• BIST 94.006
  • Altın 194,293
  • Dolar 4,7446
  • Euro 5,4880
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 27 °C
  • Antalya 29 °C
  • İzmir 29 °C

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği taslağı

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği taslağı
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanacak Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği taslağı...

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanacak Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği taslağı...

 

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

            

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)  Bu Yönetmeliğin amacı, aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılacak olan ödemeler ile sözleşmelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Yönetmelik;

a) Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanları,

b) Aile hekimliği uygulamaları kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını,  

c) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile sözleşme imzalamış olan eğitim kurumlarını,

d) Kurumsal sözleşme kapsamında görev yapan öğretim üyesi, eğitim görevlisi, araştırma görevlisi/asistanlar ile aile sağlığı elemanlarını,

kapsar. 

Dayanak

MADDE 3-  Bu Yönetmelik, 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu, 

d) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğitim sorumlusunun gözetim ve koordinasyonunda, eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisini,

e) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının,  o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe, lohusa ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapmaları gereken aşılama, gebe, lohusa ve bebekçocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine oranını,

f) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

g) Birinci basamak sağlık hizmetleri: Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu,

ğ) Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre yetkili eğitim sorumlularını,

h) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir asistan ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

ı) Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

i) Eğitim Kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerini,

j) Entegre sağlık hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

k) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini, 

l) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer  nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı elemanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığı elemanını,

m) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

n) Kanun: 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,

o) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ö) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,

p) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,

r) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler 

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar, uyumlu çalışma

MADDE 5- (1) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Kurumun öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yetmişleş yaşından gün almamış olmaları gerekir. Altmışbeş yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alma şartı aranır.

(3) Aile hekimi ile aile sağlığı elemanı, ekip anlayışı içinde çalışır. Aile hekimi, birlikte çalıştığı aile sağlığı elemanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.

Sözleşmelerin içeriği, süresi,  dönemi ve yenilenmesi

MADDE 6- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Ek (1-A) ve Ek (1-B)’ye göre düzenlenir. Ek (1-A) ve Ek (1-B)’deki sözleşmeleri Kurum adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya Halk sağlığı müdürüne devredebilir.

(2) Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözleşmenin imzalandığı ve takip eden malî yılı kapsar. Mali yılbaşından sonra imzalanmış olan sözleşmeler bir sonraki mali yılın sonuna kadar yapılır.

(3) Sözleşme dönemi süresince verilen ihtar puanı toplamının 80 ve üzeri olması durumunda veya hakkında yapılan inceleme/soruşturma raporunda sözleşme yenilenmesinin uygun olmayacağı yönünde teklif getirilen aile hekimi veya aile sağlığı elemanı ile sözleşme yenilenmeyebilir.

(4) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının uyumlu çalıştıkları yolunda müşterek beyanlarının mevcut olması halinde aile sağlığı elemanının sözleşmesi yenilenir. 

(5) Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.

(6) Sözleşmenin yenilenmesi gereken tarihte, sözleşme dönemi içerisinde alınmış olan sağlık raporları nedeniyle kullanılmaya başlanılan hastalık izninin devam ediyor olması durumunda, sözleşme hastalık izninin bittiği tarihe kadar kendiliğinden yenilenmiş sayılır.

Kazanç getirici başka iş yapma yasağı

MADDE 7- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler, ecza dolabı açma yetkisi ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil, kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.

(2) Ecza dolabı açma yetkisinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görüşü alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.

İzinler

MADDE 8- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Malî yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, malî yılsonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir; hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.

(2) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi,  eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin üstsoy/altsoyunun ve kardeşinin ölümü hâlinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle beş gün izin verilir.

(3) Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir.  Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.

 (4) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleşme dönemi içinde bir malî yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usûle uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi yüz seksen günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesh olunmuş sayılır.

(5) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde, müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilir.

(6) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlık veya Kurumca öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

(7) Kurumca görevlendirilmek şartıyla aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinliklere katılım için bir mali yılda en fazla 5 gün izin verilebilir.

(8) Askerlik nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan bir yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25.1.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan atama ve nakillere ilişkin usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olabilirler.

(9) Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi hâlinde 15 inci madde hükmü uygulanmaz.

(10) İzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir.

Aile sağlığı elemanlarının izinlerinde veya görevlendirmelerinde aile hekiminin görüşü alınır. Aile sağlığı elemanlarının gün içerisinde kısa süreli izinleri aile hekimi tarafından verilir.

(11) Aile hekimleri veya aile sağlığı elemanları, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday olmak amacıyla müdürlüğe başvurabilirler. Başvuru üzerine müdürlük ilgilinin sözleşmesini askıya alarak söz konusu aile hekimliği birimine görevlendirme yapar. Aday adayı olan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aday olamaması durumunda aday listelerinin kesinleştiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde veya adayın seçimi kaybetmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içerisinde müracaat etmesi kaydıyla aynı aile hekimliği birimindeki görevine başlatılır. Sözleşmenin askıya alınması durumunda açıkta geçirilen süreler sebebi ile sözleşme süresi uzatılmaz.

(12) Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleşmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tâbidir.

Çalışma saatleri

MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır. 

Sözleşme giderleri

MADDE 10-  (1) Sözleşme düzenlenmesine kadar olan sürecin gerektirdiği her türlü resmi gider Kurumca karşılanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Sözleşmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi 

Denetim

MADDE 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesi çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde aykırılığın mahiyetine göre; 

a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre,

b) İdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre,

c) Kamu zararı oluşturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,

Gerekli işlemler tesis edilir.

Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

MADDE 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması gerekenlerin sözleşmeleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaş haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe sevk edildikten sonra, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut sözleşme şartlarına göre çalıştırılmaya devam edilebilir. 

Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi

MADDE 13- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aşağıdaki hâllerde sona erdirilir:

a) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirlenen şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartların taşınmadığının anlaşılması veya bu şartların sonradan kaybedilmesi,

c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi,

ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi,

d) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi,

e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması,

f) Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi,

g) Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi,

ğ) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi,

h)  657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin, işlendiğinin tespit edilmesi,

ı) Hüküm giyme, gözaltına alınma veya tutuklanma hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması,

 (2)  Birinci fıkranın  (ç), (g), (ğ)ve (h) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamaz. Birinci fıkranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler bir yıl süreyle, (f) bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler ise sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar,

(3) Bu maddede yer verilen fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra tespit edilmesi veya sözleşme döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminde tamamlanamaması hâlinde, soruşturmanın aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aleyhine sonuçlanması durumunda, soruşturmanın sona erdirildiği tarihte geçerli olan sözleşme sona erdirilir, 

 (4) Kayıtlı kişi sayısı 1000’in altında olan aile hekimliği birimleri için sözleşme imzalayan aile hekimi hakkında birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır.

(5)  Birinci fıkranın (g) ve (h) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Bakan, Kurum Başkanı,  Vali, Bakanlık sağlık denetçileri veya Kurum sağlık denetçileri tarafından en fazla iki aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilir. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin anılan bentlerde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülür ise sözleşmeleri sona erdirilir, aksi halde ilgililer görevlerine iade edilir. Sözleşmenin askıda olduğu sürece, müdürlükçe pozisyona geçici görevlendirme yapılır. Sözleşmeli aile hekimine ve görevlendirilen aile hekimine 17 nci maddeye göre, sözleşmeli aile sağlığı elemanı ve görevlendirilen aile sağlığı elemanına ise 20 nci maddeye göre ödeme yapılır. 

Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi 

MADDE 14- (1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeli aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ilgili vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık veya Kurum tarafından yapılması hâlinde ise Kurumca, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Kurumca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

 (2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Kurumun verdiği ihtarlara karşı ise müsteşara itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.

(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

(5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi

MADDE 15- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, şartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün kabul etmemesi durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar

Aile hekimine yapılacak ödemeler

MADDE 16- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Kurumca verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısı hesabına dâhil edilir. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Kurumca görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) Gebeler ve lohusalar için  (2,85) katsayısı,

2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,025) katsayısı,

3) 0-59 ay grubu için (1,52) katsayısı,

4) 65 yaş üstü için (1,52)katsayısı,

5) Diğer kişiler için  (0,711) katsayısı,

esas alınır.

Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.

İlk (4.000) kişiye kadar kayıtlı kişiler için her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan hesaplanır.

Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Kurumca belirlenen yerlerde ise ilk (1.350) kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan (2) katsayısıyla çarpılır (A*2). Daha sonra, (1.351) ile (2.400) kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((A*2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, (2.400) kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (A*1,65) maaşa esas puan hesaplanır. 

Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadarki kısmı için (1.000 puan dâhil);

1) Uzman tabip veya tabip için 2.690 (ikibinaltıyüzdoksan) TL,

2) Aile hekimliği uzmanları için 3.897 (üçbinsekizyüzdoksanyedi) TL,

ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerinde kalan puanlar (1,79) değişken katsayısıyla çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir.

Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Kurumca belirlenen yerlerde olması halinde, kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla, diğer yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde,  büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listeye göre aile hekimi için belirtilen tutar ödenir.

c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için gerekli harcama kalemlerinin hekim başına düşen kısmı hekimlere, aile sağlığı merkezine düşen kısmı ise aile sağlığı merkezinde bulunan aile hekimlerine pay edilerek, her ay hekim başı tavan ücretin %55’ini geçmeyecek şekilde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri karar defterinin ibrazı üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.

Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, aile sağlığı merkezinin kalite standartları çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (1)’inde belirlenen kriterlerden; gerçekleştirilen her kriter için belirlenen puan karşılığında yapılan harcama kalemlerinin hekim başına düşen kısmı hekimlere, aile sağlığı merkezine düşen kısmı ise aile sağlığı merkezinde bulunan aile hekimlerine pay edilerek tavan ücretin %45’ını geçmeyecek şekilde ödeme yapılır. Yeni açılan ve müdürlükçe hizmet verilecek mekân kiralanmayan birimler için aile sağlığı merkezi giderleri bir yıl boyunca yukarıdaki kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin % 100’ü olarak ödenir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (1)’inde belirlenen puanlama doğrultusunda ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili puanlama kriterlerinin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Kurumca ya da Kurumca yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç on gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (1)’ine göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır.  Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni puanlama esas alınarak ödeme yapılır. Aynı aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden puanlandırma yapılması için müracaat edemez.

Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dışı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (1)’ine göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartlarının şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi puana göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.

Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun çalışma usûl ve esasları Kurumca belirlenir.

 Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden Müdürlükçe kesinti yapılır.

ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için, kat edilen her 1 km için tavan ücretin on binde 5’i kadar, gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı her kişi için tavan ücretin on binde 7,5’i kadar ödeme yapılır. Kat edilecek mesafenin hesabına yönelik usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait birinci paragrafta yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri  aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır.

d) Pozitif performans ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine kanser taramaları, muayene oranları ve diyabet hastalığına ilişkin takipler için aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde ödeme yapılır.

1)      Kanser Taramaları;

Kolon kanserinde kurumca belirlenecek hedef kitlenin;

%50 ila %80 arasında taramanın yapılması durumunda tavan ücretin %3’ü,

%80 ve üzerinde tarama yapılması durumunda tavan ücretin %5’i,

Serviks kanserinde kurumca belirlenecek hedef kitlenin;

%50 ila %80 arasında taramanın yapılması durumunda tavan ücretin %3’ü,

%80 ve üzerinde tarama yapılması durumunda tavan ücretin %5’i

Meme kanserinde kurumca belirlenecek hedef kitlenin,

%50 ila %80 arasında taramanın yapılması durumunda tavan ücretin %3’ü,

%80 ve üzerinde tarama yapılması durumunda tavan ücretin %5’i

olmak üzere her bir kanser türü için ayrı ayrı ödeme yapılır.  

           2)      Muayene Ödemesi;

Ödeme yapılacak her bir aile hekimliği birimi için,

-          O ay içinde başvuran tekil kayıtlı kişi sayısı (KB)

-          O ay içinde başvuran tekil misafir hasta sayısı (MB)

-          Kayıtlı kişilerden, söz konusu birime o ay içinde bir defadan fazla başvuranların, ilk muayenesi hariç toplam muayene sayısı (KM)

-          Misafir hastalardan, söz konusu birime o ay içinde bir defadan fazla başvuranların, ilk muayenesi hariç toplam muayene sayısı (MM)

belirlenmek suretiyle, aşağıdaki formüle göre muayene puanı hesaplanır. Muayene Puanı (MP) = KB + (KM * 0,5) + (MB * 0,4) + (MM * 0,2)

Birimlerin muayene puanları kullanılarak, Türkiye geneli, il geneli ve ilçe genelinde ortalama muayene puanları hesaplanır.

Birimin bulunduğu il ve ilçenin ortalama puanı aşağıdaki formülde kullanılarak, her birim için bir karşılaştırma muayene puanı (KMP) hesaplanır.

KMP = TR Ort. * 0,3 + İl Ort. * 0,35 + İlçe Ort. * 0,35

Birim için hesaplanmış olan muayene puanı ve karşılaştırma muayene puanı kullanılarak, o birimin düzeltilmiş muayene puanı (DMP) aşağıdaki şekilde hesaplanır.

DMP = MP / KMP

O ay içinde, o birimde çalışmış olan aile hekimi için maaş hesabında, birimin düzeltilmiş muayene puanı, aşağıdaki tabloda hangi aralığa karşılık geliyorsa, o aralıktaki ödeme yapılır.

DMP

Brüt Ödeme
(Tavan Ücretin %'si)

AH Brüt 
(TL)

ASE Brüt (TL)

Alt Sınır (<=)

Üst Sınır (<)

Aile Hekimleri
İçin

Aile Sağlığı
Elemanları İçin

0,00

0,60

10,00%

5,00%

343,53

171,76

0,60

0,85

12,00%

6,00%

412,23

206,12

0,85

1,10

14,00%

7,00%

480,94

240,47

1,10

1,50

15,00%

7,50%

515,29

257,65

1,50

2,00

16,00%

8,00%

549,64

274,82

2,00

2,50

18,00%

9,00%

618,35

309,17

2,50

 

20,00%

10,00%

687,05

343,53

 

Kanser taramaları ilişkin takiplerin hangi aralıklarda ve ne şekilde yapılacağı Kurumca belirlenerek duyurulur.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuara ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.

(3) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), ve (d) bentleri uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı, Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı ile ikinci fıkra için ödenen tutar toplamı tavan ücretin altı katını aşamaz.

(4) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) ve (d) bendlerinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden ise damga vergisi kesilir.

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, birinci fıkranın (a) ve (d) bendlerinde belirtilen ödemelerden düşülür.

(6) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine birinci fıkranın (a) ve (d) bendlerinde belirtilen ödemelerden geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler

MADDE 17- (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ya da Kurumca onaylanan ve/veya yapılan eğitimlere katıldığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Kurum personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;

a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile hekimine, kalan % 50’si geçici aile hekimine, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile hekimine %100’ü, geçici aile hekimine %50’si,

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,

c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine, 

ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,

d) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre ödenecek pozitif performans ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,

ödenir.

(2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si, (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneği ve (d) bendine göre ödenecek pozitif performans ödeneğinin tamamı çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir.

(3) Kurumca yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile hekimine iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır. 

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez. Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere yapılacak ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. Çalışılan gün sayısına göre yapılan hesaplama sonucunda; geçici aile hekimine ödenecek tutarın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu Yönetmelik kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaksızın kadro ve görev unvanı itibari ile belirlenmiş ek ödeme tutarı ödenir.

(6) Kurumca onaylanan veya yapılan eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilen aile hekimlerine bir mali yılda en fazla bir ay olmak kaydıyla ödeme tam olarak yapılır.

(7) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında sözleşmesi askıya alınan aile hekiminin birimi boş pozisyon olarak değerlendirilir.

(8) İzin, rapor gibi nedenlere geçici olarak boş bulunan tek birimli aile sağlığı merkezlerine görevlendirme yapılmaz.

Aile hekiminden yapılacak kesintiler

MADDE 18- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, lohusa, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2’si,

b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i,

d) Aylık başarı oranı, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, lohusa, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, lohusa, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usûl ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur.

(3) Köy veya mahalle yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, lohusa, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.

Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme

MADDE 19- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı elemanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Kurumca verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısı hesabına dâhil edilir.  Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda Kurumca veya valilikçe görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) Gebeler için (2,85) katsayısı,

2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,025)katsayısı,

3) 0-59 ay grubu için (1,6625) katsayısı,

4) 65 yaş üstü için (1,6625) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,72) katsayısı,

esas alınır.

Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.

İlk (4.000) kişiye kadar kayıtlı kişiler için her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan hesaplanır.

Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Kurumca belirlenen yerlerde ise ilk (1.350) kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan (2) katsayısıyla çarpılır (A*2). Daha sonra, (1.351) ile (2.400) kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((A*2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, (2.400) kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (A*1,65) maaşa esas puan hesaplanır.

Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadarki kısmı için (1.000 puan dâhil);

1) Meslekî yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına 1.437 (bindörtyüzotuzyedi) TL,

2) Meslekî yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına 1.688 (binaltıyüzseksensekiz) TL,

ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerinde kalan puanlar (0,7163) değişken katsayısıyla çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir.

  Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Kurumca belirlenen yerlerde olması halinde, büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanına, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listede aile sağlığı elemanı için belirtilen tutar ödenir.

c) Pozitif performans ücreti; Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına kanser taramalarına ilişkin takipler için aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde ödeme yapılır.

Kolon kanserinde kurumca belirlenecek hedef kitlenin;

%50 ila %80 arasında taramanın yapılması durumunda tavan ücretin %3’ü,

%80 ve üzerinde tarama yapılması durumunda tavan ücretin %5’i,

Serviks kanserinde kurumca belirlenecek hedef kitlenin;

%50 ila %80 arasında taramanın yapılması durumunda tavan ücretin %3’ü,

%80 ve üzerinde tarama yapılması durumunda tavan ücretin %5’i

Meme kanserinde kurumca belirlenecek hedef kitlenin,

%50 ila %80 arasında taramanın yapılması durumunda tavan ücretin %3’ü,

%80 ve üzerinde tarama yapılması durumunda tavan ücretin %5’i

olmak üzere her bir kanser türü için ayrı ayrı ödeme yapılır. 

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin bir buçuk katını aşamaz.

(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) ve (c) bendlerinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.

(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, (a) ve (c) bendlerinde belirtilen ödemelerden düşülür.

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(6) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı elemanına birinci fıkranın (a) ve (c) bendlerinde belirtilen ödemelerden geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler

MADDE 20- (1)  Sözleşme ile çalıştırılan aile sağlığı elemanına, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ya da Kurumca onaylanan veya yapılan eğitimlere katıldığı süre içinde,  5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan aile sağlığı elemanları ile anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu durumda asıl aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı elemanları veya Kurum personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile sağlığı elemanına, % 25’i geçici aile sağlığı elemanına, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin nedeniyle görevi başında bulunmayan asıl aile sağlığı elemanına %100’ü, geçici aile sağlığı elemanına %25’i,

b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile sağlığı elemanına,

c) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek pozitif performans ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile sağlığı elemanına,

ödenir.

(2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elamanına 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 25’i ve (c) bendine göre ödenecek pozitif performans ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir.

(3) Kurumca yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile sağlığı elemanına iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır.

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75’ini geçemez. Sözleşmeli aile sağlığı elemanı haricinde geçici aile sağlığı elamanı olarak görevlendirilenlere yapılacak ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. Çalışılan gün sayısına göre yapılan hesaplama sonucunda; geçici aile sağlığı elemanına ödenecek tutarın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu Yönetmelik kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaksızın kadro ve görev unvanı itibari ile belirlenmiş ek ödeme tutarı ödenir.

(6) Kurumca onaylanan veya yapılan eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilen aile sağlığı elemanlarına bir mali yılda en fazla bir ay olmak kaydıyla ödeme tam olarak yapılır.

(7) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında sözleşmesi askıya alınan aile sağlığı elemanının birimi boş pozisyon olarak değerlendirilir.

(8) İzin, rapor gibi nedenlere geçici olarak boş bulunan tek birimli aile sağlığı merkezlerine görevlendirme yapılmaz.

Aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usûl, esas ve oranlar, sözleşme veya görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanları için 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendlerine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.

(2) Bu madde uyarınca aile sağlığı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendleri uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla olamaz. 

Performans değerlendirme komisyonu

MADDE 22- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının ödemelerine esas teşkil eden performans tabi ödeme ve kesintiler için müdürlükçe komisyon oluşturulur. Komisyonun teşkili ile çalışma usul ve esasları Kurumca belirlenir.

Ödeme zamanı

MADDE 23- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler ile eğitim kurumlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren onbeş gün içinde yapılır.

Ödemelerdeki artışlar

MADDE 24- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri ve Eğitim Aile Hekimliği Birimleri

Eğitim kurumları sözleşme esasları

MADDE 25- (1) Eğitim kurumları ile  yapılacak olan kurumsal sözleşme Ek (1-C)’ye göre düzenlenir. Bu sözleşmeleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri ile imzalamaya ve sözleşmeyi sona erdirmeye, Kurum yetkilidir. Kurum sözleşme yapma yetkisini valiliklere devredebilir.

(2) Eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde  görev yapacak olan eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları eğitim kurumu tarafından belirlenir ve belirlenen süreler içerisinde kuruma bildirilir.

(3) Eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde  görev yapan eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları izinler, disiplin işlemleri ve kazanç getirici faaliyet yasağı bakımından kendi mevzuatlarına tabidir.

(4) Eğitim aile sağlığı merkezleri ve eğitim aile hekimliği birimleri,  eğitim faaliyetleri haricindeki iş ve işlemleri ile fiziki ve teknik şartları bakımından bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında yapılan denetimlere tabidir. Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluk, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını temin etmek amacıyla ilgili eğitim kurumuna bildirilir. Bildirime rağmen, eksikliğin giderilmemesi veya uygunsuzluk ile ilgili işlem yapılmaması halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem tesis edilir. 

(5) Eğitim aile hekimliği birimlerinin haftalık çalışma süresi, kırk saatten az olmamak kaydıyla Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Eğitim faaliyetleri bu birimlerdeki haftalık çalışma süresi içerisinde, sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin sunumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde eğitim kurumunca yürütülür.

(6) Eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli eğiticilerin haftalık çalışma süresi kendi mevzuatına göre belirlenir. Ancak eğitici haftalık asgari on saat eğitim aile sağlığı merkezlerinde hizmet verir.

(7) Eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli asistan ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

(8) Eğitim kurumları ile yapılacak sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla bir malî yıl olup, sözleşme dönemi sonunda taraflarca sözleşmenin feshine ilişkin bir tebligatın yapılmaması durumunda sözleşme kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir.

(9) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine diğer eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları ile anlaşarak hizmetin görülmesini sağlarlar. Bunun mümkün olmaması halinde eğitim kurumunca görevlendirme yapılır. Bu anlaşma ve görevlendirmeler 3 iş günü içerisinde müdürlüğe bildirilir.

(10) Eğitim aile sağlığı merkezleri veya birimlerinde görev yapan eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanının izin ve rapor gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı durumlarda eğitim kurumunca birime görevlendirme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele yapılacak ödemeler eğitim kurumunca yapılır.

(11) Eğitim aile hekimliği biriminde asistanın eğitim süresinin tamamlanması, ücretsiz izin kullanılması ve diğer nedenlerle görevlendirilecek asistan olmaması durumunda birim müdürlüğe devredilebilir. Bu devir işlemi yapılıncaya kadar aile hekimliği hizmeti doğrudan eğitici tarafından verilebilir. Müdürlüğe devir edilen bu birimlere 6 (altı) ay süre ile eğitim kurumunun hakları korunarak müdürlükçe görevlendirme yapılabilir ve bu birimler yerleştirmeye açılmaz. Müdürlükçe görevlendirme yapılan 6 aylık sürenin dolmasını müteakip, eğitim kurumunda aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış asistan bulunmaması durumunda eğitim kurumu ile yapılmış olan kurumsal sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

(12) Taraflarca, iki ay önce bildirim yapmak kaydıyla sözleşme sona erdirilebilir. Eğitim kurumu ile yapılan kurumsal sözleşmenin sona ermesi veya fesih edilmesi durumunda müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

Eğitim Kurumuna Yapılacak Ödemeler

MADDE 26- (1)  Eğitim aile hekimliği birimlerinde kişi kaydı görev yapan asistan için açılan birime yapılır.

Kuruma yapılacak ödemede, eğitim aile hekimliği birim sayısına göre;

Bir (1) birim için, kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL

İki (2) ila üç (3) birim için, kayıtlı kişi başına 4,5 (dört buçuk) TL

Dört (4)’ ve üzeri birim için, kayıtlı kişi başına 4 (dört) TL

olarak ödemeler için esas alınır.

(2) Müdürlük ilgili ödemeyi eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödeme bilgileri ile beraber eğitim kurumlarının döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaplara aktarır. Vakıf üniversitelerinde ise bu ödemeler müdürlükçe ilgili muhasebe birimlerince bu amaçla açılacak hesaplara aktarılır. Bu hesaplardan yapılacak ödemeler, ilgili döner sermaye mevzuatına tabi değildir

(3) Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının kadroya bağlı ödemeleri eğitim kurumunca yapılır.

(4) Eğitim aile sağlığı merkezinde veya eğitim aile hekimliği biriminde görev yapan asistan, eğitici ve aile sağlığı elemanları için yapılacak ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. Bu ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi, 209 sayılı Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ((e) fıkrasının ikinci paragrafı hariç) uyarınca herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmaz

 (5) Hizmet verilen merkezin veya birimin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya, ve benzeri giderler eğitim kurumunca karşılanır.

(6) Laboratuar, görüntülüme hizmetleri, tetkik, teşhis ve tıbbi sarf malzemelerine ilişkin giderler ile gezici sağlık hizmetlerine ilişkin giderler eğitim kurumunca karşılanır.

(7) Yapılan ödemelere müteakip ilgili hesapta bakiye kalması halinde bu tutar eğitim kurumunun döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir.

(8) Eğitim aile hekimliği birimlerinde bir eğitici en fazla 10 birimin (asistanın) sorumluluğunu üstlenebilir. Eğiticinin sorumluluğundaki eğitim aile hekimliği birimlerinin farklı aile sağlığı merkezlerinde bulunması halinde eğitici ancak 5 birimin (asistanın) sorumluluğunu üstlenebilir. 

(9) 25 inci maddenin onuncu fıkrası çerçevesinde müdürlüğe devredilen birimlerde eğitici ve asistan için öngörülen ödemeler düşüldükten sonra kalan miktar eğitim kurumuna ödenir. Bu birimde eğitim kurumunca aile sağlığı elemanı görevlendirilmediği hallerde aile sağlığı elemanı için öngörülen ödeme de düşülür.

Eğitici, Asistan ve Aile Sağlığı Elemanlarına Yapılacak Ödemeler

Madde 27 (1) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına izin ve rapor süreleri hariç olmak üzere çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. 26 ncı maddenin birinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan;

A)  Asistanlar için yapılacak ödemelerde bu yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki hesaplama yöntemi uygulanarak maaşa esas puan hesaplanır. Bu puan (1,25) değişken katsayısı ile çarpılmak suretiyle asistana yapılacak ödeme belirlenir. Ayrıca 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki usul ve esaslara göre hesaplanacak pozitif performans ücretinin Kurumca belirlenecek oranı ödenerek brüt ücret bulunur.

B)  Eğitici için yapılacak ödemeler;

Eğiticiye eğitim aile sağlığı merkezindeki birimlerinde görev yapan her bir asistandan, koruyucu hekimlik hizmetlerinden aşılama, lohusa, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı başarı oranına göre bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre kesinti yapıldıktan sonra elde edilen değerlerden eğiticinin ödemesi hesaplanır. Yapılacak olan ödemeden aşağıda yer alan oranlama ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda eğiticiye ödeme yapılır.

Eğiticiye, sorumlu olduğu her bir birim (asistan) için, performans kesintisi de hesaplandıktan sonra bulunan brüt ücretin; eğiticinin unvanına ve sorumlu olduğu birim sayısına göre aşağıda belirtilen katsayıyla çarpılmasıyla bulunacak tutarların toplamı kadar ödeme yapılır.

Ünvana göre;

Sorumlu

 

 

Olduğu Birim

Sayısı/Unvanı

1 Birim

2 Birim

3 Birim

4 Birim

5 ya da daha

fazla birim

Profesör

0,475

 

 

0,45

 

 

0,425

 

 

0,4

 

 

0,375

Doçent

0,4275

 

 

0,405

 

 

0,3825

 

 

0,36

 

 

0,3375

Yardımcı Doçent/ Başasistan

0,38

 

 

0,36

 

 

0,34

 

 

0,32

 

 

0,3

Uzman Hekim

0,285

 

 

0,27

 

 

0,255

 

 

0,24

 

 

0,225

 

Kurumca en fazla iki eğitim aile hekimliği birimi açılabildiği durumlarda, ilk 1 yıl boyunca eğitici için hesaplanmış olan brüt ödeme, kurumda sadece bir eğitim aile hekimliği birimi açılabildiyse 2,65 katsayısıyla, iki eğitim aile hekimliği birimi açılabildiyse 1,90 katsayısıyla çarpılarak yapılır. Birim sayısı değiştiği aydan itibaren, bu hesaplama yöntemi değiştirilir.

C)  Aile sağlığı elemanı için yapılacak ödemelerde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki hesaplama yöntemi uygulanarak maaşa esas puan hesaplanır. Bu puan (0,35) değişken katsayısı ile çarpılmak suretiyle asistana yapılacak ödeme belirlenir. Ayrıca 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki usul ve esaslara göre pozitif performans ücretinin Kurumca belirlenecek oranı ödenerek brüt ücret bulunur.

(2) Eğitici, asistan veya aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlardan yapılması gereken her türlü kesinti eğitim kurumunca yapılır.

Asistan ve Aile Sağlığı Elemanından Yapılacak Kesintiler

MADDE 28- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden aşılama, gebe, lohusa, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı başarı oranına göre eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan her bir asistandan, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde, aile sağlığı elemanlarından ise 21 inci maddesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre kesinti yapılır.

(2) Eğitim kurumuna yapılacak ödemeden, asistan ve aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler ile bu kesintiler nedeniyle eğiticilere yapılacak ödemelerdeki azalış miktarı düşülür. Bu madde uyarınca kurumdan yapılacak kesintilerin toplamı, eğitim kurumuna ödenecek bürüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.  

 (3) Aile sağlığı merkezlerindeki boş birimlere yerleşen eğitim aile hekimliği birimlerinin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya, laboratuvar, tetkik, sarf malzemesi ile benzeri giderleri için eğitim kurumuna ödenmesi gereken tutardan müdürlük tarafından kesinti yapılarak ilgililere ödenir.

Sözleşme fesih esasları

MADDE 29- (1) Eğitim aile hekimliği biriminde asistanın eğitim süresinin tamamlanması, ücretsiz izin kullanılması ve diğer nedenlerle görevlendirilecek asistan olmaması durumunda eğitim kurumu ile yapılmış olan kurumsal sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzlaşma komisyonu

MADDE 30- (1) Aile hekiminin, aile hekimliği biriminden ayrılması durumunda, ayrıldığı birime yeni başlayacak aile hekiminden bireysel ve ortak kullanım alanındaki malzemelerin ücretini talep edebilir. Anlaşmazlık durumunda hakem olarak müdürlük (2 kişi) ve ilin yetkili sendika temsilcisinden (1 kişi) oluşan 3 kişilik bir heyet ile ödenecek miktar belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen mevzuat

MADDE 31- (1) 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Ek (1)’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Mevzuatta 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğe ve 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ailehekimleri.net

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği taslağı için ne dediler?

Bu haber toplam 8057 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim