• BIST 8333.14
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 24 °C
  • İzmir 22 °C

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı (TÜSİDER)

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı (TÜSİDER)
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik' taslağı derneğimize ulaştırılmış olup, ekte bilgilerinize sunulmuştur. Taslak metin ile ilgili derneğimize bildirlen görüşleriniz Sağlık B

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik' taslağı derneğimize ulaştırılmış olup, ekte bilgilerinize sunulmuştur. Taslak metin ile ilgili derneğimize bildirlen görüşleriniz Sağlık Bakanlığı'na iletilecektir.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri sunan özel sağlık kuruluşlarının, Ülke genelinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli ve verimli sunulabilmesi bakımından dengeli dağılımının sağlanması ve bunun için yatırım planları doğrultusunda fizik yapı, tesis, yetişmiş sağlık insan gücü kriterleri ile tıbbî donanım ve hizmet standartlarının tespit edilmesi, faaliyet alanına uygun olarak teşkilatlanmaları, uygunluk belgesi almaları, faaliyette bulunmaları, kapatılmaları, denetimleri ve bu sağlık kuruluşları ile ilgili diğer hususlarda usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.
(2) Ancak;
a) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre bir tabibin mesleğini serbest icra etmek üzere münferiden açtığı muayenehane,
b) 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamındaki kuruluşlar,
c) 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin istihdam ettikleri personele, eğitim ve öğretim kurumlarının personel ve öğrencilerine yönelik olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere doğrudan işlettikleri kurum hekimliği, sağlık merkezi, mediko-sosyal merkezi ve benzeri nitelikteki birimleri,
bu Yönetmelik kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
ç) Sağlık kuruluşu: Tıp merkezi ve poliklinik statüsünde uygunluk belgesi alarak faaliyet gösteren ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarını,
d) Uygunluk belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşunun Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,
e) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş dalları kapsayan tıp disiplinlerini,
f) Tam gün süreyle çalışma: Hizmet akitlerinde aksine hüküm bulunmaması kaydıyla sağlık çalışanının, bir sağlık kuruluşunda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen günlük çalışma süresini,
g) Teknik inceleme ekibi: Sağlık kuruluşlarının uygunluk belgesi almadan önce bu Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarını, uygunluk belgesi aldıktan sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının gerektiğinde incelenmesi için Müdürlük bünyesinde teşkil olunan ekibi,
ğ) Sağlık insan gücü/sağlık çalışanı: Özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarını,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Planlanması, Türleri ve Açabilecek Kişiler
 
Sağlık kuruluşlarının türleri
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşlarının türleri; fizik yapı, tesis, hizmet standartları ve tıbbî donanım ile sağlık insan gücü yapısına göre tıp merkezleri ve polikliniklerdir.
Tıp merkezi
MADDE 6- (1) Tıp merkezi, teşhis ve tedavi hizmeti sunan ve aşağıdaki nitelikleri taşıyan sağlık kuruluşudur:
a) Bünyesinde en az iki cerrahî ve iki dahilî uzmanlık dalı olmak üzere asgarî dört uzmanlık dalında birer uzman tabib tam gün süreyle çalışır.
b) Faaliyette bulunduğu uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerekli kıldığı diğer uzmanlık dallarına ait bu Yönetmelikte ve eklerinde belirlenen diğer asgarî şartlar bulunmak zorundadır.
c) En az üç ve en fazla on gözlem yatağı bulunur.
Poliklinik
MADDE 7- (1) Poliklinik, hizmet birimleri doğrudan biribiriyle bağlantılı olacak şekilde en az üç tabip tarafından müştereken açılabilen ve bu Yönetmelikte belirlenen asgarî şartları taşıyan sağlık kuruluşudur.
Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan;
a) Tıp merkezleri, tabip veya birden fazla tabip ortaklığında açılır.
b) Poliklinikler, sadece o poliklinik bünyesinde mesleğini serbest icra edecek tabipler tarafından müşterek halde açılır.
(2) Poliklinik ortağı olan tabibin vefatı veya vesayet altına alınması halinde, karısı veya kocası veya çocukları varsa bunlar hesabına sağlık kuruluşunun mes’ul müdürü/müdürlerinin sorumluluğu altında işletilmesine en fazla beş yıl izin verilir. Vefat eden kişinin varisleri arasında, karı, koca veya çocuk yok ise sağlık kuruluşu, bunların haricindeki mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle mes’ul müdür sorumluluğu altında işletilir. Vefat eden veya vesayet altına alınan tabip sağlık kuruluşunun aynı zamanda mes’ul müdürü ise, en geç on iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve yeni uygunluk belgesi alınır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlanma, Yer Seçimi, Ön İzin, Bina Durumu,
Uygunluk Belgesi ve Teknik İnceleme Ekibi
 
Sağlık kuruluşlarının planlanması
MADDE 9- (1) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması ve bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşları ile buralarda istihdam edilecek sağlık insan gücünün Ülke genelinde dengeli dağılımı için, demografik özellikler, halk sağlığının gerekleri, meslekî nitelikleri ve/veya sayısına göre sağlık çalışanı hizmetine olan ihtiyaç, teknoloji yoğunluklu tıbbî cihaz dağılımı ile faaliyette olanların gerçekleştirdikleri tıbbî işlemlerin niteliği ve sayısına göre yeni tıbbî hizmet birimi ilavesine ve sağlık çalışanı artırımına ihtiyaç olup olmadığı gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça yatırım planlaması yapılır ve sağlık kuruluşlarının bu planlama doğrultusunda açılmasına izin verilir.
(2) Bakanlıkça yapılacak ve her yılın Aralık ayında ilân edilecek yatırım planlaması kapsamına giren yerler için ilân gününden itibaren en geç on beş gün içerisinde yatırım yapmayı düşünen ilgililer Bakanlığa başvurur. Başvuru sırasında, ilân edilen yerlerden en fazla ikisini tercih edilerek ilânda istenilen belgeler verilir. Başvurular, Bakanlıkça incelenerek planlama esaslarına uygun bulunanlardan başkası tarafından tercih edilmeyen yer tercihi var ise, buraya sağlık kuruluşu yatırımına izni verilir. Aynı yerin birden fazla istekli tarafından tercih edilmiş olması durumunda, istekliler arasında noter huzurunda kur’a çekilir. Yatırım izninden sonra, tıp merkezleri için 10 uncu maddeye göre yer seçimi yapılır ve diğer belgelerle birlikte mimarî projeler değerlendirilerek 11 inci madde uyarınca ön izin verilir.
(3) Yatırım planlaması kapsamında ilân edilen yerlerden hiç tercih edilmeyenlere, kur’a tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlığa başvurulur ve sağlık kuruluşu açma talebinde bulunulur ise, 10 uncu ve 11 inci maddeler doğrultusunda işlem yapılarak ön izin verilir.
(4) Sağlık kuruluşlarını açmak isteyenler, yatırım planlamasına uymak zorundadır. Bu zorunluluğa uymaksızın sağlık kuruluşu yatırımı yapanlara, ön izin verilmesi gerekiyor ise ön izin verilmez ve ayrıca uygunluk belgesi düzenlenmez.
(5) Sağlık kuruluşlarının tıbbî hizmet birimi ilavesi ve sağlık çalışanı sayısının artırımında da yatırım planlamasına uyulur ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki usûle göre işlem yapılır.
Yer seçimi
MADDE 10- (1) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, aşağıdaki şartlarda olması gerekir:
a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmaması, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,
b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunması.
c) İmar mevzuatına uygun şekilde sağlık tesisi yapılabilecek alan olması.
(2) Tıp merkezleri için hasta ve hasta yakınları ile sağlık kuruluşu çalışanınınihtiyacını karşılamak üzere, 01.07.1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesinin a/8. bendindeki ölçüye uygun otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dahil araç park yerlerinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin binanın onaylı mimarî projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur.
(3) Poliklinikler, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde belirtilen alanlarda ve 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinde açılması yasak olarak gösterilenler haricindeki binalarda kurulur. Poliklinikler, otopark yönünden bu maddenin ikinci fıkrasındaki şarta uymak zorundadır.
Tıp merkezlerinde ön izin
MADDE 11- (1) Tıp merkezi açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin için;
a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) Tıp merkezinin yerleşimini ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre otopark miktarını gösteren, mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimarî proje içinde;
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
incelenmek üzere Müdürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderilir.
(2) Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda bu maddenin (b) bendinde bahsedilen mimarî projeler, imar mevzuatına uygun şekilde üç takım olarak hazırlanır ve tıp merkezi binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise valilik tarafından onaylanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından, bu maddede belirtilen şartların yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde ön izin belgesi düzenlenir.
(3) Ayrıca;
a) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında bu projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda,
b) Bu Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi almış tıp merkezinin binasında, ön izne esas projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce,
c) Başka amaçla inşa edilmiş binaların tıp merkezi binasına dönüştürülmesinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,
bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.
(4) Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usûlsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
Bina durumu
MADDE 12- (1) Tıp merkezleri, ahşap bina olmamak kaydıyla aşağıdaki binalarda kurulur:
a) Tıp merkezi projesi ile Bakanlıktan 11 inci maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, tıp merkezi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalar,
b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 10 uncu maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 11 inci maddeye göre ön izin alarak tıp merkezi binasına dönüştürülen ve bu hali ile yapı kullanma izin belgesi almış olan binalar.
(2) Tıp merkezi binasında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve tıp merkezi içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
(3) Tıp merkezinde, personele, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, ameliyathane ve gözlem ünitesi gibi tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerlerde hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.
(4) Poliklinikler, ahşap olmayan binalarda kurulur. Poliklinikler için;
a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı poliklinik girişi ve var ise acil ünitesinin de poliklinik girişinden ayrı girişi olmak zorundadır.
b) Müstakil binada ise, “sağlık kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün bulunması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin olması gerekir.
c) Bütün birimlerin aynı bina içerisinde, doğrudan biribiriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması zorunludur.
Uygunluk belgesi başvurusu için gereken belgeler
MADDE 13-(1)Sağlık kuruluşu açacaklar Müdürlüğe başvururlar. Başvuru dosyasında EK-1’deki belgeler bulunur.
Uygunluk belgesi başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 14-(1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yapılan başvuru üzerine dosya, Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenerek, eksiklikleri var ise sağlık kuruluşunu açmak isteyenlere bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yok ise, Müdürlükçe oluşturulacak Teknik İnceleme Ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak, açılması istenen sağlık kuruluşunun Yönetmeliğe uygunluğu hakkında rapor düzenlenir.
(2) Bu inceleme raporu ile eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olanlara Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde Ek-2'de yer alan uygunluk belgesi; uygunluk belgesine ilave olarak, mes'ul müdür adına Ek-3'de yer alan mes'ul müdürlük belgesi düzenlenir. Başvuru dosyasının bir örneği ile düzenlenen belgelerin kayıtları Müdürlükte muhafaza edilir, düzenlenen belgeler mes'ul müdüre imza karşılığında verilir.
(3) Sağlık kuruluşunun Teknik İnceleme Ekibi tarafından incelenmesi neticesinde eksiklik ve/veya uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, bunların tamamlanması veya giderilmesi hususu sağlık kuruluşu sahipliğine yazılı olarak bildirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin sağlık kuruluşu sahipliğince Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç on iş günü içinde Teknik İnceleme Ekibince, sağlık kuruluşu yeniden yerinde incelenir ve inceleme sonucuna göre bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem tamamlanır.
Teknik inceleme ekibi
MADDE 15- (1)Teknik İnceleme Ekibi, uygunluk belgesi verilmeden önce ve faaliyetleri sırasında sağlık kuruluşlarının Yönetmeliğe uygunluk bakımından incelenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürü veya özel sağlık kuruluşlarından sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısının başkanlığında, sağlık kuruluşunda hizmet sunulacak ve sunulan uzmanlık dallarından birer tabip ile kamuda görev yapan ve sağlık kuruluşu mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimarın iştirakiyle oluşturulur.
(2) Teknik İnceleme Ekibinde görev alacak uzman tabip, sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde var ise öncelikle Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesindeki şef, şef yardımcısı veya başasistan, yok ise Devlet hastanesinden uzman tabip görevlendirilir.
(3) Sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde üniversite hastanesi bulunuyor ise ihtiyaç halinde ilgili dallarda üniversite öğretim üyesi de Teknik İnceleme Ekibine dahil edilebilir.
(4) Tıp merkezinin bulunduğu ilde sağlık kuruluşunda hizmet sunulması istenilen uzmanlık dallarından uzman tabip bulunmaması halinde, en yakın il veya illerden valilikler arası koordinasyonla illerde bulunan eğitim ve araştırma, Devlet veya üniversite hastanesinden ilgili dallarda uzman tabip görevlendirilir.
(5) Teknik İnceleme Ekibinde yeralan üyelerin, yerinde incelenecek veya denetlenecek sağlık kuruluşu ile ticarî ortaklık, ikinci dereceye kadar kan veya civar akrabalık veya ticarî anlamda rekabet ilişkisinin olmaması gerekir. Teknik İnceleme Ekibindeki tabibler, iki yıl süreyle görev yaparlar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir.
(6) Teknik İnceleme Ekibine il dışından dahil edilecek üyelerden il dışından gelenlerin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri Müdürlükçe karşılanır.
Teknik inceleme ekibinin çalışma usûlü
MADDE 16-(1) Teknik İnceleme Ekibi, ihtiyaca ve Müdürlüğün daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır.Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
(2) Teknik İnceleme Ekibi, üyelerin tamamının iştirakiyle toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.
(3) Teknik İnceleme Ekibinin kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
(4) Teknik İnceleme Ekibinin sekreterya hizmetlerini Müdürlük yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşunun Personeli
 
Mes'ul müdür
MADDE 17- (1) Tıp merkezlerinde ve polikliniklerde, tabip olan ve tam gün süreyle çalışan bir mes'ul müdür bulunur. Mes'ul müdürün bulunmadığı ve sağlık kuruluşunun hizmet verdiği saatlerde yazılı şekilde yetki devri yaptığı bir tabip bulunur. Mes'ul müdür olan tabip sadece bir sağlık kuruluşunun mes'ul müdürlük görevini üstlenir.
(2) Mes’ul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
a) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiyede sanatını yapmaya mezun olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapis cezası almamış olmak,
ç) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak,
d) Özel veya kamu sağlık kurum veya kuruluşlarında çalıyor olmamak.
(3) Mes'ul müdürün görevleri şunlardır:
a) Sağlık kuruluşunun işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde açılış şartlarında değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,
ç) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık çalışanının çalışma belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,
d) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,
f) Çalışma saatleri dışında mes'ul müdürlük görevini devrettiği sorumlu tabibin mes'ul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,
g) Nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,
ğ) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,
h) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
ı) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
i) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların kalibrasyonunu temin etmek,
j) Sağlık kuruluşu çalışanlarının başta HIV, hepatit markerleri olmak üzere gerekli görülen tedkîklerini ve muayenelerini en az yılda bir defa periyodik olarak yaptırmak,
k) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek,
l) Faaliyet sahası ile ilgili diğer sağlık mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirmek.
(4) Mes'ul müdür, sağlık kuruluşunun işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.
(5) Mes'ul müdür, idarî işlerden bizzat, tıbbî işlemlerden ise diğer tabipler ile birlikte sorumludur. Mes'ul müdürün idarî işlerinden, sağlık kuruluşunun işleyişinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından, sağlık kuruluşunun sahipleri de bizzat sorumludurlar.
(6) İlgili mevzuata göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince mes’ul müdürlük yapamazlar. Böyle bir durumda, yasağın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde mes’ul müdürlük için bir tabip görevlendirilerek Müdürlüğe bildirilir.
(7) Mes'ul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mes’ul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde sağlık kuruluşunun işleteni tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on iş günü içinde yeni bir mes’ul müdür bulunur ve mes’ul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni mesul müdür adına çalışma belgesi düzenleninceye kadar, geçici olarak mes’ul müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişi Müdürlüğe bildirilir.
(8) Mes’ul müdürün, hizmet akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere sağlık kuruluşundan ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren yirmi dört saat içinde mes’ul müdürlük şartını taşıyan bir tabibin, o süre boyunca mes’ul müdürlük vazifesini yürüteceği konusunda dilekçeyle durumun Müdürlüğe bildirilmesi ve o tabibin belgelerinin verilmesi gerekir.
(9) Mes'ul müdür, adına düzenlenmiş çalışma belgesine sahip olmak şartı ile, isterse sağlık kuruluşunda tabiblik mesleğini icra eder. Mes'ul müdür, tabiblik mesleğini serbest olarak sadece mes'ul müdürlük yaptığı sağlık kuruluşunda icra eder; bu durumda, muayenehane de dahil olmak üzere başka bir sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest olarak icra etmesi yasaktır.
Tabip
MADDE 18- (1) Tabibler, sağlık kuruluşunda, adlarına düzenlenen ve Ek-4'de gösterilen çalışma belgesi ile mesleklerini tam gün süreyle icra ederler. Muayene odalarına diplomaları, varsa uzmanlık diplomaları ve çalışma belgelerini asarlar. Sağlık kuruluşunda çalışan tabibler;
a) Başvuran hastalara uyguladıkları tıbbî işlemlerden,
b) Yapılan işlemlerin hasta dosyalarına işlenmesinden,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları mes'ul müdüre bildirmekten,
sorumludurlar.
(2) Bir sağlık kuruluşunda tam gün süreyle çalışan tabibler, tam gün çalıştıkları süre haricinde muayenehanesinde veyahut en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda kısmî süreli olarak çalışabilirler.
Diğer sağlık çalışanları
MADDE 19- (1) Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanının tamamına Ek-4’de yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması
MADDE 20- (1) Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık çalışanının; istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, meslek icra etmek şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde sağlık kuruluşunun işleteni tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on iş günü içinde ilgili sağlık çalışanının yerine yeni biri bulunarak çalışma belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni sağlık çalışanı adına çalışma belgesi düzenleninceye kadar hizmette aksama olmaması için, o kişinin yapacağı işleri yürütmek üzere geçici olarak aynı nitelikte bir kişinin ismi ve gerekli belgeleri Müdürlüğe verilir.
(2) Ancak, birinci fıkrada belirtilen durumlarda sağlık kuruluşunda EK-5’de gösterilen asgarî sayıdan fazla aynı nitelikte ve adına çalışma belgesi düzenlenmiş sağlık çalışanının olması halinde, sağlık kuruluşunca gerekli iç hizmet düzenlemesi yapılarak yeri boşalan kişinin işini yürütecek kişi belirlenir ve Müdürlüğe gerekli bilgiler verilir.
(3) Sağlık çalışanının, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere sağlık kuruluşundan ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren yirmi dört saat içinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.
Kıyafet ve kimlik kartı
MADDE 21- (1) Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar.
(2) Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma söz konusu sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık dışı çalışan tarafından kullanılamaz.
(3) Ayrıca, o sağlık kuruluşundaki bütün çalışanların yakasında adını, soyadını, unvanını veya mesleğini belirten fotoğraflı ve mes'ul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik kartı bulunur.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Birimleri, Kullanım Alanlarının Özellikleri
ve Atıkların İmhası
 
Sağlık kuruluşunun zorunlu hizmet birimleri
MADDE 22- (1)Sağlık kuruluşlarında olması gereken zorunlu hizmet birimleri ve fizik mekânlar, EK-6’da gösterildiği şekilde olmak zorundadır.
Merdiven, koridor ve asansörler
MADDE 23- (1) Sağlık kuruluşları çok katlı bir binada kurulmuş ise, katlar arasındaki merdivenlerin, en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtlarının, özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmiş olması gerekir. Sağlık kuruluşunun girişine özürlüler için uygun eğimli ve yeterli genişlikte rampa yapılır.
(2) Tıp merkezlerinde, bütün katlarda koridor genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi ve bunun belgelenmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.
(3) Tıp merkezlerinde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına göre imâl edilmiş sedye ile hasta taşımaya elverişli en az bir asansör olması şarttır. En fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa yapılır.
(4) Birden fazla katı olan tıp merkezlerinde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması zorunludur.
(5) Polikliniklerin çok katlı bir binada açılması ve ara katlarda olması halinde, binada tekerlekli sandalye ile hasta taşımaya elverişli bir asansörün bulunması şarttır.
Isıtma, havalandırma ve aydınlatma
MADDE 24- (1) Tıp merkezlerinin, merkezî ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir.
(2) Tıp merkezlerinde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Tıp merkezlerinin ameliyathanesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur.
(3) Sağlık kuruluşlarında, hastaların ve kuruluş çalışanlarının kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
Lavabo, tuvalet ve banyolar ile kapılar
MADDE 25- (1) Sağlık kuruluşlarında, hem hastalar ve hem de kuruluş çalışanları için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.
(2) Her sağlık kuruluşunda, özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte özürlü tuvaletinin bulunması şarttır.
Bina içindeki odaların ve bölümlerin kapı genişlikleri, asgarî bir metre on santimetre olur.
Atıkların imhası
MADDE 26- (1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbî atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Usûl ve Esasları
 
Tıp merkezleri
MADDE 27- (1) Tıp merkezleri, uygunluk belgelerinde belirtilen tıp dallarında düzenli ve sürekli olarak faaliyet göstermek zorundadırlar. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman tabibin bulunduğu, mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.
(2) Çalışma saatleri dışında, en az bir tabip nöbetçi tabip olarak, faaliyet gösterilen tıp dallarındaki uzman tabipler ise “icapcı” konumda görev yapar. Mes’ul müdür tarafından onaylı “nöbetçi tabip” resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tabiblerin de nöbet tutması mümkündür. Ayrıca, nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
Poliklinikler
MADDE 28- (1) Polikliniklerin resmî çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere yirmi dört saat hizmet vermeleri ihtiyarîdir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, uygunluk belgesi başvuruları esnasında Müdürlüğe bildirirler, uygunluk belgesine bu saatler yazılır. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman tabibin bulunduğu, mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.
(2) Günün yirmi dört saatinde hizmet veren polikliniklerde, gece nöbetleri için mes’ul müdür tarafından onaylı “nöbetçi tabip” resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tabiblerin de nöbet tutması mümkündür. Ayrıca nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
Tıp merkezinde cerrahî müdahale ve gözlem hizmetleri
MADDE 29- (1) Tıp merkezinde gerçekleştirilecek cerrahî müdahale için vak’anın ve uygulanacak cerrahî yöntemin seçiminde aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Cerrahî müdahale sonrası hastaya yapılacak olan gerekli tıbbî bakımın süresinin, tıbben müdahalenin gerçekleştirildiği gün tamamlanabilir olması,
b) Cerrahî müdahale yapılacak vak’anın ve seçilen cerrahî müdahale yönteminin, bu cerrahî müdahale sonrasında çıkması muhtemel sağlık sorunlarının herhangi bir yataklı tedavi kuruluşunda aynı sorunun çözümü için gereken ve cerrahi müdahalenin devamı niteliğinde olan ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek tür ve nitelikte olması.
(2) Cerrahî müdahale yapılarak tıp merkezinde en fazla yirmi dört saatliğine gözlem altında tutulan hastalar için cerrahî hizmet sunulan dalların her birinde uzman tabiblerce evde (icapçı) nöbet uygulaması yürütülmesi; ayrıca, taburcu edilen hastaların cerrahî müdahale sonrasında ortaya çıkması muhtemel sorunları bakımından, ilgili tabibine kolaylıkla ulaşabileceği irtibat numarasının hastalara verilmesi gerekir.
(3) Tıp merkezlerinde cerrahî müdahale uygulanan hastaların gözlem altında bulundurulma süresi en fazla yirmi dört saattir. Gözlem altında bulundurulan hastalar ile ilgili takip bulguları ve yapılan müdahaleler, hasta gözlem formuna ilgili tabip tarafından kaydedilir.
(4) Bu zorunlulukların yerine getirilmesinde birinci derecede cerrahî müdahale kararını veren ve gerçekleştiren ilgili cerrahî dal uzmanı tabibler, ikinci derecede ise mes'ul müdür ve sağlık kuruluşu işleteni/işletenleri sorumludur.
 
 
Acil hizmetler ve ambulans
MADDE 30- (1) Sağlık kuruluşlarında, acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın ve ödeme imkanına bakılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbî müdahalesinin yapılması zorunludur.
(2) İlk tıbbî müdahale yapıldıktan sonra ileri tıbbî bakım ve tedavi konusunda yetersizlik söz konusu ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlanarak verilen tıbbî bakımın tamamı ilgili tabip tarafından yazılı olarak belgelendirilir. Bu belge nakil yapılacak kuruma hasta ile birlikte gönderilir. Nakil ancak, stabilizasyon sağlandıktan sonra veya hayatî tehlike veya sakatlık tehlikesi taşıyan hastaların uygun bakımlarının, stabilizasyonlarının ve tedavilerinin mevcut tıbbî-teknik imkanlar ile gerçekleştirilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde ambulans ile yapılır.
(3) Tıp merkezleri, asgarî tıbbî donanım, malzeme ve ilaçların bulunduğu acil muayene, gözlem odası ve acil müdahale ile güvenlik ve acil sağlık çalışanı odalarından oluşan, fizik konum itibarıyla araç giriş ve çıkışına elverişli sağlık kuruluşunun ana girişinden ayrı girişi olan, ambulans park alanı, triaj alanı bulunan acil ünitesini faaliyet gösterdikleri süreler içinde kullanıma hazır bulundurmak zorundadır. Acil ünitesi, zemin katta olur. Tıp merkezlerinde, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsedilen nöbetçi tabip, aynı zamanda ve hizmeti aksatmayacak şekilde acil ünitesi tabibi olarak da görev yapabilir.
(4) Polikliniklerden yirmi dört saat faaliyet gösterenlerin de, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uygun acil ünitesi bulundurması zorunludur. Yirmi dört saat faaliyet göstermeyen poliklinikler ise, asgarî malzeme ve ilaçların bulunduğu bir acil odasını faaliyet gösterdiği süreler içinde kullanıma hazır bulundurmak zorundadır
(5) Acil sağlık hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
(6) Acil odası veya ünitesinde bulundurulması zorunlu ve diğer acil hizmetler için kullanılacak ilaçlar bir dolap içerisinde bulunur. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda tutulmak zorundadır.
(7) Bu Yönetmelik kapsamında bünyesinde acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarının, ortasındaki beyaz ışığı geçirgen beyaz zemin üzerine iki tarafında ters "C" şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle "ACİL" yazılı ve dikey şekilde asılı ışıklı bir tabela bulundurulması zorunludur.
(8) Sağlık kuruluşlarından acil ünitesi bulundurmak zorunda olanlar, acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, 24 saat hizmet verecek şekilde tam donanımlı acil yardım ambulansı bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan 07/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğihükümlerine göre ruhsatlı bir özel ambulans şirketi ile ambulans 24 saat sağlık kuruluşunda bulunacak şekilde hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar.
(9) Ambulansın bu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca sözleşme ile temini halinde, sağlık kuruluşunun ismi de ambulans aracı üzerinde yer alır. Ancak bu, ambulans servisinin bilgilerinden daha geniş bir yer kaplamaz.
Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri
MADDE 31- (1)Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar tedkîki isteyen tabibin sorumluluğunda temel laboratuvar tedkîklerinden, tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, periferik yayma, lökosit formül, açlık kan şekeri ölçümü, sedimantasyon, kan grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaita mikroskopisi, gebelik testi, tek kullanımlık, teşhis amaçlı olan ve cihaz gerektirmeyen invitro test kitleri ile yapılan tedkîkler 992 sayılı Kanun uyarınca ruhsatlandırılmış laboratuvar olmaksızın gerçekleştirilebilir. Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tedkîklerde kullanılmak üzere, 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman tabibce verilen belgeye sahip tabip veya tabiblerce kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu işleteni adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip röntgen cihazı bulundurulabilir.
(2) Tıp merkezinde, bu maddenin birinci fıkrasında sayılanların haricinde olan ve uzmanlık dallarına göre bu dalların gerektirdiği laboratuar ve radyoloji tedkîkleri için 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili uzman tabipler adına ruhsatlandırılan laboratuvar ve röntgen cihazının bulunması esastır.
(3) Sağlık kuruluşları bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar haricinde, uygunluk belgesinde yazılı uzmanlık dalları için gerekli olan laboratuvar ve/veya radyoloji hizmetlerini hizmet satın alma yoluyla Bakanlıkça 992 sayılı Kanuna ve 3153 sayılı Kanuna göre ruhsatlandırılmış kuruluşlardan da karşılayabilir. Hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler Müdürlüğe sunulur.
(5) Sağlık kuruluşunun hizmet satın alması durumunda;
a) Hastanın, hizmetin bu yol ile karşılanması hususunda yazılı rızasının bulunması,
b) Hastadan alınan numunenin, bizzat laboratuvar tedkîkini talep eden sağlık kuruluşu tarafından alınması,
c) Numunenin, tedkîki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya yakınları ile gönderilmemesi,
ç) Hem laboratuvar ve hem de radyoloji tedkîk sonuçlarının, tedkîki gerçekleştiren kuruluşa ait başlıklı raporda yer alması,
d) Tedkîk sonuçlarının, hizmet satın alınan kuruluş tarafından gönderilmesi veya acil hallerde elektronik ortamda iletilmesi,
e) Tedkîki gerçekleştiren kuruluşun talep ettiği ücret dışında, hastadan başkaca bir ücret talep edilmemesi,
f) Sağlık kuruluşunda, tedkîklerin yapılacağı kuruluş/kuruluşlara ait fiyat listesinin bir örneğinin hastalarında görülebileceği şekilde bulundurulması,
gerekir.
(6) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmetin verildiği sağlık kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kuruluşu, bu uygulamadan müştereken sorumludur.
Tıp merkezindeki cerrahî müdahaleler ile sağlık kuruluşlarının tıbbî donanımı
MADDE 32- (1) Tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilecek cerrahî müdahalelerin ve sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî cihaz, araç gereç ve ilaçların neler olduğu, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içerisinde yayımlanacak genelge ile belirlenir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım
ve Sağlık Kuruluşu İsimleri
 
Kayıt ve defterler
MADDE 33- (1) Sağlık kuruluşuna başvuran her hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık kuruluşunda, Müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, adlî rapor kayıt defteri, laboratuvar kayıt defteri, pansuman ve enjeksiyon kayıt defteri ile teftiş ve denetim defteri bulunur. Her tabip, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi, bilgisayar ortamında ve/veya ihtiyaca göre yazılı kayıt sistemi ile tutulabilir. Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.
(3) Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi, gizliliğin ihlal edilmemesi amacıyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mes’ul müdür sorumludur. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere veriler yedeklenir.
(4) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından vakayı takip eden tabip dışında vaka hakkında veri girişi yapılamaması veya adlî raporu tanzim eden tabibin onayından sonra kendisi dahil hiç kimsenin rapor ile ilgili değişiklik yapamaması için gerekli düzenlemeler yapılır. Adlî vaka kayıtlarına mes’ul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Ancak, yetkililerin rapor üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmasına izin verilmez. Adlî kayıt veya raporların resmî olarak istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilmek kaydıyla tasdiklenebilir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, mes’ul müdüre ve sağlık kuruluşu işletenine aittir.
(5) Güvenli dijital hasta kaydına geçilmeyen sağlık kuruluşlarında bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz.
(6) Sağlık kuruluşuna başvuran hastalara yapılan müdahale ve tedaviler, hastalara ait dosya veya kartlara işlenir. Bu kayıtlar, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık kuruluşunun arşivinde beş yıl süre ile saklanır.
(7) Arşivde ayrıca;
a) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile bu evrakın saklandığı gelen ve giden evrak dosyaları,
b) Hasta gözlem formlarının saklandığı dosya,
c) Denetleme formlarının saklandığı dosya,
ç) Aylık nöbet çizelgelerinin saklandığı dosya,
d) Yukarıdaki bendlerde belirtilmeyen ancak arşiv ile ilgili mevzuat gereğince saklanması gereken diğer evrakın olduğu dosya,
bulundurulur.
(8) Faaliyeti sona eren sağlık kuruluşu, faaliyeti süresince düzenlenen adlî raporları ve adlî rapor kayıt defterlerini, protokol defterlerini, teftiş ve denetim defterlerini arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlüğe devreder.
Rapor tanzimi
MADDE 34- (1) Sağlık kuruluşuna başvuran hastalara ait istirahat raporları ile adlî raporlar iki nüsha olarak düzenlenir. İstirahat raporları, protokol kayıt defterine; adlî raporlar ise ayrıca adlî rapor kayıt defterine, raporu veren hekim tarafından günlük olarak kayıt edilir ve rapor mes'ul müdür tarafından tasdik edilir. Raporların bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır.
Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 35- (1) Sağlık kuruluşları; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, uygunluk belgesinde yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. Sağlık kuruluşu tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, uygunluk belgesinde kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamaz.
(2) Sağlık kuruluşları tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilmez.
(3) Sağlık kuruluşları; hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.
(4) Sağlık kuruluşları tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.
(5) Yukarıda belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşları işleteni ve mes’ul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.
Sağlık kuruluşlarının isimleri
MADDE 36- (1)Sağlık kuruluşunun tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde aynı yazı karakterinde olmak şartıyla “özel” ibaresinden sonra uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi yazılır. “Özel” ibaresi, sağlık kuruluşunun isminde kullanılan yazı puntolarının 1/3'ünden küçük olamaz. Sağlık kuruluşunun ismi Türkçe kelimelerden seçilir; ancak, turizm kapsamında sadece sağlık kuruluşunun türü konusunda Türkçe yanında başka yabancı dillerdeki karşılıkları kullanılabilir.
(2) Vatandaşın yanlış algılamasının, karışıklığın ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla aynı il sınırları içinde, daha önce açılmış sağlık kuruluşlarının isimleri ile aynı isim veya benzer isimler kullanılmaz. Ayrıca sağlık kuruluşları isimlendirilmesinde, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın Ülke genelindeki resmî sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen, benzer veya çağrıştıracak şekilde kullanılmaz.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Denetim, Faaliyet Durdurma ve
Uygunluk Belgesinin Geri Alınması
 
Yasaklar
MADDE 37- (1) Sağlık kuruluşları, bu Yönetmelikte belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşları ile kişiler, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilenler haricinde, aşağıda belirtilen hususlara da aykırı davranamaz:
a) Uygunluk belgesi almadan faaliyet gösterilmez.
b) Nöbetçi tabip hariç olmak üzere adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tabipler ve diğer sağlık çalışanları görev yapamaz.
c) Tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli izinleri olmayan tabipler çalıştırılamaz.
ç) Uygunluk belgesinde belirtilen uzmanlık dallar haricindeki diğer uzmanlık dallarına ait araç ve gereçler bulundurulamaz.
d) Dış tabelalarında, uygunluk belgesinde belirtilen tıp dalları haricinde başka tıp dalı ve/veya özel mevzuatında açıkca ve müstakilen kuruluş olabilecek mahiyette isimlendirilmeyen tedavi yöntemleri yazılmaz.
e) Bir şirket tarafından açılmış ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılmaz.
f) 1219 sayılı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca, tabibler tıp diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde mesleklerini icra edemez. Sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, bir başka tıp dalının görev alanına giren işlerin uzmanı olunduğu ilan edilerek meslek yürütülmez ve bu tür belgeler mesleğin icrasında "uzmanlık belgesi" olarak kullanılmaz.
g) Tabip harici sağlık çalışanı, başvuran kişi için hayatî olan ve o an için bir tabibin bulunamadığı acil durumlarda, zorunlu ilk yardım ve tıbbî müdahaleler hariç olmak üzere, tabip kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbî hizmet sunamaz. Tabip harici sağlık çalışanının, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren tabip veya kişi de sorumludur.
ğ) Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılmaz.
h) Binanın dış cephesinde, sağlık kuruluşunun isminin ve uygunluk belgesinde belirtilen tıp dallarının yazılı olduğu tabelalardan başka bir tabela veya her ne şekilde olursa olsun tüketiciye yönelik olarak, sağlık kuruluşu veya hizmetleri ile ilgili yazı, ilan ve tanıtım veya reklam benzeri ibarelerin olduğu materyaller bulundurulamaz.
ı) Acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşların yanlış algılamasını önlemek amacıyla, sağlık kuruluşunda hizmet sunulmayan sürelerde, bu Yönetmelikte belirtilen acil tabelasının ışığı açılmaz veya açık tutulmaz.
i) Sağlık kuruluşu bünyesinde diş tabibliği hizmeti verilse bile, diş tabibi sağlık kuruluşunun mes’ul müdürü olamaz.
j) Tıp merkezlerinde, Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre belirlenen cerrahî müdahaleler haricindekiler yapılmaz.
k) Tıp merkezlerinde uygunluk belgesinde yazılı cerrahî uzmanlık dalları haricindeki uzmanlık dallarının cerrahî müdahaleleri yapılmaz.
Denetim
MADDE 38- (1) Sağlık kuruluşları, Müdürlük tarafından oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma veya Bakanlık merkez teşkilatının talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler dört ayda bir yapılır. Denetimlerde Ek-7'de yer alan denetleme formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır.
(2) Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen biri tabip olmak kaydıyla, en az üç sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir.
(3) Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzlukların denetim formunda gösterilen süreler zarfında giderilmesi, Müdürlük tarafından sağlık kuruluşu mes’ul müdür ve işletenine yazılı olarak bildirilir. Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin, devam ettiğinin tesbiti halinde denetim formunda belirtilen süre boyunca veya süresiz olarak Valilik onayı ile sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.
(4) Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda denetim formundaki birden çok eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin/uygunsuzlukların giderilmesi için tanınacak süre veya bunlar giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan uygulanır.
(5) Bir takvim yılı içerisinde sağlık kuruluşuna yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit olunmaması durumunda, sağlık kuruluşuna, başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla İl Sağlık Müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir.
Sağlık kuruluşunun bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 39- (1) Sağlık kuruluşunun;
a) Uygunluk belgesinde yazılı olan hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında tam gün süreyle uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde,
b) Uygunluk belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki hizmeti yetersiz veya hiç yerine getiremez nitelikte tıbbî donanımın eksik olduğu tesbiti halinde,
c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî sayıdaki sağlık çalışanının bulunmadığı veya sağlık çalışanının meslekî niteliği, çalıştığı birimin özelliği gereği sağlık kuruluşunun belirli bir biriminin hizmet vermeyecek hale geldiğinin tesbit edilmesi durumunda,
ç) Uygunluk belgesine esas bina haricinde tamamen veya kısmen başka yerde veya mekânda tıbbî hizmet yönünden faaliyette bulunulduğunun tesbiti halinde,
eksikliği veya uygunsuzluğu tespit edilen birimin faaliyeti Valilik onayı ile, EK-7’deki denetim formunda belirtilen süre/süreler boyunca geçici olarak durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.
Sağlık kuruluşunun tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 40- (1) Sağlık kuruluşunun;
a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen hallerde en geç on iş günü içinde yeni bir mesul müdür için gerekli belgelerle Müdürlüğe başvurulmaz ise, yeni mes’ul müdür ile hizmet akdi yapılıncaya ve Müdürlüğe başvuruluncaya kadar,
b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi ile sağlık kuruluşunun türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden veya tıbbî donanımlarından birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,
c) Resmî sağlık kurum veya kuruluşlarında tam zamanlı çalışan tabip ve uzman tabipler, Devlet hizmet yükümlülüğü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda tamamında bir ay,
ç) Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tesbiti durumunda bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar,
d) Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (j) bendine aykırı şekilde cerrahî müdahaleler haricindekilerin yapıldığının tesbiti halinde on beş gün,
e) Uygunluk belgesinde olmayan uzmanlık dalı veya dallarında hasta kabul edildiğinin tesbiti halinde on beş gün,
f) Denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda tıbbî hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin tespiti durumunda iki ay,
faaliyeti tamamında geçici olarak Valilikçe durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.
Uygunluk belgesinin geri alınması
MADDE 41- Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları veya uygunsuzlukları denetim formunda belirlenen süreler içerisinde giderilmediği için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak tamamen durdurulduğu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç üç aya kadar noksanlıklarını gidermeyen veya tamamında veyahut bir kısmında geçici olarak faaliyeti durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi Müdürlükçe geri alınarak geçersiz sayılır.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Sağlık kuruluşunun devri veya başka bir yere nakli
MADDE 42- (1) Bu Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi almış olan sağlık kuruluşlarının, bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşu açmaya yetkili kişilere devredilmesi halinde devralan adına uygunluk belgesi düzenlenmesi için, devir işleminin yapıldığını gösteren belge, sağlık kuruluşunda var ise değişen hususlar ile yeni işleten adına gerekli olan ve 13 üncü madde uyarınca öngörülen belgelerle Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, sağlık kuruluşunun hizmet sunumunda ve fizik durumunda değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde Müdürlükçe, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre işlem yapılarak yeni işleten adına uygunluk belgesi düzenlenir.
(2) Sağlık kuruluşunu devralan kişi, kesin devir tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde uygunluk belgesi almak amacıyla Müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına Müdürlükçe uygunluk belgesi düzenleninceye kadar, sağlık kuruluşunun eski işleteninin ve mes’ul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşunun faaliyeti devam eder.
(3) Devir yapılmasına rağmen, on iş günü içinde başvuru yapılmadığının uygunluk belgesi düzenlemesi sırasında veya sonrasında belgesiyle tespit edilmesi halinde, devralan adına uygunluk belgesi düzenlenmesi işlemlerine devam edilir; ancak uygunluk belgesi düzenlenmesinin akabinde sağlık kuruluşunun faaliyeti EK-7’de gösterildiği gibi bir gün süreyle durdurulur.
(4) Sağlık kuruluşunun denetimi sırasında tespit edilen eksik ve uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Denetim sırasında tespit edilen eksik ve uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralana da verilmiş sayılır ve ayrıca ek bir süre verilmez. Sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulması halinde de devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.
(5) Sağlık kuruluşunun aynı il içerisinde başka bir adrese nakli halinde, sağlık kuruluşu olarak kullanılmak istenilen yerin adresinin de belirtildiği bir nakil talep dilekçesi ile birlikte tıp merkezi binası için ön izin alınması dahil, yeniden Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi düzenlenmesi şarttır.
İstisnalar
MADDE 43- (1) Özel kanunlarına göre bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarını açmaya yetkili belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Yönetmelikte öngörülen bina, fizik yapı, tesis, yetişmiş sağlık insan gücü kriterleri ile tıbbî donanım ve hizmet standartlarına uymak zorundadır. Bu sağlık kuruluşlarının başvurusu ve uygunluğunun incelenmesi Müdürlükçe bu Yönetmeliğe göre yapılır. Ancak, sağlık kuruluşu için mes’ul müdürlük belgesi ve sağlık çalışanlarına çalışma belgesi ile uygunluk belgesi düzenlenmez, sadece Yönetmeliğe uygunluğu Müdürlükçe yazılı olarak tevsik edilir.
Hasta hakları
MADDE 44- Sağlık kuruluşlarında, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.
Müeyyideler
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idarî müeyyideler uygulanır. Ayrıca, fiilin niteliğine ve mahiyetine göre, cezaî ve hukukî sorumluluk bakımından ilgili diğer mevzuata tâbidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 46- (1)9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ekleriyle ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Açılmış sağlık kuruluşlarının durumu
EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 46 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş sağlık kuruluşları, halihazırdaki bina şartları, fizik mekânları ile uygunluk belgelerindeki türü ve faaliyet sahaları bakımından mevcut durumlarıyla faaliyetlerine devam ederler. Ancak, bu sağlık kuruluşlarına hizmet birimi, sağlık çalışanı ve/veya uzmanlık dalı ilavesi yapılmak istenilir ise, bu Yönetmeliğe uyulması şarttır.
(2) Bu sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin denetimi, Ek-8/a ve b’deki denetleme formlarına göre yürütülür.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde mevcut sağlık kuruluşlarının bu Yönetmeliğe göre durumlarının tespiti için Müdürlüklerce bir denetim yapılır. Bu denetime ait denetim formları ve düzenlenir ise diğer raporlar, en geç altı ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bu sağlık kuruluşlarının sonraki denetimleri ise, dört ayda bir yapılır.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce uygunluk belgesi verilmiş olan ancak bu Yönetmeliğin bina şartları, fizik mekânları ile uygunluk belgelerindeki türü ve faaliyet sahaları ile ilgili hükümlerine uymayan sağlık kuruluşlarının, sadece bir sefere mahsus olmak üzere mevcut halleriyle kiralanması veya satılması şeklinde devrine izin verilir. Ancak böyle bir durumda, devralacak kişinin bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarını açmaya yetkili kişilerden olması şartı aranır, aksi durumda devir yapılamaz.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre devredilen sağlık kuruluşlarına, devralan adına uygunluk belgesi düzenlemesi konusundaki iş ve işlemler, muafiyetleri dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
Açılmış olan sağlık kuruluşlarının şirketlerinde hisse devri
EK MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre şirket statüsünde tabiblerce açılmış olan sağlık kuruluşlarının şirket ortaklarında bir değişiklik olması halinde, hisse devri yapılan kişinin bu Yönetmelik uyarınca poliklinik açmaya yetkili tabiplerden olması gerekir. Hisse devrinin yapıldığı kesin tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği ve hisseyi devralan tabip ile ilgili belgeler Müdürlüğe verilir. Hisse devri yapılmasına rağmen on iş günü içinde Müdürlüğe bilgi verilmediğinin herhangi bir şekilde belgesiyle tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.
Güzellik merkezleri ve salonlarındaki tıbbî uygulamalar
EK MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan merkezler ve salonlarda, her ne surette olursa olsun tıbbî uygulamaların yapılması ve tıbbî cihazların kullanılması yasaktır. Bu yönde tıbbî uygulama kapsamındaki işlemlerin tamamı, “güzellik veya estetik” ifadeleri kullanılmaksızın ve/veya ayrı bir ünite kurulmaksızın, hastaneler veya bu Yönetmeliğe göre açılmış tıp merkezleri bünyesinde yetki sahasına göre dermatoloji ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanlık dallarının tıbbî uygulaması şeklinde yapılır.
(2) Güzellik salonlarında güzellik uzmanları sadece, gördükleri meslekî eğitim müfredatı çerçevesinde meslekî uygulama yaparlar. Tıbbî mahiyette işlem yapıldığı, tıbbî cihaz bulundurulduğu herhangi bir şekilde tespit edilen güzellik salonu işletmecisi ve tıbbî işlemi tatbik eden çalışan hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş olan ve cerrahî müdahale birimi bulunan özel sağlık kuruluşlarından, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesi ile 22 nci maddenin atıfta bulunduğu EK-6’daki ameliyathane şartları hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe uygun olanların, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Müdürlüğe başvurup yeniden uygunluk belgesi alması halinde Ek 1 inci Madde uygulanmaz.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca uygunluk belgesinin yenilenmesi işlemleri Müdürlükçe, birinci fıkradaki muafiyetler dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi almak için başvurusu belgelerinde eksik olmaksızın yapılmış özel sağlık kuruluşlarının işlemleri, 46 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre sonuçlandırılarak sözkonusu Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alabilirler.
Ancak, bu maddede belirtilen sağlık kuruluşlarının durumları, 10 uncu ve 11 inci maddeler hariç bu Yönetmeliğe uygun ise işletenlerinin talebi halinde, bu Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alırlar.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş olan ve cerrahî müdahale birimi bulunan özel sağlık kuruluşları, bu Yönetmeliğin asgarî tıbbî donanım ve sağlık çalışanı ile ilgili hükümlerine Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde uygunluklarını sağlarlar.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonunda uygunluğun sağlandığını gösteren belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulur ve Teknik İnceleme Ekibi marifetiyle sağlık kuruluşunda inceleme yapılır. Eksiklikleri veya uygunsuzluğu giderildiği tesbit edilenlerin faaliyet göstermesine izin verilir.
(3) Altı aylık süre sonunda başvuru yapan ve fakat, eksiklik veya uygunsuzluklarının devam ettiği tespit edilen sağlık kuruluşları ile bu süre sonunda başvuru yapmayan sağlık kuruluşlarının, cerrahî müdahale yapma konusundaki izin belgeleri geçersiz sayılarak, bu birimler mühürlenerek kapatılır ve bu Yönetmelik kapsamındaki poliklinik statüsünde faaliyetlerinin devamına izin verilir.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre hakkında işlem yapılan sağlık kuruluşu herhangi bir zamanda cerrahî müdahale yapma konusunda talepte bulunur ise, muafiyet tanınmaksızın bu Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılır.
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçen ve Geçici 3 üncü maddede bahsedilen haricindeki sağlık kuruluşları, Ek 1 inci maddeye göre devirleri sözkonusu ve Geçici 1 inci ve 3 üncü maddelerine göre işlem yapılsa bile, 9 uncu maddede öngörülen yatırım planı çerçevesinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde Yönetmeliğe uygun binaya taşınmak zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış sağlık kuruluşlarında çalışan nöbetçi tabip haricinde, mes’ul müdürün, tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının tam gün süreyle çalışmaya başladıklarına dair sözleşmelerin ıslak imzalı nüshaları, diğer sağlık çalışanlarının diplomaları ile tabiplerin diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı örnekleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altmış gün içinde Müdürlüğe verilir. Bu süre sonunda, hizmet verilen dallarda tam gün süreyle çalışmaya dair sözleşmeleri ve diğer belgeleri vermediği denetimler sırasında tespit edilen sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün durdurulur.
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde güzellik salonu statüsüne dönüştürülür veya 9 uncu maddede öngörülen yatırım planı çerçevesinde bu Yönetmeliğe uygun sağlık kuruluşu statüsüne getirilebilir.
(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren açılacak güzellik salonlarına, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ruhsat düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
 
EK-1
 
UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU BELGELERİ
 
1) Sağlık kuruluşunun işleteninin ismi veya ticarî unvanı ile kuruluşun ismini, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden mes'ul müdürce imzalı başvuru dilekçesi,
2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi; poliklinikler için, oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,
3) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,
4) Sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere şirket ortaklarının diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe onaylı birer örneği;
5) Tıp merkezi binasının ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,
6) EK-5’e göre istihdamı zorunlu sağlık çalışanların unvanlarını gösterir liste ile mes’ul müdürce onaylanmış diploma örnekleri,
7) Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre laboratuvar ve radyoloji tedkîkleri için gerekli belgeler,
8) Sağlık kuruluşunda tam donanımlı acil yardım ambulansı bulunduruluyor ise 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğihükümlerine göre verilmiş olan Ambulans Uygunluk Belgesinin mes'ul müdürce onaylı örneği; sağlık kuruluşu ambulans hizmeti sunan bir kuruluş ile hizmet sözleşmesi yapmış ise Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin mes'ul müdürce onaylı örneği ile noter onaylı hizmet sözleşmesinin örneği,
9) Mes'ul müdürün, açılacak sağlık kuruluşunda mes'ul müdür olarak çalışacağına dair noterlikçe tasdikli mes'ul müdürlük sözleşmesi, mes'ul müdüre ait diploma ve uzmanlık belgesi ile nüfus cüzdanının Müdürlükçe onaylı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf,
10) Sağlık kuruluşunda çalışacak tabiplerin diplomalarının ve uzman tabiplerin diploma ile uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
11) Sağlık kuruluşunda çalışacak tabip dışı diğer sağlık çalışanın diplomalarının Müdürlükçe tasdikli örnekleri ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
12) Sağlık kuruluşunun destekleyici tıp dalları haricindeki ana uzmanlık dallarında çalışacak uzman tabiplerin tam gün çalışacağını gösteren sözleşmeler; diğer sağlık çalışanları için, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri,
13) Sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık harici çalışanın, mes'ul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-2
 
T.C.
................................... VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Belge No:
Tarih:
 
 
UYGUNLUK BELGESİ
 
 
 
SAĞLIK KURULUŞUNUN
 
 
ADI :
TÜRÜ :
ADRESİ ve TEL :
 
 
İŞLETENİ :
 
 
ÇALIŞMA SAATLERİ :
 
 
HİZMET VERDİĞİ DALLAR:
 
 
HİZMET BİRİMLERİ :
 
 
 
Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşunun Mes’ul Müdür .................................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
 
 
 
 
VALİ
veya adına
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
 
 
 
 
 
 
 
EK-3
T.C.
................................... VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Belge No:
Tarih :
 
MES’UL MÜDÜRLÜK BELGESİ
 
 
 
MES’UL MÜDÜRÜN Foto
 
 
 
ADI ve SOYADI :
UNVANI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
 
Mezun Olduğu Fakülte :
Mezuniyet Tarihi :
Diploma No :
Uzmanlık Diploması No :
 
GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN
 
ADI :
ADRESİ :
 
 
 
Yukarıda açık kimliği yazılı olan tabibin ................................................................ isimli özel sağlık kuruluşunda mes’ul müdürlük görevini yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
 
 
 
 
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-4
T.C.
................................... VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Belge No:
Tarih:
 
ÇALIŞMA BELGESİ
 
 
PERSONELİN
Foto
 
 
 
 
ADI ve SOYADI :
UNVANI :
GÖREVİ :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
 
Mezun Olduğu Okul/Fakülte :
Mezuniyet Tarihi :
Diploma No :
Uzmanlık Diploma No (varsa):
 
GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN
 
ADI :
ADRESİ :
 
 
 
 
Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık çalışanının ........................................................ isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
 
 
 
 
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
 
 
 
 
 
EK-6
 
FİZİK MEKÂNLAR ve HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI
 
(I) Bekleme salonu
a) Asgarî 25 metrekare olması,
b) Hasta ve hasta yakınlarının kullanımına uygun şekilde döşenmiş olması,
c) Hasta kabul ve kayıt görevlisi bölümü bulunması.
(II) Poliklinik (muayene) odası
a) Her uzmanlık dalı için ayrı olmak üzere yeterli sayıda,
b) 12 metrekare genişlikte,
c) Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan,
ç) Uzmanlık dalına uygun tıbbî araç, gereç ve donanımı,
d) Seperatör ile kamufle edilen hasta muayene masası, soyunma bölümü,
e) Lavabosu, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde tuvaleti,
f) Kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabibin diploma ve var ise uzmanlık belgesinin aslı veya mes’ul müdür tarafından onaylanmış bir örneği ve Müdürlükçe düzenlenmiş Çalışma Belgesinin aslı, duvarda asılı olarak bulunması.
(III) Nöbetçi sağlık çalışanı ve diğer çalışanların odası
Yirmi dört saat hizmet sunmak üzere açılan sağlık kuruluşları için nöbet tutan tabip ve diğer personelin dinlenmesine ayrılmış birer oda olması.
(IV) Laboratuvar ve röntgen hizmetleri
a) İlgili Kanunların hükümleri doğrultusunda Bakanlık tarafından ruhsatnâme verilmiş laboratuvarlar ile röntgen cihazı, uzmanlık dalının gereği ise ultrasound cihazı için ilgili mevzuata göre ayrılmış mekân,
b) Numune alma odasına yakın ve hasta psikolojisini ve mahremiyetini bozmayacak şekilde bir tuvalet,
c) Biyokimya laboratuvarının mekânı dışında ve uygun bir yerde kan alma koltuğunun bulunduğu bir oda,
ç) Röntgen cihazının bulunduğu odada, ayrıca hastanın soyunması ve kıyafetlerini koyabileceği düzenin bulunduğu yeterli genişlikte yer,
d) Bakanlıkça ruhsatlı laboratuvar kurulmaksızın sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılacak, laboratuvar tedkîkleri ve röntgen cihazı için gereken uygun ölçülerde ayrı birer oda.
(V) Tıp merkezlerinde acil ünitesi
a) Acil müdahale için asgarî tıbbî donanım, malzeme ve ilaçlar,
b) Acil muayene, acil müdahale ve gözlem odası,
c) Güvenlik ve acil sağlık çalışanı odaları,
ç) Fizik konum itibarıyla araç giriş ve çıkışına elverişli sağlık kuruluşunun ana girişinden ayrı girişi,
d) Ambulans park alanı, triaj alanı,
e) Binanın zemin katında.
(VI) Polikliniklerde acil odası
a)Asgarî 12 metrekare,
b) Acil müdahale için gerekli olan asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçlar,
c) Başkaca bir bölüm tahsis edilmemiş ise, enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirildiği genişlikte ve imkanda,
ç) Sağlık kuruluşunun girişine yakın ve kullanıma uygun bir yerde bulunan ayrı bir oda olması.
 
 
(VII) Arşiv birimi
Hasta ve/veya yakınlarının dolaştığı alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda olması.
(VIII) Hasta gözlem ünitesi
a) Yatak başına en az net 7 metrekare,
b) Yataklar arası uygun biçimde ayrılabilir,
c) Hasta yataklarının pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte,
ç) Hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi,
d) İçinde lavabo,
e) İçinde hemşire gözlem yeri,
f) Gerekli asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçlar,
g) Ameliyathane steril ve yarı steril alan dışında olması.
(IX) Ameliyathane
a) En az iki ameliyat salonu olması,
b) Hasta ve yakınlarının dolaşım alanlarından izole edilmiş yerlerde kurulması,
c) Ameliyathane salonunun ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz metrekare olması,
ç) Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması,
d) Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması,
e) Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaması,
f) Salonların her birinde sadece bir ameliyat masası ve anestezi cihazının bulunması,
g) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminlerinin, dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılması,
ğ) Ameliyathane alanının, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması,
h) Yarı ve tam steril alanlar oluşturulması,
ı) Ameliyathane steril alanının ve salonlarının sterilizasyon şartlarını tam olarak taşıması,
i) Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında, pencere ve kapıların dış ortama açılmaması ve bu alanlarda tuvalet bulunmaması,
j) Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunması, steril alana geçiş öncesi terlik değişimi yapılacak tedbirin alınması,
k) Ameliyathane steril alanında el yıkama ünitesinin ve burada aynanın bulunması,
l) Preoperatif hasta hazırlık odası; Hastaların soyunma ve giyinmelerine uygun, yeterli büyüklükte ve dizaynda olması (ancak, sedye ile hasta taşımaya uygun asansör var ise oda başka bir katta bulunabilir),
m) Postoperatif uyandırma odası; ameliyathane ünitesinde, steril alana açılan, hastaya rahatlıkla müdahale edilmesine izin verecek şekil ve büyüklükte, sedyenin girebileceği, merkezî sistem oksijen uygulanacak donanımı bulunması, kullanıma hazır aspiratör, yeter sayıda serum askısı, laringoskop takımı, entübasyon tüpleri, ambu cihazı, mönitörlü EKG cihazı ve en az bir adet infüzyon pompası olması,
n) Yarı steril alan; ameliyathane steril alan öncesi sedye transferinin gerçekleştirildiği ve hava kilidinin oluşturulduğu bir alan olması,
o) Asgarî tıbbî malzeme ve ilaçların bulunması.
 
(X) Sterilizasyon ünitesi
a) Cerrahî müdahalede kullanılan yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunması,
b) Sterilizasyon ünitesinin mümkünse, ameliyathane ile bağlantılı olması,
c) Ameliyathane ile bağlantılı oluşturulamaması halinde, steril malzeme transferi sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması,
ç) Ünitenin, kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşması.
(XI) Diğer bazı mekanlar ve birimler
Sağlık kuruluşlarında tıp dalı olarak tanımlanan alanlarda klinik düzeyindeki hizmetin yanı sıra, belirli bir sağlık sorununa veya hizmet türüne yönelik, hipertansiyon birimi, diyabet birimi veya doğum öncesi ve sonrası döneme yönelik olarak eğitim ağırlıklı hizmet sunan anne eğitim birimi gibi, özel hizmet sunmak amacıyla oluşturulan birimler ve bu birimler için kullanılacak ayrı bir mekan olabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-8/a
 
T.C.
................................... VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU DENETLEME FORMU
 
Denetlenen Kuruluşun Tarih : / /
Adı :
Saat :
Türü :
Adresi :
 
 
 
 
 
Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre
Eksikliğin Devamında Faaliyet Durdurma Süresi
 
ÇALIŞMA ESASLARI İLE İLGİLİ KISIM
 
 
 
 
1.
Uygunluk Belgesi var mı?
Var
Yok
*
Süresiz
2.
Mesul Müdürlük Belgesi var mı?
Var
Yok
*
Süresiz
3.
Mesul Müdür yerinde olmadığı saatlerde görevini devrettiği tabip var mı?
Evet
Hayır
**
3 gün
4.
Kuruluşta çalışan bütün sağlık çalışanlarının çalışma belgesi var mı?
Var
Yok
5 gün
3 gün
5.
Kuruluşta kıyafet ve kimlik kartı düzenlemesine uyuluyor mu?
Evet
Hayır
7 gün
5 gün
6.
Kuruluşta çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu?
Hayır
Evet
*
3 gün
7.
Uygunluk Belgesinde belirtilen çalışma saatlerine uyuluyor mu?
Evet
Hayır
**
3 gün
8.
Mesul müdür onaylı nöbetçi tabip listesi var mı?
Evet
Hayır
5 gün
3 gün
9.
Mesai saati dışında ve tatil günlerinde sağlık kuruluşunun türüne göre bulunması gereken nöbetçi tabip bulunuyor mu?
Evet
Hayır
**
3 gün
10.
Sağlık kuruluşunun tabibi olmayan tabibler için nöbetçi tabip kimlik kartı var mı?
Evet
Hayır
5 gün
3 gün
11.
Kuruluşta bulunan özel hizmet birimlerinde mevzuata uygun olmayan değişiklik var mı?
Hayır
Evet
7 gün
5 gün
12.
Uzmanlık alanlarında veya özel hizmet birimlerinde ilgili dal tabip dışında tabip çalışıyor mu?
Hayır
Evet
**
5 gün
13.
Uygunluk Belgesinde belirtilmemiş uzmanlık alanı veya özel hizmet birimleri var mı?
Hayır
Evet
7 gün
5 gün
14.
Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu tabip var mı?
Yok
Var
*
10 gün
15.
Kuruluşta intern, öğrenci, stajyer gibi çalışma yetkisi olmayan sağlık çalışanı görev yapıyor mu?
Hayır
Evet
*
3 gün
 
BİRİM VE ODALAR İLE İLGİLİ KISIM
 
 
 
 
16.
Kuruluşta Yönetmeliğe uygun olmayan birim ve oda veya belirtilmemiş değişiklikler var mı?
Hayır
Evet
1 ay
5 gün
17.
Kuruluşun birim ve odalarının girişlerinde amaçlarına uygun isim ve uyarı tabelaları var mı?
Var
Yok
5 gün
5 gün
18.
Kuruluşun uygunluk belgesinde olmayan dallara ait içinde o dal ile ilgili tıbbi araç ve gereç bulunan muayene odaları var mı?
Hayır
Evet
*
Oda
kapatılır
19.
Kuruluşun uygunluk belgesinde olmayan dallara ait veya mevzuata aykırı araç, gereç ve cihaz var mı?
Hayır
Evet
*
Araç, gereç, cihaz mühürlenir
20.
Muayene odalarında tabiblerin diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı, personel çalışma belgelerinin asılları asılı mı?
Evet
Hayır
3 gün
5 gün
21.
Bekleme salonunda; Uygunluk Belgesinin aslı, Mesul Müdürlük Belgesinin aslı, mesul müdür ve görevlendirdiği tabibin ismi ile bütün sağlık çalışanlarının isimlerinin bulunduğu tabelâ, şikayetlerin yapılabileceği telefon numaralanın bulunduğu liste okunabilecek bir yerde asılı mı?
Muayene, tetkik ve tedavi ücretlerini gösterir liste var mı?
Evet
Hayır
7 gün
3 gün
 
TABELA İLE İLGİLİ KISIM
 
 
 
 
22.
Kuruluşun isim tabelaları mevzuata uygun mu?
Evet
Hayır
15 gün
7 gün
23.
Sağlık kuruluşu ile ilgili bina dışında veya girişinde mevzuatta belirtilenin dışında başkaca tabela veya yazı var mı?
Yok
Var
3 gün
5 gün
24.
Mevzuata uygun acil tabelası var mı?
Var
Yok
7 gün
5 gün
 
KAYIT VE BİLDİRİM İLE İLGİLİ KISIM
 
 
 
 
25.
Kuruluşta mevzuata uygun reçete kullanılıyor mu?
Evet
Hayır
15 gün
5 gün
26.
Mevzuata göre tutulması zorunlu defterler var mı? Düzenli işleniyor mu?
Evet
Hayır
**
3 gün
27.
Mevzuata göre yapılması gereken bildirimler, düzenli olarak formlara doldurularak bildiriliyor mu?
Evet
Hayır
**
3 gün
28.
Hasta gözlem hizmetleri yapılıyor ise mevzuata uygun ve kayıtları düzenli tutuluyor mu?
Evet
Hayır
**
5 gün
29.
Hasta Gözlem, Denetleme Formları, Aylık Nöbet Çizelgeleri düzenlimi ve saklanıyor mu?
Evet
Hayır
**
3 gün
 
ACİL HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KISIM
 
 
 
 
30.
24 saat hizmet sunuyor ise, ilgili dal tabipleri tarafından mesai saatleri dışında icapçı nöbet tutulduğuna dair nöbet listesi var mı?
Var
Yok
**
3 gün
31.
Kuruluşun acil odası/ ünitesi mevzuata uygun mu?
Evet
Hayır
10 gün
5 gün
32.
Sağlık kuruluşu acil hasta müdahalesi ve nakli ile ilgili Yönetmelikte belirtilen hükme uyuyor mu?
Evet
Hayır
*
5 gün
33.
Kuruluş ambulans servisi ile sözleşme yapmış ise sözleşme süresi geçerli mi?
Evet
Hayır
7 gün
5 gün
34.
Kuruluşta bulundurulması zorunlu asgari acil ilaçlar var mı?
Var
Yok
**
3 gün
35.
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli ortamda mı?
Evet
Hayır
**
3 gün
 
LABORATUAR HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KISIM
 
 
 
 
36.
Kuruluşta sadece kendi hastalarına yönelik olarak kullanılan laboratuar var ise, kullanılan cihaz ve malzeme ile yapılan tedkikler mevzuata uygun mu?
Evet
Hayır
**
7 gün
37.
Kuruluşta bulunan 992 ve 3153 sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuarların Bakanlıkça verilmiş ruhsatları var mı?
Evet
Hayır
*
Bölüm kapatılır
38.
Kuruluşta, laboratuar hizmetleri için sözleşme yapılmış ise, geçerli sözleşme var ve kurallara uyuluyor mu?
Evet
Hayır
5 gün
7 gün
39.
Kuruluşta direkt grafi çekmek amacıyla röntgen cihazı bulunuyorsa, kullanan tabibin sertifikası ve cihazın TAEK lisans belgesi var mı?
Evet
Hayır
30 gün
Bölüm kapatılır
 
GENEL HÜKÜMLER İLE İLGİLİ KISIM
 
 
 
 
40.
Kuruluşta bulundurulması zorunlu asgari tıbbî malzeme ve donanım var mı?
Var
Yok
1 ay
7 gün
41.
Kuruluşta reklam, tanıtım ve bilgilendirme yasağı ve düzenlenmesine uyuluyor mu?
Evet
Hayır
**
10 gün
42.
Kuruluşun ısıtma sistemi ve çalışması uygun mu?
Evet
Hayır
1 ay
3 gün
43.
Tıbbi atıkların kontrolü hizmetleri düzenlemesine uyuluyor mu?
Evet
Hayır
7 gün
7 gün
44.
Hijyenik koşulları (ortamı pis ve tozlu, tıbbi aletlerin paslı ve kirli olmaması gibi) uygun mu?
Evet
Hayır
*
10 gün
45.
Mesul Müdür sağlık kuruluşundan ayrıldı ise belirtilen sürede Müdürlüğe başvuruları var mı?
Evet
Hayır
3 gün
5 gün
46.
Uygunluk belgesinin verilmesine esas olan branş tabipleri sağlık kuruluşundan ayrıldı ise, ayrılma tarihinden itibaren bir hafta içinde Müdürlüğe yeni başvuruları var mı?
Evet
Hayır
7 gün
süresiz
47.
Şirket ortaklarının durumunda mevzuata uygun olmayan değişiklik var mı?
Hayır
Evet
*
süresiz
Genel Değerlendirme:
 
Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Mes’ul Müdür
ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad
imza imza imza imza
*İşaretli düzenlemede eksiklik saptandığında giderilmesi için süre verilmez,
** İşaretli düzenlemede eksiklik saptandığında sağlık kuruluşu uyarılır, tekrarının tespiti halinde belirtilen sürede faaliyet durdurma uygulanır.
*** Eksikliğin devam etmesi halinde sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi süresiz geri alınır.
Not: Denetlenen özel sağlık kuruluşu türüne uygun olmayan soruları cevaplandırmayınız.
Bu Formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

 

EK-8/b

 
T.C.
................................. VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ CERRAHİ MÜDAHALE
BİRİMİ DENETLEME FORMU
 
Denetlenen Kuruluşun Tarih : / /
Adı :
Saat :
Türü :
Adresi :
 
 
 
 
 
 
Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre
Eksikliğin Devamında Faaliyet Durdurma Süresi
1.
Cerrahi müdahale uygulama izin belgesi var mı?
Var
Yok
-
Süresiz
2.
Cerrahi müdahale uygulama birim sorumlusu belgesi var mı?
Var
Yok
-
Süresiz
3.
Müstakil bina şartlarında değişiklik var mı?
Yok
Var
-
Süresiz
4.
Ameliyat kayıtları düzenli tutuluyor mu?
Evet
Hayır
5 gün
7 gün
5.
Mevzuatta belirtilen sürede gözlem hizmeti sunuluyor mu?
Evet
Hayır
-
7 gün
6.
Uygulanan müdahalenin gün içinde tamamlanamadığı durumlarda yataklı bir tedavi kurumuna nakli sağlanıyor mu?
Evet
Hayır
-
7 gün
7.
Nöbetçi tabip uygulaması usule uygun mu?
Evet
Hayır
3 gün
5 gün
8.
Hasta dosyalarının mevzuatta belirtilen şekilde tam olarak tanzim edilmiş mi?
Evet
Hayır
-
3 gün
9.
Cerrahi müdahale uygulama biriminde ameliyat yapma izin belgesi olmayan tabip tarafından ameliyat yapılıyor mu?
Hayır
Evet
-
7 gün*
10.
Cerrahi müdahale uygulama izin belgesinde belirtilen dallar dışındaki dallarda ameliyat uygulanıyor mu?
Hayır
Evet
-
30 gün **
11.
Cerrahi müdahale biriminde yapılmasına izin verilen ameliyatlar dışında ameliyat yapılıyor mu?
Hayır
Evet
-
30 gün**
 
12.
24 saat hizmet verecek şekilde hazır, mevzuata uygun ambulans bulunuyor mu?
Evet
Hayır
5 gün
7 gün
 
Genel Değerlendirme:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Birim Sorumlusu
ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad,
imza imza imza imza
 
 
Not: -Denetleme formunda mevzuat ile öngörülen düzenlemede mevzuata uygun olmayan durumların ikinci kere tespiti durumunda verilen faaliyet durdurma süresinin iki katı uygulanır.
**Aynı durumun üçüncü kere tespiti halinde sağlık kuruluşunun cerrahi müdahale biriminin faaliyeti süresiz durdurulur.
*İlgili dalın faaliyeti durdurulur.
 


-Bu Formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

Word formatında indirmek için tıklayınız

 

 

 

Bu haber toplam 2737 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim