandırılacaktır. Söz konusu üç aylık sürenin belirlenmesinde ilgili yazının Kurumdan çıkış tarihi esas alınacaktır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler ile söz konusu Yönetim Kurulu Kararı gereğince. 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı sürelerini borçlanma talebinde bulunup, adı geçen il ve ilçelerde ikamet edenlerden:

- Kurumumuzca talep edilen eksik bilgi, beyan ve belgeleri üç aylık Kurumumuza ibraz etme süresi 1 Aralık 2015- 29 Şubat 2016 tarihleri arasında dolanların, eksik bilgi. beyan ve belgelerinin Kurumumuza ibraz etme süresi 31 Mayıs 2016,

Tebliğ edilmiş borç tutarının üç aylık ödeme süresi 1 Aralık 2015- 29 Şubat 2016 tarihleri arasında dolanların, borç tutarını ödeme süresi ise 31 Ağustos 2016 tarihine kadar (bu tarihler dahil) uzatılacak ve bu süreler içerisinde yapılan ödemeler ve gönderilen belgeler süresi içerisinde gerçekleştirilmiş işlem olarak kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda açıklandığı şekilde yapılmasını rica ederim.

EK:  1- Sağlık Belgesi (1 sayfa)
        
2- Yönetim Kurulu Kararı

İsmail YILMAZ
Kurum Başkanı a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM
Gereği:                                    Bilgi:
Merkez ve Taşra Teşkilatına       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Yazının aslı ve ekleri için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3170 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim