• BIST 8513.54
  • Altın 1610.771
  • Dolar 27.5645
  • Euro 28.8546
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 21 °C

Adım adım tam güne

Adım adım tam güne
Sağlık Bakanlığı, performansa dayalı ek ödeme sisteminin ikinci ayağını oluşturan “kurumsal performans uygulamasını” daha önemli hale getirecek değişiklikler yaptı. Ayrıca uzman hekimlerin performans katsayılarını da yükselten Bakanlık, muayenehanelerin t

Sağlık Bakanlığı, performansa dayalı ek ödeme sisteminin ikinci ayağını oluşturan “kurumsal performans uygulamasını” daha önemli hale getirecek değişiklikler yaptı. Ayrıca uzman hekimlerin performans katsayılarını da yükselten Bakanlık, muayenehanelerin tümüyle kapatılmasına adım adım hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden “daha adaletli bir dağıtım sağlanması” için ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 25 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik’te yapılan değişiklikle hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar katsayıları yeniden tanımlandı. Düzenlemeye göre eğitim hastanesi başhekimlerinin katsayıları 7.00’dan 6.00’a düşürülürken klinik şeflerinin katsayıları 2.00’dan 2.50’ye çıkartıldı. Devlet hastanelerinde görevli başhekimlerin katsayıları 5.00’dan 4.50’ye düşürülürken uzman ve pratisyen hekim katsayıları da yükseltildi. Ancak bu düzenleme pratik uygulamada başhekimlerin ek ödemesinde bir düşüşe neden olmayacak. Çünkü başhekimler sistem gereği zaten tavan ek ödeme tutarlarının çok üstünde ek ödeme alıyorlardı.

Kurum kuruluş farkı kaldırıldı
Buna göre, daha önceki düzenlemede mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personelinden kurumlarda görev yapanlar için 0.3, kuruluşlarda görev yapanlar için 0.5, mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için 1 olan “serbest meslek katsayısı”, yapılan değişiklikle mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için 0.3, mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için ise 1 olarak öngörüldü.
Bu zamana kadar birinci basamakta sadece kamuda çalışmaya kısmi destek varken, serbest meslek katsayısı düşürülerek sadece kamuda çalışmaya yapılan teşvik artırıldı.

Laboratuvar branşı hekimlere yeni kriterler getirilecek
Kurumlarda Yönetmelik uyarınca devlet hastanelerinde genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hizmet alanı kadro-unvan katsayısı 2.5 olarak uygulanacak. Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeyenler için katsayı 2 olarak uygulanacak. Laboratuvarda çalışan diğer personel için ise bu belirlenen kriterlerin uygulanmasına katkısı olanlar için hizmet alanı kadro-unvan katsayısı yüzde 10 oranında artırılabilecek veya katkısı olmayanlar için yüzde 10 oranında azaltılabilecek.

Eğitim ve araştırma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinde görev yapan klinik şefi, şef yardımcıları, başasistan ve uzmanlara, hastane hizmet puan ortalamasının yüzde 20’sine kadar ek puan verilebilecek.

Klinikler ayrı ayrı hesaplanacak
Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda, asistanların net performans puanlamasında daha önceden kullanılabilen ortak puan hesaplama sistemi de kaldırıldı. Buna göre her kliniğin tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamı, asistan dahil hekimlerin aktif çalışma gün katsayıların toplamına bölünerek ayrı ayrı hesaplanacak.

Fiilen görev yapmayanlar da personel sayısına dâhil edilecek
Kurumlarda, baştabip yardımcıları veya hastane müdür yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise net performans puanı hesaplamasında hastane hizmet puan ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının hastane hizmet puan ortalaması ile çarpımının, baştabip yardımcısı veya hastane müdür yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınıyordu. Yapılan değişiklikle hastane müdür yardımcıları ile baştabip yardımcılarından askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar da bölende yer alan personel sayısına dâhil edilecek.

Komisyon riskli bölüm belirleyemeyecek
Yeni Yönetmelik’le kurumlarda özellik arz eden riskli bölümler arasına ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri de dahil edildi.

Daha önceden Yönetmelik’te yer alan “Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise devlet hastaneleri için sayılan bölümlere ilave olarak döner sermaye komisyonu, 2/3 oy çokluğu ile, özellik arz eden diğer tıbbi riskli bölümleri gerekçeli olarak belirler ve buralarda çalışan personel için de, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan personel için belirlenen, tavan ek ödeme katsayıları ve hizmet alanı-kadro unvan katsayıları esas alınır” ifadesi de Yönetmelik’ten çıkartılarak, döner sermaye komisyonunun riskli bölüm belirleme yetkisi elinden alındı.

İnsani yardıma ek ödeme
İnsani ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına gönderilen personele de yurt içindeki doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde yapılan görevlendirmelerdeki ek ödemeler yapılacak. Ayrıca Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yalova Termal Kaplıcalarında görevli personel geçici görevlendirme ile başka bir yere gönderilse bile döner sermayesi kendi kurumu üzerinden yapılacak.

Yine hizmete yeni açılacak kurumlarda Bakanlıkça görevlendirilecek başhekim, hastane müdürü ve diğer personele kurum hizmete açılıncaya kadar asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılacak.

Eğitim hastanesine dönüştürülenlere fazla puan
Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, klinikler işlerlik kazanana kadar hizmet alanı kadro-unvan katsayıları arttırıldı. Daha önce klinik şefleri için 2.20 olarak uygulanan katsayı 2.70, klinik şef yardımcıları için 2.10 olan katsayı 2.60 ve başasistan, uzman, yan dal asistanları için 2.00 olan katsayı 2.50 olarak uygulanacak. Asistanlar için 1.10 olan katsayıda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Verem savaş dispanserlerinde değişiklik
İl sağlık müdürlüklerinin kararıyla Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getiren verem savaş dispanserlerinde çalışan personel, il performans puan ortalamasından değerlendirilebiliyordu. Yapılan değişiklikle “Burada görev yapan her unvanda bulunan personel sayısı Bakanlıkça belirlenen personel dağılım cetvelinde belirlenen sayıdan fazla ise personelin net performans puanı hesaplanmasında il performans puan ortalaması kullanılmayıp, personel dağılım cetvelinde o unvan için belirlenen sayının il performans puan ortalaması ile çarpımının, o unvandaki personel sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. O unvandaki personelden askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir. Bu hüküm personel dağılım cetvelinde yer almayan unvanlar için uygulanmaz” hükmü getirildi.

4 ve 5. bölgeye ek ödeme
İdari bölge puanına göre 4. ve 5. bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8 bin 500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapacak. Ayrıca, 5. bölge sağlık kuruluşunda çalışan personele il performans puan ortalamasının yüzde 20’si oranında ek puan verilecek. 4. bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun personeline ise performans puan ortalamasının yüzde 10’u oranında ek puan verilecek.

Vekaleten atamalarda vekalet görev esas alınacak
Vekaleten atanan personelin, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınarak ek ödeme yapılacak. İkinci görevle görevlendirilen personel içinse, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınarak ek ödeme yapılacak.

Vekaleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak, personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınacak.

Her klinikten bir sorumlu bulunacak
Döner sermaye komisyonlarının oluşturulmasında daha önceden aranan uzman veya klinik şefi şartı da kaldırıldı. Kliniklerde sorumlu uzman hekim ya da klinik şefi bulunmaması durumunda komisyonda kliniği bir hekim temsil edecek. Ayrıca il döner sermaye komisyonunda bulunan pratisyen hekim sayısı da ikiye çıkartıldı.

Dağıtılacak döner sermaye
Yönetmelik’te yapılan değişikliğe göre döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 50’sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirleyecek.

Sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı şeklinde temin eden kurumlarda personele dağıtılacak tutarın tespitinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin yılı, tedavi giderleri resmi fiyat tarifesine karşılık gelen tutarlar toplamı esas alınacak.

Aşılama takvimindeki değişiklik yansıtıldı
Bakanlığın önceki aşı takviminde yer alan DBT3/OPV3 aşılama puanları da kaldırıldı. Bunların yerine HepB1, DBT1 ve KKK aşılama puanları getirildi.

Koruyucu sağlık hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen verem savaş dispanserlerinin çalışmaları döner sermaye komisyonu tarafından değerlendirilerek koruyucu sağlık hizmetleri puanı karşılığı olarak önceden 6 bine kadar verilebilen ek puan tavanı da 8 bin 500’e çıkartıldı.

Laboratuvar ve hemodiyaliz ünitelerine düzenleme
Laboratuvarda görev yapan her branş, belirlenen kriterler çerçevesinde kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilecek.

Hemodiyaliz ünitelerinde çalışan pratisyenler içinse performans puanları yapılan hemodiyaliz sayısına göre hesaplanacak.

Aile hekimliğine geçilen iller
Aile hekimliğine geçen illerde yapılacak ek ödemeler ise önceden Bakanlıkça gönderilen miktarlardan karşılanıyordu. Yapılan düzenleme ile ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden SHÇEK payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami yüzde 65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanacak.

Yönetmelik’in Girişimsel İşlemler Listesi’nde gösterilen işlemlerin puanları ve “hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar katsayıları da değiştirildi.

“Adaletli dağıtım sağlandı”
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Orhan Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, ek ödemelerde esas alınan bazı hizmet ve dallarla ilgili önceki düzenlemedeki birtakım hususlara itirazlar olduğunu belirterek, “Örneğin 6 saatlik ağır bir ameliyata giren sağlık personeliyle nispeten daha az emek harcayan bir personel aynı performansı alabiliyordu. Zaten performansın hesaplanmasında pratikte bazı yanlışlıklar varsa bunlar etüt ediliyor, istatistikler değerlendiriliyor tekrar bir düzenlemeye gidiliyor” dedi.

Bu yönetmelik değişikliğinin de gelen itirazlar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlandığını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Böylece performans dağıtımında daha adil ve itirazlara meydan vermeyecek bir puanlama getirildi. Yeni düzenlemeyle kamu imkanları da zorlanmadan döner sermaye gelirlerinden daha düzgün bir dağıtım yapılacak” diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, yapılan değişikliğin, sağlık çalışanlarının daha önce aldıkları döner sermaye paylarını azaltmadığını, sadece verdikleri hizmet gereği daha ağır işleri yapanlara adil bir dağıtım sağlanmasını öngördüğünü dile getirdi.

Medimagazin

Bu haber toplam 1771 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim