• BIST 7913.76
  • Altın 1871.435
  • Dolar 28.965
  • Euro 31.1741
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 14 °C
  • İzmir 12 °C

ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ATT Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
"Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 23 Temmuz 2008 Çarşamba, 26945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 23 Temmuz 2008 Çarşamba, 26945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

23 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 26945
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(8) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler bu maddedeki planlamadan istisna tutularak Türkiye’de meslek icra edebilirler."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip edebilmeleri, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda; yan dallarda uzman olan tabipler ise, en fazla üç sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilirler."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Ruhsata esas olmamak kaydıyla tabip harici sağlık çalışanı, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilir."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.
"(5) Sağlık kuruluşlarında acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların, hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. Sağlık kuruluşları, acil vakalarda gerekli ilk acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz."
"(6) Acil vakalarda, gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilir. Sağlık kuruluşunda tedavi görmekte iken durumu ağırlaşan ve acilen başka bir sağlık kuruluşuna sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkezi ile temas kurulur. Hasta yakınları veya hastanın tedavisini üstlenen sağlık kuruluşu, hastanın acil sevkini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri halinde, sevk edilecek sağlık kuruluşu ile irtibat kurmak, hastanın mağduriyetine meydan vermemek ve durumu komuta kontrol merkezine bildirmekle yükümlüdür. Acil hastanın sevk edileceği sağlık kurumunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri alır, bu bilgiler ışığında hastanın hangi sağlık kurumuna sevk edileceğine karar verir, ilgili kurumun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hastanın nakline engel bir durum yoksa, sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin gerçekleştirilmesini sağlar. Gerektiğinde intikal süresini kısaltmak amacıyla yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan sonra yapılabilir."
"(7) Acil olarak sağlık kuruluşuna müracaat eden hastaların acil tıbbi müdahale ve tedavileri yapılırken hiçbir surette tedavi masraflarının nasıl karşılanacağı sorgulanmaz. Hizmet bedelinin tahsili ile ilgili işlemler, acil müdahale sağlandıktan sonra yapılır. Sağlık kuruluşları, acil sağlık hizmetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuata da uymak zorundadır."
"(10) Beşinci, altıncı ve yedinci fıkralara aykırı davranıldığının tespiti halinde sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, on gün süreyle müdürlükçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, otuz gün süreyle müdürlükçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içerisinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde ise, sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi geri alınır."
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi için 15/2/2008 tarihinden önce başvurusu yapılanlar ile 15/2/2008 tarihi itibarıyle bina inşaatı veya tadilatının tamamlandığı resmî olarak belgelenen ve dosyaları eksiksiz şekilde en geç 1/9/2008 tarihine kadar müdürlüğe verilen tıp/dal merkezlerinin uygunluk belgesi işlemleri, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.
(2) 38 inci maddede öngörülen tebliğ yürürlüğe girinceye kadar, dosyaları eksiksiz olan ve bina inşaatı veya tadilatı tamamlanmış bulunan poliklinik uygunluk belgesi başvuruları, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde sonuçlandırılır."
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
"(5) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan tıp/dal merkezlerinin, 38 inci maddede öngörülen tebliğ yürürlüğe konuluncaya kadar devri mümkündür. Tebliğin yürürlüğe konulduğu tarihten ikinci fıkrada öngörülen dört yıllık sürenin sonuna kadar sadece bir defa devir yapılabilir. Bu şekildeki devirlerde, bu madde ile tanınan haklar devam eder."
"(7) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış sağlık kuruluşlarının denetimi, ikinci fıkra uyarınca ruhsatlarını alıncaya kadar, dört ayda bir bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7/a ve EK-7/b sayılı denetim formlarına göre yürütülür. 24 üncü maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarına aykırı davranıldığının tespiti halinde sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, on gün süreyle müdürlükçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, otuz gün süreyle müdürlükçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içerisinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde ise, sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi geri alınır."
"(8) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılarak faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, 38 inci maddede öngörülen tebliğ yürürlüğe konuluncaya kadar aynı ilçe sınırları içinde olmak, sağlık çalışanı ve planlamaya tâbi tıbbi donanım ilave edilmemek kaydıyla başka binaya taşınabilirler. Belirtilen kayıt ve haller ile başka binaya taşınanlar hakkında, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin bina şartları ve ilgili diğer hükümleri uygulanır."
MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğe, aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Fizik kapasitesi uygun olan merkezlerin uzman tabip çalıştırması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Geçici 1 inci maddeye göre uygunluk belgesi alan tıp/dal merkezlerinin uygunluk belgesi aldığı tarihteki fizik kapasitesinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda bu tıp/dal merkezlerinin, 23 üncü maddeye göre aynı il sınırları içinde koordineli olduğu özel hastane/hastanelerdeki uzman tabipleri çalıştırma talepleri kabul edilir. Bakanlıkça uygun bulunan bu yöndeki talepler için müdürlükçe gereken işlemler yapılır ve talep edilen uzmanlık dalı/dalları uygunluk belgesine eklenir."
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formunun "2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER" başlıklı kısmının (2) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısımdaki (6) numaralı satır ile Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7/a sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Denetleme Formunun "ACİL HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KISIM" başlıklı bölümün (3) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
2- Acil ünitesi veya acil odası 24 üncü maddeye ve 38 inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğe uygun mu?
 
 
Mesul müdür uyarılır
3 gün.
 
 
Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
 
MADDE 9 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Bu haber toplam 2280 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim