• BIST 1.410
  • Altın 495,422
  • Dolar 8,6458
  • Euro 10,3181
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 24 °C

684 sayılı KHK uygulamaları hakkında genelge

684 sayılı KHK uygulamaları hakkında genelge
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 684 sayılı KHK uygulamaları hakkında 2017/14 sayılı Genelge yayımlandı.
 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 86074640-010-E.495196                  26/01/2017
Konu: 684 sayılı KHK uygulamaları.

GENELGE
2017/4

684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu KHK'nın 1 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bendi kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmalarına rağmen malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara aylık bağlanması amaçlanmıştır. 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bendi kapsamında yaralanmasına rağmen 1053 sayılı sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılamayanlar ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yaralananlara bu düzenleme kapsamında aylık bağlanamayacaktır. Bu KHK sadece aylık bağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemekte olup ilgililerin 3713 sayılı Kanun veya ilgili mevzuatındaki diğer haklardan faydalandırılmalarına imkân tanımamaktadır.

684 sayılı KHK kapsamında 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre derece tespiti yapılanların aylık bağlanmasına esas gösterge rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Dereceler Göstergeler

1     22.382

2     20.821

3     19.259

4     17.698

5     16.136

6     14.616

Buna göre uygulamanın aşağıda belirtilen esaslara göre yapılması gerekmektedir.

A- Başvuru Şekli ve İstenilecek Belgeler

1. 684 sayılı KHK kapsamında aylık bağlanması için ilgililer Nakdi Tazminat Komisyon Kararı ve sağlık kurulu raporunu talep dilekçelerine ekleyerek sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

2. Yapılacak başvuru sonucunda, başvuru eki belgelerden yaralanmaya esas olayın 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında olup olmadığının ya da bulguların yaralanmaya bağlı olup olmadığının tespit edilememesi halinde ilk müdahale raporu, ayrıntılı kaza, idari tahkikat raporu, olay tutanağı ya da mahkeme kararı v.b. belgeler Genel Müdürlükçe ilgili kurumlardan ayrıca istenilecektir.

3. İlgililerin nakdi tazminat komisyon kararının veya Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeye esas belgelerin eksik olması durumunda istenilecek kurum ve kuruluşlar:

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için görev yapılan komutanlıklar,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf personel için ilgili kuvvet komutanlıkları,

- Emniyet teşkilatı personeli için Emniyet Genel Müdürlüğü,

- Erbaş ve erler için bağlı bulundukları askerlik şubesi başkanlıkları,

- Sigortalılık statülerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel için ilgili kamu kurum ve kuruluşları,

- Muhtarlar, kamu kurumlan dışında istihdam edilen sigortalılar, herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi çalışması bulunmayanlar ve güvenlik korucuları için İçişleri Bakanlığıdır.

1 inci madde de belirtilen belgelerin ünitelerce tamamlanmasını müteakip başvurular Genel Müdürlüğe gönderilecek ve Genel Müdürlük ilgili daire başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulan dosya, 1053 sayılı Nizamname uyarınca derece tespiti yapılmak üzere Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir. 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanların aylık bağlama işlemleri Genel Müdürlük ilgili daire başkanlığı tarafından yapılacaktır.

B- Aylık Bağlayacak Statü ve Birimin Tespiti

1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanların aylığa hak kazandıkları tarihe kadar geçen hizmet süreleri dikkate alınarak, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre mülga 2829 sayılı Kanun hükmü uyarınca son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan sigortalılık statüsü ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık statüsü esas alınacak olup, hizmet sürelerinin eşitliği halinde son sigortalılık statüsü esas alınarak anılan KHK hükümleri uygulanacaktır.

Bu uygulamada, 3713 sayılı Kanunun Geçici 17 nci maddesi kapsamında bulunanlar için 31/01/2017 tarihi esas alınacaktır.

C- Aylık Bağlama İşlemlerinin Usul ve Esasları

1. Herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi hizmeti bulunanlara mevcut hizmeti üzerinden % 25 artırımlı olarak hesaplanacak aylık ile KHK kapsamında bağlanacak aylıklar kıyaslanarak yüksek olan aylık ödenecektir. KHK'da yer alan gösterge sistemine göre ödenen aylıklar memur maaş katsayısına göre, sigortalılık statüsüne göre ödenen aylıklar ise kendi statüsündeki artış oranlan esas alınarak yükseltilecektir. Bu kapsamda aylık bağlanması işlemlerinde hiçbir şekilde 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

2. Herhangi bir sigortalılık statüsünde aylık almakta iken, bu kapsamda aylığa hak kazananların KHK kapsamındaki aylık başlangıç tarihi itibariyle ödenmekte olan veya ödenebilecek aylıkları % 25 artırılarak kıyaslama yapılarak ödenecektir. Kesilmiş olan aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 30 uncu ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanarak KHK kapsamındaki aylık başlangıç tarihine taşınacaktır. Sigortalılık statüsüne göre ödenen bu aylıklar sigortalılık statüsündeki artış oranlan esas alınarak yükseltilecektir.

3. Kıyaslama yapılacak aylıkların hesaplamasında makam, yüksek hâkimlik, temsil, görev, kadrosuzluk tazminatları ve 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesi uyarınca ödenen ilave ödeme tutarları dikkate alınmaksızın % 25 artırım yapılacaktır. % 25 artırıma dahil edilmeyen bu unsurlar artırımlı aylığa ilave edildikten sonra karşılaştırma yapılacaktır.

4. Bu kapsamda aylık bağlanan kişilerin aynı olaya bağlı olarak sonradan malul hale gelmesi halinde, KHK kapsamındaki aylık başlangıç tarihindeki durumu esas alınarak 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında hesaplanacak vazife malullüğü aylığı, Kurumumuz sağlık kurulu karar tarihini takip eden aybaşından ödenecektir. Vazife malullüğü aylığının başlangıç tarihi itibariyle de KHK kapsamında bağlanan aylıklar kesilecektir.

5. 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, kontrol ya da devre muayenesi sonucu maluliyeti sona erdiği değerlendirilenlerin KHK kapsamında bulunup bulunmadığı da değerlendirilecek ve aynı kararda bu iki hususa yer verilecektir. Bunlardan malul olmadıklarına karar verilenlerden KHK kapsamında derece tespiti yapılanlara, vazife malullüğü aylığının başlangıç tarihindeki (geçici 17 nci madde kapsamında bulunanlar için 31/01/2017 tarihindeki) durumu esas alınarak KHK kapsamında hesaplanacak tutarın, aylık artışları ile artırılması sonucunda bulunacak tutar üzerinden vazife malullüğü aylığının kesildiği tarihten itibaren KHK kapsamındaki aylığı ödenir.

6. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ya da geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı bulunanlardan, KHK kapsamında aylık bağlananlara ilgisine göre Nakdi Tazminat Komisyon Kararı ya da KHK'nın yürürlük tarihi itibariyle hesaplanan ikramiyeye esas hizmet süreleri için emeklilik ikramiyesi ödenecektir.

Örnek 1: 4/1-(a) statüsünde 2000 gün hizmeti bulunan sigortalı 684 sayılı KHK kapsamında aylık talebinde bulunmuştur. Sağlık kurulunca durumu değerlendirilen ilgilinin 1053 sayılı Nizamnameye göre 6. dereceye girdiği yönünde karar verilmiştir. Mevcut sigortalılık statüsüne göre hesap edilen aylık 800,00.-TL'dir.

Sigortalılık Statüsünden Bağlanacak Aylık

%25 Artırımlı Aylık

684 sayılı KHK Aylığı

800,00 TL

1.000,00 TL

14.616 x 0,096058= 1.403,98 TL

 

Sigortalılık statüsüne göre hesap edilen % 25 artırımlı aylık tutarı 1000,00.- TL, 684 sayılı KHK uyarınca gösterge sisteminden hesap edilen aylıktan daha düşük olduğundan ilgiliye 1403,98.-TL tutarındaki aylık gösterge sisteminden bağlanacaktır.

Örnek 2:  Yukarıdaki örnekte sigortalılık statüsüne göre hesap edilen aylığın 2000,00.- TL olduğunu varsayarsak,

 

Sigortalılık Statüsünden Bağlanacak Aylık

%25 Artırımlı Aylık

684 sayılı KHK Aylığı

2.000,00 TL

2.500,00 TL

14.616 x 0,096058= 1.403,98 TL

% 25 artırımlı aylık miktarı gösterge sisteminden hesap edilen aylıklardan daha yüksek olduğundan ilgiliye 2500,00.- TL aylık mevcut statüsünden bağlanacaktır.

7. KHK kapsamında aylık bağlanması talebinde bulunanların işlemleri, görevden ve işten ayrılma ya da işyeri kapatma şartı aranmaksızın sonuçlandırılacaktır.

8. Bu kapsamda aylık bağlanmış olanların sonradan çalışmaya başlamaları ya da görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın aylık bağlanmış olanların çalışmaya devam etmeleri halinde bu aylıkları kesilmeksizin, haklarında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9. Bu kapsamda aylık bağlanarak çalışmaya devam edenlerin ya da sonradan tekrar çalışmaya başlayanların aylık bağlanması ya da toptan ödeme talebinde bulunmaları halinde, KHK kapsamında aylığa hak kazandıkları tarihten sonra geçen hizmetleri esas alınarak işlemleri yapılacaktır. KHK kapsamında aylığa hak kazandıkları tarih öncesinde geçen hizmetleri hiçbir şekilde sonradan geçen hizmetlerle birleştirilmeyecektir.

10. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlardan, bu KHK kapsamında aylık bağlanmış olanların çalışmaya devam etmeleri ya da sonradan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde sonraki çalışmaları hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

Örnek 3: 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi 684 sayılı KHK kapsamında aylık talebinde bulunmuştur ve görevine devam etmektedir. Hizmet süresi 10 yıl 6 ay, intibakı 6. derece 2. kademedir. Sağlık Kurulunca durumunun 1053 sayılı Nizamnameye göre 4. dereceye girdiği yönünde karar verilmiştir.

 

Sigortalılık Statüsünden Bağlanacak Aylık

%25 Artırımlı Aylık

684 sayılı KHK Aylığı

1.682,78 TL

2.103,48 TL

1.700,03 TL

 

İştirakçinin sistemden hesap edilen aylığı alt sınır aylığının altında kaldığından, 1.682,78.-TL'lik alt sınıra yükseltilen aylık % 25 artırıma tabi tutulacaktır. Alt sınır aylığının % 25 artırımlı tutan olan 2.103,48 TL, 4. derece için hesap edilen 1.700,03.-TL'lik tutardan daha yüksek olduğundan ilgiliye bu tutar esas alınarak aylık bağlanacaktır.

Ayrıca bu kişiye 10 hizmet yılına karşılık 21.001,15.-TL tutarında emeklilik ikramiyesi ödenecektir. 684 sayılı KHK hükümleri uygulanarak aylık bağlanmış olan ilgili 4/l-(c) statüsünde çalışmasına devam etse de sonraki çalışmaları hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanmasına imkân bulunmamaktadır.

11. 684 sayılı KHK kapsamında aylık almakta iken vefat edenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlama işlemlerinde, sigortalılık başlangıç tarihine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi esas alınacaktır.

12. Bu kapsamda aylık bağlanması talebinde bulunan hak sahibi anne ve babalar için 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen şartlar aranmayacak ancak bağlanan aylıkların hak sahiplerine paylaştınlmasında anılan madde hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 4: 684 sayılı KHK kapsamında 6. derece aylığı almakta iken vefat eden kişinin aylık bağlanmasına müstahak eşi, 2 çocuğu, anne ve babası bulunmaktadır.

 

Hak sahibi

Aylık Oranı

Aylık Tutarı

Eş % 50

4/10

561,59 TL

Çocuk % 25

2/10

280,80 TL

Çocuk % 25

2/10

280,80 TL

Anne% 12,5

1/10

140,40 TL

Baba% 12,5

1/10

140,40 TL

13. Bu kapsamda bağlanan aylıklar ile diğer aylık ve gelirlerin birleşmesi halinde,   5510 sayılı Kanunun 54 ve Geçici 7 nci maddeleri uygulanacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı

DAĞITIM:
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatına

 

Genelgenin aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

 

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 11618 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim