• BIST 11064.85
  • Altın 2568.492
  • Dolar 32.9982
  • Euro 35.9857
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Bursa 25 °C
  • Antalya 27 °C
  • İzmir 25 °C

Ayakta tedavi için 2 YTL katılım payı ödenecek

Ayakta tedavi için 2 YTL katılım payı ödenecek
AA-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören düzenlemeyle vatandaşlar, ayakta tedavide doktor ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ilaçlar ile protez gibi iyileştirme araç gereçler için ise yüzde 10-20 oranlarında katılım pay

AA-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören düzenlemeyle vatandaşlar, ayakta tedavide doktor ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ilaçlar ile protez gibi iyileştirme araç gereçler için ise yüzde 10-20 oranlarında katılım payı ödeyecek.

Kanun tasarısına göre, kişilerin ağız ve diş muayene, tahlil, tedavi, diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, travmaya ve onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin tutarı, 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin diş protezleri tutarının yüzde 50'si, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.

Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını, Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyecek. Kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilecek, ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilecek. Komisyonların çalışma usul ve esasları, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak belirlenecek. Kurum ayrıca katılım payı alınması veya alınmaması, miktarlarının belirlenmesi konusunda yetkili olacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesindeki katılım payları, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılacak. Bu hizmetlerdeki katılım payını, birinci basamak hizmet sunucularında yapılan muayenelerinde almamaya ya da daha düşük tutarlarla belirlemeye, kurum yetkili olacak.

Yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde, hizmet bedelinin yüzde 1'i oranında katılım payı alınacak. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için ödeyecekleri katılım payları, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin yüzde 75'ini geçemeyecek.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU
Tasarıda, sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesinde de değişiklik yapılıyor.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin bedellerini belirlemeye yetkili olacak. Komisyon, tıp eğitimini, hizmet basamağını, altyapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak, sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilecek. Komisyon, sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesini dikkate alarak, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirleyecek.

 

KOMİSYON 7 KİŞİDEN OLUŞACAK
Komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, Hazine Müsteşarlığını temsilen 1'er üye ve Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen de 2 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacak.

Salt çoğunlukla alınacak kararlar, Resmi Gazetede yayınlanacak. Komisyonca gerekli görülen hallerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilecek.

Kurum, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerini alabilecek.

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bulundukları sınıf için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin yüzde 20'sine kadar genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilave ücret talep edebilecek.

Sözleşmeli kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret talep edemeyecek.

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alabilecek.

 

SAĞLIK HİZMETİ FİYATLARI
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben 30 gün içinde ilave ücret ödemeleri için belirlenen tavanlar dahilinde, belirledikleri sağlık hizmeti fiyatlarını kuruma bildirecek.

Kurum, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunucularının mahallinde provizyon merkezi açabilecek ve personel çalıştırabilecek. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bu amaçla Kuruma uygun bağımsız mekan tahsis etmek zorundadır.

Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya kurumdan herhangi bir fark talep edemeyecek.

Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadığını, kurumun elektronik veya diğer ortamlarda sağlayacağı yöntemlere uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek zorunda olacak.

Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

 

PRİME ESAS KAZANÇLAR
Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında; hak edilen ücretlerin, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve idare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınacak.

Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile kurumca tutarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, kurumca belirlenecek diğer ayni yardımların toplamının, asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen kısmı ile görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan ayni yardımlar, prime esas kazanca tabi tutulmayacak.

Bunun dışındaki tüm ödemeler, prime esas kazanca tabi tutulacak. Ücretler, hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacak. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecek ve ücret dışındaki bu ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak 12 ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilecek.

Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilecek.

Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacak.

Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının 30'da 1'i kadar olacak. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının, ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanacak.

 

KENDİ ADINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
Tasarıyla, köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların prime esas kazançları da yeniden belirlenecek.

Buna göre, bu kapsama giren sigortalıların aylık prime esas kazancı, günlük kazancın alt sınırı; asgari ücretin 30'da 1'i, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı arasında kalmak kaydıyla, kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katı olacak.

Bu sigortalılar tarafından kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilecek. Ancak beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanan prim tahsil edilecek.

Kurumun, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden bilgi ve belge isteme yetkisine sahip olacak. Tasarıda, buna uymayanlara çeşitli idari para cezaları getirilmesi de öngörülüyor.

Kurumca yapılan incelemelerde; sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği, faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediği ve sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere sağlık hizmeti sunarak kuruma fatura ettiği tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında, genel hükümlere göre takip yapılacak.

Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutarlar geri alınacak. Ayrıca bu fiili işleyen sağlık hizmeti sunucularının, varsa kurumla yaptıkları sözleşmeler feshedilecek, kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözleşme yapılmayacak.

Bu haber toplam 1395 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim