• BIST 1.127
  • Altın 498,104
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 24 °C
  • İzmir 20 °C

COVİD-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usûl ve esaslar

COVİD-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usûl ve esaslar
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından COVİD-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usûl ve esaslar yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 49022165-045.03
Konu: COVID-19 pandemisi nedeniyle
           sağlık tesislerinde ek ödeme
           yapılmasına ilişkin usûl ve esaslar

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya genelinde ortaya çıkan Coronavirus (COVID- 19) pandemisi nedeniyle, salgından minimum olumsuz etkiyle kurtulmayı temin amacıyla ülkemiz genelinde gereken çalışmalar yapılmakta olup bu kapsamda tüm sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir. Söz konusu hassas dönemde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının herhangi bir maddi kayba uğramalarının önlenmesi, motivasyon ve teşviki amacıyla, 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetece yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan personel ile bu yönetmelik kapsamında olup İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici olarak görevlendirilen personele, 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranlarının Bakan tarafından belirlendiği ek ödeme yapılmasına dair 08/04/2020 tarihli ve 49022165-045.02-279 sayılı Makam Onayı ektedir.

Bu kapsamda Mart, Nisan ve Mayıs 2020 ek ödeme dönemlerinde;

1- Bakanlık personeli için 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesinde yer alan tavan oranlarının;

a) Tabip dışı personel için % 100’ü,

b) Tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan, COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı Başhekim/Koordinatör Başhekim tarafından (İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 01/03/2020 tarihinden itibaren görevlendirilen personelden COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı ilgili amiri tarafından) belirlenenlere % 100’ü diğerlerine ise Makam onayı Eki tabloda yer alan oranlar,

2- Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan üniversite personeli için; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin birinci cümlesinde yer alan tavan oranlarının;

a) Tabip dışı personel için % 100’ü,

b) Tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan,

Başhekim/Koordinatör Başhekim tarafından, COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı belirlenenlere % 100’ü,diğerlerine ise Makam onayı Eki tabloda yer alan oranlar,

c) Ek ödeme yönetmeliğine göre gelir getirici faaliyeti ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan personele (bu kapsamda olan araştırma görevlileri ile tabip dışı öğretim elemanları dahil) %30'u,

Esas alınarak ek ödeme yapılacaktır.

3. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde mezkur yönetmeliğin EK-1 sayılı tablosunda yer alan ^Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, palyatif balcım merkezleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları (COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunumu için oluşturulan yerler dahil), organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan personel" ile mesai saatleri dışında acil servis/polikliniğe hizmet veren laboratuvar ve röntgen çalışanlarının tavan ek ödeme hesaplamalarına esas katsayı “2” olarak uygulanacaktır. COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunumu için oluşturulan yerlerde görev yapanlara ise görev yapılan süreye bakılmaksızın ilgili dönemin tamamı için tavan ek ödeme hesaplamalarına esas katsayı “2” olarak uygulanacaktır.

4. Bu dönemlerde aktif çalışma süresi gözetilecek olup aktif çalışma gün katsayısı hesaplamasında, Başhekim/Koordinatör Başhekimin belirlediği süre ve günlerde esnek mesai kapsamında dönüşümlü çalışan personel ile COVID-19 tanısı konulan veya şüphesi nedeni ile karantina altına alman veya tedavisi yapılan personelin bu süreleri çalışılmış gün olarak kabul edilecektir. Bunun dışındaki idari izinler eksik gün olarak değerlendirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.

Genel Müdür

Ek:
Makam Onayı (2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:                                                Bilgi:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğüne)       Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
                                                          Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
                                                          Strateji Geliştirme Başkanlığına
                                                          Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

 


 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 49022165-045.02-279  08.04.2020
Konu : COVID- 19 pandemisi nedeniyle
          sağlık tesislerinde yapılacak ek ödeme

BAKANLIK MAKAMINA

Dünya genelinde ortaya çıkan Coronavirus (COVID- 19) pandemisi nedeniyle, salgından etkilenmeden veya en az etkiyle kurtulmayı temin amacıyla Ülkemiz genelinde gereken çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda sağlık tesisleri ve sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisine yönlendirilmiştir.

Sağlık personelinin gelirinde önemli paya sahip olan ek ödemelerin kaynağını sağlık tesislerinin geliri oluşturmaktadır. Hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında aciliyeti olmayan ve ertelenebilir sağlık hizmetlerinin verilememesi sebebiyle sağlık hizmeti arz ve talebindeki düşüşle beraber sağlık tesisi gelirlerinde ve dolayısıyla personele yapılan ek ödemede azalma meydana gelmektedir. Bu hassas dönemde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının maddi kaybının önlenmesi, motivasyonu ve teşviki amacıyla 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde yer alan (Değişik: 24/03/2020 tarihli ve 31078 sayılı Mükerer Resmi Gazete) **1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez, hükmü doğrultusunda mezkur yönetmelik kapsamında bulunan personel ile bu yönetmelik kapsamında olup, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personelden;

1. Bakanlık personeli için 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesinde yer alan tavan oranlarının;

a) Tabip dışı personele % 100’ü,

b) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan, COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı Başhekim tarafından (İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personelden COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı ilgili amiri tarafından) belirlenenlere süreye bakılmaksızın %100,ü, diğerlerine ise Ek-tabloda yer alan oranları,

2. Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan üniversite personeli için; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin birinci cümlesinde yer alan tavan oranlarının;

a) Tabip dışı personele % 100’ü,

b) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan, Başhekim tarafından, COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı belirlenenlere süreye bakılmaksızın %100’ü, diğerlerine ise Ek-tabloda yer alan oranları ile bunlardan ek ödeme yönetmeliğine göre gelir getirici faaliyeti ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan personele %30'u,

Esas alınarak Mart, Nisan ve Mayıs 2020 ek ödeme dönemlerinde Başhekimin belirlediği süre ve günlerde esnek mesai kapsamında dönüşümlü çalışan personel ile COVID-19 tanısı konulan veya şüphesi nedeni ile karantina altına alınan veya tedavisi yapılan personelin bu süreleri dışındaki idari izinlerin de ek ödeme hesaplamalarında eksik gün olarak değerlendirilmesi suretiyle aktif çalışma süresi gözetilerek belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan tutarlarda ek ödeme yapılmasını;

Takdir ve tensiplerine arz ederim.

Ek:Tablo

 

Hizmet Sınıfı

Ek Ödeme Tavan Oranı

EĞİTİM GÖREVLİSİ YAN DAL

%70

EĞİTİM GÖREVLİSİ

%60

BAŞASİSTAN

%60

BAŞASİSTAN YAN DAL

%75

UZMAN TABİP YAN DAL

%65

UZMAN TABİP

%55

ASİSTAN (YAN DAL)

%45

UZMAN DİŞ TABİBİ

%55

DİŞ TABİBİ

%70

TABİP

%50

ASİSTAN

%50

 

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim
            .../.../2020
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
       Bakan Yardımcısı

OLUR
.../.../2020
Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Yazının aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 42287 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim