• BIST 10679.98
  • Altın 2455.718
  • Dolar 32.9337
  • Euro 35.2874
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 22 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 28 °C

6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları

6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları konulu 2015-8 sayılı genelge yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 71266071.206.05.12/ 104 10/02/2015
Konu : 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi
kapsamındaki kuruluşların borçları

GENELGE
2015 –8

1-Genel Açıklamalar

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“a) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine ve/veya bağlı kuruluşlarına veya köye dönüşen belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçlarının bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla işlemiş olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli unsurunun toplamı herhangi bir faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacak uygulanmaksızın bu idarelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesindeki esaslar dâhilinde ve 6360 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası da dikkate alınmak suretiyle tahsil edilir. Bu bent kapsamına giren alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanmış olan ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

b) 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla (a) bendinde belirtilen idarelere devredilen borçları dışında kalan ve anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen diğer kamu idarelerine devredilen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden hesaplanarak ilgili kamu idaresinden tahsil edilir.

c) Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır.

ç) Bu fıkra kapsamına giren borçlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.”

Dördüncü fıkrasında;

“a) Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında uygulanmaz.

b) Bu maddenin bir, iki, üç ve altıncı fıkralarında geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Anılan fıkralara göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.”

Beşinci fıkrasında; “Bu madde kapsamındaki alacaklar ile bu Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.”

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, tüzel kişiliği sona eren mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin, büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşların borçlarının 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasına göre borçlunun genel bütçe vergi gelirleri paylarından kesilmek suretiyle tahsil edilmesi gerektiğinden bu kapsamdaki borçların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren kuruluşların borçları ile ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2-Kapsama Giren Borçlu Kuruluşlar

6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren;

a- Mahalli idareler (il özel idaresi, belediyeler ve köyler) ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b- Mahalli idare birlikleri ve bunlara bağlı kuruluşlar,

bu madde kapsamında değerlendirilecektir.

3-Kapsama Giren Borçların Türü ve Dönemi

6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında borç türü ayrımına gidilmediğinden borçlu kuruluşun tüzel kişiliğin sona erdiği 30/03/2014 ve öncesine ait her türlü borçları bu kapsamda değerlendirilecektir.

Buna göre,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan;

-Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

-Damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, sosyal yardım zammı,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası,

-Emeklilik keseneği, kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet alacağı, ek karşılık primi, emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-temsil-görev tazminatı,

-Kira, fazla ve yersiz ödemeler ile rücuan alacaklar ile takip ve mahkeme masrafları, vekalet ücretleri, her türlü kişi borçları,

-Tasarruf teşvik kesintisi ve katkı payları, (Hazine Müsteşarlığınca borçludan tahsil edilmesi için Kurumumuza gönderilenler hariç) konut edindirme yardımı,

İle bu borçlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, yasal faiz borçları ve fer’ileri bu madde kapsamına girmektedir.

Diğer taraftan, sigortalılar tarafından açılan davalar sonucu mahkeme kararına istinaden Hazine Müsteşarlığınca sigortalıya ödenen tasarruf teşvik kesintileri, 6183 sayılı Kanuna göre borçlu belediyeden cebren takip ve tahsili için Genel Müdürlüğümüzce sosyal güvenlik il müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezlerimize gönderilmiş olmakla beraber bu kapsamdaki alacakların farklı kalemlerden oluşması ve tasarruf teşvik kesintisi asıl tutarının bilinmemesi nedeniyle bu türdeki borçlara geçici 2 nci madde kapsamında Ünitelerimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.

4-6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırması/6183 Sayılı Kanuna Göre Taksitlendirmesi Devam Eden Borçlar

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren borçlar için daha önce gerek 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış, gerekse 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ve geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 11/09/2014 tarihine kadar yapılandırma veya taksitlendirme bozma koşulu oluşmamış ise yapılandırmanın ya da taksitlendirmenin bozularak bakiye borç 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek ve bu kapsamdaki borçlulara konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

5- Belediyelerin Uzlaşma Kapsamındaki Borçları

6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası; “Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında uygulanmaz.” hükmüne amirdir.

Buna göre, daha önce 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar bu Kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

6- Başvuru

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra kapsamındaki borçlar için borçlunun yazılı talebinin alınacağına dair bir hüküm bulunmadığından, bu fıkra kapsamındaki borçlar için başvuru şartı aranmayacaktır. Ünitelerimizce bu kapsamdaki borçlar en geç 31/03/2015 tarihine kadar ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne/İller Bankası Anonim Şirketi’ne bildirilecektir.

7- Borç Tutarının Hesaplanması

6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre, bu kapsamdaki borçlar yeniden değerlendirilirken borç asılları ile borç asıllarının muaccel olduğu tarihten geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihine kadar (11/09/2014) Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği;

-31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

-01/01/2005-31/12/2013 tarihi arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,

-01/01/2014-11/09/2014 tarihi arasında yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları,

esas alınacak ve bu oranlar (Ek-3) üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır.

Alacak asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aylık olarak uygulanması sırasında, aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için, eksi değer almış olan oranlar da dikkate alınacak ancak peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, hiçbir şekilde alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır.

Örnek- (A) Kuruluşun 2014 /Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi alacak aslının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu alacağın ödeme vadesi 31/03/2014 tarihinde sona erdiğinden ödeme vadesinin sona erdiği 01/04/2014 tarihinden 10/9/2014 tarihine kadar (10/9/2014 tarihi dahil) gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak hesaplanacaktır.

Buna göre;

2014 Nisan ayı Yi-ÜFE oranı 0,0009

2014 Mayıs ayı Yi-ÜFE oranı -0,0052

2014 Haziran ayı Yi-ÜFE oranı 0,0006

2014 Temmuz ayı Yi-ÜFE oranı 0,0073

2014 Ağustos ayı Yi-ÜFE oranı 0,0042

2014 Eylül ayı için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 10 günlüğü esas alınacağından, 0,0042/ 30 x 10 = 0,0014

değerleri alınacaktır

3.000,00 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

(0,0009)+ (-0,0052)+ (0,0006)+ (0,0073)+ (0,0042)+ (0,0014) = 0,0636 olup,

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine geçecek değer ise: 3.000,00 x 0,0636 = 190,80 TL dir.

Yeniden yapılandırılacak toplam alacak tutarı 3.000,00 + 190,80 = 3.190,80 TL olacaktır.

7.1-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılardan Kaynaklanan Borçların Hesaplanması

a) Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı borçlarının hesaplanması

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında borcu bulunan işyerlerine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payına ait borç asılları ile bu asılların muaccel olduğu tarihten itibaren Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanan tutar toplanarak işyeri bazında, "6360 sayılı Kanuna göre işyeri Bazında Borç Tablosu” (EK-1) düzenlenecek, daha sonra borç türü bazında, borçlu tüm işyerlerinin borcunun toplandığı “Borç Türü Bazında “6552/Geçici 2 nci Maddesine Göre Birleştirilmiş Borç Tablosu” (Ek-2) konsolide edilip borç toplamı üst yazı ekinde ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne veya İller Bankası Anonim Şirketi’ne bildirilecektir.

b) İdari para cezası borçlarının hesaplanması

Borçlu kurumlarca, tüzel kişiliklerinin sona erdiği 30/03/2014 tarihi ve öncesi sürelere ilişkin Kurumumuza verilmesi gereken prim belgelerinin yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle uygulanan/uygulanacak olan idari para cezalarından ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları bu Kanun kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan devredilen kurumlarca işlenen fiiller dolayısıyla uygulanması gerektiği halde henüz tebliğe çıkartılmamış idari para cezaları var ise bu cezaların da derhal tebliğe çıkartılması gerekmektedir.

Geçici 2 nci maddeye göre 30/03/2014 öncesine ait tüm borçlar bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinden, 30/03/2014 öncesine ait olup ancak 11/09/2014 ve sonrası tarihlerde tebliğ olan idari para cezaları da geçici 2 nci madde kapsamına değerlendirilmesi gerekmektedir.

Örnek: 20/01/2014 tarihinde işten ayrılmış (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 18/08/2014 tarihinde Kurumumuza verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiilin bildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 30/01/2014 tarihinde işlenmiş olduğu dikkate alındığında söz konusu ceza, geçici 2 nci maddenin yayım tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olsa dahi bu kapsama dahil edilecektir.

c) Mahkeme kararı, denetim raporu veya resmi kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden oluşan borçlar

30/03/2014 ve önceki aylara ilişkin olup;

- Mahkeme ilâmına,

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya kamu idarelerinin denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara,

- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara,

İstinaden gerek işverenlerce gerekse Kurumumuzca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine dayanarak tahakkuk ettirilen prim borçları, geçici 2 nci maddeye göre 30/03/2014 öncesine ait tüm borçlar bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu belgelerin Kanunun yayımı tarihinden önce veya sonra verildiği üzerinde durulmaksızın bu kapsama dahil edilecektir.

d) Kanun kapsamındaki kuruluşlarca yapılan özel bina inşaatları ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan borçlar

Bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/03/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 30/03/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, Kanunun yayımı tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı da dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da geçici 2 nci madde kapsamına dahil edilecektir.

e) Tabii afetler nedeniyle ertelenmiş olan borçların hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri ve olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilmektedir.

Bu bağlamda, geçici 2 nci madde kapsamına giren ve ödeme süresi tabii afet nedeniyle ertelenmiş olan borçların bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranında hesaplama yapılmayacaktır.

Örnek: (BB) Belediye Başkanlığının 2012/11 inci aya ait ödenmeyen sigorta prim borcu bulunmasına karşın işyerinde 09/5/2013 tarihinde meydana gelen yangın nedeniyle söz konusu sigorta prim borcu 09/5/2014 tarihine kadar ertelendiği varsayıldığında bu borcun geçici 2 nci madde kapsamında hesaplanmasında 09/5/2013 ila 09/5/2014 tarihleri arasında Yi-ÜFE oranları dikkate alınmayacaktır.

7.2-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılardan Kaynaklanan Borçların Hesaplanması

6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kapsama giren borçlarının Kanunun yayımlandığı 10/09/2014 tarihi itibarıyla işlemiş olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli unsurunun toplamı, devralan belediyeler veya il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek üzere ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne/ İller Bankası Anonim Şirketine bildirilecektir.

Borcun hesaplanması ve bildirilmesine ait iş ve işlemler merkezden yapılacak olup, tüzel kişiliği sona eren belediye veya özel idarelerinin kapsama giren borçlarından;

-Sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karşılık- prim tutarları ve idari para cezası borçları Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca,

-Ek karşılık primi, emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-temsil-görev tazminatı borçları Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe Dairesi Başkanlığınca, Devir, tasfiye, paylaştırma komisyonları tarafından belirlenen devir oranlarına göre tespit edildikten sonra bu borçlara ait birleştirilmiş borç tablosu büyükşehir belediye borçları için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, belediyeler ve il özel idarelerinin borçları için ise İller Bankası Anonim Şirketine gönderilecektir.

7.3-Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi İle Hukuk Servisindeki Borçlar ile Tasarruf Teşvik Kesinti ve Konut Edindirme Yardımı Borçlarının Hesaplanması

Geçici 2 nci madde kapsamına giren ve mosip sistemi üzerinden takip edilen borçlar ile işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılardan kaynaklanan tasarruf teşvik kesintisi ve sosyal yardım zammı ile konut edindirme yardımı borçlarının TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranı üzerinden yeniden değerlendirilmesi işlemleri mosip programı üzerinden Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince yapılacaktır. Ancak, bu kapsamdaki borçlardan mosip sisteminde girişi yapılmamış olanların ilgili servislerce borç tutarı (asıl tutar ve bu asıl tutarın TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanarak) Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

7.3.1-Hukuk Servisince Yapılacak İşlemler

Hukuk servisleri tarafından takip edilen davalardan;

a) 11/09/2014 tarihine kadar kesinleşmiş kararda yer alan asıl alacak için kararda belirtilen tarihten, masraf ve vekalet ücretleri için ise karar tarihinden itibaren 11/09/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak oluşturulacak borç tutarı Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilecektir.

b) Kanun maddesi kapsamına giren borçlara ilişkin mahkeme kararlarının ileriki tarihlerde kesinleşmesi halinde bu borçların da (a) bendinde belirtilen yönteme göre bildirimi yapılacaktır.

c) Hukuk servisleri tarafından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre takip edilen icra takiplerine konu olan ve geçici 2 nci madde kapsamında bulunan alacağın aslına vade tarihinden itibaren geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak tutarlar bulunacak, ancak masraf ve vekalet ücretlerine faiz veya TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaksızın mosip sistemine girilecektir.

d) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre takip edilen borçlardan dolayı tüzel kişiliği kaldırılmış olan borçlunun taşınır ve taşınmaz malları üzerine daha önce haciz konulmasına karşın aynı taşınmazın devir alan belediye/il özel idaresine tesciline muvafakat verilmesinden sonra aynı taşınmaz üzerine devir alan belediyenin /il özel idaresinin de borcundan dolayı ikinci bir haciz konulmuş ise tüzel kişiliği sona eren borçlu adına konulan haciz kaldırılacak, diğer haciz kaldırılmayacaktır.

e) Bu Kanun kapsamına giren alacaklar nedeniyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre başlatılan takiplere ilişkin dosyalar takip edilmeyerek Kanunun 78 ve 110 uncu maddelerine göre takip, haciz ve satış işlemlerinin kendiliğinden düşmesi sağlanacaktır.

7.3.2-Konut Edindirme Yardımı, Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Sosyal Yardım Zammı Borçları

Gerek icra takibi devam eden gerekse henüz icraya intikal ettirilmemiş konut edindirme yardımı, tasarruf teşvik kesintisi ve sosyal yardım zammı alacaklarının borç asılları ve bu asıllara yasal ödeme süresinden 10/09/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ilgili birimlerce Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilecektir.

7.3.3-Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince Yapılacak İşlemler

Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi, mosip sisteminde yer almayan borçlara ait borç aslı ile bu borç aslının TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan tutarın kendisine bildirilmesine müteakip, borçlunun mosip sisteminde yer alan borcu varsa bu borcu da geçici 2 nci madde kapsamında hesaplayarak, toplam borç tablosunu üst yazı ekinde icra takip haciz ve satış servisine gönderecektir.

7.4-İcra Takip Haciz ve Satış Servisince Yapılacaklar İşlemler

İşverenlerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki borçlarına ilişkin (sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, donmuş gecikme zammı) işveren programı “6360 Kapanan Belediyeler Yapılandırma” menüsünden işyeri sicil numarası bazında borç asılları ve bu asıllara isabet eden geçici 2 nci madde kapsamında hesaplanacak tutar tespit edilmesi ve tahsil edilmemiş olan takip masrafının bulunması halinde bu masrafın da sisteme girişi yapılarak işyeri sicili bazında konsolide edilmesine müteakip borç türü bazında dökümü alınacaktır.

Borç türü bazında dökümü alınan “6552/Geçici 2 nci Maddesine Göre Birleştirilmiş Borç Tablosu” daki tutarlar ile Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince bildirilen borç tutarları toplanarak, borcu devir alan kurumun 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamına giren borcu tespit edilip borç tutarını gösterir yazı ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü/İller Bankası Anonim Şirketine gönderilecektir.

Anılan borçların ilgili kuruluşlara bildirilmesinden sonra geçici 2 nci madde kapsamına giren yeni borçların tahakkuk etmesi veya bildirilmiş olan borçlara ait tutarların değişmesi halinde, yeni tahakkuk edecek olan borçlar ile değişen bakiye borç miktarı ilgili kuruluşlara ayrıca bildirilmesi gerekmektedir.

8- Borcu Devir Alan Kuruma Bilgi Verilmesi

Geçici 2 nci madde uyarınca yapılacak işlemler sonrasında alınacak her iki tablonun birer suretinin tüzel kişiliği devralan ve borçtan sorumlu olan belediye/il özel idaresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu borçların ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü/İller Bankası Anonim Şirketine gönderilmesine müteakip, sosyal güvenlik il müdürlüklerince borcu devir alan kurumların bu kapsamdaki borçlarına ilişkin “6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Madde Kapsamında Tüzel Kişiliği Sona Eren Belediyelerin Borç Listesi” (Ek-4) doldurularak 30/04/2015 tarihine kadar Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

9-Hacizlerin Kaldırılması

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren kuruluşun borçlarından dolayı; tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliğin üst düzey yöneticisinin veya kanuni temsilcisinin (belediye başkanı, köy muhtarı vb.) menkul, gayrimenkul malları ile hak ve alacakları üzerine 6183 sayılı Kanun uyarınca uygulanmış olan hacizler kaldırılacaktır. Ayrıca bu kapsamdaki alacaklar için zamanaşımı süreleri işletilmeyecektir.

10- İcra Takip Dosyalarının İşlemden Kaldırılması

Bu, kapsamdaki borç tutarları ilgisine göre İller Bankasına/Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip, borçlu kuruluşların genel bütçe paylarından ilk kesintinin yapılmasından sonra 6183 sayılı Kanun kapsamında açılmış olan icra takip dosyalarında bu kapsama giren dönemlerin icra programından iptal edilmesi, tüm dönemleri iptal edilen icra takip dosyasının ise işlemden kaldırılması gerekmektedir.

11-Tahsilatların Mahsubu

Bu kapsamdaki borçların ilgisine göre İller Bankasına/Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesine müteakip ilgili kurumlarca borçlunun genel bütçe paylarından 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kesilen tutarların; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, donmuş gecikme zammı borçlarının tahsilat işlemleri İşveren Programı“3-20 6360-BEL. YAPILANDIRMA TAHS.İŞLEMLERİ” ekranından, mosip programına kaydedilmiş olan borçların tahsilat işlemleri ise mosip sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

EKLER:
Ek-1 6360 SGK Tablo 1
Ek-2 6360 SGK Tablo 2
Ek-3 Yİ-ÜFE değişim oranları
Ek-4 Genel Müd. Tablo 

DAĞITIM:
Gereği :                                     Bilgi:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
                                                 İçişleri Bakanlığına
                                                 Maliye Bakanlığına

 

Genelgenin aslı ve ekleri için tıklayınız 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 8383 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim