• BIST 112.244
  • Altın 174,629
  • Dolar 4,0286
  • Euro 4,9868
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 22 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 24 °C

62. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlan Metni ve İsim Listesi

62. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlan Metni ve İsim Listesi
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 62. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası İlan Metni ve İsim Listesi yayımlandı.

62. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

a) Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.

b) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler kura günü internet adresinde ilan edilecektir.

c) Tebligat yerine geçecek ilan, internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur.

d) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.

A-GENEL ESASLAR:

1- DHY atamaları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’ lilerin atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3-  DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.

4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.

5- DHY’ yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.

6- DHY süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

7- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

8-  Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını;

a) Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; çalıştıkları kurum amirine veya notere, diğer adaylar notere onaylatacaklar,

b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini onaylatılan tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.

9- Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

10- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

11- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)

B-DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) MAZERET DURUMU (EŞ ve SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI:

1- Mazeret nedeniyle atama talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık)   Kurası’ na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.

2- Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası başvuru formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (*) ile birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge gönderenler, hatalı başvuru formu olanlar ile mazereti uygun görülmeyenler “A-GENEL ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.

3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere başvurularını yapacaklardır.

DAHA ÖNCE 3359 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER İÇİN

C)- 43. Madde Kapsamı Mazeret Durumu (6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesinden yararlanmak isteyenlere ait) Kurası Başvuru Esasları:

1-3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına eklenen 6514 Sayılı Kanunun 43. maddesi “ Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar Devlet Hizmeti Yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar.” hükmü gereği kapsam dahilindeki adaylar;

a) 2014/6918 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olan iller (Ek-1 sayılı liste) ile Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan 5. ve 6. grup ilçelere (Ek-2 sayılı liste) bağlı yerleşim yerlerinde evvelce 3359 Sayılı kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olup bu kuraya tabi olanlar PBS üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde başvurabileceklerdir.

2-Başvurusunu yapan adaylar PBS üzerinden alacakları kura başvuru formunun çıktısını imzalayarak, Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge gönderenler, hatalı başvuru formu olanlar ile mazeret durumu uygun görülmeyenler “A-GENEL ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.

3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere başvurularını yapacaklardır.

-Eş veya Sağlık mazeretine müracaat edenlerden aynı zamanda 43. Madde Mazeret Durumu kapsamında bulunan adaylar istekleri dahilinde her iki mazerete müracaat edebilecekler ve her iki mazerete ait belgelerini yukarıdaki esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.

(*) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:

a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar

1- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,

2- Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden Komisyon tarafından alınacaktır, ancak yakın bir tarihte evliliği gerçekleşmiş ve henüz MERNİS’ te evli olduğuna dair kaydı bulunmayanlar noter onaylı evlenme cüzdanı örneği,

3- Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini   gösterir   fakülte   sekreteri   veya   ilgili   başhekimlik   imzalı   belge   göndereceklerdir.

(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilmelidir.)

b-Sağlık Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;

1-Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,

2-Gönderilen sağlık raporu başvuru sahibine ait ise Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi Komisyon tarafından MERNİS üzerinden alınacaktır. Sağlık raporu başvuru sahibinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ise bu kişilere ait T.C Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan dilekçesi göndereceklerdir.

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

Mal Bildirim Formu

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Durum Belgesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)

LÜTFEN DİKKAT!

Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.

 

EK-1

13/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6918 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

İLİN ADI

BAĞLI OLAN YERLEŞİM YERİ

Adıyaman

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Ağrı

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Ardahan

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Artvin

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Batman

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Bayburt

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Bingöl

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Bitlis

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Diyarbakır

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Elazığ

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Erzincan

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Erzurum

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Gümüşhane

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Hakkari

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Iğdır

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Kahramanmaraş

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Kars

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Malatya

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Mardin

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Muş

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Siirt

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Sivas

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Şanlıurfa

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Şırnak

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Tunceli

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Van

İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

 

EK-2

KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN SOSYO-EKONOMİK
GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINDA YER ALAN 5. VE 6. GRUP İLÇELER

 

SIRA

İL ADI

İLÇE ADI

1

ADANA

ALADAĞ

2

ADANA

FEKE

3

ADANA

KARAİSALI

4

ADANA

SAİMBEYLİ

5

ADANA

TUFANBEYLİ

6

AFYONKARAHİSAR

HOCALAR

7

AKSARAY

AĞAÇÖREN

8

AKSARAY

GÜLAĞAÇ

9

AMASYA

GÖYNÜCEK

10

AMASYA

HAMAMÖZÜ

11

AYDIN

KARPUZLU

12

BALIKESİR

BALYA

13

BALIKESİR

KEPSUT

14

BARTIN

ULUS

15

BURSA

BÜYÜKORHAN

16

ÇANKIRI

KIZILIRMAK

17

ÇANKIRI

YAPRAKLI

18

ÇORUM

BAYAT

19

ÇORUM

BOĞAZKALE

20

ÇORUM

LAÇİN

21

ÇORUM

MECİTÖZÜ

22

ÇORUM

ORTAKÖY

23

ÇORUM

UĞURLUDAĞ

24

DENİZLİ

ÇAMELİ

25

DÜZCE

YIĞILCA

26

GAZİANTEP

ARABAN

27

GAZİANTEP

KARGAMIŞ

28

GAZİANTEP

YAVUZELİ

29

GİRESUN

ÇAMOLUK

30

GİRESUN

ÇANAKCI

31

GİRESUN

DERELİ

32

GİRESUN

GÜCE

33

GİRESUN

YAĞLIDERE

34

HATAY

ALTINÖZÜ

35

HATAY

HASSA

36

ISPARTA

SÜTÇÜLER

37

KARABÜK

EFLANİ

38

KARABÜK

OVACIK

39

KARAMAN

SARIVELİLER

40

KASTAMONU

AZDAVAY

41

KASTAMONU

DOĞANYURT

42

KASTAMONU

HANÖNÜ

43

KASTAMONU

İHSANGAZİ

44

KASTAMONU

PINARBAŞI

45

KASTAMONU

ŞENPAZAR

46

KAYSERİ

SARIZ

47

KIRIKKALE

SULAKYURT

48

KIRŞEHİR

AKÇAKENT

49

KIRŞEHİR

AKPINAR

50

KIRŞEHİR

ÇİÇEKDAĞI

51

KİLİS

ELBEYLİ

52

KİLİS

MUSABEYLİ

53

KİLİS

POLATELİ

54

KONYA

AHIRLI

55

KONYA

ÇELTİK

56

KONYA

HALKAPINAR

57

KONYA

TAŞKENT

58

KONYA

YUNAK

59

KÜTAHYA

ASLANAPA

60

MANİSA

SELENDİ

61

NEVŞEHİR

ACIGÖL

62

NİĞDE

ALTUNHİSAR

63

NİĞDE

ÇAMARDI

64

NİĞDE

ÇİFTLİK

65

ORDU

AKKUŞ

66

ORDU

ÇAYBAŞI

67

ORDU

GÖLKÖY

68

ORDU

GÜRGENTEPE

69

ORDU

İKİZCE

70

ORDU

KABATAŞ

71

ORDU

KORGAN

72

OSMANİYE

SUMBAŞ

73

SAMSUN

ASARCIK

74

SAMSUN

AYVACIK

75

SAMSUN

SALIPAZARI

76

SAMSUN

VEZİRKÖPRÜ

77

SİNOP

DİKMEN

78

SİNOP

DURAĞAN

79

SİNOP

ERFELEK

80

SİNOP

SARAYDÜZÜ

81

TOKAT

ALMUS

82

TOKAT

ARTOVA

83

TOKAT

SULUSARAY

84

TOKAT

YEŞİLYURT

85

YOZGAT

AYDINCIK

86

YOZGAT

ÇEKEREK

87

YOZGAT

KADIŞEHRİ

88

YOZGAT

SARAYKENT

 

 

62. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

25 Mart 2015 Çarşamba – 27 Mart 2015 Cuma Saat 18:00’ a kadar

P.B.S. üzerinden 43. Madde Kapsamı Mazeret ve Mazeret (Eş ve Sağlık) başvurularının yapılması

2

01 Nisan 2015 Çarşamba Saat 18:00’ a kadar

43. Madde Kapsamı Mazeret ve Mazeret (Eş ve Sağlık) başvuru formları ve belgelerinin son geliş tarihi

3

20 Nisan 2015 Pazartesi

43. Madde Kapsamı Mazeret, Mazeret (Eş ve Sağlık) durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin ilanı

4

20 Nisan 2015 Pazartesi – 22 Nisan 2015 Çarşamba Saat 18:00’ a kadar

P.B.S üzerinden tüm adaylar için tercih başvurularının yapılması

5

28 Nisan 2015 Salı Saat:18:00’ a kadar

Tüm adayların tercih başvuru evraklarının son geliş tarihi

6

30 Nisan 2015 Perşembe

KURA TARİHİ

(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

 

 

İsim Listesi

 

Uzman Tabip İsim Listesi 

Pratisyen Tabip İsim Listesi 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 12174 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim