• BIST 10700.75
  • Altın 2472.866
  • Dolar 32.9409
  • Euro 35.3351
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 32 °C
  • Antalya 33 °C
  • İzmir 38 °C

Askeri kanunlarında sağlık mevzuatında değişiklikler-2

Askeri kanunlarında sağlık mevzuatında değişiklikler-2
TSK'ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek

Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubay, subayların TSK ile ilişiği kesilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulması ve bazı askeri kanunlarda değişiklik yapan tasarı kabul edildi.

TSK mensupları ile yakınlarının ikinci ve üçüncü basamak muayene ve tedavilerini sağlamak, rapor, muayene ve diğer sağlık hizmetleri ile askerlerin ve adayların sıhhi yeterliklerini tespit etmek, kontenjan dahilinde sivil kişilere sağlık hizmeti vermek maksadıyla askeri ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca asker hastaneleri kurulacak.

Kıta, karargah ve askeri kurumlarda; sağlığa uygun ve temiz olan içme ve kullanma suları ile muayenesi yapılarak temin edilen güvenilir gıda maddeleri tüketime sunulacak. İçme ve kullanma suları ile gıda maddelerinin temininden tüketimine kadar alınacak gıda ve su güvenlik tedbirleri, TSK gıda kontrol teşkillerince yürütülen kontrol, denetim ve laboratuvar faaliyetleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Hayvanların bakımı, barındırılması, beslenmesi, sağlığı ve eğitimi nizamlara uygun olarak yerine getirilecek. Hastalanan hayvanlar derhal kıta, karargah, kurum veya garnizonda görevli TSK mensubu veteriner hekime bildirilecek. TSK mensubu veteriner hekim veya yeterli tedavi ünitesi bulunmayan yerlerde hasta hayvanların muayene ve tedavisi sırasıyla; bölgedeki askeri hayvan klinikleri, kamu veya üniversite veteriner hekimleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılacak. Bu da yoksa, muayene ve tedavi hizmeti temin edilebilecek. Bunların yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanacak.

Görev yapabilirlik yeteneklerini kaybeden hizmet hayvanlarının yeniden sahiplenme yapılıncaya kadar geçen süredeki bakımı ve refahı ile ilgili yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanacak.

Asker kişilerin kıta, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilecek. Fiili veya hukuki imkansızlık nedeniyle görevlendirme yapılamaması halinde bu görev, baro tarafından belirlenecek bir avukat tarafından yürütülecek. Yasal mirasçıların avukatının gelmesi halinde baro tarafından seçilen avukatın görevi sona erecek. Görevlendirilen vekilin savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bulunması zorunlu olacak. Görevlendirilen vekilin ücreti müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

 

-Askeri hakim ve savcı olamayacaklar

 

Yargılama sonunda haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin askeri hakimlik sınıfına alınmamaları öngörülüyor.

Buna göre, "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir suçtan hükümlü olmamak, ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak yahut bir suçtan yargılanıp da hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunmamak", askeri hakim ve askeri savcı olmak için aranan genel şartlar içinde yer alıyor.

Uzman doktor sınıfında istihdam edilecek adayların temininde uygulanacak azami yaş sınırı 35'e çıkarılıyor.

Teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki subayların kıta hizmet süreleri, kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda yönetmeliğe bırakılıyor. Verilen kıdem süreleri, bu sürelerden düşülecek.

Yeni ceza mevzuatına uyum amacıyla, terfi etmeye engel olmayan haller yeniden düzenleniyor. Kıdem alanlar, kazai veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, fuar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülecek. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmeyecek.

Harp okullarını bitirip de teğmenliğe naspedilmeden önce kamu davası açılanlardan öğrencilik hukukunu kaybetmeyecek şekilde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin teğmen naspedilebilmelerine imkan tanınması ve yedek subay okullarını bitirenlerin, bu okulları bitirdikleri ayın sonu yerine mezun oldukları tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilmeleri öngörülüyor.

Kanunla, nasıp düzenlenmesine engel olmayan hallerin yeni ceza mevzuatıyla uyumu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin mahkeme kararlarının nasıp düzeltilmesinde dikkate alınması amaçlanıyor.

Subayların infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk, hükümlülükte geçen sürelerinin açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıktan geçen süreleri, firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararıyla sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemden düşürülecek. Bu işlem, hükmün veya kararın kesinleşmesinin ardından derhal yapılacak.

Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubay ve subayların TSK ile ilişiği kesilecek.

 

-Açıkta bulunanların durumları her altı ayda bir değerlendirilecek

 

Açıkta bulunanların durumları her altı ayda bir değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda açıklarının kalkmasının gerektiği kanaatine varılması durumunda açıkları kaldırılacak.

Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına, duruşmanın tatiline, davanın düşmesine, kamu davasının reddine veya TSK ile ilişiği kesilmeyenlerin yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeden kaldırılacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilecek.

Bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubaylar subaylığa geçemeyecek.

Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel, Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmayacak. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.

Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimi, astsubay üst karargah hizmetleri eğitimi, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimleri ile yurtiçinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimine tabi tutulanların yükümlülüklerinin, benzer eğitime tabi tutulan diğer personel gibi uzatılması imkanı getiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları olacak. Bu müddete yol dahil olmayacak. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.

Personele, yakınlarının ağır hastalığı nedeniyle verilen üç aylık refakat izni altı aya çıkarılıyor.

 

-Gerektiği durumlarda personel izinden çağrılabilecek-

 

TSK personeline yurtdışı izni vermeye yetkili olan makamlar, bu yetkilerini devredebilecek, yurtdışı izin süresi yıllık planlı izin süresi olarak yeniden düzenlenecek. Yıllık izinler senesi içinde kullanılacak. Ancak, hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri gelecek sene içinde verilebilecek. Bu müddet, hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek.

Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, tugay ve eşiti komutan veya amirin onayıyla personel izinden çağrılabilecek.

Aylıksız izin süreleri subay ve astsubayların hizmetinden sayılmayacak.

Savaş, olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde personel izinden çağrılabilecek. Subay ve astsubaylara devlet memurlarına ödenen miktar, usul ve esaslarda doğum yardımı ödeneği verilecek.

Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar; mirasçılardan birine bırakılmamışsa, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu halinde kanuni mirasçılarına intikal edecek.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren, proje ve sempozyumlarda başarılı olan askeri öğrencilere de ödül verilebilecek.

Ders ücreti ödenecek öğretim elemanlarına yardımcı doçentler, okullar arasına astsubay meslek yüksek okulları da ekleniyor.

Kanunla, seferde veya tatbikat maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylara, özlük haklarının ödenmesinde hangi rütbenin esas alınacağına ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılıyor.

Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden; önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlananlar hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanmayacak ve bu aylıkları aynı şekilde ödenecek.

 

-Sağlık tazminatı ödenecek

 

TSK'ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Bunlardan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlarınca döner sermaye gelirlerinden ödenenler de dahil olmak üzere herhangi bir ad altında ek ödeme yapılmayacak.

Subay ve astsubayların nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanı tarafından yapılacak.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı'nın en az dört yıl üye olarak görev yapan hakim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapacak.

TSK uçuş eğitimi teşkilleri dışındaki uçuş okulu veya kurslarında eğitim görenler ile buralardan mezun olanlar, pilot ve pilot adayı sayılarak uçuş tazminatı alabilecek. Bilfiil uçuş gerektirmeyen kadrolara atanan uçuş ekibi personeli, pilot, silah sistem subayları ve seyrüsefer subaylarına ödenen yıllık uçuş tazminatından yararlandırılacak.

Genelkurmay Başkanlığı'nca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'nca gerekli tedbirler alınacak.

Sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartıyla, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alabilecek. TSK'da Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen sivil pratisyen hekim ile diş hekimleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Bu haber toplam 3266 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim