• BIST 109.537
  • Altın 372,558
  • Dolar 6,7608
  • Euro 7,6590
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Bursa 16 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 18 °C

79. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

79. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 79. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı, kura takvimi ve isim listeleri yayımlandı.

79. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

a) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

b) Kura yeri ve saati internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

c) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

ç) Tebligat yerine geçecek ilan internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.

d) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen 8. alt bent (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereği kuraya alınacaklar hakkında güvenlik soruşturması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması yapılması için

Vakıf üniversitelerinden mezun olan tabip ve uzman tabipler,

İlk defa ataması yapılacak olan tabip ve uzman tabipler,

İstifa sonrası yeniden atanma talebinde bulunan tabip ve uzman tabipler

PBS üzerinden “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” 30 Ocak 2018 Salı – 07 Şubat 2018 Çarşamba Saat 18:00 tarihleri arasında eksiksiz olarak dolduracaklardır. Adaylar bu formun sistemden çıktısını alıp ( 3 nüsha olarak) ıslak imzalı ve fotoğraflı olarak İl veya ilçe Sağlık Müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılan formun PBS üzerinden değiştirilmemesi ve iptal edilmemesi gerekmektedir. Adaylar onaylattıkları “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir. Bu formu doldurmayanların, doldurdukları formu onay sonrası değiştiren veya iptal edenlerin ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

(Kadroları halen Bakanlığımız veya devlet üniversitesinde bulunan uzman tabiplerin bu formu doldurmalarına gerek yoktur.)

A-Genel Esaslar

1.DHY atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2.Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’lilerin atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3.DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.

4.DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.

5.DHY’yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.

6.DHY süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

7.Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

8.Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak göndereceklerdir. İmzasız formdaki tercihler geçersiz sayılacaktır.

9. Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr ) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.

10. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen, tercih formu imzasız olan ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

11.Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler.) Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

12. Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)

B- Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına Başvuru Esasları

1.Mazeret nedeniyle atama talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası’ na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.

2.Başvuru yapacak adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (*) ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir. Eksik belge gönderenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adrese ulaşmayanlar “A-GENEL ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.

3.Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.

(*) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası İçin Başvuruda Bulunacakların Göndermesi Gereken Belgeler:

a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formuna ek olarak;

1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,

2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,

3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini göndereceklerdir.(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir.)

4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin noter onaylı evlenme cüzdanı örneği göndermeleri gerekmektedir.

b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formuna ek olarak;

1- Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği gönderilecektir.

2- Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;

a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,

b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan dilekçesi,

c) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği gönderilecektir.

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Belgeler:

Mal Bildirim Formu

Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu

LÜTFEN DİKKAT

1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir.

2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” ve atamaya esas diğer işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmesi gerekmektedir.

 

79. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

30 Ocak 2018 Salı – 07 Şubat 2018 Çarşamba Saat 18: 00’e kadar

PBS üzerinden; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun” doldurulması

2

30 Ocak 2018 Salı – 01 Şubat 2018 Perşembe Saat 18: 00’ e kadar

PBS üzerinden;

‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’

ön başvurularının yapılması

3

06 Şubat 2018 Salı Saat 18: 00’e kadar

‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’

Ön Başvuru Formları ve belgelerinin son geliş tarihi

4

19 Şubat 2018 Pazartesi

‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’

ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin ilanı

5

19 Şubat 2018 Pazartesi – 21 Şubat 2018 Çarşamba Saat 18: 00’e kadar

PBS üzerinden;

tüm adaylar için tercih başvurularının yapılması

6

26 Şubat 2018 Pazartesi Saat 18: 00’e kadar

Tüm adayların tercih başvuru evraklarının son geliş tarihi

7

28 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA

KURA TARİHİ

Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

Duyurunun aslı ve ekleri için tıklayınız 

Kura Takvimi için tıklayınız

Kuraya Katılacakların İsim Listeleri;

Uzman Tabip İsim Listesi

Pratisyen Tabip İsim Listesi

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6935 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim