• BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 17 °C

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

5 Mart 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32480

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/10/2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Dental radyoloji ünitesi: Dental radyoloji birimine ek olarak dental konik ışınlı bilgisayarlı tomografi cihazı bulunan üniteyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “seramik, granit, pvc ve epoksi benzeri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu tuvaletlerden en az biri engelli kullanımına uygun şekilde düzenlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:

a) 8 inci maddede belirtilen standartlarda en az on adet muayene odası bulunur.

b) On diş üniti için toplamda en az elli metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu bulunur. On diş ünitinin üzerine ilave edilecek her bir diş üniti için bekleme salonuna beş metrekare ilave edilir. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği en az üç metre olur.

c) Merkezlerde, genel anestezi müdahale ünitesi bulunması zorunludur. Bu ünitede;

1) Yarı steril ve steril alanlar oluşturulur. Yarı steril alan içerisinde; personel dinlenme odası ve temizlik odası bulunur. Yarı steril kısımdan steril kısma geçişte birbirine senkronize iki kapıdan oluşan sedye transfer holü olur.

2) Steril alanda en az bir adet genel anestezi müdahale salonu, hazırlama (preoperatif) ve uyandırma (postoperatif) odası ve steril malzeme deposu bulunur. Genel anestezi müdahale salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası veya diş üniti bulunur. Hazırlama (preoperatif) ve uyandırma (postoperatif) odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.

3) Steril alanda el yıkama lavabosu bulunur.

4) Steril alanlarda bulunan pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz.

5) Genel anestezi müdahale salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti-çıkıntı olmaz. Genel anestezi müdahale salonlarının kullanım alanı en az otuz metrekare, kısa kenarı en az beş metredir, net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile çalışma ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.

6) Genel anestezi müdahale salonlarının içinde bulunan sabit dolap ve tezgahlar dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış kolay temizlenebilir ve üzerinde toz barındırmayacak nitelikte olur.

7) Genel anestezi müdahale ünitesinde duvar, tavan ve zemin kaplaması dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.

8) Genel anestezi müdahale ünitesinde koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.

9) Personel giyinme odaları erkek ve kadın için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duş mahalleri olan kirli koridordan girip yarı steril koridora açılacak şekilde düzenlenir. Personel giyinme odaları yarı steril alanda bulunur.

ç) Merkezlerde; genel anestezi müdahale ünitesiyle bağlantılı bir konumda, hastanın kısa süreli olarak gözlem altına alınarak takip edilebileceği en az iki en fazla beş gözlem yatağı bulunan gözlem ünitesi kurulması zorunludur. Merkezlerde;

1) Gözlem yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir.

2) Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.

3) Her gözlem odasında engelli kullanımına uygun tuvalet bulunur ve bir gözlem odasında ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz. Gözlem odaları; ıslak zeminler hariç olmak üzere hasta yatağı başına; tek yataklı gözlem odaları en az dokuz metrekare, iki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare alana sahip olur.

4) Yeterli gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekânlarda gözlem yatağı olamaz.

5) Hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; gözlem odalarının bulunduğu katlarda, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi bulunur.

d) Merkezlerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunması veya sterilizasyon hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla karşılanması şarttır.

1) Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile steril depo-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur.

2) Ön hazırlık-paketleme alanı ile steril depo bölümü arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz ön hazırlık-paketleme alanında bulunmak zorundadır.

3) Sterilizasyon hizmetlerinin, hizmet satın alma yoluyla karşılanması halinde merkezde, kirli ve steril malzemenin ayrı ayrı saklanacağı bölümlerin bulunması yeterlidir.

e) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli sayıda ve büyüklükte giyinme yerleri ve dinlenme odası ile kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet bulunur.

f) Merkezlerde hijyen şartları sağlanacak nitelikte hasta kullanımına yönelik kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet ile bu tuvaletlerden hariç engelli kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş en az bir adet tuvalet olması gerekir. Merkezin birden fazla katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olur.

g) Merkezlerde dental radyoloji birimi bulunması zorunludur.

ğ) Merkezlerde hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin gibi birimler işletilebilir veya işlettirilebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastanelerde hijyen şartları sağlanacak nitelikte hasta kullanımına yönelik kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet ile bu tuvaletlerden hariç engelli kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş en az bir adet tuvalet olması gerekmektedir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sağlık kuruluşlarından” ibaresi “muayenehane hariç sağlık kuruluşlarından” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “muayenehane ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Poliklinik için başvuru evraklarında eksiklik veya uygunsuzluk bulunmadığının tespiti halinde en geç on beş iş günü içerisinde Müdürlük tarafından ön izin belgesi düzenlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ruhsat başvurusu, muayenehaneler ve ön izin belgesine uygun şekilde yatırımını tamamlamış sağlık kuruluşları tarafından Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğe yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Sağlık kuruluşları bünyesinde açılacak ruhsata veya tescile tabi ünite ve birimlerin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından alınan açılış onayları, faaliyet izin belgesine eklenmek üzere muayenehane ve poliklinikler için Müdürlüğe, merkez ve hastane için Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “tabip dışı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Sağlık kuruluşu bünyesinde kullanılan tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemeler Bakanlık Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olmalıdır. Bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi üzerinden tekil bildirimlerinin yapılması zorunludur.

(10) Diş hekimleri tarafından, diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde, sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, uzman olunduğu ilan edilerek meslek yürütülemez ve bu tür belgeler mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak kullanılamaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Poliklinik, merkez ve hastanelerde hasta hakları birimi oluşturulması zorunludur.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Sağlık kuruluşlarında, 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık kuruluşlarının denetimleri 17/11/2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Ek-10/a, Ek-10/b, Ek-10/c ve Ek-10/d’de yer alan ilgilisine göre sağlık kuruluşu için düzenlenen denetim, sorgu ve idari yaptırım formu kullanılarak yılda en az bir defa olağan denetime tabi tutulur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-7’si, Ek-8’i, Ek-10/a, Ek-10/b, Ek-10/c ve Ek-10/d’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Yönetmeliğin;

a) 15 inci maddesi 31/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6964 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim