• BIST 10712.74
  • Altın 2472.866
  • Dolar 32.9409
  • Euro 35.3351
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 32 °C
  • Antalya 33 °C
  • İzmir 38 °C

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 28 Mart 2015 tarihli ve 29309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

28 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29309


YÖNETMELİK

 

Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu)’ndan:

 

ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Adli Tıp Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adli Tıp Kurumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Adalet Bakanını,

ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

d) Başkan: Adli Tıp Kurumu Başkanını,

e) Başkanlık: Adli Tıp Kurumu Başkanlığını,

f) Birim: 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda ve 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

g) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı ya da yalnızca yazılı sınavı,

h) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ı) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

k) Kurum: Adli Tıp Kurumunu,

l) Merkez  teşkilatı: İstanbul’da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez birimlerini,

m) Personel: Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını,

n) Taşra teşkilatı: Taşradaki Adli Tıp Kurumu grup başkanlıklarını ve adli tıp şube müdürlüklerini,

o) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

p) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Adli tıp şube müdürü, personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv şubesi müdürü, şube müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, ihtisas dairesi uzmanı,

2) Raportör.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, infaz ve koruma başmemuru,

2) Memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, laborant yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Sosyal hizmet uzmanı, biolog, psikolog, pedagog, hemşire, laborant, antropolog, mühendis, kimyager, fizikçi, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, tekniker.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak, sözlü sınav gerektiren kadrolar için sözlü sınavda da başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Adli tıp şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Adli tıp uzmanı unvanını ihraz etmiş olmak,

2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda adli tıp uzmanı olarak geçirmiş olmak,

3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

b) Personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv şubesi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda şef olarak geçirmiş olmak,

3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

c) Şube müdürü (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosunda geçirmiş olmak,

3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

ç) Şube müdürü (teknik hizmetler sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman (teknik hizmetler sınıfı) kadrosunda geçirmiş olmak,

3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda memur, anbar  memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför kadrolarında geçirmiş olmak,

e) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılanların dışında bir kadroda geçirmiş olmak,

f) Uzman (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;

1) Uzmanlık dalı ile ilgili en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Atama yapılacak uzman kadrosuna ilişkin olarak Kurumda biolog, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, antropolog, raportör (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

g) Uzman (teknik hizmetler sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;

1) Uzmanlık dalı ile ilgili en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Atama yapılacak uzman kadrosuna ilişkin olarak Kurumda mühendis, kimyager, fizikçi, raportör (teknik hizmetler sınıfı) kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

ğ) İhtisas dairesi uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Atama yapılacak uzmanlık kadrosuna ilişkin olarak Kurumda sağlık hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfı kadrolarında en az üç yıl süre ile çalışmış olmak,

h) Raportör (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Atama yapılacak raportör kadrosuna ilişkin olarak Kurumda biolog, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, antropolog kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

ı) Raportör (teknik hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Atama yapılacak raportör kadrosuna ilişkin olarak Kurumda mühendis, kimyager, fizikçi kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda en az iki yıl şef, memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför unvanlarında çalışmış olmak,

j) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda en az dört yıl infaz ve koruma memuru olarak çalışmış olmak,

k) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 80 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan en az bir dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak,

l) Koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Özel güvenlik hizmetlerine dair mevzuatta belirtilen şartları taşımak,

3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak,

m) Memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, santral memuru, silah muayene memuru, sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak,

n) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Daktilograf sertifikası bulunmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 80 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan en az bir dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak,

o) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sosyal hizmet uzmanı, biolog, psikolog, pedagog, antropolog, mühendis, kimyager ve fizikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

c) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

d)  Sağlık teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan iki yıllık yüksekokullardan mezun olmak,

f)  Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan iki yıllık yüksekokullardan mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavının şekli

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı; şube müdürü ve bu kadroyla aynı düzeydeki kadrolara atanabilmek için yazılı ve sözlü sınav şeklinde, diğer kadrolara atanabilmek için ise sadece yazılı sınav şeklinde yapılır.

Unvan değişikliği sınavının şekli

MADDE 11 – (1)  5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Kurum personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Duyuru ve başvuru

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, adedi ve başvuruda aranacak şartlar, yazılı sınav konu başlıkları, başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih yazılı sınavdan en az kırkbeş gün önce Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce Kurumdaki tüm birimlere yazılı olarak bildirilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar ile Adli Tıp Kurumu kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanların sınavlara katılmaları mümkündür.

(4) Aday memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Adli Tıp Kurumunda geçici olarak görevli olsa dahi kurum kadrosunda bulunmayanların sınav başvuruları kabul edilemez.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilir.  Başvuruları reddedilenlerin itirazları sınav kurulunca tekrar değerlendirilir ve kesin sonuç ilgililere tebliğ edilir.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır;

a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

(3) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Unvan değişikliğine tabi kadrolar için ayrıca sözlü sınav yapılmaz.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Adli tıp şube müdürü, personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv şubesi müdürü ve şube müdürü  kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır. Puan eşitliklerinde son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavlar yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren on iş günü içerisinde yapılır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak Ek-1 görevde yükselme sözlü sınavı değerlendirme formuna göre yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı adli tıp şube müdürü, personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv şubesi müdürü ve şube müdürü  kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik vermek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel ve Eğitim Şubesi Müdürünün de bulunduğu Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlıkça görevlendirilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

(5) Sınav kurulunun tüm sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav takvimini belirlemek,

b) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

c) Sözlü sınavı yapmak,

ç) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde sınav kurulunca ertelenebilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

(3) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun giremeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlığa intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü, sözlü sınav sonuçlarını sınavların tamamlandığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde Adli Tıp Kurumunun resmi internet sitesinden ilan eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Yazılı ve sözlü sınavlara itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulunca en geç on gün içerisinde değerlendirilerek ilgililere bir yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlara ilişkin belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak üzere müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından saklanır.

Atanma şekli

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olarak atanmaya hak kazanan personelin, sınav sonuçları ve başarı sıralama listelerinin kesinleşmesini müteakiben yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atama işlemleri yapılır.

(2) Sınav için duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından belirlenme yapılmış ise başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydı ile; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartı ile, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Naklen atamalar

MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvanlardan, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanla aynı düzeyde olan unvanlara veya alt düzeydeki diğer unvanlara öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, genel hükümler çerçevesinde sınavsız naklen atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 14/1/2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız 

 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 4129 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim