• BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Bursa 10 °C
  • Antalya 13 °C
  • İzmir 11 °C

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmelik Taslağı Hk. TÜSİDER tarafından yapılan çalışma

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmelik Taslağı Hk. TÜSİDER tarafından yapılan çalışma
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği tarafından yapılan çalışmadır. Taslak metin ile ilgili TÜSİDER tarafından yapılan çalışmanın Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği b

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği tarafından yapılan çalışmadır. Taslak metin ile ilgili TÜSİDER tarafından yapılan çalışmanın Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtilmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVCUT DURUM
ÖNERİLEN
GEREKÇE
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri sunan özel sağlık kuruluşlarının, Ülke genelinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli ve verimli sunulabilmesi bakımından dengeli dağılımının sağlanması ve bunun için yatırım planları doğrultusunda fizik yapı, tesis, yetişmiş sağlık insan gücü kriterleri ile tıbbî donanım ve hizmet standartlarının tespit edilmesi, faaliyet alanına uygun olarak teşkilatlanmaları, uygunluk belgesi almaları, faaliyette bulunmaları, kapatılmaları, denetimleri ve bu sağlık kuruluşları ile ilgili diğer hususlarda usûl ve esasları düzenlemektir.
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri sunan sağlık kuruluşlarının, Ülke genelinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli ve verimli sunulabilmesi bakımından dengeli dağılımının sağlanması ve bunun için yatırım planları doğrultusunda fizik yapı, tesis, yetişmiş sağlık insan gücü kriterleri ile tıbbî donanım ve hizmet standartlarının tespit edilmesi, faaliyet alanına uygun olarak teşkilatlanmaları, uygunluk belgesi almaları, faaliyette bulunmaları, kapatılmaları, denetimleri ve bu sağlık kuruluşları ile ilgili diğer hususlarda usûl ve esasları düzenlemektir.
 
Amaç
MADDE 1-
Amaç olarak konulan “Ülke genelinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli ve verimli sunulabilmesi bakımından dengeli dağılımının sağlanması ve bunun için yatırım planları doğrultusunda fizik yapı, tesis, yetişmiş sağlık insan gücü kriterleri ile tıbbî donanım ve hizmet standartlarının tespit edilmesi, faaliyet alanına uygun olarak teşkilatlanmaları, uygunluk belgesi almaları, faaliyette bulunmaları, kapatılmaları, denetimleri ve bu sağlık kuruluşları ile ilgili diğer hususlarda usûl ve esasları düzenlemektir.” Olduğuna göre kamu özel ayrımının yapılması hem adil değil hem de amacın ruhuna aykırıdır
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.
(2) Ancak;
a) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre bir tabibin mesleğini serbest icra etmek üzere münferiden açtığı muayenehane,
b) 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamındaki kuruluşlar,
c) 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin istihdam ettikleri personele, eğitim ve öğretim kurumlarının personel ve öğrencilerine yönelik olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere doğrudan işlettikleri kurum hekimliği, sağlık merkezi, mediko-sosyal merkezi ve benzeri nitelikteki birimleri,
bu Yönetmelik kapsamında değildir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.
(2) Ancak;
a) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre bir tabibin mesleğini serbest icra etmek üzere münferiden açtığı muayenehane,
b) 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamındaki kuruluşlar,
c) 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,
ç) Özel işletmelerin istihdam ettikleri personele, eğitim ve öğretim kurumlarının personel ve öğrencilerine yönelik olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere doğrudan işlettikleri kurum hekimliği, sağlık merkezi, mediko-sosyal merkezi ve benzeri nitelikteki birimleri,
bu Yönetmelik kapsamında değildir.
 
 
Özel- kamu ayrımı , yönetmelik amacı ile çelişmemelidir.(1.maddede olduğu gibi)
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
ç) Sağlık kuruluşu: Tıp merkezi ve poliklinik statüsünde uygunluk belgesi alarak faaliyet gösteren ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarını,
d) Uygunluk belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşunun Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,
e) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş dalları kapsayan tıp disiplinlerini,
f) Tam gün süreyle çalışma: Hizmet akitlerinde aksine hüküm bulunmaması kaydıyla sağlık çalışanının, bir sağlık kuruluşunda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen günlük çalışma süresini,
g) Teknik inceleme ekibi: Sağlık kuruluşlarının uygunluk belgesi almadan önce bu Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarını, uygunluk belgesi aldıktan sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının gerektiğinde incelenmesi için Müdürlük bünyesinde teşkil olunan ekibi,
ğ) Sağlık insan gücü/sağlık çalışanı: Özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarını,
ifade eder.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
ç) Sağlık kuruluşu: Tıp merkezi, dal merkezi ve poliklinik statüsünde uygunluk belgesi alarak faaliyet gösteren ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarını,
d) Uygunluk belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşunun Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,
e) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş dalları kapsayan tıp disiplinlerini,
f) Tam gün süreyle çalışma: Hizmet akitlerinde aksine hüküm bulunmaması kaydıyla sağlık çalışanının, bir sağlık kuruluşunda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen günlük çalışma süresini,
g) Teknik inceleme ekibi: Sağlık kuruluşlarının uygunluk belgesi almadan önce bu Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarını, uygunluk belgesi aldıktan sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının gerektiğinde incelenmesi için Müdürlük bünyesinde teşkil olunan ekibi,
ğ) Sağlık insan gücü/sağlık çalışanı: Özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarını,
ifade eder.
 
Tanımlar
MADDE 4- ç-1)Özel kamu ayrımı amaçla çelişmemelidir.2)Mevcut yönetmelikte , dal merkezi de tanımlarda vardır. Yeni yönetmelik taslağında ,dal merkezi tanımlanma ise çalışmakta olan dal merkezleri hukuki olarak dayanaksız hale gelecektir.3)Hukuki dayanaksız hale gelecek dal merkezleri , ödeyici kurumlarca sistem dışı bırakılacaktır. Bu sebeple dal merkezlerinin tamamı kapanacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Planlanması, Türleri ve Açabilecek Kişiler
Sağlık kuruluşlarının türleri
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşlarının türleri; fizik yapı, tesis, hizmet standartları ve tıbbî donanım ile sağlık insan gücü yapısına göre tıp merkezleri ve polikliniklerdir.
 
Sağlık kuruluşlarının türleri
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşlarının türleri; fizik yapı, tesis, hizmet standartları ve tıbbî donanım ile sağlık insan gücü yapısına göre tıp merkezleri ,dal merkezleri ve polikliniklerdir. Bu kuruluşlar 2. basamak sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarıdır.
 
Sağlık kuruluşlarının türleri
MADDE 5-
1) Tanımlara dal merkezi ekleneceği için ilave edilmiştir.
2)Kuruluşların basamak tanımı ödeme kurumları açısından gerekli olabilir. Ayrıca 1. basamak sağlık hizmetleri örgütlenmesi aile hekimliği sistemine göre yapılanacağından gerekli olabilir.
(Değişiklik önerimiz ihtiyaridir)
Tıp merkezi
MADDE 6- (1) Tıp merkezi, teşhis ve tedavi hizmeti sunan ve aşağıdaki nitelikleri taşıyan sağlık kuruluşudur:
a) Bünyesinde en az iki cerrahî ve iki dahilî uzmanlık dalı olmak üzere asgarî dört uzmanlık dalında birer uzman tabib tam gün süreyle çalışır.
b) Faaliyette bulunduğu uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerekli kıldığı diğer uzmanlık dallarına ait bu Yönetmelikte ve eklerinde belirlenen diğer asgarî şartlar bulunmak zorundadır.
c) En az üç ve en fazla on gözlem yatağı bulunur.
 
Tıp merkezi
MADDE 6- (1) Tıp merkezi, teşhis ve tedavi hizmeti sunan ve aşağıdaki nitelikleri taşıyan sağlık kuruluşudur:
a) Bünyesinde asgarî dört klinik uzmanlık dalında birer uzman tabib tam gün süreyle çalışır.
b) Faaliyette bulunduğu uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerekli kıldığı diğer uzmanlık dallarına ait bu Yönetmelikte ve eklerinde belirlenen diğer asgarî şartlar bulunmak zorundadır.
c) En az üç ve en fazla on gözlem yatağı bulunur.
2) Dal Merkezi: Bünyesinde aynı branşdan en az iki uzmanın tam gün süreyle çalışacağı ve bu branşın işleyişinde mutlak gereken alt yapı ve donanımında içinde yer aldığı yapılanmadır.Başka bir branş ilavesi durumunda ,Tıp Merkezi olabilme şartları aranacaktır.
Tıp merkezi
MADDE 6-
1)Tıp merkezlerinde cerrahi veya dahili branş ayrımı yapmak gelişen tıbbi terminolojiyle çokta uyumlu değildir. Örneğin anestezi ve kardiyoloji branşları geleneksel olarak dahili tıp disiplinlerinden sayılmasına rağmen invaziv cerrahi girişimler uygulamaktadırlar.
 
SONUÇ: Branşları cerrahi veya dahili olarak tanımlamanın pratik ve hizmet kalitesi ve bütünlüğünü etkileyecek önemi yoktur.
2)Dal merkezleri böylece tanımlanmış olup ,tıp merkezi olma gerekliliği de yaratılarak da branş ilave etmek isteği engellenmektedir.(Öneri)
Poliklinik
MADDE 7- (1) Poliklinik, hizmet birimleri doğrudan biribiriyle bağlantılı olacak şekilde en az üç tabip tarafından müştereken açılabilen ve bu Yönetmelikte belirlenen asgarî şartları taşıyan sağlık kuruluşudur.
 
Poliklinik
MADDE 7- (1) Poliklinik, hizmet birimleri doğrudan biribiriyle bağlantılı olacak şekilde en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve bu Yönetmelikte belirlenen asgarî şartları taşıyan sağlık kuruluşudur
Faaliyette bulunduğuuzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerekli kıldığı diğer uzmanlık dallarına ait bu Yönetmelikte ve eklerinde belirlenen diğer asgarî şartlar bulunmak zorundadır.
Poliklinik
MADDE 7-
Yargıtay içtihatları poliklinikleri ortak muayene hane statüsünde saydığından ve birden fazla hekim(2) olarak tanımladığından, üç hekim tarafından açılma zorunluluğu hukuken dayanaksızdır.
 
 
Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan;
a) Tıp merkezleri, tabip veya birden fazla tabip ortaklığında açılır.
b) Poliklinikler, sadece o poliklinik bünyesinde mesleğini serbest icra edecek tabipler tarafından müşterek halde açılır.
(2) Poliklinik ortağı olan tabibin vefatı veya vesayet altına alınması halinde, karısı veya kocası veya çocukları varsa bunlar hesabına sağlık kuruluşunun mes’ul müdürü/müdürlerinin sorumluluğu altında işletilmesine en fazla beş yıl izin verilir. Vefat eden kişinin varisleri arasında, karı, koca veya çocuk yok ise sağlık kuruluşu, bunların haricindeki mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle mes’ul müdür sorumluluğu altında işletilir. Vefat eden veya vesayet altına alınan tabip sağlık kuruluşunun aynı zamanda mes’ul müdürü ise, en geç on iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve yeni uygunluk belgesi alınır.
 
Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler -
MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan;
a) Tıp ve dal merkezleri, tabip veya birden fazla tabip ortaklığında açılır.
b) Poliklinikler, tabip veya birden fazla tabip ortaklığında açılır.
(2) Poliklinik ortağı olan tabibin vefatı veya vesayet altına alınması halinde, karısı veya kocası veya çocukları varsa bunlar hesabına sağlık kuruluşunun mes’ul müdürü/müdürlerinin sorumluluğu altında işletilmesine en fazla beş yıl izin verilir. Vefat eden kişinin varisleri arasında, karı, koca veya çocuk yok ise sağlık kuruluşu, bunların haricindeki mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle mes’ul müdür sorumluluğu altında işletilir. Vefat eden veya vesayet altına alınan tabip sağlık kuruluşunun aynı zamanda mes’ul müdürü ise, en geç on iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve yeni uygunluk belgesi alınır.
 
Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler
MADDE 8- Tıp merkezi,dal merkezi,poliklinikler , ayaktan teşhis ve tedavi merkezleri olduğu için açabilecek kişilerin aynı şartları taşıması gerekmektedir.
Poliklinikleri açacak olanların ,orada çalışma mecburiyetleri olmamalıdır.
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlanma, Yer Seçimi, Ön İzin, Bina Durumu, Uygunluk Belgesi ve Teknik İnceleme Ekibi

Sağlık kuruluşlarının planlanması
MADDE 9- (1) Kaynak israfı
ve atıl kapasiteye yol açılmaması ve bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık
kuruluşları ile buralarda istihdam edilecek sağlık
insan gücünün Ülke
genelinde dengeli dağılımı
için, demografik özellikler,
halk sağlığının gerekleri, meslekî nitelikleri ve/veya sayısına göre sağlık çalışanı hizmetine olan ihtiyaç, teknoloji yoğunluklu tıbbî cihaz dağılımı ile faaliyette olanların gerçekleştirdikleri tıbbî işlemlerin niteliği ve sayısına göre yeni tıbbî hizmet birimi ilavesine ve sağlık çalışanı artırımına ihtiyaç olup olmadığı gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça yatırım planlaması yapılır. ve sağlık kuruluşlarının bu planlama doğrultusunda açılmasına izin verilir.
(2) Bakanlıkça yapılacak ve her yılın Aralık ayında ilân edilecek yatırım planlaması kapsamına giren yerler için ilân gününden itibaren en geç on beş gün yatırım yapmayı düşünen
ilgililer Bakanlığa başvurur. Başvuru sırasında, ilân edilen yerlerden en fazla ikisini tercih edilerek ilânda istenilen belgeler verilir. Başvurular, Bakanlıkça incelenerek planlama esaslarına uygun bulunanlardan başkası tarafından tercih edilmeyen yer tercihi var ise, buraya sağlık kuruluşu yatırımına izni verilir. Aynı yerin birden fazla istekli tarafından tercih edilmiş
olması durumunda, istekliler arasında noter huzurunda
kur’a çekilir. Yatırım izninden sonra, tıp merkezleri için 10 uncu maddeye göre yer seçimi
yapılır ve diğer belgelerle birlikte mimarî projeler değerlendirilerek 11 inci
madde uyarınca ön izin verilir.
(3) Yatırım planlaması kapsamında ilân edilen yerlerden hiç tercih edilmeyenlere, kur’a tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlığa başvurulur ve sağlık kuruluşu açma talebinde bulunulur ise, 10 uncu ve 11 inci maddeler doğrultusunda işlem yapılarak ön izin verilir.
(4) Sağlık kuruluşlarını açmak isteyenler, yatırım
planlamasına uymak zorundadır. Bu zorunluluğa uymaksızın sağlık kuruluşu yatırımı yapanlara, ön izin verilmesi gerekiyor ise ön izin verilmez ve ayrıca uygunluk belgesi düzenlenmez.
(5) Sağlık kuruluşlarının tıbbî hizmet birimi ilavesi ve sağlık çalışanı sayısının artırımında
da yatırım planlamasına uyulur ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki usûle göre işlem yapılır.
 
 
Sağlık kuruluşlarının planlanması
MADDE 9- Bu tür bir çalışmanın kısa süre içinde yapılamıyacağından ve objektif kriterlerin belirlenmesi zaman alacağından daha sonra yönetmeliğe ek olarak çıkarılmalıdır. Sağlıklı bir yapılanma için aceleye getirilmesi ,olası karışıklıkları doğuracaktır.
 
 
Yer seçimi
MADDE 10- (1) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, aşağıdaki şartlarda olması gerekir:
a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmaması, insan
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel
kuruluşlar ile her türlü
gayrisıhhî müesseselerden
uzak olduğunun valilik
tarafından yetkilendirilmiş
merci raporu ile tespit edilmesi,
b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunması.
c) İmar mevzuatına uygun şekilde sağlık tesisi yapılabilecek alan olması.
(2) Tıp merkezleri için hasta ve hasta yakınları ile sağlık kuruluşu çalışanının ihtiyacını karşılamak üzere, 01.07.1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesinin a/8. bendindeki ölçüye uygun otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dahil araç park yerlerinin, varsa
parsel sınırından itibaren
otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin binanın onaylı mimarî
projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur.
(3) Poliklinikler, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde belirtilen alanlarda ve 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24
üncü maddesinde açılması yasak olarak gösterilenler haricindeki
binalarda kurulur. Poliklinikler, otopark yönünden bu maddenin ikinci fıkrasındaki şarta uymak zorundadır.
 
Yer seçimi
MADDE 10- (1) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, aşağıdaki şartlarda olması gerekir:
a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmaması, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,
b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunması.
 
(3) Poliklinikler, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde belirtilen alanlarda binalarda kurulur.
 
Yer seçimi
MADDE 10-
1)İmar mevzuatına uygun sağlık alanı tarifi şehir içinde çok kolay tanımlanacak yerler olmayıp , yeni sağlık alanları yaratılması mümkün olamayacağından ,bu yönetmelikte bahis edimemelidir.
2)23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinde açılması yasak olarak gösterilenler içerisinde poliklinikler dahildir. Bu durumda müstakil bina haricinde hiçbir şekilde poliklinik kurulamaz anlamı çıkmaktadır. Fakat Yargıtay içtihatlarına göre kanundaki poliklinik tanımı daha büyük sağlık işletmelerini tanımlamaktadır ve poliklinikler ortak muayenehane statüsünde addedilmiş ve kat malıklerinden izin alınmasına dahi gerek olmadığı hükmü vardır.
 
Polikliniklerin müstakil binada açılması zorunlu olmadığından ve iskan müsadesi olan binalarda otopark yönünden bu şarta uymaktadır.
 
 
Tıp merkezlerinde ön izin
MADDE 11- (1) Tıp merkezi açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin için;
a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) Tıp merkezinin yerleşimini ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre otopark miktarını gösteren, mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimarî proje içinde;
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli
tüm kat planları,
incelenmek üzere Müdürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderilir.
(2) Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda bu maddenin (b) bendinde bahsedilen mimarî projeler, imar mevzuatına
uygun şekilde üç takım olarak hazırlanır ve tıp merkezi binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise valilik tarafından onaylanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından, bu maddede belirtilen şartların yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde ön izin belgesi düzenlenir.
(3) Ayrıca;
a) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında bu projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda,
b) Bu Yönetmeliğe göre
uygunluk belgesi almış tıp merkezinin binasında, ön izne esas projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce,
c) Başka amaçla inşa edilmiş binaların tıp merkezi binasına dönüştürülmesinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,
bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.
(4) Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usûlsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
 
Tıp merkezlerinde ön izin
MADDE 11- (1) Tıp merkezi açılmadan önce Müdürlükten ön izin alınması şarttır. Ön izin için;
a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) Tıp merkezinin yerleşimini ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre gösteren, mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimarî proje içinde;
1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
incelenmek üzere Müdürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderilir.
(2) Ayrıca;
a) Müdürlük tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında bu projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda,
b) Bu Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi almış tıp merkezinin binasında, ön izne esas projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce,
c) Başka amaçla inşa edilmiş binaların tıp merkezi binasına dönüştürülmesinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,
bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.
(4) Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usûlsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
Tıp merkezlerinde ön izin
MADDE 11-
1)İşlemlerin hızlı ve kolay işlemesi için yerel yetkilendirme gereği müdürlük tarafından yapılması uygundur.
2)Ayaktan teşhis ve tedavi kurumlarının ,yerleşim konumları itibarı ile otopark zorunluluğunu gerçekleştirmeleri zor olacağından , gerekli kılınmamalıdır.
3)Bina yapım aşamasında bu tür bir kontrol mekanizması gerekli değildir. Bina tamamlandığı zaman kat planları müdürlükçe incelenecektir.
 
Bina durumu
MADDE 12- (1) Tıp merkezleri, ahşap bina olmamak kaydıyla aşağıdaki binalarda kurulur:
a) Tıp merkezi projesi ile Bakanlıktan 11 inci maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, tıp merkezi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalar,
b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 10 uncu maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan
11 inci maddeye göre ön izin alarak tıp merkezi binasına dönüştürülen ve bu hali ile yapı kullanma izin belgesi almış
olan binalar.
(2) Tıp merkezi binasında,
hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve tıp merkezi içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü
kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
(3) Tıp merkezinde, personele, hasta ve hasta yakınlarına
hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, ameliyathane ve gözlem ünitesi gibi tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerlerde hizmet sunumunu engelleyecek
şekilde
kurulamaz.
(4) Poliklinikler, ahşap olmayan binalarda kurulur. Poliklinikler için;
a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı poliklinik girişi ve
var ise acil ünitesinin de poliklinik girişinden ayrı girişi
olmak zorundadır.
b) Müstakil binada ise, “sağlık kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün bulunması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin olması gerekir.
c) Bütün birimlerin aynı bina içerisinde, doğrudan biribiriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması zorunludur.
 
Bina durumu
MADDE 12- (1) Tıp merkezleri, ahşap bina olmamak kaydıyla aşağıdaki binalarda kurulur:
 
a) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 10 uncu maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Müdürlükten 11 inci maddeye göre ön izin alarak tıp merkezi binasına dönüştürülen ve bu hali ile kullanma belgesi almış olan binalar.
b) Cerrahi üniteli tıp merkezleri mutlak surette müstakil binada diğer tıp merkezleri ise ayrı girişli binalarda kurulur.
(2) Tıp merkezi içerisinde, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve tıp merkezi içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

(3) Tıp merkezinde, personele, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, ameliyathane ve gözlem ünitesi gibi tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerlerde hizmet sunumunu engelleyecek
şekilde kurulamaz.

(4) Poliklinikler, ahşap olmayan binalarda kurulur. Poliklinikler için;
a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı poliklinik girişi olmak zorundadır.
b) Yapı kullanma izni belgesinin; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün bulunması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin olması gerekir.
c) Bütün birimlerin aynı bina içerisinde, doğrudan biribiriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması zorunludur.
 
Bina durumu
MADDE 12-
Yönetmelik adı itibariyle ayakta teşhis tedavi yapılan müesseseler olduğundan müstakil bina zorunluluğu anlamsızdır. Bununla birlikte cerrahi birimi olan merkezler günübirlik tedaviyi de içerdiğinden müstakil binada olması gerekli gibi görünmektedir.
Uygunluk belgesi başvurusu için gereken belgeler
MADDE 13-(1)Sağlık kuruluşu açacaklar Müdürlüğe başvururlar. Başvuru dosyasında EK-1’deki belgeler bulunur.
 
Uygunluk belgesi başvurusu için gereken belgeler
MADDE 13-(1)Sağlık kuruluşu açacaklar Müdürlüğe başvururlar. Başvuru dosyasında EK-1’deki belgeler bulunur.
 
Uygunluk belgesi başvurusu için gereken belgeler
MADDE 13-EK 1 belgelerin düzeltmelere göre revizyonu gereklidir.
Uygunluk belgesi başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 14-(1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yapılan başvuru üzerine dosya, Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenerek, eksiklikleri var ise sağlık kuruluşunu açmak isteyenlere bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yok ise, Müdürlükçe oluşturulacak Teknik İnceleme Ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak, açılması istenen sağlık kuruluşunun Yönetmeliğe uygunluğu hakkında rapor düzenlenir.
(2) Bu inceleme raporu ile eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olanlara Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde Ek-2'de yer alan uygunluk belgesi; uygunluk belgesine ilave olarak, mes'ul müdür adına Ek-3'de yer alan mes'ul müdürlük belgesi düzenlenir. Başvuru dosyasının bir örneği ile düzenlenen belgelerin kayıtları Müdürlükte muhafaza edilir, düzenlenen belgeler mes'ul müdüre imza karşılığında verilir.
(3) Sağlık kuruluşunun Teknik İnceleme Ekibi tarafından incelenmesi neticesinde eksiklik ve/veya uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, bunların tamamlanması veya giderilmesi hususu sağlık kuruluşu sahipliğine yazılı olarak bildirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin sağlık kuruluşu sahipliğince Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç on iş günü içinde Teknik İnceleme Ekibince, sağlık kuruluşu yeniden yerinde incelenir ve inceleme sonucuna göre bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem tamamlanır
Uygunluk belgesi başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 14-(1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yapılan başvuru üzerine dosya, Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenerek, eksiklikleri var ise sağlık kuruluşunu açmak isteyenlere bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yok ise, Müdürlükçe oluşturulacak Teknik İnceleme Ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak, açılması istenen sağlık kuruluşunun Yönetmeliğe uygunluğu hakkında rapor düzenlenir.
(2) Bu inceleme raporu ile eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olanlara Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde Ek-2'de yer alan uygunluk belgesi; uygunluk belgesine ilave olarak, mes'ul müdür adına Ek-3'de yer alan mes'ul müdürlük belgesi düzenlenir. Ek-9'de yer alan kuruluşun hizmet verdiği branşları gösteren hizmet kapsamı belgesi; Başvuru dosyasının bir örneği ile düzenlenen belgelerin kayıtları Müdürlükte muhafaza edilir, düzenlenen belgeler mes'ul müdüre imza karşılığında verilir.
(3) Sağlık kuruluşunun Teknik İnceleme Ekibi tarafından incelenmesi neticesinde eksiklik ve/veya uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, bunların tamamlanması veya giderilmesi hususu sağlık kuruluşu sahipliğine yazılı olarak bildirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin sağlık kuruluşu sahipliğince Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç on iş günü içinde Teknik İnceleme Ekibince, sağlık kuruluşu yeniden yerinde incelenir ve inceleme sonucuna göre bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem tamamlanır
 
Uygunluk belgesi başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 14
Branş ekleme ve çıkarmalarda uygunluk belgesi de değişmektedir. Bu tip bir belge ile uygunluk belgesi değişimi gerekmez (İHTİYARİ ÖNERİ)
Teknik inceleme ekibi
MADDE 15- (1)Teknik İnceleme Ekibi, uygunluk belgesi verilmeden önce ve faaliyetleri sırasında sağlık kuruluşlarının Yönetmeliğe uygunluk bakımından incelenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürü veya özel sağlık kuruluşlarından sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısının başkanlığında, sağlık kuruluşunda hizmet sunulacak ve sunulan uzmanlık dallarından birer tabip ile kamuda görev yapanve sağlık kuruluşu mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimarın iştirakiyle oluşturulur.
(2) Teknik İnceleme Ekibinde görev alacak uzman tabip, sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde var ise öncelikle Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesindeki şef, şef yardımcısı veya başasistan, yok ise Devlet hastanesinden uzman tabip görevlendirilir.
(3) Sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde üniversite hastanesi bulunuyor ise ihtiyaç halinde ilgili dallarda üniversite öğretim üyesi de Teknik İnceleme Ekibine dahil edilebilir.
(4) Tıp merkezinin bulunduğu ilde sağlık kuruluşunda hizmet sunulması istenilen uzmanlık dallarından uzman tabip bulunmaması halinde, en yakın il veya illerden valilikler arası koordinasyonla illerde bulunan eğitim ve araştırma, Devlet veya üniversite hastanesinden ilgili dallarda uzman tabip görevlendirilir.
(5) Teknik İnceleme Ekibinde yer alan üyelerin, yerinde incelenecek veya denetlenecek sağlık kuruluşu ile ticarî ortaklık, ikinci dereceye kadar kan veya civar akrabalık veya ticarî anlamda rekabet ilişkisinin olmaması gerekir. Teknik İnceleme Ekibindeki tabibler, iki yıl süreyle görev yaparlar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir.
(6) Teknik İnceleme Ekibine il dışından dahil edilecek üyelerden il dışından gelenlerin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri Müdürlükçe karşılanır.
 
Teknik inceleme ekibi
MADDE 15- (1)Teknik İnceleme Ekibi, uygunluk belgesi verilmeden önce ve faaliyetleri sırasında sağlık kuruluşlarının Yönetmeliğe uygunluk bakımından incelenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürü veya özel sağlık kuruluşlarından sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısının başkanlığında, sağlık kuruluşunda hizmet sunulacak ve sunulan uzmanlık dallarından birer tabip ile kamuda görev yapanve sağlık kuruluşu mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimarın iştirakiyle oluşturulur.
(2) Teknik İnceleme Ekibinde görev alacak uzman tabip, sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde var ise öncelikle Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesindeki şef, şef yardımcısı veya başasistan, yok ise Devlet hastanesinden uzman tabip görevlendirilir.
(3) Sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde üniversite hastanesi bulunuyor ise ihtiyaç halinde ilgili dallarda üniversite öğretim üyesi de Teknik İnceleme Ekibine dahil edilebilir.
(4) Tıp merkezinin bulunduğu ilde sağlık kuruluşunda hizmet sunulması istenilen uzmanlık dallarından uzman tabip bulunmaması halinde, en yakın il veya illerden valilikler arası koordinasyonla illerde bulunan eğitim ve araştırma, Devlet veya üniversite hastanesinden ilgili dallarda uzman tabip görevlendirilir.
(5) Teknik İnceleme Ekibinde yer alan üyelerin, yerinde incelenecek veya denetlenecek sağlık kuruluşu ile ticarî ortaklık, ikinci dereceye kadar kan veya civar akrabalık veya ticarî anlamda rekabet ilişkisinin olmaması gerekir. Teknik İnceleme Ekibindeki tabibler, iki yıl süreyle görev yaparlar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir.
(6) Teknik İnceleme Ekibine il dışından dahil edilecek üyelerden il dışından gelenlerin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri Müdürlükçe karşılanır.
 
Teknik inceleme ekibi
MADDE 15-
Teknik İnceleme Ekibi, kuruluşu iller bazında pratik değildir. Her branşın olması gerekmeyebilir. Kamu hekimi olması gerekli değildir. Uzmanlık derneklerinden yararlanılabilir. (İHTİYARİ ÖNERİ)
Teknik inceleme ekibinin çalışma usûlü
MADDE 16-(1) Teknik İnceleme Ekibi, ihtiyaca ve Müdürlüğün daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır.Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
(2) Teknik İnceleme Ekibi, üyelerin tamamının iştirakiyle toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.
(3) Teknik İnceleme Ekibinin kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
(4) Teknik İnceleme Ekibinin sekreterya hizmetlerini Müdürlük yürütür.
 
Teknik inceleme ekibinin çalışma usûlü
MADDE 16-(1) Teknik İnceleme Ekibi, ihtiyaca ve Müdürlüğün daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır.Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
(2) Teknik İnceleme Ekibi, üyelerin tamamının iştirakiyle toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.
(3) Teknik İnceleme Ekibinin kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
(4) Teknik İnceleme Ekibinin sekreterya hizmetlerini Müdürlük yürütür.
 
Teknik inceleme ekibinin çalışma usûlü
MADDE 16- Giderlerin nasıl karşılanacağı belli değil
 
 
 
 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşunun Personeli
Mes'ul müdür
MADDE 17- (1) Tıp merkezlerinde, ve polikliniklerde, tabip olan ve tam gün süreyle çalışan bir mes'ul müdür bulunur. Mes'ul müdürün bulunmadığı ve sağlık kuruluşunun hizmet verdiği saatlerde yazılı şekilde yetki devri yaptığı bir tabip bulunur. Mes'ul müdür olan tabip sadece bir sağlık kuruluşunun mes'ul müdürlük görevini üstlenir.
(2) Mes’ul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
a) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiyede sanatını yapmaya mezun olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapis cezası almamış olmak,
ç) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak,
d) Özel veya kamu sağlık kurum veya kuruluşlarında çalıyor olmamak. ?
(3) Mes'ul müdürün görevleri şunlardır:
a) Sağlık kuruluşunun işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde açılış şartlarında değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,
ç) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık çalışanının çalışma belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,
d) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,
f) Çalışma saatleri dışında mes'ul müdürlük görevini devrettiği sorumlu tabibin mes'ul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,
g) Nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,
ğ) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,
h) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
ı) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
i) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların kalibrasyonunu temin etmek,
j) Sağlık kuruluşu çalışanlarının başta HIV, hepatit markerleri olmak üzere gerekli görülen tedkîklerini ve muayenelerini en az yılda bir defa periyodik olarak yaptırmak,
k) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek,
l) Faaliyet sahası ile ilgili diğer sağlık mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirmek.
(4) Mes'ul müdür, sağlık kuruluşunun işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.
(5) Mes'ul müdür, idarî işlerden bizzat, tıbbî işlemlerden ise diğer tabipler ile birlikte sorumludur. Mes'ul müdürün idarî işlerinden, sağlık kuruluşunun işleyişinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından, sağlık kuruluşunun sahipleri de bizzat sorumludurlar.
(6) İlgili mevzuata göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince mes’ul müdürlük yapamazlar. Böyle bir durumda, yasağın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde mes’ul müdürlük için bir tabip görevlendirilerek Müdürlüğe bildirilir.
(7) Mes'ul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mes’ul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde sağlık kuruluşunun işleteni tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on iş günü içinde yeni bir mes’ul müdür bulunur ve mes’ul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni mesul müdür adına çalışma belgesi düzenleninceye kadar, geçici olarak mes’ul müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişi Müdürlüğe bildirilir.
(8) Mes’ul müdürün, hizmet akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere sağlık kuruluşundan ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren yirmi dört saat içinde mes’ul müdürlük şartını taşıyan bir tabibin, o süre boyunca mes’ul müdürlük vazifesini yürüteceği konusunda dilekçeyle durumun Müdürlüğe bildirilmesi ve o tabibin belgelerinin verilmesi gerekir.
(9) Mes'ul müdür, adına düzenlenmiş çalışma belgesine sahip olmak şartı ile, isterse sağlık kuruluşunda tabiblik mesleğini icra eder. Mes'ul müdür, tabiblik mesleğini serbest olarak sadece mes'ul müdürlük yaptığı sağlık kuruluşunda icra eder; bu durumda, muayenehane de dahil olmak üzere başka bir sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest olarak icra etmesi yasaktır.
 
Mes'ul müdür
MADDE 17- (1) Tıp merkezlerinde,dal merkezleri ve polikliniklerde, tabip olan bir mes'ul müdür bulunur. Mes'ul müdürün bulunmadığı ve sağlık kuruluşunun hizmet verdiği saatlerde yazılı şekilde yetki devri yaptığı bir tabip bulunur. Mes'ul müdür olan tabip sadece bir sağlık kuruluşunun mes'ul müdürlük görevini üstlenir.
(2) Mes’ul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
a) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiyede sanatını yapmaya mezun olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapis cezası almamış olmak,
ç) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak,
(3) Mes'ul müdürün görevleri şunlardır:
a) Sağlık kuruluşunun işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde açılış şartlarında değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,
ç) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık çalışanının çalışma belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,
d) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,
f) Çalışma saatleri dışında mes'ul müdürlük görevini devrettiği sorumlu tabibin mes'ul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,
g) Nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,
ğ) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,
h) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
ı) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
i) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların kalibrasyonunu temin etmek,
j) Sağlık kuruluşu çalışanlarının başta HIV, hepatit markerleri olmak üzere gerekli görülen tedkîklerini ve muayenelerini en az yılda bir defa periyodik olarak yaptırmak,
k) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek,
l) Faaliyet sahası ile ilgili diğer sağlık mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirmek.
(4) Mes'ul müdür, sağlık kuruluşunun işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.
(5) Mes'ul müdür, idarî işlerden bizzat, tıbbî işlemlerden ise diğer tabipler ile birlikte sorumludur. Mes'ul müdürün idarî işlerinden, sağlık kuruluşunun işleyişinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından, sağlık kuruluşunun sahipleri de bizzat sorumludurlar.
(6) İlgili mevzuata göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince mes’ul müdürlük yapamazlar. Böyle bir durumda, yasağın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde mes’ul müdürlük için bir tabip görevlendirilerek Müdürlüğe bildirilir.
(7) Mes'ul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mes’ul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde sağlık kuruluşunun işleteni tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde yeni bir mes’ul müdür bulunur ve mes’ul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni mesul müdür adına çalışma belgesi düzenleninceye kadar, geçici olarak mes’ul müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişi Müdürlüğe bildirilir.
(8) Mes’ul müdürün, hizmet akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere sağlık kuruluşundan ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren yirmi dört saat içinde mes’ul müdürlük şartını taşıyan bir tabibin, o süre boyunca mes’ul müdürlük vazifesini yürüteceği konusunda dilekçeyle durumun Müdürlüğe bildirilmesi ve o tabibin belgelerinin verilmesi gerekir.
(9) Mes'ul müdür, adına düzenlenmiş çalışma belgesine sahip olmak şartı ile, isterse sağlık kuruluşunda tabiblik mesleğini icra eder. Mes'ul müdür, tabiblik mesleğini serbest olarak sadece mes'ul müdürlük yaptığı sağlık kuruluşunda icra eder; bu durumda, muayenehane de dahil olmak üzere başka bir sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest olarak icra etmesi yasaktır.
 
Mes'ul müdür
MADDE 17-
Mesul müdürün ,yaptığı iş itibarı ile tam zamanlı olması gerekmemektedir.
Sağlık kuruluşunun sahibi yada ortağı olan doktorun kamuda çalıştığı için kendi kurumunun başında durup ,mesul müdürlüğünü yapabilmesinin önüne geçiliyor. İş sahibinin sahip çıkarak hem de mesul müdürlük yaptığı kuruluşlar daha makbul olsa gerek.
Tabip
MADDE 18- (1) Tabibler, sağlık kuruluşunda, adlarına düzenlenen ve Ek-4'de gösterilen çalışma belgesi ile mesleklerini tam gün süreyle icra ederler.Muayene odalarına diplomaları, varsa uzmanlık diplomaları ve çalışma belgelerini asarlar. Sağlık kuruluşunda çalışan tabibler;
a) Başvuran hastalara uyguladıkları tıbbî işlemlerden,
b) Yapılan işlemlerin hasta dosyalarına işlenmesinden,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları mes'ul müdüre bildirmekten,
sorumludurlar.
(2) Bir sağlık kuruluşunda tam gün süreyle çalışan tabibler, tam gün çalıştıkları süre haricinde muayenehanesinde veyahut en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda kısmî süreli olarak çalışabilirler.
 
Tabip
MADDE 18- (1) Tabibler, sağlık kuruluşunda, adlarına düzenlenen ve Ek-4'de gösterilen çalışma belgesi ile mesleklerini icra ederler.Muayene odalarına diplomaları, varsa uzmanlık diplomaları ve çalışma belgelerini asarlar. Sağlık kuruluşunda çalışan tabibler;
a) Başvuran hastalara uyguladıkları tıbbî işlemlerden,
b) Yapılan işlemlerin hasta dosyalarına işlenmesinden,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları mes'ul müdüre bildirmekten,
sorumludurlar.
(2) Bir sağlık kuruluşunda tam gün süreyle çalışan tabibler, tam gün çalıştıkları süre haricinde muayenehanesinde veyahut en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda kısmî süreli olarak çalışabilirler.
 
Tabip
MADDE 18-
 
MADDE 19- (1) Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanının tamamına Ek-4’de yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
 
MADDE 19- (1) Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanının tamamına Ek-4’de yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
 
MADDE 19-
Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması
MADDE 20- (1) Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık çalışanının; istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, meslek icra etmek şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde sağlık kuruluşunun işleteni tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on iş günü içinde ilgili sağlık çalışanının yerine yeni biri bulunarak çalışma belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni sağlık çalışanı adına çalışma belgesi düzenleninceye kadar hizmette aksama olmaması için, o kişinin yapacağı işleri yürütmek üzere geçici olarak aynı nitelikte bir kişinin ismi ve gerekli belgeleri Müdürlüğe verilir.
(2) Ancak, birinci fıkrada belirtilen durumlarda sağlık kuruluşunda EK-5’de gösterilen asgarî sayıdan fazla aynı nitelikte ve adına çalışma belgesi düzenlenmiş sağlık çalışanının olması halinde, sağlık kuruluşunca gerekli iç hizmet düzenlemesi yapılarak yeri boşalan kişinin işini yürütecek kişi belirlenir ve Müdürlüğe gerekli bilgiler verilir.
(3) Sağlık çalışanının, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere sağlık kuruluşundan ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren yirmi dört saat içinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.
 
Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması
MADDE 20- (1) Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık çalışanının; istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, meslek icra etmek şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde sağlık kuruluşunun işleteni tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç otuz iş günü içinde ilgili sağlık çalışanının yerine yeni biri bulunarak çalışma belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni sağlık çalışanı adına çalışma belgesi düzenleninceye kadar hizmette aksama olmaması için, o kişinin yapacağı işleri yürütmek üzere geçici olarak aynı nitelikte bir kişinin ismi ve gerekli belgeleri Müdürlüğe verilir.
(2) Ancak, birinci fıkrada belirtilen durumlarda sağlık kuruluşunda EK-5’de gösterilen asgarî sayıdan fazla aynı nitelikte ve adına çalışma belgesi düzenlenmiş sağlık çalışanının olması halinde, sağlık kuruluşunca gerekli iç hizmet düzenlemesi yapılarak yeri boşalan kişinin işini yürütecek kişi belirlenir ve Müdürlüğe gerekli bilgiler verilir.
(3) Sağlık çalışanının, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere sağlık kuruluşundan ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren yirmi dört saat içinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.
 
Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması
MADDE 20-
Süre yetersizdir
Kıyafet ve kimlik kartı
MADDE 21-
Kıyafet ve kimlik kartı
MADDE 21-
ÖNERİ YOK
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Birimleri, Kullanım Alanlarının Özellikleri
ve Atıkların İmhası
Sağlık kuruluşunun zorunlu hizmet birimleri
MADDE 22- (1)Sağlık kuruluşlarında olması gereken zorunlu hizmet birimleri ve fizik mekânlar, EK-6’da gösterildiği şekilde olmak zorundadır.
 
Sağlık kuruluşunun zorunlu hizmet birimleri
MADDE 22- (1)Sağlık kuruluşlarında olması gereken zorunlu hizmet birimleri ve fizik mekânlar, EK-6’da gösterildiği şekilde olmak zorundadır.
 
Sağlık kuruluşunun zorunlu hizmet birimleri
MADDE 22-
 
Merdiven, koridor ve asansörler
MADDE 23- (1) Sağlık kuruluşları çok katlı bir binada kurulmuş ise, katlar arasındaki merdivenlerin, en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtlarının, özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmiş olması gerekir. Sağlık kuruluşunun girişine özürlüler için uygun eğimli ve yeterli genişlikte rampa yapılır.
(2) Tıp merkezlerinde, bütün katlarda koridor genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi ve bunun belgelenmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.
(3) Tıp merkezlerinde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına göre imâl edilmiş sedye ile hasta taşımaya elverişli en az bir asansör olması şarttır. En fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa yapılır.
(4) Birden fazla katı olan tıp merkezlerinde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması zorunludur.
(5) Polikliniklerin çok katlı bir binada açılması ve ara katlarda olması halinde, binada tekerlekli sandalye ile hasta taşımaya elverişli bir asansörün bulunması şarttır.
 
Merdiven, koridor ve asansörler
MADDE 23- (1) Sağlık kuruluşları çok katlı bir binada kurulmuş ise, sağlık hizmeti sunulan katlar arasındaki merdivenlerin, en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtlarının, özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmiş olması gerekir. Sağlık kuruluşunun girişine özürlüler için uygun eğimli ve yeterli genişlikte rampa yapılır.
(2) Tıp merkezlerinde, sağlık hizmeti sunulanbütün katlarda koridor genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi ve bunun belgelenmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.
(3) Tıp merkezlerinde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına göre imâl edilmiş sedye ile hasta taşımaya elverişli en az bir asansör olması şarttır. En fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa yapılır.
(4) Birden fazla katı olan tıp merkezlerinde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması zorunludur.
(5) Polikliniklerin çok katlı bir binada açılması ve ara katlarda olması halinde, binada tekerlekli sandalye ile hasta taşımaya elverişli bir asansörün bulunması şarttır.
 
Merdiven, koridor ve asansörler
MADDE 23-
Uygulamada, idari ve teknik hizmet sunulan katlar içinde istenebilir.
Isıtma, havalandırma ve aydınlatma
MADDE 24- (1) Tıp merkezlerinin, merkezî ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir.
(2) Tıp merkezlerinde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Tıp merkezlerinin ameliyathanesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur.
(3) Sağlık kuruluşlarında, hastaların ve kuruluş çalışanlarının kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
 
Isıtma, havalandırma ve aydınlatma
MADDE 24- (1) Tıp merkezlerinin, merkezî ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir.
(2) Tıp merkezlerinde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Tıp merkezlerinin ameliyathanesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur.
(3) Sağlık kuruluşlarında, hastaların ve kuruluş çalışanlarının kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile veya diğer enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
 
Isıtma, havalandırma ve aydınlatma
MADDE 24-
Her terde gün ışığı gibi anlam çıkıyor
Lavabo, tuvalet ve banyolar ile kapılar
MADDE 25- (1) Sağlık kuruluşlarında, hem hastalar ve hem de kuruluş çalışanları için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.
(2) Her sağlık kuruluşunda, özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte özürlü tuvaletinin bulunması şarttır.
Bina içindeki odaların ve bölümlerin kapı genişlikleri, asgarî bir metre on santimetre olur.
 
Lavabo, tuvalet ve banyolar ile kapılar
MADDE 25- (1) Sağlık kuruluşlarında, hem hastalar ve hem de kuruluş çalışanları için ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet bulundurulur.
(2) Her sağlık kuruluşunda, özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte özürlü tuvaletinin bulunması ihtiyaridir.
Bina içindeki odaların ve bölümlerin kapı genişlikleri, asgarî bir metre on santimetre olur.
 
Lavabo, tuvalet ve banyolar ile kapılar
MADDE 25- (1)
1)Erkek ,kadın,hasta ,personel olmak üzere toplam 4 adet tuvalet anlamı çıkmaktadır. “Hastalara ve personele birer “ olarak ayrım yapıp belirlemek yeterlidir. Fizik mekanı ve büyüklüğüne göre sağlık kuruluşları ilavelerini yapabileceklerdir.Banyo ihtiyari olmalıdır.
Tuvalet kapılarının dışa doğru açılmasının istenmesinin faydası anlaşılamamıştır. Fizik mekanı kullanmada darlık yaratacaktır.
2) Özürlü tuvaleti mecburi değil ,ihtiyari olmalıdır.Kalite gereği zaten kuruluşlar buna dikkat edeceklerdir.
Atıkların imhası
MADDE 26- (1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbî atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır.
 
Atıkların imhası
MADDE 26- (1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbî atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır.
 
Atıkların imhası
MADDE 26- (1)
ÖNERİ YOK
 
ALTINCI BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Usûl ve Esasları
Tıp merkezleri
MADDE 27- (1) Tıp merkezleri, uygunluk belgelerinde belirtilen tıp dallarında düzenli ve sürekli olarak faaliyet göstermek zorundadırlar. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman tabibin bulunduğu, mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.
(2) Çalışma saatleri dışında, en az bir tabip nöbetçi tabip olarak, faaliyet gösterilen tıp dallarındaki uzman tabipler ise “icapcı” konumda görev yapar. Mes’ul müdür tarafından onaylı “nöbetçi tabip” resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tabiblerin de nöbet tutması mümkündür. Ayrıca, nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
 
Tıp merkezleri
MADDE 27- (1) Tıp merkezleri, uygunluk belgelerinde belirtilen tıp dallarında düzenli ve sürekli olarak faaliyet göstermek zorundadırlar. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman tabibin bulunduğu, mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.
(2) Çalışma saatleri dışında, en az bir tabip nöbetçi tabip olarak, faaliyet gösterilen tıp dallarındaki uzman tabipler ise “icapcı” konumda görev yapar. Mes’ul müdür tarafından onaylı “nöbetçi tabip” resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla mes’ul müdür tarafından düzenlenen nöbetçi tabib çalışma belgesi düzenlenerek mesai saatleri dışında çalışır. Ayrıca, nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
 
Tıp merkezleri
MADDE 27-
Mutlaka olması gerekir ,ancak bu madde daha önce bu haliyle Danıştay’dan yürütmeyi durdurma almıştı. Düzenlemeyi bu şekilde yaparsak geçebilir.
Poliklinikler
MADDE 28- (1) Polikliniklerin resmî çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere yirmi dört saat hizmet vermeleri ihtiyarîdir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, uygunluk belgesi başvuruları esnasında Müdürlüğe bildirirler, uygunluk belgesine bu saatler yazılır. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman tabibin bulunduğu, mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.
(2) Günün yirmi dört saatinde hizmet veren polikliniklerde, gece nöbetleri için mes’ul müdür tarafından onaylı “nöbetçi tabip” resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tabiblerin de nöbet tutması mümkündür. Ayrıca nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
 
Poliklinikler
MADDE 28- (1) Polikliniklerin resmî çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere yirmi dört saat hizmet vermeleri ihtiyarîdir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, uygunluk belgesi başvuruları esnasında Müdürlüğe bildirirler, uygunluk belgesine bu saatler yazılır. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman tabibin bulunduğu, mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.
(2) Günün mesai saatleri sonrasında mes’ul müdür tarafından düzenlenen nöbetçi tabib çalışma belgesi düzenlenerek mesai saatleri dışında çalışır. Ayrıca nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.hizmet veren polikliniklerde, gece nöbetleri için mes’ul müdür tarafından onaylı “nöbetçi tabip” resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla
 
Poliklinikler
MADDE 28-
2)Poliklinikler gece 24 e kadar hizmet verebilirler
 
Bu madde daha önce bu haliyle Danıştay’dan yürütmeyi durdurma almıştı. Düzenlemeyi bu şekilde yaparsak geçebilir.
Tıp merkezinde cerrahî müdahale ve gözlem hizmetleri
MADDE 29- (1) Tıp merkezinde gerçekleştirilecek cerrahî müdahale için vak’anın ve uygulanacak cerrahî yöntemin seçiminde aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Cerrahî müdahale sonrası hastaya yapılacak olan gerekli tıbbî bakımın süresinin, tıbben müdahalenin gerçekleştirildiği gün tamamlanabilir olması,
b) Cerrahî müdahale yapılacak vak’anın ve seçilen cerrahî müdahale yönteminin, bu cerrahî müdahale sonrasında çıkması muhtemel sağlık sorunlarının herhangi bir yataklı tedavi kuruluşunda aynı sorunun çözümü için gereken ve cerrahi müdahalenin devamı niteliğinde olan ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek tür ve nitelikte olması.
(2) Cerrahî müdahale yapılarak tıp merkezinde en fazla yirmi dört saatliğine gözlem altında tutulan hastalar için cerrahî hizmet sunulan dalların her birinde uzman tabiblerce evde (icapçı) nöbet uygulaması yürütülmesi; ayrıca, taburcu edilen hastaların cerrahî müdahale sonrasında ortaya çıkması muhtemel sorunları bakımından, ilgili tabibine kolaylıkla ulaşabileceği irtibat numarasının hastalara verilmesi gerekir.
(3) Tıp merkezlerinde cerrahî müdahale uygulanan hastaların gözlem altında bulundurulma süresi en fazla yirmi dört saattir. Gözlem altında bulundurulan hastalar ile ilgili takip bulguları ve yapılan müdahaleler, hasta gözlem formuna ilgili tabip tarafından kaydedilir.
(4) Bu zorunlulukların yerine getirilmesinde birinci derecede cerrahî müdahale kararını veren ve gerçekleştiren ilgili cerrahî dal uzmanı tabibler, ikinci derecede ise mes'ul müdür ve sağlık kuruluşu işleteni/işletenleri sorumludur.
 
Tıp merkezinde cerrahî müdahale ve gözlem hizmetleri
MADDE 29- (1) Tıp merkezinde gerçekleştirilecek cerrahî müdahale için vak’anın ve uygulanacak cerrahî yöntemin seçiminde aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Cerrahî müdahale sonrası hastaya yapılacak olan gerekli tıbbî bakımın süresinin, tıbben müdahalenin gerçekleştirildiği gün tamamlanabilir olması,
b) Cerrahî müdahale yapılacak vak’anın ve seçilen cerrahî müdahale yönteminin, bu cerrahî müdahale sonrasında çıkması muhtemel sağlık sorunlarının herhangi bir yataklı tedavi kuruluşunda aynı sorunun çözümü için gereken ve cerrahi müdahalenin devamı niteliğinde olan ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek tür ve nitelikte olması.
(2) Cerrahî müdahale yapılarak tıp merkezinde en fazla yirmi dört saatliğine gözlem altında tutulan hastalar için cerrahî hizmet sunulan dalların her birinde uzman tabiblerce evde (icapçı) nöbet uygulaması yürütülmesi; ayrıca, taburcu edilen hastaların cerrahî müdahale sonrasında ortaya çıkması muhtemel sorunları bakımından, ilgili tabibine kolaylıkla ulaşabileceği irtibat numarasının hastalara verilmesi gerekir.
(3) Tıp merkezlerinde cerrahî müdahale uygulanan hastaların gözlem altında bulundurulma süresi en fazla yirmi dört saattir. Gözlem altında bulundurulan hastalar ile ilgili takip bulguları ve yapılan müdahaleler, hasta gözlem formuna ilgili tabip tarafından kaydedilir.
(4) Bu zorunlulukların yerine getirilmesinde birinci derecede cerrahî müdahale kararını veren ve gerçekleştiren ilgili cerrahî dal uzmanı tabibler, ikinci derecede ise mes'ul müdür ve sağlık kuruluşu işleteni/işletenleri sorumludur.
 
Tıp merkezinde cerrahî müdahale ve gözlem hizmetleri
MADDE 29- (1)
ÖNERİ YOK
 
 
Acil hizmetler ve ambulans
MADDE 30- (1) Sağlık kuruluşlarında, acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın ve ödeme imkanına bakılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbî müdahalesinin yapılması zorunludur.
(2) İlk tıbbî müdahale yapıldıktan sonra ileri tıbbî bakım ve tedavi konusunda yetersizlik söz konusu ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlanarak verilen tıbbî bakımın tamamı ilgili tabip tarafından yazılı olarak belgelendirilir. Bu belge nakil yapılacak kuruma hasta ile birlikte gönderilir. Nakil ancak, stabilizasyon sağlandıktan sonra veya hayatî tehlike veya sakatlık tehlikesi taşıyan hastaların uygun bakımlarının, stabilizasyonlarının ve tedavilerinin mevcut tıbbî-teknik imkanlar ile gerçekleştirilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde ambulans ile yapılır.
(3) Tıp merkezleri, asgarî tıbbî donanım, malzeme ve ilaçların bulunduğu acil muayene, gözlem odası ve acil müdahale ile güvenlik ve acil sağlık çalışanı odalarından oluşan, fizik konum itibarıyla araç giriş ve çıkışına elverişli sağlık kuruluşunun ana girişinden ayrı girişi olan, ambulans park alanı, triaj alanı bulunan acil ünitesini faaliyet gösterdikleri süreler içinde kullanıma hazır bulundurmak zorundadır. Acil ünitesi, zemin katta olur. Tıp merkezlerinde, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsedilen nöbetçi tabip, aynı zamanda ve hizmeti aksatmayacak şekilde acil ünitesi tabibi olarak da görev yapabilir.
(4) Polikliniklerden yirmi dört saat faaliyet gösterenlerin de, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uygun acil ünitesi bulundurması zorunludur. Yirmi dört saat faaliyet göstermeyen poliklinikler ise, asgarî malzeme ve ilaçların bulunduğu bir acil odasını faaliyet gösterdiği süreler içinde kullanıma hazır bulundurmak zorundadır
(5) Acil sağlık hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
(6) Acil odası veya ünitesinde bulundurulması zorunlu ve diğer acil hizmetler için kullanılacak ilaçlar bir dolap içerisinde bulunur. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda tutulmak zorundadır.
(7) Bu Yönetmelik kapsamında bünyesinde acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarının, ortasındaki beyaz ışığı geçirgen beyaz zemin üzerine iki tarafında ters "C" şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle "ACİL" yazılı ve dikey şekilde asılı ışıklı bir tabela bulundurulması zorunludur.
(8) Sağlık kuruluşlarından acil ünitesi bulundurmak zorunda olanlar, acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, 24 saat hizmet verecek şekilde tam donanımlı acil yardım ambulansı bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan 07/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğihükümlerine göre ruhsatlı bir özel ambulans şirketi ile ambulans 24 saat sağlık kuruluşunda bulunacak şekilde hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar.
(9) Ambulansın bu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca sözleşme ile temini halinde, sağlık kuruluşunun ismi de ambulans aracı üzerinde yer alır. Ancak bu, ambulans servisinin bilgilerinden daha geniş bir yer kaplamaz.
 
Acil hizmetler ve ambulans
MADDE 30- (1) Sağlık kuruluşlarında, acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın ve ödeme imkanına bakılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbî müdahalesinin yapılması zorunludur.
(2) İlk tıbbî müdahale yapıldıktan sonra ileri tıbbî bakım ve tedavi konusunda yetersizlik söz konusu ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlanarak verilen tıbbî bakımın tamamı ilgili tabip tarafından yazılı olarak belgelendirilir. Bu belge nakil yapılacak kuruma hasta ile birlikte gönderilir. Nakil ancak, stabilizasyon sağlandıktan sonra veya hayatî tehlike veya sakatlık tehlikesi taşıyan hastaların uygun bakımlarının, stabilizasyonlarının ve tedavilerinin mevcut tıbbî-teknik imkanlar ile gerçekleştirilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde ambulans ile yapılır.
(3) Tıp merkezleri, asgarî tıbbî donanım, malzeme ve ilaçların bulunduğu acil muayene, gözlem odası ve acil müdahale ile güvenlik ve acil sağlık çalışanı odalarından oluşan, fizik konum itibarıyla araç giriş ve çıkışına elverişli , ambulans park alanı, triaj alanı bulunan acil ünitesini faaliyet gösterdikleri süreler içinde kullanıma hazır bulundurmak zorundadır. Acil ünitesi, zemin katta olur. Tıp merkezlerinde, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsedilen nöbetçi tabip, aynı zamanda ve hizmeti aksatmayacak şekilde acil ünitesi tabibi olarak da görev yapabilir.
(4) Polikliniklerden yirmi dört saat faaliyet gösterenlerin de, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uygun acil ünitesi bulundurması zorunludur. Yirmi dört saat faaliyet göstermeyen poliklinikler ise, asgarî malzeme ve ilaçların bulunduğu bir acil odasını faaliyet gösterdiği süreler içinde kullanıma hazır bulundurmak zorundadır
(5) Acil sağlık hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
(6) Acil odası veya ünitesinde bulundurulması zorunlu ve diğer acil hizmetler için kullanılacak ilaçlar bir dolap içerisinde bulunur. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda tutulmak zorundadır.
(7) Bu Yönetmelik kapsamında bünyesinde acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarının, ortasındaki beyaz ışığı geçirgen beyaz zemin üzerine iki tarafında ters "C" şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle "ACİL" yazılı ve dikey şekilde asılı ışıklı bir tabela bulundurulması zorunludur.
(8) Sağlık kuruluşlarından acil ünitesi bulundurmak zorunda olanlar, acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, 24 saat hizmet verecek şekilde tam donanımlı acil yardım ambulansı bulundurabilir veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan 07/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğihükümlerine göre ruhsatlı bir özel ambulans şirketi ile hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar.
(9) Ambulansın bu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca sözleşme ile temini halinde, sağlık kuruluşunun ismi de ambulans aracı üzerinde yer alabilir. Ancak bu, ambulans servisinin bilgilerinden daha geniş bir yer kaplamaz.
 
Acil hizmetler ve ambulans
MADDE 30-
3)Acil müdahale girişinin ayrı olmasında önemli bir fayda yoktur.Aksine maliyetleri artıracak ve hakimiyeti azaltacaktır. Uygun büyüklükteki mekanı olanlarda (Cerrahi ünitesi olanlarda) mecburi kılınabilir.
8)Tam donanımlı ambulans bulundurmak ihtiyari olmalıdır.Hem kuruluşa hemde ülke ekonomisine bunun maliyeti zarar olacaktır. Luzumlu değildir. Daha önce bu zaruretti, ancak kaldırıldı. Mevcut ambulans şirketleri ve 112 çok efektif bir şekilde şu anda kullanılmaktadır.
Sözleşmeli ambulansın merkezde 24 saat durması imkansızdır.
 
Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri
MADDE 31- (1)Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar tedkîki isteyen tabibin sorumluluğunda temel laboratuvar tedkîklerinden, tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, periferik yayma, lökosit formül, açlık kan şekeri ölçümü, sedimantasyon, kan grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaita mikroskopisi, gebelik testi, tek kullanımlık, teşhis amaçlı olan ve cihaz gerektirmeyen invitro test kitleri ile yapılan tedkîkler 992 sayılı Kanun uyarınca ruhsatlandırılmış laboratuvar olmaksızın gerçekleştirilebilir. Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tedkîklerde kullanılmak üzere, 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman tabibce verilen belgeye sahip tabip veya tabiblerce kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu işleteni adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip röntgen cihazı bulundurulabilir.
(2) Tıp merkezinde, bu maddenin birinci fıkrasında sayılanların haricinde olan ve uzmanlık dallarına göre bu dalların gerektirdiği laboratuar ve radyoloji tedkîkleri için 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili uzman tabipler adına ruhsatlandırılan laboratuvar ve röntgen cihazının bulunması esastır.
(3) Sağlık kuruluşları bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar haricinde, uygunluk belgesinde yazılı uzmanlık dalları için gerekli olan laboratuvar ve/veya radyoloji hizmetlerini hizmet satın alma yoluyla Bakanlıkça 992 sayılı Kanuna ve 3153 sayılı Kanuna göre ruhsatlandırılmış kuruluşlardan da karşılayabilir. Hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler Müdürlüğe sunulur.
(5) Sağlık kuruluşunun hizmet satın alması durumunda;
a) Hastanın, hizmetin bu yol ile karşılanması hususunda yazılı rızasının bulunması,
b) Hastadan alınan numunenin, bizzat laboratuvar tedkîkini talep eden sağlık kuruluşu tarafından alınması,
c) Numunenin, tedkîki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya yakınları ile gönderilmemesi,
ç) Hem laboratuvar ve hem de radyoloji tedkîk sonuçlarının, tedkîki gerçekleştiren kuruluşa ait başlıklı raporda yer alması,
d) Tedkîk sonuçlarının, hizmet satın alınan kuruluş tarafından gönderilmesi veya acil hallerde elektronik ortamda iletilmesi,
e) Tedkîki gerçekleştiren kuruluşun talep ettiği ücret dışında, hastadan başkaca bir ücret talep edilmemesi,
f) Sağlık kuruluşunda, tedkîklerin yapılacağı kuruluş/kuruluşlara ait fiyat listesinin bir örneğinin hastalarında görülebileceği şekilde bulundurulması,
gerekir.
(6) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmetin verildiği sağlık kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kuruluşu, bu uygulamadan müştereken sorumludur.
 
Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri
MADDE 31- (1)Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar tedkîki isteyen tabibin sorumluluğunda temel laboratuvar tedkîklerinden, tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, periferik yayma, lökosit formül, açlık kan şekeri ölçümü, sedimantasyon, kan grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaita mikroskopisi, gebelik testi, tek kullanımlık, teşhis amaçlı olan ve cihaz gerektirmeyen invitro test kitleri ile yapılan tedkîkler 992 sayılı Kanun uyarınca ruhsatlandırılmış laboratuvar olmaksızın gerçekleştirilebilir. Sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tedkîklerde kullanılmak üzere, 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman tabibce verilen belgeye sahip tabip veya tabiblerce kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu işleteni adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip röntgen cihazı bulundurulabilir.
(2) Tıp merkezinde, bu maddenin birinci fıkrasında sayılanların haricinde olan ve uzmanlık dallarına göre bu dalların gerektirdiği laboratuar ve radyoloji tedkîkleri için 992 sayılı Kanun ve 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili uzman tabipler adına ruhsatlandırılan laboratuvar ve röntgen cihazının bulunması esastır.
(3) Sağlık kuruluşları bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar haricinde, uygunluk belgesinde yazılı uzmanlık dalları için gerekli olan laboratuvar ve/veya radyoloji hizmetlerini hizmet satın alma yoluyla Bakanlıkça 992 sayılı Kanuna ve 3153 sayılı Kanuna göre ruhsatlandırılmış kuruluşlardan da karşılayabilir. Hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler Müdürlüğe sunulur.
(5) Sağlık kuruluşunun hizmet satın alması durumunda;
a) Hastanın, hizmetin bu yol ile karşılanması hususunda yazılı rızasının bulunması,
b) Hastadan alınan numunenin, bizzat laboratuvar tedkîkini talep eden sağlık kuruluşu tarafından alınması,
c) Numunenin, tedkîki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya yakınları ile gönderilmemesi,
ç) Hem laboratuvar ve hem de radyoloji tedkîk sonuçlarının, tedkîki gerçekleştiren kuruluşa ait başlıklı raporda yer alması,
d) Tedkîk sonuçlarının, hizmet satın alınan kuruluş tarafından gönderilmesi veya acil hallerde elektronik ortamda iletilmesi,
e) Tedkîki gerçekleştiren kuruluşun talep ettiği ücret dışında, hastadan başkaca bir ücret talep edilmemesi,
f) Sağlık kuruluşunda, tedkîklerin yapılacağı kuruluş/kuruluşlara ait fiyat listesinin bir örneğinin hastalarında görülebileceği şekilde bulundurulması,
gerekir.
(6) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmetin verildiği sağlık kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kuruluşu, bu uygulamadan müştereken sorumludur.
 
Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri
MADDE 31-
 
ÖNERİ YOK
MADDE 32- (1) Tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilecek cerrahî müdahalelerin ve sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî cihaz, araç gereç ve ilaçların neler olduğu, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içerisinde yayımlanacak genelge ile belirlenir.
 
MADDE 32- (1) Tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilecek cerrahî müdahalelerin ve sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî cihaz, araç gereç ve ilaçların neler olduğu, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içerisinde yayımlanacak genelge ile belirlenir.
 
MADDE 32-
(ÖNERİ YOK)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım ve Sağlık Kuruluşu İsimleri
 
(ÖNERİ YOK)
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Denetim, Faaliyet Durdurma ve
Uygunluk Belgesinin Geri Alınması
 
Yasaklar
MADDE 37- (1) Sağlık kuruluşları, bu Yönetmelikte belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşları ile kişiler, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilenler haricinde, aşağıda belirtilen hususlara da aykırı davranamaz:
a) Uygunluk belgesi almadan faaliyet gösterilmez.
b) Nöbetçi tabip hariç olmak üzere adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tabipler ve diğer sağlık çalışanları görev yapamaz.
c) Tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli izinleri olmayan tabipler çalıştırılamaz.
ç) Uygunluk belgesinde belirtilen uzmanlık dallar haricindeki diğer uzmanlık dallarına ait araç ve gereçler bulundurulamaz.
d) Dış tabelalarında, uygunluk belgesinde belirtilen tıp dalları haricinde başka tıp dalı ve/veya özel mevzuatında açıkca ve müstakilen kuruluş olabilecek mahiyette isimlendirilmeyen tedavi yöntemleri yazılmaz.
e) Bir şirket tarafından açılmış ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılmaz.
f) 1219 sayılı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca, tabibler tıp diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde mesleklerini icra edemez. Sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, bir başka tıp dalının görev alanına giren işlerin uzmanı olunduğu ilan edilerek meslek yürütülmez ve bu tür belgeler mesleğin icrasında "uzmanlık belgesi" olarak kullanılmaz.
g) Tabip harici sağlık çalışanı, başvuran kişi için hayatî olan ve o an için bir tabibin bulunamadığı acil durumlarda, zorunlu ilk yardım ve tıbbî müdahaleler hariç olmak üzere, tabip kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbî hizmet sunamaz. Tabip harici sağlık çalışanının, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren tabip veya kişi de sorumludur.
ğ) Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılmaz.
h) Binanın dış cephesinde, sağlık kuruluşunun isminin ve uygunluk belgesinde belirtilen tıp dallarının yazılı olduğu tabelalardan başka bir tabela veya her ne şekilde olursa olsun tüketiciye yönelik olarak, sağlık kuruluşu veya hizmetleri ile ilgili yazı, ilan ve tanıtım veya reklam benzeri ibarelerin olduğu materyaller bulundurulamaz.
ı) Acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşların yanlış algılamasını önlemek amacıyla, sağlık kuruluşunda hizmet sunulmayan sürelerde, bu Yönetmelikte belirtilen acil tabelasının ışığı açılmaz veya açık tutulmaz.
i) Sağlık kuruluşu bünyesinde diş tabibliği hizmeti verilse bile, diş tabibi sağlık kuruluşunun mes’ul müdürü olamaz.
j) Tıp merkezlerinde, Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre belirlenen cerrahî müdahaleler haricindekiler yapılmaz.
k) Tıp merkezlerinde uygunluk belgesinde yazılı cerrahî uzmanlık dalları haricindeki uzmanlık dallarının cerrahî müdahaleleri yapılmaz.
 
Yasaklar
MADDE 37- (1) Sağlık kuruluşları, bu Yönetmelikte belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşları ile kişiler, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilenler haricinde, aşağıda belirtilen hususlara da aykırı davranamaz:
a) Uygunluk belgesi almadan faaliyet gösterilmez.
b) Adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tabipler ve diğer sağlık çalışanları görev yapamaz.
c) Tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli izinleri olmayan tabipler çalıştırılamaz.
ç) Uygunluk belgesinde belirtilen uzmanlık dallar haricindeki diğer uzmanlık dallarına ait araç ve gereçler bulundurulamaz.
d) Dış tabelalarında, uygunluk belgesinde belirtilen tıp dalları haricinde başka tıp dalı ve/veya özel mevzuatında açıkca ve müstakilen kuruluş olabilecek mahiyette isimlendirilmeyen tedavi yöntemleri yazılmaz.
e) Bir şirket tarafından açılmış ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılmaz.
f) 1219 sayılı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca, tabibler tıp diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde mesleklerini icra edemez. Sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, bir başka tıp dalının görev alanına giren işlerin uzmanı olunduğu ilan edilerek meslek yürütülmez ve bu tür belgeler mesleğin icrasında "uzmanlık belgesi" olarak kullanılmaz.
g) Tabip harici sağlık çalışanı, başvuran kişi için hayatî olan ve o an için bir tabibin bulunamadığı acil durumlarda, zorunlu ilk yardım ve tıbbî müdahaleler hariç olmak üzere, tabip kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbî hizmet sunamaz. Tabip harici sağlık çalışanının, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren tabip veya kişi de sorumludur.
ğ) Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılmaz.
h) Binanın dış cephesinde, sağlık kuruluşunun isminin ve uygunluk belgesinde belirtilen tıp dallarının yazılı olduğu tabelalardan başka bir tabela veya her ne şekilde olursa olsun tüketiciye yönelik olarak sağlık kuruluşunda yürütülen hizmetlerin ismi hariç, hizmetlerin ayrıntısı, tanıtım ve reklam benzeri ibarelerin olduğu materyaller bulundurulamaz.
ı) Acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşların yanlış algılamasını önlemek amacıyla, sağlık kuruluşunda hizmet sunulmayan sürelerde, bu Yönetmelikte belirtilen acil tabelasının ışığı açılmaz veya açık tutulmaz.
i) Sağlık kuruluşu bünyesinde diş tabibliği hizmeti verilse bile, diş tabibi sağlık kuruluşunun mes’ul müdürü olamaz.
j) Tıp merkezlerinde, Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre belirlenen cerrahî müdahaleler haricindekiler yapılmaz.
k) Tıp merkezlerinde uygunluk belgesinde yazılı cerrahî uzmanlık dalları haricindeki uzmanlık dallarının cerrahî müdahaleleri yapılmaz.
 
Yasaklar
MADDE 37-
(2) b) nöbetçi hekimlere de mesul müdürce çalışma izin belgesi düzenleneceğinden
 
h) Kuruluş verdiği hizmetin ana başlığını zorunlu olarak topluma duyurmak zorundadır.
Denetim
MADDE 38- (1) Sağlık kuruluşları, Müdürlük tarafından oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma veya Bakanlık merkez teşkilatının talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler dört ayda bir yapılır. Denetimlerde Ek-7'de yer alan denetleme formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır.
(2) Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen biri tabip olmak kaydıyla, en az üç sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir.
(3) Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzlukların denetim formunda gösterilen süreler zarfında giderilmesi, Müdürlük tarafından sağlık kuruluşu mes’ul müdür ve işletenine yazılı olarak bildirilir. Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin, devam ettiğinin tesbiti halinde denetim formunda belirtilen süre boyunca veya süresiz olarak Valilik onayı ile sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.
(4) Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda denetim formundaki birden çok eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin/uygunsuzlukların giderilmesi için tanınacak süre veya bunlar giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan uygulanır.
(5) Bir takvim yılı içerisinde sağlık kuruluşuna yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit olunmaması durumunda, sağlık kuruluşuna, başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla İl Sağlık Müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir.
 
Denetim
MADDE 38- (1) Sağlık kuruluşları, Müdürlük tarafından oluşturulan denetim konusunda eğitim almış bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma veya Bakanlık merkez teşkilatının talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler dört ayda bir yapılır. Denetimlerde Ek-7'de yer alan denetleme formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır.
(2) Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen biri tabip olmak kaydıyla, en az üç sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir.
(3) Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzlukların denetim formunda gösterilen süreler zarfında giderilmesi, Müdürlük tarafından sağlık kuruluşu mes’ul müdür ve işletenine yazılı olarak bildirilir. Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin, devam ettiğinin tesbiti halinde denetim formunda belirtilen süre boyunca veya süresiz olarak Valilik onayı ile sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.
(4) Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda denetim formundaki birden çok eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin/uygunsuzlukların giderilmesi için tanınacak süre veya bunlar giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan uygulanır.
(5) Bir takvim yılı içerisinde sağlık kuruluşuna yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit olunmaması durumunda, sağlık kuruluşuna, başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla İl Sağlık Müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir.
 
Denetim
MADDE 38-
Denetçilerin eğitilmesi gereklidir
Sağlık kuruluşunun bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 39- (1) Sağlık kuruluşunun;
a) Uygunluk belgesinde yazılı olan hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında tam gün süreyle uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde,
b) Uygunluk belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki hizmeti yetersiz veya hiç yerine getiremez nitelikte tıbbî donanımın eksik olduğu tesbiti halinde,
c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî sayıdaki sağlık çalışanının bulunmadığı veya sağlık çalışanının meslekî niteliği, çalıştığı birimin özelliği gereği sağlık kuruluşunun belirli bir biriminin hizmet vermeyecek hale geldiğinin tesbit edilmesi durumunda,
ç) Uygunluk belgesine esas bina haricinde tamamen veya kısmen başka yerde veya mekânda tıbbî hizmet yönünden faaliyette bulunulduğunun tesbiti halinde,
eksikliği veya uygunsuzluğu tespit edilen birimin faaliyeti Valilik onayı ile, EK-7’deki denetim formunda belirtilen süre/süreler boyunca geçici olarak durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.
 
Sağlık kuruluşunun bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 39- (1) Sağlık kuruluşunun;
a) Uygunluk belgesinde yazılı olan hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında tam gün süreyle uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde,
b) Uygunluk belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki hizmeti yetersiz veya hiç yerine getiremez nitelikte tıbbî donanımın eksik olduğu tesbiti halinde,
c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî sayıdaki sağlık çalışanının bulunmadığı veya sağlık çalışanının meslekî niteliği, çalıştığı birimin özelliği gereği sağlık kuruluşunun belirli bir biriminin hizmet vermeyecek hale geldiğinin tesbit edilmesi durumunda,
ç) Uygunluk belgesine esas bina haricinde tamamen veya kısmen başka yerde veya mekânda tıbbî hizmet yönünden faaliyette bulunulduğunun tesbiti halinde,
eksikliği veya uygunsuzluğu tespit edilen birimin faaliyeti Valilik onayı ile, EK-7’deki denetim formunda belirtilen süre/süreler boyunca geçici olarak durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.
 
Sağlık kuruluşunun bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 39-
ÖNERİ YOK
Sağlık kuruluşunun tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 40- (1) Sağlık kuruluşunun;
a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen hallerde en geç on iş günü içinde yeni bir mesul müdür için gerekli belgelerle Müdürlüğe başvurulmaz ise, yeni mes’ul müdür ile hizmet akdi yapılıncaya ve Müdürlüğe başvuruluncaya kadar,
b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi ile sağlık kuruluşunun türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden veya tıbbî donanımlarından birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,
c) Resmî sağlık kurum veya kuruluşlarında tam zamanlı çalışan tabip ve uzman tabipler, Devlet hizmet yükümlülüğü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda tamamında bir ay,
ç) Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tesbiti durumunda bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar,
d) Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (j) bendine aykırı şekilde cerrahî müdahaleler haricindekilerin yapıldığının tesbiti halinde on beş gün,
e) Uygunluk belgesinde olmayan uzmanlık dalı veya dallarında hasta kabul edildiğinin tesbiti halinde on beş gün,
f) Denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda tıbbî hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin tespiti durumunda iki ay,
faaliyeti tamamında geçici olarak Valilikçe durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir
Sağlık kuruluşunun tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 40- (1) Sağlık kuruluşunun;
a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen hallerde en geç otuz iş günü içinde yeni bir mesul müdür için gerekli belgelerle Müdürlüğe başvurulmaz ise, yeni mes’ul müdür ile hizmet akdi yapılıncaya ve Müdürlüğe başvuruluncaya kadar,
b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi ile sağlık kuruluşunun türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden veya tıbbî donanımlarından birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,
c) Resmî sağlık kurum veya kuruluşlarında tam zamanlı çalışan tabip ve uzman tabipler, Devlet hizmet yükümlülüğü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda tamamında bir ay,
ç) Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tesbiti durumunda bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar,
d) Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (j) bendine aykırı şekilde cerrahî müdahaleler haricindekilerin yapıldığının tesbiti halinde on beş gün,
e) Uygunluk belgesinde olmayan uzmanlık dalı veya dallarında hasta kabul edildiğinin tesbiti halinde on beş gün,
f) Denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda tıbbî hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin tespiti durumunda iki ay,
faaliyeti tamamında geçici olarak Valilikçe durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir
Sağlık kuruluşunun tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulması
MADDE 40-
17. madde ile uyumlu olmalı
Uygunluk belgesinin geri alınması
MADDE 41- Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları veya uygunsuzlukları denetim formunda belirlenen süreler içerisinde giderilmediği için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak tamamen durdurulduğu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç üç aya kadar noksanlıklarını gidermeyen veya tamamında veyahut bir kısmında geçici olarak faaliyeti durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi Müdürlükçe geri alınarak geçersiz sayılır.
 
Uygunluk belgesinin geri alınması
MADDE 41- Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları veya uygunsuzlukları denetim formunda belirlenen süreler içerisinde giderilmediği için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak tamamen durdurulduğu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç üç aya kadar noksanlıklarını gidermeyen veya tamamında veyahut bir kısmında geçici olarak faaliyeti durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi Müdürlükçe geri alınarak geçersiz sayılır.
 
Uygunluk belgesinin geri alınması
MADDE 41-
 
ÖNERİ YOK
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Sağlık kuruluşunun devri veya başka bir yere nakli
MADDE 42- (1) Bu Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi almış olan sağlık kuruluşlarının, bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşu açmaya yetkili kişilere devredilmesi halinde devralan adına uygunluk belgesi düzenlenmesi için, devir işleminin yapıldığını gösteren belge, sağlık kuruluşunda var ise değişen hususlar ile yeni işleten adına gerekli olan ve 13 üncü madde uyarınca öngörülen belgelerle Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, sağlık kuruluşunun hizmet sunumunda ve fizik durumunda değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde Müdürlükçe, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre işlem yapılarak yeni işleten adına uygunluk belgesi düzenlenir.
(2) Sağlık kuruluşunu devralan kişi, kesin devir tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde uygunluk belgesi almak amacıyla Müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına Müdürlükçe uygunluk belgesi düzenleninceye kadar, sağlık kuruluşunun eski işleteninin ve mes’ul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşunun faaliyeti devam eder.
(3) Devir yapılmasına rağmen, on iş günü içinde başvuru yapılmadığının uygunluk belgesi düzenlemesi sırasında veya sonrasında belgesiyle tespit edilmesi halinde, devralan adına uygunluk belgesi düzenlenmesi işlemlerine devam edilir; ancak uygunluk belgesi düzenlenmesinin akabinde sağlık kuruluşunun faaliyeti EK-7’de gösterildiği gibi bir gün süreyle durdurulur.
(4) Sağlık kuruluşunun denetimi sırasında tespit edilen eksik ve uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Denetim sırasında tespit edilen eksik ve uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralana da verilmiş sayılır ve ayrıca ek bir süre verilmez. Sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulması halinde de devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.
(5) Sağlık kuruluşunun aynı il içerisinde başka bir adrese nakli halinde, sağlık kuruluşu olarak kullanılmak istenilen yerin adresinin de belirtildiği bir nakil talep dilekçesi ile birlikte tıp merkezi binası için ön izin alınması dahil, yeniden Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi düzenlenmesi şarttır.
Sağlık kuruluşunun devri veya başka bir yere nakli
MADDE 42- (1) Bu Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi almış olan sağlık kuruluşlarının, bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşu açmaya yetkili kişilere devredilmesi halinde devralan adına uygunluk belgesi düzenlenmesi için, devir işleminin yapıldığını gösteren belge, sağlık kuruluşunda var ise değişen hususlar ile yeni işleten adına gerekli olan ve 13 üncü madde uyarınca öngörülen belgelerle Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, sağlık kuruluşunun hizmet sunumunda ve fizik durumunda değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde Müdürlükçe, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre işlem yapılarak yeni işleten adına uygunluk belgesi düzenlenir.
(2) Sağlık kuruluşunu devralan kişi, kesin devir tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde uygunluk belgesi almak amacıyla Müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına Müdürlükçe uygunluk belgesi düzenleninceye kadar, sağlık kuruluşunun eski işleteninin ve mes’ul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşunun faaliyeti devam eder.
(3) Devir yapılmasına rağmen, on iş günü içinde başvuru yapılmadığının uygunluk belgesi düzenlemesi sırasında veya sonrasında belgesiyle tespit edilmesi halinde, devralan adına uygunluk belgesi düzenlenmesi işlemlerine devam edilir; ancak uygunluk belgesi düzenlenmesinin akabinde sağlık kuruluşunun faaliyeti EK-7’de gösterildiği gibi bir gün süreyle durdurulur.
(4) Sağlık kuruluşunun denetimi sırasında tespit edilen eksik ve uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Denetim sırasında tespit edilen eksik ve uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralana da verilmiş sayılır ve ayrıca ek bir süre verilmez. Sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulması halinde de devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.
(5) Sağlık kuruluşunun aynı il içerisinde başka bir adrese nakli halinde, sağlık kuruluşu olarak kullanılmak istenilen yerin adresinin de belirtildiği bir nakil talep dilekçesi ile birlikte tıp merkezi binası için ön izin alınması dahil, yeniden Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi düzenlenmesi şarttır.
 
Sağlık kuruluşunun devri veya başka bir yere nakli
MADDE 42-
 
(ÖNERİ YOK)
İstisnalar
MADDE 43- (1) Özel kanunlarına göre bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarını açmaya yetkili belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Yönetmelikte öngörülen bina, fizik yapı, tesis, yetişmiş sağlık insan gücü kriterleri ile tıbbî donanım ve hizmet standartlarına uymak zorundadır.Bu sağlık kuruluşlarının başvurusu ve uygunluğunun incelenmesi Müdürlükçe bu Yönetmeliğe göre yapılır. Ancak, sağlık kuruluşu için mes’ul müdürlük belgesi ve sağlık çalışanlarına çalışma belgesi ile uygunluk belgesi düzenlenmez, sadece Yönetmeliğe uygunluğu Müdürlükçe yazılı olarak tevsik edilir.
 
İstisnalar
MADDE 43- (1) Özel kanunlarına göre bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarını açmaya yetkili belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Yönetmelikte öngörülen bina, fizik yapı, tesis, yetişmiş sağlık insan gücü kriterleri ile tıbbî donanım ve hizmet standartlarına uymak zorundadır.Bu sağlık kuruluşlarının başvurusu ve uygunluğunun incelenmesi Müdürlükçe bu Yönetmeliğe göre yapılır.
 
İstisnalar
MADDE 43-
 
Kamu özel ayrımı yapılmaksızın uygulanmalıdır madde gereksizdir.
Hasta hakları
MADDE 44- Sağlık kuruluşlarında, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.
 
Hasta hakları ve Sağlık hizmet kalitesi
MADDE 44- Sağlık kuruluşlarında, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına ve sağlıkta kalite uygulamalarına yönelik gerekli tedbirler alınır.
 
Hasta hakları
MADDE 44-
Sağlıkta hizmet kalitesi kriterlerine uyumda, yönetmelikte yer alması yerinde olur.
Müeyyideler
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idarî müeyyideler uygulanır. Ayrıca, fiilin niteliğine ve mahiyetine göre, cezaî ve hukukî sorumluluk bakımından ilgili diğer mevzuata tâbidir.
 
Müeyyideler
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idarî müeyyideler uygulanır. Ayrıca, fiilin niteliğine ve mahiyetine göre, cezaî ve hukukî sorumluluk bakımından ilgili diğer mevzuata tâbidir.
 
Müeyyideler
MADDE 45-
ÖNERİ YOK
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 46- (1)9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ekleriyle ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 46- (1)9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ekleriyle ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 46-
 
ÖNERİ YOK
Açılmış sağlık kuruluşlarının durumu
EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 46 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş sağlık kuruluşları, halihazırdaki bina şartları, fizik mekânları ile uygunluk belgelerindeki türü ve faaliyet sahaları bakımından mevcut durumlarıyla faaliyetlerine devam ederler. Ancak, bu sağlık kuruluşlarına hizmet birimi, sağlık çalışanı ve/veya uzmanlık dalı ilavesi yapılmak istenilir ise, bu Yönetmeliğe uyulması şarttır.
(2) Bu sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin denetimi, Ek-8/a ve b’deki denetleme formlarına göre yürütülür.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde mevcut sağlık kuruluşlarının bu Yönetmeliğe göre durumlarının tespiti için Müdürlüklerce bir denetim yapılır. Bu denetime ait denetim formları ve düzenlenir ise diğer raporlar, en geç altı ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bu sağlık kuruluşlarının sonraki denetimleri ise, dört ayda bir yapılır.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce uygunluk belgesi verilmiş olan ancak bu Yönetmeliğin bina şartları, fizik mekânları ile uygunluk belgelerindeki türü ve faaliyet sahaları ile ilgili hükümlerine uymayan sağlık kuruluşlarının, sadece bir sefere mahsus olmak üzere mevcut halleriyle kiralanması veya satılması şeklinde devrine izin verilir. Ancak böyle bir durumda, devralacak kişinin bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarını açmaya yetkili kişilerden olması şartı aranır, aksi durumda devir yapılamaz.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre devredilen sağlık kuruluşlarına, devralan adına uygunluk belgesi düzenlemesi konusundaki iş ve işlemler, muafiyetleri dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
 
Açılmış sağlık kuruluşlarının durumu
EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 46 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş sağlık kuruluşları, halihazırdaki bina şartları, fizik mekânları ile uygunluk belgelerindeki türü ve faaliyet sahaları bakımından mevcut durumlarıyla faaliyetlerine devam ederler. (2) Bu sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin denetimi, Ek-8/a ve b’deki denetleme formlarına göre yürütülür.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde mevcut sağlık kuruluşlarının bu Yönetmeliğe göre durumlarının tespiti için Müdürlüklerce bir denetim yapılır. Bu denetime ait denetim formları ve düzenlenir ise diğer raporlar, en geç altı ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bu sağlık kuruluşlarının sonraki denetimleri ise, dört ayda bir yapılır.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce uygunluk belgesi verilmiş olan ancak bu Yönetmeliğin bina şartları, fizik mekânları ile uygunluk belgelerindeki türü ve faaliyet sahaları ile ilgili hükümlerine uymayan sağlık kuruluşlarının, mevcut halleriyle kiralanması veya satılması şeklinde devrine izin verilir. Ancak böyle bir durumda, devralacak kişinin bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarını açmaya yetkili kişilerden olması şartı aranır, aksi durumda devir yapılamaz.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre devredilen sağlık kuruluşlarına, devralan adına uygunluk belgesi düzenlemesi konusundaki iş ve işlemler, muafiyetleri dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
 
Açılmış sağlık kuruluşlarının durumu
EK MADDE 1-
1)SAĞLIK ÇALIŞANI,HİZMET BİRİMİ,VE/VEYA UZMANLIK DALI İLAVESİ V.B. İŞLEMLER YAPILMAK
İSTENİRSE VE HATTA AKAL GELEMİYEN DURUMLARI DA EKLENECEĞİ İÇİN ancak KELİMESİNDEN SONRASININ kesinlikle BULUNMAMASI GEREKİR. Belli SÜREÇDE MERKEZLERİN TAMAMI KAPANIR. İstenilen kapanması ise sorun yoktur.
4)Devir için bir seferlik hak tanınması mülkiyetin edinimi ve devamlılığında terslik oluşturmaktadır. Ebeveyn ölünce ,bir müddet çalıştıran evlat ,kuruluşu satamamaktadır.
(KESİNLİKLE DİKKATE ALINMALIDIR.)
Açılmış olan sağlık kuruluşlarının şirketlerinde hisse devri
EK MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre şirket statüsünde tabiblerce açılmış olan sağlık kuruluşlarının şirket ortaklarında bir değişiklik olması halinde, hisse devri yapılan kişinin bu Yönetmelik uyarınca poliklinik açmaya yetkili tabiplerden olması gerekir. Hisse devrinin yapıldığı kesin tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği ve hisseyi devralan tabip ile ilgili belgeler Müdürlüğe verilir. Hisse devri yapılmasına rağmen on iş günü içinde Müdürlüğe bilgi verilmediğinin herhangi bir şekilde belgesiyle tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.
 
Açılmış olan sağlık kuruluşlarının şirketlerinde hisse devri
EK MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre şirket statüsünde tabiblerce açılmış olan sağlık kuruluşlarının şirket ortaklarında bir değişiklik olması halinde, hisse devri yapılan kişinin bu Yönetmelik uyarınca poliklinik açmaya yetkili tabiplerden olması gerekir. Hisse devrinin yapıldığı kesin tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği ve hisseyi devralan tabip ile ilgili belgeler Müdürlüğe verilir. Hisse devri yapılmasına rağmen on iş günü içinde Müdürlüğe bilgi verilmediğinin herhangi bir şekilde belgesiyle tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.
 
Açılmış olan sağlık kuruluşlarının şirketlerinde hisse devri
EK MADDE 2-
 
ÖNERİ : Yatırım miktarlarının büyümesi gereği ve hastanelere ortak olabilen tabib dışı kişilerin, ayaktan teşhis ve tedavi kuruluşlarına da ortak olabilmesi gerekmektedir.
EK MADDE 3- (1)Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan merkezler ve salonlarda, her ne surette olursa olsun tıbbî uygulamaların yapılması ve tıbbî cihazların kullanılması yasaktır. Bu yönde tıbbî uygulama kapsamındaki işlemlerin tamamı, “güzellik veya estetik” ifadeleri kullanılmaksızın ve/veya ayrı bir ünite kurulmaksızın, hastaneler veya bu Yönetmeliğe göre açılmış tıp merkezleri bünyesinde yetki sahasına göre dermatoloji ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanlık dallarının tıbbî uygulaması şeklinde yapılır.
(2) Güzellik salonlarında güzellik uzmanları sadece, gördükleri meslekî eğitim müfredatı çerçevesinde meslekî uygulama yaparlar. Tıbbî mahiyette işlem yapıldığı, tıbbî cihaz bulundurulduğu herhangi bir şekilde tespit edilen güzellik salonu işletmecisi ve tıbbî işlemi tatbik eden çalışan hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
 
EK MADDE 3- (1)Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan merkezler ve salonlarda, her ne surette olursa olsun tıbbî uygulamaların yapılması ve tıbbî cihazların kullanılması yasaktır. Bu yönde tıbbî uygulama kapsamındaki işlemlerin tamamı, “güzellik veya estetik” ifadeleri kullanılmaksızın ve/veya ayrı bir ünite kurulmaksızın, hastaneler veya bu Yönetmeliğe göre açılmış tıp merkezleri bünyesinde yetki sahasına göre dermatoloji ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanlık dallarının tıbbî uygulaması şeklinde yapılır.
(2) Güzellik salonlarında güzellik uzmanları sadece, gördükleri meslekî eğitim müfredatı çerçevesinde meslekî uygulama yaparlar. Tıbbî mahiyette işlem yapıldığı, tıbbî cihaz bulundurulduğu herhangi bir şekilde tespit edilen güzellik salonu işletmecisi ve tıbbî işlemi tatbik eden çalışan hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
 
EK MADDE 3-
 
(ÖNERİ YOK)
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş olan ve cerrahî müdahale birimi bulunan özel sağlık kuruluşlarından, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesi ile 22 nci maddenin atıfta bulunduğu EK-6’daki ameliyathane şartları hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe uygun olanların, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Müdürlüğe başvurup yeniden uygunluk belgesi alması halinde Ek 1 inci Madde uygulanmaz.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca uygunluk belgesinin yenilenmesi işlemleri Müdürlükçe, birinci fıkradaki muafiyetler dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş olan ve cerrahî müdahale birimi bulunan özel sağlık kuruluşlarından, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesi ile 22 nci maddenin atıfta bulunduğu EK-6’daki ameliyathane şartları hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe uygun olanların, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Müdürlüğe başvurup yeniden uygunluk belgesi alması halinde Ek 1 inci Madde uygulanmaz.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca uygunluk belgesinin yenilenmesi işlemleri Müdürlükçe, birinci fıkradaki muafiyetler dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
 
GEÇİCİ MADDE 1-
 
(ÖNERİ YOK)
 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi almak için başvurusu belgelerinde eksik olmaksızın yapılmış özel sağlık kuruluşlarının işlemleri, 46 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre sonuçlandırılarak sözkonusu Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alabilirler.
Ancak, bu maddede belirtilen sağlık kuruluşlarının durumları, 10 uncu ve 11 inci maddeler hariç bu Yönetmeliğe uygun ise işletenlerinin talebi halinde, bu Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alırlar.
 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi almak için başvurusu belgelerinde eksik olmaksızın yapılmış özel sağlık kuruluşlarının işlemleri, 46 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre sonuçlandırılarak sözkonusu Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alabilirler.
Ancak, bu maddede belirtilen sağlık kuruluşlarının durumları, 10 uncu ve 11 inci maddeler hariç bu Yönetmeliğe uygun ise işletenlerinin talebi halinde, bu Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alırlar.
 
GEÇİCİ MADDE 2-
 
( ÖNERİ YOK)
 
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş olan ve cerrahî müdahale birimi bulunan özel sağlık kuruluşları, bu Yönetmeliğin asgarî tıbbî donanım ve sağlık çalışanı ile ilgili hükümlerine Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde uygunluklarını sağlarlar.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonunda uygunluğun sağlandığını gösteren belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulur ve Teknik İnceleme Ekibi marifetiyle sağlık kuruluşunda inceleme yapılır. Eksiklikleri veya uygunsuzluğu giderildiği tesbit edilenlerin faaliyet göstermesine izin verilir.
(3) Altı aylık süre sonunda başvuru yapan ve fakat, eksiklik veya uygunsuzluklarının devam ettiği tespit edilen sağlık kuruluşları ile bu süre sonunda başvuru yapmayan sağlık kuruluşlarının, cerrahî müdahale yapma konusundaki izin belgeleri geçersiz sayılarak, bu birimler mühürlenerek kapatılır ve bu Yönetmelik kapsamındaki poliklinik statüsünde faaliyetlerinin devamına izin verilir.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre hakkında işlem yapılan sağlık kuruluşu herhangi bir zamanda cerrahî müdahale yapma konusunda talepte bulunur ise, muafiyet tanınmaksızın bu Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılır.
 
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçmiş olan ve cerrahî müdahale birimi bulunan özel sağlık kuruluşları, bu Yönetmeliğin asgarî tıbbî donanım ve sağlık çalışanı ile ilgili hükümlerine Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde uygunluklarını sağlarlar.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonunda uygunluğun sağlandığını gösteren belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulur ve Teknik İnceleme Ekibi marifetiyle sağlık kuruluşunda inceleme yapılır. Eksiklikleri veya uygunsuzluğu giderildiği tesbit edilenlerin faaliyet göstermesine izin verilir.
(3) Altı aylık süre sonunda başvuru yapan ve fakat, eksiklik veya uygunsuzluklarının devam ettiği tespit edilen sağlık kuruluşları ile bu süre sonunda başvuru yapmayan sağlık kuruluşlarının, cerrahî müdahale yapma konusundaki izin belgeleri geçersiz sayılarak, bu birimler mühürlenerek kapatılır ve bu Yönetmelik kapsamındaki poliklinik statüsünde faaliyetlerinin devamına izin verilir.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre hakkında işlem yapılan sağlık kuruluşu herhangi bir zamanda cerrahî müdahale yapma konusunda talepte bulunur ise, muafiyet tanınmaksızın bu Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılır.
 
GEÇİCİ MADDE 3-
 
(ÖNERİ YOK)
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyete geçen ve Geçici 3 üncü maddede bahsedilen haricindeki sağlık kuruluşları, Ek 1 inci maddeye göre devirleri sözkonusu ve Geçici 1 inci ve 3 üncü maddelerine göre işlem yapılsa bile, 9 uncu maddede öngörülen yatırım planı çerçevesinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde Yönetmeliğe uygun binaya taşınmak zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 4-
.
 
GEÇİCİ MADDE 4-
Muafiyetle örtüşmemektedir kaldırılmalıdır. Ek madde 1 de bahsedildiği üzere , çalışan ,hizmet birimi değişikliği v.s. olmadığı taktirde bile mevcut sağlık kuruluşlarını 3 yıl sonra mutlaka kapatan maddedir.
AMAÇ , KAPATILMALARI DEĞİLSE ,BU MADDE KESİNLİKLE OLMAMALIDIR.
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış sağlık kuruluşlarında çalışan nöbetçi tabip haricinde, mes’ul müdürün, tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının tam gün süreyle çalışmaya başladıklarına dair sözleşmelerin ıslak imzalı nüshaları, diğer sağlık çalışanlarının diplomaları ile tabiplerin diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı örnekleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altmış gün içinde Müdürlüğe verilir. Bu süre sonunda, hizmet verilen dallarda tam gün süreyle çalışmaya dair sözleşmeleri ve diğer belgeleri vermediği denetimler sırasında tespit edilen sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün durdurulur.
 
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış sağlık kuruluşlarında çalışan nöbetçi tabip haricinde, mes’ul müdürün, tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarından, tam gün çalışmayanlarının ,tam gün süreyle çalışmaya başladıklarına dair sözleşmelerin ıslak imzalı nüshaları, diğer sağlık çalışanlarının diplomaları ile tabiplerin diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı örnekleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altmış gün içinde Müdürlüğe verilir. Bu süre sonunda, hizmet verilen dallarda tam gün süreyle çalışmaya dair sözleşmeleri ve diğer belgeleri vermediği denetimler sırasında tespit edilen sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün durdurulur.
 
GEÇİCİ MADDE 5- Kamuda çalışmayıp, yönetmeliğin 18 maddesi 2. fıkrasına uygun olarakbirden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışacak hekimde mi tam gün sayılacaktır açıklığa ihtiyaç vardır
1) Daha önceden tam gün çalışanların verilmiş olan belgelerinin yeniden istenmesinin anlamı yoktur.Tam gün çalışmayanların ki ,istenir ise anlamlı olacaktır.
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde güzellik salonu statüsüne dönüştürülür veya 9 uncu maddede öngörülen yatırım planı çerçevesinde bu Yönetmeliğe uygun sağlık kuruluşu statüsüne getirilebilir.
(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren açılacak güzellik salonlarına, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ruhsat düzenlenir.
 
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde güzellik salonu statüsüne dönüştürülür veya 9 uncu maddede öngörülen yatırım planı çerçevesinde bu Yönetmeliğe uygun sağlık kuruluşu statüsüne getirilebilir.
(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren açılacak güzellik salonlarına, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ruhsat düzenlenir.
 
GEÇİCİ MADDE 6-
 
(ÖNERİ YOK)
Yürürlük
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürürlük
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürürlük
MADDE 47-
(ÖNERİ YOK)
MADDE 48- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
MADDE 48- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
MADDE 48-
(ÖNERİ YOK)
 

 

 

TÜSİDER çalışmasını word formatında indirmek için tıklayınız

Bu haber toplam 2174 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim