• BIST 116.316
  • Altın 165,720
  • Dolar 3,9293
  • Euro 4,8268
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 18 °C

Akıl Hastanelerinin Dehşet Veren Raporu!

Akıl Hastanelerinin Dehşet Veren Raporu!
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi akıl hastanelerini masaya yatırdı. Hazırlanan rapor dehşete düşürdü...

NESRULLAH SONAY

Üç yıl boyunca izlenen hastanelerde bir çok hastaya kötü muamele yapıldığı belirlendi.

‘Tedavi edildi’ diye taburcu edilen hastaların yüzde 60'ı geri döndü.

Bazı hastanelerde psikolog bile yok!

RU­Hİ­SAK, ilk ra­po­ru­nu uzun sü­re in­ce­le­me yap­tı­ğı psi­ki­yat­ri has­ta­ne­le­ri ile re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­ri üze­rin­de ha­zır­la­dı.

Ulaşılan ra­por­da psi­ki­yat­ri has­ta­ne­le­ri­nin bu­lun­du­ğu İs­tan­bul İz­mir Ma­ni­sa, Ada­na, Sam­sun il­le­ri zi­hin­sel en­gel­li­le­rin tu­tul­du­ğu mer­kez­ler mer­cek al­tı­na alın­dı.

CİD­Dİ PER­SO­NEL EK­SİK­Lİ­Ğİ VAR

Akıl sağ­lı­ğı has­ta­ne­le­ri in­ce­len­di­ğin­de dok­torba­şı­na Ba­kır­köy'de 7.1, Eren­köy'de 16.6, Ma­ni­sa'da 31, Ada­na'da 24.7, ve Sam­sun'da 14.7 ya­tak­lı has­ta dü­şü­yor.

250 ya­tak­lı Eren­köy RSHH'nde hiç psi­ko­log ve sos­yal ça­lış­ma­cı bu­lun­mu­yor.

HAS­TA­LA­RA ŞİD­DET VE TEH­DİT

Akıl has­ta­ne­le­rin­de ila­ca da­ya­lı te­da­vi uy­gu­la­nır­ken has­ta­la­rın psi­ko­te­ra­pi al­ma im­ka­nı ne­re­dey­se yok. 

Has­ta­lar sa­bah 6’da kal­dı­rı­lıp bü­tün gün ka­pa­lı or­tam­da ço­ğu kez de ko­ri­dor­lar­da hiç­bir şey yap­ma­dan za­man ge­çi­ri­yor.

Hiç kim­se on­la­ra de­ğer ve­rip ko­nuş­ma­dı­ğı gi­bi fi­kir­le­ri so­rul­mu­yor, an­lat­mak is­te­dik­le­ri din­len­mi­yor. Yal­nız­ca dü­ze­ni boz­ma­dan ses­siz sa­kin dur­ma­la­rı bek­le­ni­yor.

Hat­ta zi­ya­ret sı­ra­sın­da hem­şe­ri­le­rin iti­raz sa­hi­bi has­ta­la­rı an­la­ma ça­ba­la­rın­dan çok sus­tur­ma­ya, sin­dir­me­ye yö­ne­lik tep­ki­ler göz­lem­le­di.

Bu­nun­la da sı­nır­lı kal­ma­yıp hiz­met­li per­so­ne­lin has­ta­la­ra şid­det kul­lan­dı­ğı­na araş­tır­ma eki­bi ta­nık ol­du.

Fi­zi­ki şid­de­ti da­ha çok sağ­lık me­mur­la­rı ve gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor.

Has­ta­lar özel­lik­le ge­ce­le­ri ve haf­ta son­la­rı şid­de­te ma­ruz kal­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor. 

Engelliler mahsur

Ra­por­da, has­ta­ne­le­rin tu­va­let ve ban­yo­la­rın fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­re uy­gun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di.

Kat­lar­da asan­sör bu­lun­ma­dı­ğı için fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­rin açık ha­va­ya çı­ka­ma­dık­la­rı tes­pi­ti­ne yer ve­ril­di. Fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­rin ser­vis­ler­de mah­sur kal­dı­ğı tes­pit edil­di.

Cezalandırmak için yatağa bağlanıyor

Öte yan­dan bu tür te­da­vi­ler­den en son baş­vu­ru­la­cak yön­tem olan tes­pi­tin  (ya­ta­ğa bağ­la­ma) çok yay­gın ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı dik­kat çek­ti.

Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü ya­ta­ğa bağ­la­ma­nın müm­kün ol­du­ğun­ca ya­pıl­ma­ma­sı, ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da da sü­re­nin 2-3 saa­ti geç­me­me­si­ni ve bu­nun da en az 24 sa­at ara­lık­lar­la ya­pıl­ma­sı­nı ön gö­rü­yor.

Bu­na rağ­men in­ce­le­nen ka­yıt­lar­da bü­tün has­ta­ne­ler­de sü­re­nin 24 saa­ti aş­tı­ğı tes­pit edil­di.

Ço­ğu has­ta­nın al­tı­na yap­mak zo­run­da kal­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Cinsel istismara önlem yok

Bir baş­ka so­run da zi­hin­sel en­gel­li bi­re­yin cin­sel ta­ciz ve is­tis­mar­dan ko­run­ma­sı so­ru­nu.

Ra­po­ra gö­re zi­hin­sel en­gel­li has­ta­la­rın cin­sel is­tis­mar du­ru­mun­da göz­lem oda­sı­na alın­dık­la­rı be­lir­til­di.

Ra­por­da has­ta­ne­le­rin ta­ciz ve is­tis­ma­ra kar­şı ko­ru­yu­cu, ön­ce­den plan­lan­mış bir po­li­ti­ka­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

Yurtlardan akın var

Has­ta ya­tış ka­yıt­la­rı in­ce­len­me­sin­de Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı yurt­lar­dan akıl has­ta­ne­le­ri­ne yö­nel­me ol­du­ğu tes­pit edil­di.

Sı­ğın­ma ev­le­ri ve ba­kım ku­rum­la­rın­dan ge­len has­ta­la­rın yüz­de 80’i ta­ciz, en­sest ve te­ca­vüz mağ­du­ru.

Te­ra­pi des­te­ği uy­gu­lan­ma­yan bu has­ta­la­rın ge­ri dö­nüş ora­nı­nın ise yüz­de 60 ci­va­rın­da ol­du­ğu be­lir­til­di.

‘Ne ilaç kullandığımı bilmiyorum’

Has­ta­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu te­da­vi ve ilaç­lar ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­mi­yor. Az sa­yı­da has­ta ise dok­to­run ilaç­lar hak­kın­da fik­ri­ni sor­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ba­zı has­ta­la­rı bu ko­nu­da­ki açık­la­ma­sı şu yön­de ol­du:

“Te­da­vi­le­ri­miz­le il­gi­li bil­gi ve­ril­mi­yor, ilaç­la­rın ku­tu­la­rın­dan an­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İla­cın ne için ve­ril­di­ği­ni (Sam­sun-37 ya­şın­da-er­kek) ne ilaç kul­lan­dı­ğı­mı bil­mi­yo­rum, söy­le­mi­yor­lar ki psi­ko­log­la da gö­rüş­me ya­pıl­mı­yor. Dok­tor­lar­la da çok kı­sa sü­re­li ve haf­ta­da bir kez gö­rü­şe­bi­li­yo­rum Sam­sun- 26 ya­şın­da-er­kek)”

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2493 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim