• BIST 116.603
  • Altın 172,599
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 7 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 11 °C

4/B'li için örnek iş sonu tazminatı hesaplaması

4/B'li için örnek iş sonu tazminatı hesaplaması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 üncü maddesi ( B ) bendine bağlı olarak kamuda sözleşmeli olarak çalışan kişilerin iş sözleşmelerinin feshi durumunda iş sonu tazminatının ödenmesinin esasları, ödenecek tahmini tutarlar nedir? Gelen talepler üzerine b

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 üncü maddesi ( B ) bendine bağlı olarak kamuda sözleşmeli olarak çalışan kişilerin iş sözleşmelerinin feshi durumunda iş sonu tazminatının ödenmesinin esasları, ödenecek tahmini tutarlar nedir? Gelen talepler üzerine bu konuyu ele almaktayız.

 

1- KAPSAM.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4 (B) bendinde;

-Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)

-Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenler; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlar, kadrolu istihdamın mümkün olmadığı hallerde tabip veya uzman tabipler; Adli Tıp Müessesesi uzmanları;Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları; ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi ka­mu ida­re­le­rin­de ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personel de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilebilmektedirler.

2- DAYANAK

a)

 

Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2005/9245

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/7/2005 tarihli ve 13494 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Madde 1 — 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri ile 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri ikinci fıkra hükmü dışındadır."

Madde 2 — Aynı Esasların 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50'sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Madde 3 — Aynı Esasların 9 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır."

Madde 4 — Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4 ( B ) bendi;

“Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.”

 

3- İŞLEMLER

a) Bakanlar Kurulu Kararı Madde 2’de; hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatının ödenme esasları tespit edilmiştir.

İş sonu tazminatının ödenmesinde;

 

- Hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınmaktadır.

- Esas alınan unvanın hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel esas alınmaktadır.

- Emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre ikramiye hesaplanmaktadır.

- Hesaplanan tutar emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemektedir. ----5434 sayılı Kanuna göre ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarı 2010 yılı ikinci yarısı için 2.488 TL. olarak hesaplanmıştır.---

- Hesaplanan l yıllık tutar çalışılan her tam hizmet yılı için iş sonu tazminatı olmaktadır.

- Daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmamaktadır.

- İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmemektedir.

- Ölüm halinde, iş sonu tazminatı tutarı, ölenin kanuni mirasçılarına ödenmektedir.

 

 

b) Örnek Hesaplamalar Sonucu iş sonu tazminatı tutarları;

Örnek 1- 12 yıl 3 aylık hizmet süresi olan Mühendis personelin 2010 yılı ikinci yarısı için memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında emsal devlet memurunun emekli ikramiyesi ne olur?

-Emsal mühendis devlet memurunun derece kademesi 4/1, ek göstergesi 1600,

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı tam yıl üzerinden yapıldığından 12 tam yıl sürenin tutarı 14.193 TL.

Örnek 2- 9 yıl 10 aylık hizmet süresi olan Çevre Mühendisi personelin 2010 yılı ikinci yarısı için memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında emsal devlet memurunun emekli ikramiyesi ne olur?

-Emsal mühendis devlet memurunun derece kademesi 5/1, ek göstergesi 1300,

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı tam yıl üzerinden yapıldığından 9 tam yıl sürenin tutarı 10.612 TL.

Örnek 3- 14 yıl 4 aylık hizmet süresi olan öğretmen personelin 2010 yılı ikinci yarısı için memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında emsal devlet memurunun emekli ikramiyesi ne olur?

-Emsal öğretmen devlet memurunun derece kademesi 5/3, ek göstergesi 900,

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı tam yıl üzerinden yapıldığından 14 tam yıl sürenin tutarı 15.992 TL.

 

Örnek 4- 17 yıl 10 gün hizmet süresi olan memur, santral memuru gibi genel idare hizmetleri sınıfında sayılabilecek görevlerde bulunan personelin 2010 yılı ikinci yarısı için memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında emsal devlet memurunun emekli ikramiyesi ne olur?

-Emsal lise mezunu devlet memurunun derece kademesi 5/2, ek göstergesi bulunmamaktadır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı tam yıl üzerinden yapıldığından 17 tam yıl sürenin tutarı 18.540TL.

Örnek 5- 11 yıl hizmet süresi olan garson, hizmetli gibi yardımcı hizmetler sınıfında sayılabilecek görevlerde bulunan personelin 2010 yılı ikinci yarısı için memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında emsal devlet memurunun emekli ikramiyesi ne olur?

-Emsal lise mezunu devlet memurunun derece kademesi 5/2, ek göstergesi bulunmamaktadır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı tam yıl üzerinden yapıldığından 17 tam yıl sürenin tutarı 18.540TL.

Örnek 6- 16 yıl hizmet süresi olan bilgisayar programcısı (Mühendis) personelin 2010 yılı ikinci yarısı için memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında emsal devlet memurunun emekli ikramiyesi ne olur?

-Emsal lise mezunu devlet memurunun derece kademesi 3/2, ek göstergesi 2200,

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı tam yıl üzerinden yapıldığından 16 tam yıl sürenin tutarı 22.424 TL.

memurlar.net

Bu haber toplam 2804 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim