• BIST 1.390,090
  • Altın 491,71
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Bursa 34 °C
  • Antalya 32 °C
  • İzmir 34 °C

ATT ve Özel Hastaneler Yönetmeliğine ilişkin yargı kararları

ATT ve Özel Hastaneler Yönetmeliğine ilişkin yargı kararları
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ATT Yönetmeliği ile Özel Hastaneler Yönetmeliği hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092/010.07.02/2015.5407.1960     01.06.2015
Konu: Yargı Kararları hk.

……………………………………………….

 

İlgi :    a) 15/10/2014 tarih ve 2011 sayılı genel yazımız.
           b) 21/8/2014 tarihli ve 1300 sayılı genel yazımız.         

15/02/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki (ATT) Yönetmeliği ile 27/03/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler (ÖH) Yönetmeliği hükümleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

A) ATT Yönetmeliğine ilişkin yargı kararları:

1- ATT Yönetmeliğinin 12/D maddesinde muayenehanelerin taşıması gereken standartlar ve muayenehanelerin açılma işlemleri belirtilmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin 12/D maddesi kapsamında; Müdürlüklerce, muayenehane başvurusunda dikkat edilecek hususlar, yapılacak değerlendirmeler ve kabul edilecek belgeler hakkında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 06/10/2011 tarih ve 40848 sayılı yazımız ile dağıtımı yapılan 2011/55 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yayımlanmıştır.

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 15. Dairesi tarafından verilen E.2013/6248 ve K.2013/12018 sayılı karar ile 06.01.2011 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12/D maddesinin ikinci fıkrası, muayenehane açılışının Bakanlığın uygun görmesi şartına bağlanmış olması ve bu yetkinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kullanılması gerektiği gerekçesi ile iptal edilmiştir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi hükmü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapma zorunluluğu olduğundan ve başvuruların değerlendirilmesi 2011/55 sayılı Genelgemiz ile zaten il sağlık müdürlüklerine devredildiğinden mezkûr Yönetmelik hükmü şu şekilde uygulanacaktır.

“Muayenehane açacak uzman/tabipler EK-1/d’ deki belgelerle birlikte müdürlüğe başvurur. Müdürlük, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olup olmadığını dosya üzerinde ve yerinde inceleme ile değerlendirir. Bu Yönetmelik şartlarını taşıyan muayenehane için SKYS kaydı yapılarak uzman/tabip adına müdürlükçe örneği EK-14’te yer alan uygunluk belgesi düzenlenir. Düzenlenen uygunluk belgesinin bir sureti Bakanlığa gönderilir.”

2- Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 15. Dairesi tarafından verilen E.2013/2797 ve K.2013/12015 sayılı karar ile; 03.08.2010 tarihli ve 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri iptal edilmiştir. Bu maddenin birinci fıkrası 3 Ağustos 2011 tarih ve  Yönetmelik değişikliği ile yeniden düzenlendiğinden yargı kararına istinaden yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

3- 03.08.2010 tarihli ve 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenen mezkûr Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/D’nin 6 ve 7 nci maddeleri bu maddelerde yer alan ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu ile ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için binada gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygun olduğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belgenin içeriği itibariyle binanın tamamına yönelik ve tamamını ilgilendiren unsurlar içermesi gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

30 Ocak 2015 tarihli ATT Yönetmelik değişikliği ile Yönetmelik ekindeki Ek-1/D Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler Listesinin 7 nci maddesi “(Değişik:RG-30/1/2015-29252) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge” şeklinde değiştirilmiştir. Mezkûr Yönetmelik değişikliğinde yargı kararı doğrultusunda düzenleme yapıldığından anılan Yönetmelik hükmü kapsamında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

4-Yukarıda belirtilen yargı kararları ve daha önce muhtelif tarihlerde yapılmış Yönetmelik değişiklikleri göz önünde bulundurulduğunda 2011/55 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile Ek-1’in uygulanmaması gerekmekte olup, diğer maddelerinin uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

5- Danıştay 15. Dairesinin E.2014/3860 sayılı kararı ile  21/03/2014 tarihli ve 28948 sayılı ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen  12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin yürütülmesi durdurulmuş olup anılan yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda mezkûr hüküm “Bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane açılması halinde asansör bulunması zorunludur.” şeklinde uygulanacaktır. Bodrum katlar dahil 4 katın altındaki binalarda açılacak muayenehaneler için asansör şartı aranmayacaktır.

6- Danıştay 15. Dairesinin E.2013/2795 –K.2013/6463 sayılı  kararı ile 03/08/2010 tarihli ve 27661 sayılı ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğin 27 nci maddesine eklenen sekizinci fıkranın iptaline karar verilmiş olup 27 nci maddesine eklenen sekizinci fıkraya aykırılığın tespiti halinde özel sağlık kuruluşlarına Yönetmelik ekinde bulunan Ek-6 sayılı Müeyyide Formunun 24 numaralı maddesinde belirtilen müeyyide uygulanmayacaktır.

7- Danıştay 15. Dairesinin E.2013/6248 –K.2013/12018 sayılı kararı ile 06/01/2011 tarihli ve 27807 sayılı ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin altıncı maddesi ile yönetmeliğe eklenen 7/A maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinin iptaline karar verilmiş olup bu kapsamda laboratuvar ve müesseselerin sekiz saat hizmet verme zorunluluğunun aranmaması gerekmekte olup bu çerçevede çalışma gün ve saatlerinin yeniden istenerek değişiklik olması halinde kuruluş ruhsatlarının buna göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

8- Danıştay 10. Dairesinin E.2010/15005-K.2012/4557 sayılı kararı ile 25/9/2010 tarih ve 27710 sayılı ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen Ek-13 sayılı “Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi” iptal edilmiş olup bu kapsamda muayenehane işleten tabip tarafından Müdürlüğe verilen muayenehanede yapılacak işlemler listesine göre yapılan işlemlerin haricinde işlem yapıldığının tespiti halinde Yönetmelik ekinde bulunan Ek-6 sayılı Müeyyide Formunun 30 numaralı maddesinde belirtilen müeyyide uygulanmayacaktır.

9- Danıştay 15. Dairesinin E.2013/5792 sayılı kararı ile 27/5/2012 tarihli ve 28305 sayılı ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup bu kapsamda tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekimin çalıştırılmak istenmesi halinde süre kaydı aranmaksızın çalışmasına izin verilecektir.

10-Danıştay 15. Dairesinin E.2013/13793 esas sayılı dosyasında açılan davada verilen “yürütmenin durdurulması talebinin reddi” yolundaki karara yapılan itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Y.D. İtiraz No: 2014/946 sayılı kararı ile ATT Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, "Bulunduğu ilde sağlık kuruluşlarına bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ye kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak açılmak istenmeyen..." ibaresinin, (c) bendinde yer alan, "... Bir sağlık kuruluşu, kadrolu hekim sayısı kadar konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir." ibaresinin ve (ç) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup anılan Yönetmelik hükümleri kapsamında işlem tesis edilmeyecektir.

11-Danıştay Onbeşinci Dairesinin E.2013/5792 sayılı dosyasında açılan davada 27/5/2013 tarihli ve 28305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen Ek 1 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının üçüncü cümlesindeki “bir sağlık kuruluşunda” ibaresinin “özel hastane veya tıp merkezinde” şeklinde değiştirilmesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup buna göre özel hastane veya tıp merkezinde kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlar devir yoluyla aynı il içinde başka bir özel hastane veya tıp merkezine kurdurulma talebi Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılacak, diğer sağlık kuruluşlarına devredilmesi için Bakanlığımız görüşü alınacaktır.

12- Danıştay Onbeşinci Dairesinin E.2013/5792 sayılı dosyasında açılan davada 27/5/2013 tarihli ve 28305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere Mezkûr Yönetmelik hükmünün birinci fıkrasında “17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirlenen sürenin sonuna kadar faaliyet gösterir. Belirtilen süre sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Kanun hükmü kapsamında hizmet veren sağlık birimlerinde çalışan tabiplerin çalışma durumları 1219 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan kuruluş olarak kabul edilerek muayenehane ve diğer özel sağlık kuruluşlarında çalışma taleplerine anılan Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında izin verilecektir.

B- ÖH Yönetmeliğine ilişkin yargı kararları:

1-Danıştay 15. Dairesinin 2013/13793 esas sayılı dosyasında açılan davada verilen “yürütmenin durdurulması talebinin reddi” yolundaki karara yapılan itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Y.D. İtiraz No: 2014/946 sayılı kararı ile 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖH Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ((a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri dahil) yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup anılan Yönetmelik hükmü kapsamında işlem tesis edilmeyecektir. Mezkûr hüküm kapsamında izin verilmiş olan özel sağlık kuruluşlarına bağlı olarak açılan sağlık ünitelerinin faaliyetinin sonlandırılması gerekmektedir.

2- Danıştay 10. Dairesinin 2012/5267 esas sayılı kararı ile 27/5/2012 tarihli ve 28305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖH Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin son cümlesinde yer alan  “…Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici olarak Bakanlıkça durdurulabilir.” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, anılan Yönetmelik hükmü kapsamında işlem tesis edilmeyecektir.

3- Danıştay 15. Dairesince E.2013/1447 esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddi” yolundaki karara yapılan itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, davacının itirazı kısmen kabul edilerek Y.D İtiraz No:2014/989 sayılı Kararı ile 11/07/2013 tarihli ve 28705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖH Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup anılan Yönetmelik hükmü kapsamında işlem tesis edilmeyecektir. Mezkûr hüküm kapsamında izin verilmiş olan muayene ve kontrol birimlerinin faaliyetinin sonlandırılması gerekmektedir.

4- Danıştay 15. Dairesinin 2013/2 esas sayılı kararı ile 27/05/2012 tarihli ve 28305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÖH Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen Yönetmelik ekinde yer alan “Ek-1 Özel Hastanelerde Asgarî Bulundurulacak Sağlık Personeli” listesinin IX-Tabip kısmının “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinin yürütülmesinin durdurulduğu ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile duyurulmuş idi. Bakanlığımızca yapılan karara itirazın kabulü ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Y.D. İtiraz No: 2014/614 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır. Mezkûr hükmün uygulanmasına aynen devam edilecektir.

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı genel yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Duyurunun aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 10806 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim