• BIST 10643.58
  • Altın 2499.929
  • Dolar 32.215
  • Euro 34.8806
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 21 °C

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme hakkında Genelge

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme hakkında Genelge
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 28 Ağustos 2009 tarih ve (2009/50) sayılı Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme hakkında genelge yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 28 Ağustos 2009 tarih ve (2009/50) sayılı Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme hakkında genelge yayınlanmıştır.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
Sayı   : B.10.0.SGB.0.65.00.04/10-06/                                                                      
Konu : Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme
 
 
...……….. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2009/…
 
 
Bilindiği gibi Başbakanlığın koordinasyonunda, kamuda “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme” çalışmaları yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalarla, hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirket ya da sivil toplum kuruluşları); hızlı, kaliteli, basit ve en düşük maliyetle hizmet sunulması ile kamu idarelerinin etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş güvenine dayanan ve şeffaf bir yönetim oluşturmaları hedeflenmektedir.
            Bu amaçla, kamu idareleri hizmet sunumunda;
-          Yetki devri,
-          Hizmet sunumu için istenen belgelerin azaltılması,
-          Kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların gözden geçirilerek hizmet sunum sürecinin kısaltılması,
-          Kamu hizmet standartlarının tespit edilerek vatandaşa duyurulması gibi hususlar üzerinde yoğunlaşılmıştır.
2008 yılı Temmuz ayında başlatılan süreç içerisinde, mevcut durumun tespiti için Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca sunulan hizmetlerin envanteri çıkarılarak Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’na iletilmiştir.
Bu çalışmalar kapsamında bazı il müdürlüklerimizde de kamu hizmet envanteri çalışmaları yapılmıştır.
            Bürokrasinin Azaltılması ve Basitleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde şimdiye kadar Bakanlığımızın hizmet sunumu ile ilgili olan yirmi iki yönetmelik ile bir tebliğde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan bu değişikliklerle; bazı hizmetlerle ilgili olarak ruhsat, izin ve onay verme yetkisi merkez teşkilatından taşra teşkilatına devredilmiş, bazı hizmetlerin sunumu için istenen belgelerle ilgili olarak önemli ölçüde bürokrasiyi azaltıcı ve basitleştirici anlamda kolaylıklar sağlanmıştır.
 
Diğer taraftan, yaklaşık bir yıldır yapılmakta olan çalışmaların hem kalıcı olması hem de bütün kamu idareleri açısından bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için hazırlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” Bakanlar Kurulu’nca 29.06.2009 tarihinde kabul edilerek 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.


 
1.      Kamu Hizmet Envanterinin Hazırlanması:
 
            a) Daha önce kamu hizmet envanteri hazırlayan Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon ve Van il sağlık müdürlükleri, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5’nci maddesinin birinci fıkrası gereği, ikinci fıkrada belirtilen ve anılan Yönetmeliğe ekli Ek-1 “Hizmet Envanteri Tablosu”ndaki sütün başlıklarını esas alıp tabloya aynen bağlı kalarak ve devamında yer alan “Kamu Hizmet Envanterinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar” da göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu hizmet envanter tablolarını güncelleyeceklerdir. Daha önceki tablo başlıklarında bazı değişiklikler olduğundan ekteki tablonun esas alınarak güncelleme yapılması önem arz etmektedir. (Ek-1)
            b) Bu güne kadar kamu hizmet envanteri hazırlamamış olan il sağlık müdürlükleri ise; Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5’nci maddesi gereği ve Yönetmeliğe ekli Ek-1 “Hizmet Envanteri Tablosu”nu, devamındaki açıklamaları inceleyerek ve tablodaki başlıklara aynen uyarak dolduracaklardır.(Ek-1)
c) Yukarıda belirtilen Yönetmeliğe ekli Ek-1 Hizmet Envanteri Tablosunun ‘Kurum Kodu’ bölümü doldurulurken, Bakanlığımız http://www.saglik.gov.tr/ web sayfasında, Linkler bölümünde yer alan “Sağlık Bakanlığı Yazışma Kodları” içerisinde (http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF404F9755767D76FF5D03F32E9225441B) bulunan yazışma kodları esas alınacaktır.
Hizmet Envanteri Tablosu’ndaki Standart Dosya Planı kodu yerine de; Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr internet adresindeki ‘Birimler’ linki altında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sayfasında yer alan Standart Dosya Planı kodları, yine noktalama işaretleri olmadan kaydedilecektir.
d) Gerek güncellenen ve gerekse ilk defa hazırlanan hizmet envanteri tabloları, önce gözden geçirilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderilecek ve yapılacak geri bildirimden sonra kurumsal internet sitesinde ve e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) Kapısında yayınlanacaktır.
 
2.      Kamu Hizmet Standartları Oluşturulması:
a) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1’nci maddesinde de belirtilen; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturarak, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetle yerine getirilmesini sağlamak amacıyla anılan Yönetmeliğin 6’nci maddesi doğrultusunda hizmet standartları oluşturulması gerekmektedir.
Merkez Teşkilatı birimleriyle il sağlık müdürlükleri; gerçek ve tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları v.b.) yönelik başvuru üzerine yaptıkları bütün hizmetleri içerecek şekilde, Yönetmeliğe ekli Ek-2 “Örnek Kamu Hizmet Standartları Tablosu”nu, Ek-3 “Kamu Hizmet Standartları Tablosunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar” dikkate alınarak hizmet standartları tablolarını hazırlayacaklardır.(Ek-2, Ek-3)
Söz konusu tablolarda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin en fazla ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine dair hususlara yer verilecek ve örnek tabloda gösterildiği şekilde eksiksiz doldurulacaktır.
b) Hazırlanan hizmet standartları tabloları, gözden geçirilmek üzere önce Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderilecek ve geri bildirimden sonra hizmeti doğrudan sunan birimler tarafından, vatandaşların kolayca görebilecekleri panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) Kapısında duyurulacaktır.
c) Ayrıca, doğrudan vatandaşa (gerçek ve tüzel kişiler, şirketler, vakıf ya da sivil toplum kuruluşlarına) hizmet veren merkez ve taşra birimlerinin müracaat noktalarında (danışma masalarında) da söz konusu hizmetlerin sunumuyla ilgili istenen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilecek ve talep edenlere ücretsiz olarak verilecektir.
3.       Hem genelgenin 1’nci maddesine göre güncellenecek ve/veya ilk defa düzenlenecek hizmet envanterleri, hem de 2’nci maddeye göre düzenlenecek hizmet standardı tablolarının doldurulmasında; Bakanlığımızın hizmet sunumu ile ilgili bazı yönetmeliklerde yapılan ve 17.10.2008 tarih ve 27027 sayılı, 31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı ve 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı resmi gazetelerde yayımlanan değişiklikler de dikkate alınacaktır.(Ek-4)
4.       Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin, Geçici 1’nci maddesinde de belirtildiği üzere; bu yönetmelikte ön görülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idari, teknik ve hukuki düzenlemelerin bu Yönetmeliğin yayımı (31.07.2009) tarihinden itibaren altı ay içinde yapılmasına azami dikkat gösterilecektir.
5.       Bürokrasinin Azaltılması ve Basitleştirilmesi çalışmaları doğrultusunda sağlık hizmet sunumuyla ilgili bazı düzenleyici işlemlerde değişiklik yapan ve yukarıda yayımlandıkları resmi gazetelerin tarih ve sayıları belirtilen yönetmeliklere dayalı olarak daha önce çıkarılıp halen uygulamada olan yönerge, genelge, tebliğ ve benzeri alt düzeydeki mevzuatın, deşikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi ya da ihtiyaç kalmamışsa uygulamadan kaldırılması gerektiğinden genelge, yönerge v.b.gibi düzenleyici işlem yapmış olan Merkez ve Taşra Teşkilatı birimleri en kısa sürede gerekli güncellemeleri yapacaklardır.
6.       Bütün il sağlık müdürlükleri, Bürokrasinin Azaltılması ve Basitleştirilmesi çalışmalarını müdürlükleri adına koordine etmek ve Bakanlığımızla sürekli iletişim halinde bulunmak üzere en az bir il sağlık müdür yardımcısı görevlendirecek ve iletişim (il adı, adı ve soyadı, unvanı, sabit ve cep telefonu ile e-posta adresi) bilgilerini Bakanlığımıza bildireceklerdir.
Bu genelgenin;
1’nci maddesinde belirtilen hizmet envanterleri tablolarının, 10 Eylül 2009 Perşembe,
2‘nci maddesinde belirtilen hizmet standart tablolarının, 2 Ekim 2009 Cuma,
6’ncı maddesinde belirtilen il koordinasyon görevlilerinin isim ve iletişim bilgilerinin ise 02 Eylül  2009 Çarşamba mesai bitimine kadar,  
 
[email protected], e-posta adresine gönderilmesini, genelgenin uygulanmasında oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ve süreçte gerekli görülebilecek iletişimin sağlanması için aşağıda irtibat bilgileri verilen görevlilerle irtibata geçilebileceği,
 
Hususlarında gereğini önemle rica ederim.
 
 
 
 
                                Prof. Dr. Nihat TOSUN
                     Bakan a.
                   Müsteşar V.
 
 
 
 
EKLER:
1- Doldurulacak Örnek Hizmet Envanteri Tablosu Ve Kamu Hizmet Envanteri Tablosunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
2- Örnek Kamu Hizmet Standartları Tablosu
3-Kamu Hizmet Standartları Tablosunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
4-Değişiklik Yapılan Mevzuat Listesi
Not: (Yazı ekleri www.sgb.saglik.gov.tr adresinde yer alacaktır)
 
 
DAĞITIM:                                                   
81 İl Valiliğine
 
İRTİBAT BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı                                    Ünvanı                                   Telefon
Kibar ALTUNAL                  Başmüfettiş                0312 5851199
Dr. Songül DOĞAN              Daire Başkanı             0312 4585068-4585300
 
…/08/2009      Şube Müdürü              : E.HATEMOĞLU
…/08/2009      Daire Başkanı             : Dr. S. DOĞAN
…/08/2009      Başkan Yrd.                : H.AKSU
…/08/2009      Başkan                                     : M.ATASEVER
…/08/2009      Müsteşar Yrd.             : Dr.Y.ERKOÇ
 
Koordinasyon:
…/08/2009      Başmüfettiş                 : K.ALTUNAL

Genelge ve eklerini indirmek için tıklayınız.
Bu haber toplam 4661 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim