• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 23 °C

3. dönem toplu sözleşmenin ek ödemeye ilişkin hususları

3. dönem toplu sözleşmenin ek ödemeye ilişkin hususları
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 3. dönem toplu sözleşmenin ek ödemeye ilişkin hususları yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 88701720/010.07.02
Konu : 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Ek
           
Ödemeye İlişkin Hususları

DAĞITIM YERLERİNE

23 Ağustos 2015 tarihli ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”nin Üçüncü Bölümünde yer alan Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmede yer alan ek ödemeye yönelik hükümleri Kurumumuzca 01/01/2016 -31/12/2017 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

A- 2. Dönem Toplu Sözleşmede Yer Almış ve 3. Dönem Toplu Sözleşme de Yer Alan Maddeler:

1- Toplu Sözleşmenin "Performans puanı" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ilave edilir." hükmü uyarınca;

Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı entegre ilçe hastaneleri ve toplum sağlığı merkezleri bünyesinde hizmet veren B Tipi acil sağlık hizmetleri istasyonlarında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilecektir.

2- Toplu Sözleşmenin "112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır" hükmü uyarınca;

Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı entegre ilçe hastaneleri ve toplum sağlığı merkezleri bünyesinde hizmet veren B Tipi acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personele (sözleşmeli personel dahil) ek ödeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısı esas alınarak performansa dayalı ek ödeme hesaplanacaktır.

3- Toplu Sözleşmenin "Ek ödeme" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 8-(1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz." hükmü uyarınca;

209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarının altında kalanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinde öngörülen net tutar kadar ödeme yapılacaktır.

Örneğin l inci derecedeki bir pratisyen hekim ile diş hekimine 2016 Ocak ayı itibariyle yapılacak ek ödemeye ilişkin tablo aşağıdadır. (Gelir Vergisi %15 olarak alınmıştır)

toplu-sozlesmenin-ek-odemeye-iliskin-hususlari-1.jpg

Toplu sözleşme uyarınca döner sermaye sabit ödemesi (DSSÖ), 375 sayılı KHK Ek 9 uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarının altında olamayacağından, öncelikle 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine göre döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı hesaplanacaktır. DSSÖ net tutarı 375 sayılı KHK Ek 9 uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarı ile kıyaslanarak aradaki net fark tutarı bulunacaktır. Bulunan net fark tutarının brüt ek ödeme tutarı belirlenecek ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak ilgiliye ödeme yapılacaktır.

toplu-sozlesmenin-ek-odemeye-iliskin-hususlari-2.jpg

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere performansa dayalı ek ödeme yapılırken mahsup edilecek tutarın belirlenmesinde 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine göre hesap edilen brüt tutar ile 375 sayılı KHK Ek 9 uncu maddesine göre fark olarak ödenen brüt ödeme tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

4- Toplu Sözleşmenin "Vekalet durumunda ek ödeme" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır" hükmü uyarınca;

Şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahı esas alınacaktır.

5-Toplu Sözleşmenin "Fark ödemesi" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 10-(1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.” hükmü uyarınca;

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödemeden yararlanan personelin, ay (dönem) sonunda almış olduğu net ödeme tutarının (maaş + sabit ek ödeme + performansa dayalı ek ödeme), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı ile kıyaslanması ve net ödeme tutarının az olması halinde aradaki farkın personele ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda hakedişi oluşan personele söz konusu hakedişin (net fark tutarının) brüt tutarının belirlenmesi (gelir vergisi ve damla vergisi yüklenmiş tutar) ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak hakedişin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca aylık fark ödemesi kapsamında döner sermaye bütçesinden yapılan ödemenin süregelen gelir vergisi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

6- Toplu Sözleşmenin "Özellik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 12-(1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelden (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir" hükmü uyarınca;

Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarında çalışan personelin ek ödemesi, mesai saatleri içinde çalışılan süreler için kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısı, mesai saatleri dışında çalışılan süreler için ise özellik arz eden birimler için öngörülen hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısı esas alınarak hesaplanacaktır.

7- Toplu Sözleşmenin "Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi" başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 13-(1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin aynı birimlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır" hükmü uyarınca;

Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı entegre hastaneleri bünyesinde 209 sayılı Kanunda sayılan özellikli birimlerden herhangi birisinin bulunması halinde bu birimlerde görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) ek ödeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısı esas alınarak ek ödeme hesaplanacaktır.

8- Toplu Sözleşmenin "B Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 14-(1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonları için de uygulanır" hükmü uyarınca;

Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı entegre ilçe hastaneleri ve toplum sağlığı merkezleri bünyesinde hizmet veren B Tipi acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personele (sözleşmeli personel dahil) Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %40'ı oranında ek puan verilecektir.

9- Toplu Sözleşmenin "Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 15-(1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re’sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır" hükmü uyarınca;

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı personeline yapılacak ek ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Bakanlık taşra teşkilatı personeli ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı (laboratuvarlar dahil), Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında fiilen görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında bulunan personele yapılacak ek ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen28/11/2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte geçici görevlendirilen personele görevlendirildiği Bakanlığımız kurum veya kuruluşu tarafından ek ödeme yapılacağı düzenleme altına alınmıştır.

a) Toplu Sözleşme hükmü uyarınca re’sen geçici görevlendirilen tabip dışı personele, öncelikle geçici görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ek ödeme yapılacaktır.

b) İlgili dönemde personele asıl kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından da ek ödeme hesaplanacak olup, asıl kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından hesaplanan ek ödemenin geçici görevlendirildiği kurum/kuruluş tarafından yapılan ek ödemeden daha düşük gerçekleşmesi halinde personele kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

c) Personele ilgili dönemde asıl kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından hesaplanan ek ödemenin geçici görevlendirildiği kurum/kuruluş tarafından yapılan ek ödemeden daha yüksek gerçekleşmesi halinde ise aradaki fark tutarı kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından ilgili personele ödenecektir.

B- 3. Dönem Toplu Sözleşme ile Yeni Eklenen Maddeler:

10- Toplu Sözleşmenin “Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna Bağlı Entegre Hastanelerin Özellik Arz Eden Birimlerinin Hizmet Alanı Kadro Unvan Katsayıları” başlıklı 20 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 20- (1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır” hükmü uyarınca;

Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı entegre ilçe hastanelerinin özellik arz eden birimlerinde görev alan ve hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50’nin altında bulunan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanacaktır.

11-Toplu Sözleşmenin “Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 21-(1) Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %5'i oranında ek puan verilir” hükmü uyarınca;

28 Kasım 2014 tarihli 29189 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (o) bendi birlikte değerlendirildiğinde; Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan personelden çevre sağlığı denetimi, tütün denetimi ve piyasa gözetimi denetimi yapanlara aşağıda yer alan tabloda belirtilen oranlarda ek puan verilecektir. Söz konusu denetim görevlerinden herhangi iki görevin aynı personel tarafından yerine getirilmesi halinde yüksek olan ek puan uygulanacaktır.

Örneğin: Halk Sağlığı Müdürlüğünde piyasa gözetim ve denetiminde görevli bir personelin aynı zamanda tütün denetimine görevlendirilmesi halinde hesaplama yüksek olan ek puan (10) üzerinden yapılacaktır.

toplu-sozlesmenin-ek-odemeye-iliskin-hususlari-3.jpg

12-Toplu Sözleşmenin “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görevli personele döner sermaye ek ödemesi” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 23- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı "yüzde 180" olarak uygulanır” hükmü uyarınca;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) yapılacak ek ödemelerde “yüzde 150” olan tavan ek ödeme oranı “yüzde 180” olarak uygulanacaktır.

13-Toplu Sözleşmenin “Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanun inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez.” hükmü uyarınca;

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılan personele Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak ödemelerde, bir ayda en fazla 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri çalışılmış gün kabul edilerek “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmeksizin aktif çalışma gün katsayısı hesap edilecektir.

14-Toplu Sözleşmenin “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 30-(1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibareleri "yüzde 170" olarak uygulanır” hükmü uyarınca;

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan personel için söz konusu maddenin ikinci fıkrasında "yüzde 150" olarak belirtilen ek ödeme oranı “yüzde 170” olarak uygulanacaktır. Ancak yukarıda yer alan ve 2 inci ile 12 inci madde kapsamına giren personele bu maddelerde kendileri için belirlenen oranlar uygulanacaktır.

15-Toplu Sözleşmenin “Kadro unvan katsayısı” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 33- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları, 0,05 puan eklenmek suretiyle uygulanır” hükmü uyarınca;

28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan “Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Merkez Laboratuvarları Personelinin Hizmet Alanı Kadro Unvan katsayıları” tablosunda belirtilen tabip dışı personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,05 puan eklenmek suretiyle uygulanacaktır.

Ancak 10. maddede belirtilen ve entegre ilçe hastanelerinin özellik arz eden birimlerinde görevlendirilen personelin hizmet alanı kadro unvan katsayısı “0,50” olarak uygulanacağından söz konusu personele ayrıca “0,05” puan ilavesi yapılmayacaktır.

C- Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar Maddesi (Geçici personele ek ödeme):

16-Toplu Sözleşmenin “İkinci Kısım Birinci Bölüm Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar Maddesi” başlıklı 24 ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 24-(1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz." hükmü uyarınca;

01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında görev alan personele yalnızca 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecektir.

Döner sermaye ek ödemesine yönelik iş ve işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3959 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim